Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Kolmapäev, 13. veebruar 2019 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine) (vt protokoll)
 3.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6) (vt protokoll)
 4.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106) (vt protokoll)
 5.Aruteludokument "Euroopa kestliku arengu saavutamine aastaks 2030" (arutelu)
 6.Ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi+, Ühtekuuluvusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning nende suhtes kohaldatavad finantseeskirjad (arutelu)
 7.Istungi jätkamine
 8.Hääletused
  8.1.Parlamendi osaistungjärkude ajakava – 2020 (hääletus)
  8.2.Euroopa Kalanduskontrolli Amet (A8-0037/2019 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (hääletus)
  8.3.Aktsiisikauba liikumise ja jälgimise arvutistamine (A8-0010/2019 - Kay Swinburne) (hääletus)
  8.4.Õigus, mida kohaldatakse nõuete loovutamise kehtivusele kolmandate isikute suhtes (A8-0261/2018 - Pavel Svoboda) (hääletus)
  8.5.Vahetus-, abi- ja koolitusprogrammi loomine euro kaitsmiseks võltsimise eest perioodil 2021–2027 (programm „Perikles IV“) (A8-0069/2019 - Dennis de Jong) (hääletus)
  8.6.ELi–Singapuri vabakaubandusleping (A8-0053/2019 - David Martin) (hääletus)
  8.7.ELi–Singapuri vabakaubandusleping(resolutsioon) (A8-0048/2019 - David Martin) (hääletus)
  8.8.ELi–Singapuri investeeringute kaitse leping (A8-0054/2019 - David Martin) (hääletus)
  8.9.ELi–Singapuri investeeringute kaitse leping (resolutsioon) (A8-0049/2019 - David Martin) (hääletus)
  8.10.ELi–Singapuri partnerlus- ja koostööleping (A8-0020/2019 - Antonio López-Istúriz White) (hääletus)
  8.11.ELi–Singapuri partnerlus- ja koostööleping (resolutsioon) (A8-0023/2019 - Antonio López-Istúriz White) (hääletus)
  8.12.Transpordiühenduse asutamise leping (A8-0022/2019 - Karima Delli) (hääletus)
  8.13.2018. aasta Bosnia ja Hertsegoviina aruanne (A8-0467/2018 - Cristian Dan Preda) (hääletus)
  8.14.Ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi+, Ühtekuuluvusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning nende suhtes kohaldatavad finantseeskirjad (A8-0043/2019 - Andrey Novakov, Constanze Krehl) (hääletus)
  8.15.Õigusprogramm (A8-0068/2019 - Josef Weidenholzer, Heidi Hautala) (hääletus)
  8.16.Euroopa tulevikku käsitleva arutelu seis (A8-0427/2018 - Ramón Jáuregui Atondo) (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
  9.1.ELi–Singapuri vabakaubandusleping (A8-0053/2019 - David Martin)
  9.2.ELi–Singapuri vabakaubandusleping(resolutsioon) (A8-0048/2019 - David Martin)
  9.3.ELi–Singapuri investeeringute kaitse leping (A8-0054/2019 - David Martin)
  9.4.ELi–Singapuri partnerlus- ja koostööleping (resolutsioon) (A8-0023/2019 - Antonio López-Istúriz White)
  9.5.2018. aasta Bosnia ja Hertsegoviina aruanne (A8-0467/2018 - Cristian Dan Preda)
  9.6.Ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi+, Ühtekuuluvusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning nende suhtes kohaldatavad finantseeskirjad (A8-0043/2019 - Andrey Novakov, Constanze Krehl)
  9.7.Euroopa tulevikku käsitleva arutelu seis (A8-0427/2018 - Ramón Jáuregui Atondo)
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 11.Istungi jätkamine
 12.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 13.Õiglane maksustamine õiglase ühiskonna nimel (temaatiline arutelu)
 14.Tervisetehnoloogia hindamine (arutelu)
 15.Istungi jätkamine
 16.Hääletused
  16.1.Liikmesriikide kohtute vaheline koostöö tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades (A8-0477/2018 - Emil Radev) (hääletus)
  16.2.Kohtu- ja kohtuväliste dokumentide liikmesriikides kättetoimetamine tsiviil- ja kaubandusasjades (A8-0001/2019 - Sergio Gaetano Cofferati) (hääletus)
  16.3.Ühiseeskirjad, millega tagatakse põhiline autoveoühendus seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumisega (A8-0063/2019 - Isabella De Monte) (hääletus)
  16.4.Põhilise lennuühenduse tagamise ühiseeskirjad, võttes arvesse Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi väljaastumist Euroopa Liidust (A8-0062/2019 - Pavel Telička) (hääletus)
  16.5.Lennundusohutus seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega (A8-0061/2019 - Kosma Złotowski) (hääletus)
  16.6.Teenustekaubanduse üldleping: vajalikud kompenseerivad kohandused, mis tulenevad Tšehhi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Austria, Poola, Sloveenia, Slovakkia, Soome ja Rootsi ühinemisest Euroopa Liiduga (A8-0067/2019 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra) (hääletus)
  16.7.Üleeuroopalise transpordivõrgu väljaarendamise edendamiseks võetavate meetmete lihtsustamine (A8-0015/2019 - Dominique Riquet) (hääletus)
  16.8.Mootorsõidukite kindlustus (A8-0035/2019 - Dita Charanzová) (hääletus)
  16.9.Tagasilöögid naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas ELis (B8-0096/2019, B8-0099/2019) (hääletus)
  16.10.Poliitilised väljakutsed ja strateegiad naistel esinevate vähiliikide ja nendega kaasnevate haiguste tõrjumiseks (B8-0097/2019) (hääletus)
  16.11.Kanepi raviotstarbeline kasutamine (B8-0071/2019) (hääletus)
  16.12.2018. aastal toimunud petitsioonikomisjoni arutelud (A8-0024/2019 - Cecilia Wikström) (hääletus)
 17.Selgitused hääletuse kohta
 18.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 19.Istungi jätkamine
 20.Keskmaa-tuumajõudude piiramise lepingu tulevik ja mõju ELile (arutelu)
 21.Euroopa Liitu tehtavate välismaiste otseinvesteeringute taustauuringute raamistik (arutelu)
 22.Liidu elektroonilise teemaksu koostalitlusvõime ja teemaksude tasumata jätmist käsitleva piiriülese teabevahetuse hõlbustamine (arutelu)
 23.Teises liikmesriigis seaduslikult turustatava kauba vastastikune tunnustamine (arutelu)
 24.Piiriüleste maksete tasud ja vääringu konverteerimise tasud (arutelu)
 25.Rahvusvahelisele bussiteenuste turule juurdepääsu käsitlevad ühiseeskirjad (arutelu)
 26.NAIADES II – tegevusprogramm siseveetranspordi toetuseks (arutelu)
 27.Julgeolekuohud, mis on seotud Hiina järjest suurema tehnoloogilise kohaloluga ELis, ja võimalikud ELi tasandi meetmed nende ohtude vähendamiseks (arutelu)
 28.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 29.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 30.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (1154 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (5325 kb)
Viimane päevakajastamine: 24. mai 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika