Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Понеделник, 11 март 2019 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Възобновяване на заседанието
 2.Откриване на заседанието
 3.Изявление на председателството
 4.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 5.Проверка на пълномощията: вж. протокола
 6.Разглеждане на съвместимостта на мисията, възложена на член на ЕП: вж. протокола
 7.Тълкуване на Правилника за дейността: вж. протокола
 8.Преговори преди провеждане на първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността): вж. протокола
 9.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността): вж. протокола
 10.Искане за прилагане на неотложна процедура (член 54 от Правилника за дейността): вж. протокола
 11.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността) : вж. протокола
 12.Внасяне на документи: вж. протокола
 13.Решения относно някои документи: вж. протокола
 14.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне): вж. протокола
 15.Действия, предприети вследствие позиции и резолюции на Парламента: вж. протокола
 16.Ред на работа
 17.Обмен на информация за гражданите на трети държави и във връзка с Европейската информационна система за регистрите за съдимост (ECRIS) - Централизирана система за идентифициране на държавите членки, разполагащи с информация за присъди срещу граждани на трети държави и лица без гражданство (ECRIS-TCN) (разискване)
 18.Програма „Европейски корпус за солидарност“ (разискване)
 19.Акт на ЕС за киберсигурността - Европейски център за промишлени, технологични и изследователски експертни познания в областта на киберсигурността и Мрежа от национални координационни центрове (разискване)
 20.Нелоялни търговски практики в отношенията между стопански субекти по веригата за доставка на храни (разискване)
 21.Споразумение за доброволно партньорство между ЕС и Виетнам за прилагане на законодателството в областта на горите, управление и търговия - Споразумение за доброволно партньорство между ЕС и Виетнам за прилагане на законодателството в областта на горите, управление и търговия (резолюция) (разискване)
 22.Европейската гражданска инициатива (разискване)
 23.Състояние на политическите отношения между ЕС и Русия (разискване)
 24.Изграждане на капацитет на ЕС за предотвратяване на конфликти и посредничество (кратко представяне)
 25.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 26.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 27.Закриване на заседанието
 28.Закриване на годишната сесия
Разисквания
Редактирана версия (584 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (3016 kb)
Последно осъвременяване: 10 септември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност