Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Streda, 13. februára 2019 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o podaných návrhoch uznesenia): pozri zápisnicu
 3.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 4.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 5.Diskusný dokument s názvom Smerom k udržateľnej Európe do roku 2030 (rozprava)
 6.Spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy (rozprava)
 7.Pokračovanie prerušeného rokovania
 8.Hlasovanie
  8.1.Harmonogram schôdzí Parlamentu – 2019 (hlasovanie)
  8.2.Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (A8-0037/2019 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (hlasovanie)
  8.3.Informatizácia prepravy a kontroly tovaru podliehajúceho spotrebnej dani (A8-0010/2019 - Kay Swinburne) (hlasovanie)
  8.4.Rozhodné právo pre účinky postúpenia pohľadávok na tretie strany (A8-0261/2018 - Pavel Svoboda) (hlasovanie)
  8.5.Výmenný, pomocný a školiaci program na ochranu eura proti falšovaniu na obdobie rokov 2021 – 2027 („program Pericles IV“) (A8-0069/2019 - Dennis de Jong) (hlasovanie)
  8.6.Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurom (A8-0053/2019 - David Martin) (hlasovanie)
  8.7.Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurom (uznesenie) (A8-0048/2019 - David Martin) (hlasovanie)
  8.8.Dohoda o ochrane investícií medzi EÚ a Singapurom (A8-0054/2019 - David Martin) (hlasovanie)
  8.9.Dohoda o ochrane investícií medzi EÚ a Singapurom (uznesenie) (A8-0049/2019 - David Martin) (hlasovanie)
  8.10.Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Singapurom (A8-0020/2019 - Antonio López-Istúriz White) (hlasovanie)
  8.11.Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Singapurom (uznesenie) (A8-0023/2019 - Antonio López-Istúriz White) (hlasovanie)
  8.12.Zmluva o založení Dopravného spoločenstva (A8-0022/2019 - Karima Delli) (hlasovanie)
  8.13.Správa o Bosne a Hercegovine za rok 2018 (A8-0467/2018 - Cristian Dan Preda) (hlasovanie)
  8.14.Spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy (A8-0043/2019 - Andrey Novakov, Constanze Krehl) (hlasovanie)
  8.15.Program Spravodlivosť (A8-0068/2019 - Josef Weidenholzer, Heidi Hautala) (hlasovanie)
  8.16.Stav diskusie o budúcnosti Európy (A8-0427/2018 - Ramón Jáuregui Atondo) (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
  9.1.Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurom (A8-0053/2019 - David Martin)
  9.2.Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurom (uznesenie) (A8-0048/2019 - David Martin)
  9.3.Dohoda o ochrane investícií medzi EÚ a Singapurom (A8-0054/2019 - David Martin)
  9.4.Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Singapurom (uznesenie) (A8-0023/2019 - Antonio López-Istúriz White)
  9.5.Správa o Bosne a Hercegovine za rok 2018 (A8-0467/2018 - Cristian Dan Preda)
  9.6.Spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy (A8-0043/2019 - Andrey Novakov, Constanze Krehl)
  9.7.Stav diskusie o budúcnosti Európy (A8-0427/2018 - Ramón Jáuregui Atondo)
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 11.Pokračovanie prerušeného rokovania
 12.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 13.Spravodlivé zdaňovanie pre spravodlivú spoločnosť (tematická rozprava)
 14.Hodnotenie zdravotníckych technológií (rozprava)
 15.Pokračovanie prerušeného rokovania
 16.Hlasovanie
  16.1.Spolupráca medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach (A8-0477/2018 - Emil Radev) (hlasovanie)
  16.2.Doručovanie súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch (A8-0001/2019 - Sergio Gaetano Cofferati) (hlasovanie)
  16.3.Spoločné pravidlá na zabezpečenie základnej prepojenosti v cestnej nákladnej doprave vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie (A8-0063/2019 - Isabella De Monte) (hlasovanie)
  16.4.Spoločné pravidlá na zabezpečenie základnej leteckej prepojenosti vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie (A8-0062/2019 - Pavel Telička) (hlasovanie)
  16.5.Bezpečnosť letectva vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie (A8-0061/2019 - Kosma Złotowski) (hlasovanie)
  16.6.GATS: potrebné kompenzačné vyrovnania vyplývajúce z pristúpenia Česka, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Rakúska, Poľska, Slovinska, Slovenska, Fínska a Švédska k Európskej únii (A8-0067/2019 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra) (hlasovanie)
  16.7.Zefektívnenie opatrení na urýchlenie realizácie transeurópskej dopravnej siete (A8-0015/2019 - Dominique Riquet) (hlasovanie)
  16.8.Poistenie motorových vozidiel (A8-0035/2019 - Dita Charanzová) (hlasovanie)
  16.9.Súčasný negatívny postoj k právam žien a rodovej rovnosti v EÚ (B8-0096/2019, B8-0099/2019) (hlasovanie)
  16.10.Politické výzvy a stratégie boja proti rakovinovým ochoreniam žien a pridruženým ochoreniam (B8-0097/2019) (hlasovanie)
  16.11.Používanie konope na liečebné účely (B8-0071/2019) (hlasovanie)
  16.12.Rokovania Výboru pre petície v roku 2018 (A8-0024/2019 - Cecilia Wikström) (hlasovanie)
 17.Vysvetlenia hlasovania
 18.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 19.Pokračovanie prerušeného rokovania
 20.Budúcnosť Zmluvy o jadrových silách stredného doletu (INF) a vplyv na EÚ (rozprava)
 21.Rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií do Európskej únie (rozprava)
 22.Interoperabilita elektronických cestných mýtnych systémov a uľahčenie cezhraničnej výmeny informácií o nezaplatenom cestnom mýte v Únii (rozprava)
 23.Vzájomné uznávanie tovaru, ktorý je zákonne uvedený na trh v inom členskom štáte (rozprava)
 24.Poplatky za cezhraničné platby v Únii a poplatky za menovú konverziu (rozprava)
 25.Spoločné pravidlá prístupu na medzinárodný trh autokarovej a autobusovej dopravy (rozprava)
 26.NAIADES II – akčný program na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy (rozprava)
 27.Bezpečnostné hrozby súvisiace so zvyšujúcou sa technologickou prítomnosťou Číny v EÚ a prípadné opatrenia na úrovni EÚ na ich znižovanie (rozprava)
 28.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 29.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 30.Skončenie rokovania
Rozpravy
Revidované vydanie (1154 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (5325 kb)
Posledná úprava: 24. mája 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia