Назад 
 Напред 
PVTACRE
Пълен протокол на разискванията
Вторник, 12 март 2019 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на годишната сесия
 2.Откриване на заседанието
 3.Решение за прилагането на неотложна процедура (член 154 от Правилника за дейността): вж. протокола
 4.Промяна в дневния ред: вж. протокола
 5.Заплахи за сигурността във връзка с нарастващото технологично присъствие на Китай в ЕС и възможни действия на равнището на ЕС за тяхното намаляване (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 6.Баланс между половете при издигането на кандидатури за позиции в областта на икономическите и паричните въпроси на ЕС (разискване)
 7.Разискване с министър-председателя на Словашката република Петер Пелегрини относно бъдещето на Европа (разискване)
 8.Възобновяване на заседанието
 9.Време за гласуване
  9.1.Искане за снемане на имунитета на Моника Холмайер  (A8-0165/2019 - Jean-Marie Cavada) (гласуване)
  9.2.Искане за снемане на имунитета на Жан-Мари льо Пен (A8-0167/2019 - Kostas Chrysogonos) (гласуване)
  9.3.Искане за снемане на имунитета на Доминик Билд (A8-0166/2019 - Kostas Chrysogonos) (гласуване)
  9.4.Удължаване на срока на прилагане на член 159 от Правилника за дейността на Европейския парламент до края на деветия парламентарен мандат (B8-0147/2019) (гласуване)
  9.5.Електронна информация за товарни превози (A8-0060/2019 - Claudia Schmidt) (гласуване)
  9.6.Споразумение за доброволно партньорство между ЕС и Виетнам за прилагане на законодателството в областта на горите, управление и търговия (A8-0083/2019 - Heidi Hautala) (гласуване)
  9.7.Споразумение за доброволно партньорство между ЕС и Виетнам за прилагане на законодателството в областта на горите, управление и търговия (резолюция) (A8-0093/2019 - Heidi Hautala) (гласуване)
  9.8.Протокол за изменение на Конвенцията на Съвета на Европа за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни (A8-0070/2019 - József Nagy) (гласуване)
  9.9.Оправомощаване на държавите членки да станат страна по Конвенцията на Съвета на Европа за интегриран подход към безопасността, сигурността и обслужването по време на футболни срещи и други спортни прояви (A8-0080/2019 - Sylvia-Yvonne Kaufmann) (гласуване)
  9.10.Протокол за изменение на Споразумението за морски транспорт между ЕС и Китай (присъединяване на Хърватия) (A8-0168/2019 - Francisco Assis) (гласуване)
  9.11.Евро-средиземноморско споразумение между ЕС и Египет (присъединяване на Хърватия) (A8-0025/2019 - Ramona Nicole Mănescu) (гласуване)
  9.12.Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Туркменистан (A8-0072/2019 - Ramona Nicole Mănescu) (гласуване)
  9.13.Решение за изпълнение относно започването на автоматизиран обмен на данни по отношение на ДНК данни в Обединеното кралство (A8-0092/2019 - Branislav Škripek) (гласуване)
  9.14.Обмен на информация за гражданите на трети държави и във връзка с Европейската информационна система за регистрите за съдимост (ECRIS) (A8-0219/2016 - Daniel Dalton) (гласуване)
  9.15.Централизирана система за идентифициране на държавите членки, разполагащи с информация за присъди срещу граждани на трети държави и лица без гражданство (ECRIS-TCN) (A8-0018/2018 - Daniel Dalton) (гласуване)
  9.16.Програма „Европейски корпус за солидарност“ (A8-0079/2019 - Michaela Šojdrová) (гласуване)
  9.17.Акт на ЕС за киберсигурността (A8-0264/2018 - Angelika Niebler) (гласуване)
  9.18.Нелоялни търговски практики в отношенията между стопански субекти по веригата за доставка на храни (A8-0309/2018 - Paolo De Castro) (гласуване)
  9.19.Европейската гражданска инициатива (A8-0226/2018 - György Schöpflin) (гласуване)
  9.20.Внос на движими културни ценности (A8-0308/2018 - Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton) (гласуване)
  9.21.Защита на личните данни в контекста на изборите за Европейски парламент (A8-0435/2018 - Mercedes Bresso, Rainer Wieland) (гласуване)
  9.22.Заплахи за сигурността във връзка с нарастващото технологично присъствие на Китай в ЕС и възможни действия на равнището на ЕС за тяхното намаляване (B8-0153/2019, RC-B8-0154/2019, B8-0154/2019, B8-0155/2019, B8-0159/2019, B8-0160/2019, B8-0162/2019, B8-0164/2019) (гласуване)
  9.23.Състояние на политическите отношения между ЕС и Русия (A8-0073/2019 - Sandra Kalniete) (гласуване)
  9.24.Изграждане на капацитет на ЕС за предотвратяване на конфликти и посредничество (A8-0075/2019 - Soraya Post) (гласуване)
 10.Обяснение на вот
  10.1.Споразумение за доброволно партньорство между ЕС и Виетнам за прилагане на законодателството в областта на горите, управление и търговия (A8-0083/2019 - Heidi Hautala)
  10.2.Споразумение за доброволно партньорство между ЕС и Виетнам за прилагане на законодателството в областта на горите, управление и търговия (резолюция) (A8-0093/2019 - Heidi Hautala)
  10.3.Обмен на информация за гражданите на трети държави и във връзка с Европейската информационна система за регистрите за съдимост (ECRIS) (A8-0219/2016 - Daniel Dalton)
  10.4.Програма „Европейски корпус за солидарност“ (A8-0079/2019 - Michaela Šojdrová)
  10.5.Акт на ЕС за киберсигурността (A8-0264/2018 - Angelika Niebler)
  10.6.Нелоялни търговски практики в отношенията между стопански субекти по веригата за доставка на храни (A8-0309/2018 - Paolo De Castro)
  10.7.Европейската гражданска инициатива (A8-0226/2018 - György Schöpflin)
  10.8.Състояние на политическите отношения между ЕС и Русия (A8-0073/2019 - Sandra Kalniete)
  10.9.Изграждане на капацитет на ЕС за предотвратяване на конфликти и посредничество (A8-0075/2019 - Soraya Post)
 11.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 12.Възобновяване на заседанието
 13.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 14.Внасяне на документи: вж. протокола
 15.Европейски режим за санкциониране на нарушенията на правата на човека (разискване)
 16.Доклад от 2018 г. относно Турция (разискване)
 17.Тълкуване на Правилника за дейността (предприети действия): вж. протокола
 18.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността) (предприети действия): вж. протокола
 19.Извънредна ситуация във Венесуела (разискване)
 20.Последващи мерки, предприети от ЕСВД през двете години след приемането на доклада на ЕП относно стратегическата комуникация от ЕС за противодействие на пропагандата, насочена срещу него от трети страни (разискване)
 21.Споразумение за сътрудничество за партньорство и развитие между ЕС и Афганистан - Споразумение за сътрудничество за партньорство и развитие между ЕС и Афганистан (разискване)
 22.Споразумение за асоцииране между ЕС и Монако, Андора и Сан Марино (разискване)
 23.Изисквания за достъпност за продукти и услуги (разискване)
 24.Неотложна необходимост от изготвянето на черен списък на ЕС за трети държави в съответствие с Директивата относно борбата с изпирането на пари (разискване)
 25.Визова информационна система (разискване)
 26.Фонд „Убежище и миграция“ (разискване)
 27.Инструмент за финансово подпомагане за управлението на границите и за визите (разискване)
 28.Фонд „Вътрешна сигурност“ (разискване)
 29.Действия, предприети вследствие резолюции на Парламента: вж. протокола
 30.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 31.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (1246 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (5632 kb)
Последно осъвременяване: 8 юли 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност