Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 13 februari 2019 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 3.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen): se protokollet
 4.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen): se protokollet
 5.Diskussionsunderlag om ett hållbart EU 2030 (debatt)
 6.Gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och finansiella regler för dessa fonder (debatt)
 7.Återupptagande av sammanträdet
 8.Omröstning
  8.1.Parlamentets sammanträdeskalender – 2020 (omröstning)
  8.2.Europeiska fiskerikontrollbyrån (A8-0037/2019 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (omröstning)
  8.3.Datorisering av uppgifter om förflyttningar och kontroller av punktskattepliktiga varor (A8-0010/2019 - Kay Swinburne) (omröstning)
  8.4.Tillämplig lag för rättsverkan gentemot tredje man av överlåtelser av fordringar (A8-0261/2018 - Pavel Svoboda) (omröstning)
  8.5.Utbyte, stöd och utbildning för att skydda euron mot förfalskning under perioden 2021–2027 (Perikles IV-programmet) (A8-0069/2019 - Dennis de Jong) (omröstning)
  8.6.Frihandelsavtalet mellan EU och Singapore (A8-0053/2019 - David Martin) (omröstning)
  8.7.Frihandelsavtalet mellan EU och Singapore (resolution) (A8-0048/2019 - David Martin) (omröstning)
  8.8.Avtalet om investeringsskydd mellan EU och Singapore (A8-0054/2019 - David Martin) (omröstning)
  8.9.Avtalet om investeringsskydd mellan EU och Singapore (resolution) (A8-0049/2019 - David Martin) (omröstning)
  8.10.Avtalet om partnerskap och samarbete mellan EU och Singapore (A8-0020/2019 - Antonio López-Istúriz White) (omröstning)
  8.11.Avtalet om partnerskap och samarbete mellan EU och Singapore (resolution) (A8-0023/2019 - Antonio López-Istúriz White) (omröstning)
  8.12.Fördraget om upprättande av en transportgemenskap (A8-0022/2019 - Karima Delli) (omröstning)
  8.13.Kommissionens rapport för 2018 om Bosnien och Hercegovina (A8-0467/2018 - Cristian Dan Preda) (omröstning)
  8.14.Gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och finansiella regler för dessa fonder (A8-0043/2019 - Andrey Novakov, Constanze Krehl) (omröstning)
  8.15.Programmet för rättsliga frågor (A8-0068/2019 - Josef Weidenholzer, Heidi Hautala) (omröstning)
  8.16.Läget avseende debatten om Europas framtid (A8-0427/2018 - Ramón Jáuregui Atondo) (omröstning)
 9.Röstförklaringar
  9.1.Frihandelsavtalet mellan EU och Singapore (A8-0053/2019 - David Martin)
  9.2.Frihandelsavtalet mellan EU och Singapore (resolution) (A8-0048/2019 - David Martin)
  9.3.Avtalet om investeringsskydd mellan EU och Singapore (A8-0054/2019 - David Martin)
  9.4.Avtalet om partnerskap och samarbete mellan EU och Singapore (resolution) (A8-0023/2019 - Antonio López-Istúriz White)
  9.5.Kommissionens rapport för 2018 om Bosnien och Hercegovina (A8-0467/2018 - Cristian Dan Preda)
  9.6.Gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och finansiella regler för dessa fonder (A8-0043/2019 - Andrey Novakov, Constanze Krehl)
  9.7.Läget avseende debatten om Europas framtid (A8-0427/2018 - Ramón Jáuregui Atondo)
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 11.Återupptagande av sammanträdet
 12.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 13.Rättvis beskattning för ett rättvist samhälle (debatt om en aktuell fråga)
 14.Utvärdering av medicinsk teknik (debatt)
 15.Återupptagande av sammanträdet
 16.Omröstning
  16.1.Samarbete mellan medlemsstaternas domstolar i fråga om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (A8-0477/2018 - Emil Radev) (omröstning)
  16.2.Delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (A8-0001/2019 - Sergio Gaetano Cofferati) (omröstning)
  16.3.Gemensamma bestämmelser för att säkerställa grundläggande förbindelser vad gäller godstransporter på väg med anledning av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen (A8-0063/2019 - Isabella De Monte) (omröstning)
  16.4.Gemensamma bestämmelser för grundläggande flygförbindelser med anledning av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen (A8-0062/2019 - Pavel Telička) (omröstning)
  16.5.Luftfartssäkerhet med anledning av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen (A8-0061/2019 - Kosma Złotowski) (omröstning)
  16.6.Gats: nödvändiga kompenserande anpassningar till följd av Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Österrikes, Polens, Sloveniens, Slovakiens, Finlands och Sveriges anslutning till EU (A8-0067/2019 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra) (omröstning)
  16.7.Rationaliseringsåtgärder för att påskynda förverkligandet av det transeuropeiska transportnätet (A8-0015/2019 - Dominique Riquet) (omröstning)
  16.8.Ansvarsförsäkring för motorfordon (A8-0035/2019 - Dita Charanzová) (omröstning)
  16.9.Bakslag för kvinnors rättigheter och jämställdhet i EU (B8-0096/2019, B8-0099/2019) (omröstning)
  16.10.Politiska utmaningar och strategier mot cancer hos kvinnor och relaterad samsjuklighet (B8-0097/2019) (omröstning)
  16.11.Användning av cannabis för medicinska ändamål (B8-0071/2019) (omröstning)
  16.12.Överläggningarna i utskottet för framställningar under 2018 (A8-0024/2019 - Cecilia Wikström) (omröstning)
 17.Röstförklaringar
 18.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 19.Återupptagande av sammanträdet
 20.INF-avtalets framtid och konsekvenserna för EU (debatt)
 21.Upprättande av en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i Europeiska unionen (debatt)
 22.Driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem och underlättande av gränsöverskridande informationsutbyte om underlåtenhet att betala vägavgifter i unionen (debatt)
 23.Ömsesidigt erkännande av varor som lagligen saluförs i en annan medlemsstat (debatt)
 24.Avgifter för gränsöverskridande betalningar i unionen och valutaväxlingsavgifter (debatt)
 25.Gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för persontransporter med buss (debatt)
 26.Naiades II – ett handlingsprogram till stöd för transporter på inre vattenvägar (debatt)
 27.Säkerhetshot kopplade till Kinas ökande teknologiska närvaro i EU och möjliga åtgärder på EU-nivå för att minska dem (debatt)
 28.Inkomna dokument: se protokollet
 29.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 30.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (1154 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (5325 kb)
Senaste uppdatering: 24 maj 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy