Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Środa, 13 lutego 2019 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji): patrz protokół
 3.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu): patrz protokół
 4.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu): Patrz protokól
 5.Dokument otwierający debatę pt. „W kierunku zrównoważonej Europy do 2030 r.” (debata)
 6.Wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy (debata)
 7.Wznowienie posiedzenia
 8.Głosowanie
  8.1.Kalendarz sesji miesięcznych Parlamentu – 2020 r. (głosowanie)
  8.2.Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (A8-0037/2019 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (głosowanie)
  8.3.Komputeryzacja przepływu wyrobów akcyzowych i nadzór nad nimi (A8-0010/2019 - Kay Swinburne) (głosowanie)
  8.4.Prawo właściwe dla skutków przelewu wierzytelności wobec osób trzecich (A8-0261/2018 - Pavel Svoboda) (głosowanie)
  8.5.Program wymiany, pomocy i szkoleń w dziedzinie ochrony euro przed fałszowaniem na lata 2021–2027 (program „Perykles IV”) (A8-0069/2019 - Dennis de Jong) (głosowanie)
  8.6.Umowa o wolnym handlu między UE a Singapurem (A8-0053/2019 - David Martin) (głosowanie)
  8.7.Umowa o wolnym handlu między UE a Singapurem (rezolucja) (A8-0048/2019 - David Martin) (głosowanie)
  8.8.Umowa o ochronie inwestycji między UE a Singapurem (A8-0054/2019 - David Martin) (głosowanie)
  8.9.Umowa o ochronie inwestycji między UE a Singapurem (rezolucja) (A8-0049/2019 - David Martin) (głosowanie)
  8.10.Umowa o partnerstwie i współpracy między UE a Singapurem (A8-0020/2019 - Antonio López-Istúriz White) (głosowanie)
  8.11.Umowa o partnerstwie i współpracy między UE a Singapurem (rezolucja) (A8-0023/2019 - Antonio López-Istúriz White) (głosowanie)
  8.12.Traktat ustanawiającyWspólnotę Transportową (A8-0022/2019 - Karima Delli) (głosowanie)
  8.13.Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące Bośni i Hercegowiny (A8-0467/2018 - Cristian Dan Preda) (głosowanie)
  8.14.Wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy (A8-0043/2019 - Andrey Novakov, Constanze Krehl) (głosowanie)
  8.15.Program „Wymiar sprawiedliwości” (A8-0068/2019 - Josef Weidenholzer, Heidi Hautala) (głosowanie)
  8.16.Stan debaty nad przyszłością Europy (A8-0427/2018 - Ramón Jáuregui Atondo) (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  9.1.Umowa o wolnym handlu między UE a Singapurem (A8-0053/2019 - David Martin)
  9.2.Umowa o wolnym handlu między UE a Singapurem (rezolucja) (A8-0048/2019 - David Martin)
  9.3.Umowa o ochronie inwestycji między UE a Singapurem (A8-0054/2019 - David Martin)
  9.4.Umowa o partnerstwie i współpracy między UE a Singapurem (rezolucja) (A8-0023/2019 - Antonio López-Istúriz White)
  9.5.Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące Bośni i Hercegowiny (A8-0467/2018 - Cristian Dan Preda)
  9.6.Wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy (A8-0043/2019 - Andrey Novakov, Constanze Krehl)
  9.7.Stan debaty nad przyszłością Europy (A8-0427/2018 - Ramón Jáuregui Atondo)
 10.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 11.Wznowienie posiedzenia
 12.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 13.Uczciwe opodatkowanie na rzecz sprawiedliwego społeczeństwa (debata na aktualny temat)
 14.Ocena technologii medycznych (debata)
 15.Wznowienie posiedzenia
 16.Głosowanie
  16.1.Współpraca między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych (A8-0477/2018 - Emil Radev) (głosowanie)
  16.2.Doręczanie w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych (A8-0001/2019 - Sergio Gaetano Cofferati) (głosowanie)
  16.3.Wspólne zasady zapewniające podstawowe połączenia w zakresie transportu drogowego towarów w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej (A8-0063/2019 - Isabella De Monte) (głosowanie)
  16.4.Wspólne zasady zapewniające podstawowe połączenia lotnicze w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej (A8-0062/2019 - Pavel Telička) (głosowanie)
  16.5.Bezpieczeństwo lotnicze w odniesieniu do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii (A8-0061/2019 - Kosma Złotowski) (głosowanie)
  16.6.GATS: konieczne wyrównania wynikające z przystąpienia Czech, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Austrii, Polski, Słowenii, Słowacji, Finlandii i Szwecji do Unii Europejskiej (A8-0067/2019 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra) (głosowanie)
  16.7.Usprawnienie środków na rzecz poczynienia postępów w realizacji transeuropejskiej sieci transportowej (A8-0015/2019 - Dominique Riquet) (głosowanie)
  16.8.Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych (A8-0035/2019 - Dita Charanzová) (głosowanie)
  16.9.Napotykane wrogie nastawienie w odniesieniu do praw kobiet i równouprawnienia płci w UE (B8-0096/2019, B8-0099/2019) (głosowanie)
  16.10.Polityczne wyzwania i strategie na rzecz walki z rakiem u kobiet i z chorobami współistniejącymi (B8-0097/2019) (głosowanie)
  16.11.Stosowanie marihuany w celach leczniczych (B8-0071/2019) (głosowanie)
  16.12.Obrady Komisji Petycji w 2018 r. (A8-0024/2019 - Cecilia Wikström) (głosowanie)
 17.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 18.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 19.Wznowienie posiedzenia
 20.Przyszłość traktatu o likwidacji pocisków rakietowych pośredniego zasięgu oraz konsekwencje dla UE (debata)
 21.Ustanowienie ram monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii Europejskiej (debata)
 22.Interoperacyjność systemów elektronicznego poboru opłat drogowych i ułatwiania transgranicznej wymiany informacji na temat przypadków nieuiszczenia opłat drogowych w Unii  (debata)
 23.Wzajemne uznawanie towarów wprowadzonych legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim (debata)
 24.Opłaty za płatności transgraniczne w Unii i opłaty za przeliczenie waluty (debata)
 25.Wspólne zasady dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych (debata)
 26.NAIADES II: Program działania na rzecz wsparcia śródlądowego transportu wodnego (debata)
 27.Zagrożenia dla bezpieczeństwa wynikające z rosnącej obecności technologicznej Chin w UE oraz możliwości podjęcia na szczeblu UE działań mających zmniejszyć te zagrożenia (debata)
 28.Składanie dokumentów: patrz protokół
 29.Porządek obrad następnego posiedzenia: patrz protokół
 30.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (1154 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (5325 kb)
Ostatnia aktualizacja: 24 maja 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności