Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τρίτη 12 Μαρτίου 2019 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της ετήσιας συνόδου
 2.Έναρξη της συνεδρίασης
 3.Απόφαση για την εφαρμογή της διαδικασίας κατεπείγοντος (άρθρο 154 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Απειλές κατά της ασφάλειας που συνδέονται με την αυξανόμενη τεχνολογική παρουσία της Κίνας στην ΕΕ και την ενδεχόμενη ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ για τη μείωσή τους (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Ισορροπία των φύλων κατά τον διορισμό σε ενωσιακές θέσεις του οικονομικού και νομισματικού τομέα (συζήτηση)
 7.Συζήτηση με τον πρωθυπουργό της Σλοβακίας, Peter Pellegrini, για το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)
 8.Επανάληψη της συνεδρίασης
 9.Ώρα των ψηφοφοριών
  9.1.Αίτηση άρσης της ασυλίας της Monika Hohlmeier (A8-0165/2019 - Jean-Marie Cavada) (ψηφοφορία)
  9.2.Αίτηση άρσης της ασυλίας του Jean-Marie Le Pen (A8-0167/2019 - Kostas Chrysogonos) (ψηφοφορία)
  9.3.Αίτηση άρσης της ασυλίας της Dominique Bilde (A8-0166/2019 - Kostas Chrysogonos) (ψηφοφορία)
  9.4.Παράταση του άρθρου 159 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου μέχρι το τέλος της ένατης κοινοβουλευτικής περιόδου (B8-0147/2019) (ψηφοφορία)
  9.5.Ηλεκτρονικές πληροφορίες σχετικά με τις εμπορευματικές μεταφορές (A8-0060/2019 - Claudia Schmidt) (ψηφοφορία)
  9.6.Εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-Βιετνάμ σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο (A8-0083/2019 - Heidi Hautala) (ψηφοφορία)
  9.7.Εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-Βιετνάμ σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο (ψήφισμα) (A8-0093/2019 - Heidi Hautala) (ψηφοφορία)
  9.8.Πρωτόκολλο για την τροποποίηση της Σύμβασης για την προστασία των ατόμων σε σχέση με την αυτοματοποιημένη επεξεργασία πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα (A8-0070/2019 - József Nagy) (ψηφοφορία)
  9.9.Εξουσιοδότηση στα κράτη μέλη να προσχωρήσουν στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ασφάλεια, την προστασία και την παροχή υπηρεσιών σε ποδοσφαιρικούς αγώνες και άλλες αθλητικές διοργανώσεις (A8-0080/2019 - Sylvia-Yvonne Kaufmann) (ψηφοφορία)
  9.10.Πρωτόκολλο τροποποίησης της συμφωνίας ΕΚ-Κίνας για τις θαλάσσιες μεταφορές (προσχώρηση της Κροατίας) (A8-0168/2019 - Francisco Assis) (ψηφοφορία)
  9.11.Ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Αιγύπτου (προσχώρηση της Κροατίας) (A8-0025/2019 - Ramona Nicole Mănescu) (ψηφοφορία)
  9.12.Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Τουρκμενιστάν (A8-0072/2019 - Ramona Nicole Mănescu) (ψηφοφορία)
  9.13.Εκτελεστική απόφαση για την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων όσον αφορά τα δεδομένα DNA στο Ηνωμένο Βασίλειο (A8-0092/2019 - Branislav Škripek) (ψηφοφορία)
  9.14.Ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών και Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS) (A8-0219/2016 - Daniel Dalton) (ψηφοφορία)
  9.15.Κεντρικό σύστημα εντοπισμού των κρατών μελών που διαθέτουν πληροφορίες σχετικά με καταδικαστικές αποφάσεις εις βάρος υπηκόων τρίτων χωρών και ανιθαγενών (ΥΤΧ/TCN) (A8-0018/2018 - Daniel Dalton) (ψηφοφορία)
  9.16.Θέσπιση του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης (A8-0079/2019 - Michaela Šojdrová) (ψηφοφορία)
  9.17.Πράξη της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο (A8-0264/2018 - Angelika Niebler) (ψηφοφορία)
  9.18.Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων (A8-0309/2018 - Paolo De Castro) (ψηφοφορία)
  9.19.Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (A8-0226/2018 - György Schöpflin) (ψηφοφορία)
  9.20.Εισαγωγή πολιτιστικών αγαθών (A8-0308/2018 - Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton) (ψηφοφορία)
  9.21.Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (A8-0435/2018 - Mercedes Bresso, Rainer Wieland) (ψηφοφορία)
  9.22.Απειλές κατά της ασφάλειας που συνδέονται με την αυξανόμενη τεχνολογική παρουσία της Κίνας στην ΕΕ και την ενδεχόμενη ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ για τη μείωσή τους (B8-0153/2019, RC-B8-0154/2019, B8-0154/2019, B8-0155/2019, B8-0159/2019, B8-0160/2019, B8-0162/2019, B8-0164/2019) (ψηφοφορία)
  9.23.Κατάσταση των πολιτικών σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας (A8-0073/2019 - Sandra Kalniete) (ψηφοφορία)
  9.24.Ανάπτυξη της ικανότητας της ΕΕ για την πρόληψη συγκρούσεων και τη διαμεσολάβηση (A8-0075/2019 - Soraya Post) (ψηφοφορία)
 10.Αιτιολογήσεις ψήφου
  10.1.Εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-Βιετνάμ σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο (A8-0083/2019 - Heidi Hautala)
  10.2.Εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-Βιετνάμ σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο (ψήφισμα) (A8-0093/2019 - Heidi Hautala)
  10.3.Ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών και Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS) (A8-0219/2016 - Daniel Dalton)
  10.4.Θέσπιση του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης (A8-0079/2019 - Michaela Šojdrová)
  10.5.Πράξη της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο (A8-0264/2018 - Angelika Niebler)
  10.6.Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων (A8-0309/2018 - Paolo De Castro)
  10.7.Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (A8-0226/2018 - György Schöpflin)
  10.8.Κατάσταση των πολιτικών σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας (A8-0073/2019 - Sandra Kalniete)
  10.9.Ανάπτυξη της ικανότητας της ΕΕ για την πρόληψη συγκρούσεων και τη διαμεσολάβηση (A8-0075/2019 - Soraya Post)
 11.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Επανάληψη της συνεδρίασης
 13.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Ευρωπαϊκό καθεστώς κυρώσεων για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων (συζήτηση)
 16.Έκθεση του 2018 για την Τουρκία (συζήτηση)
 17.Ερμηνεία του Κανονισμού (επακόλουθες ενέργειες): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού) (επακόλουθες ενέργειες): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19.Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Βενεζουέλα (συζήτηση)
 20.Συνέχεια που έχει δώσει η ΕΥΕΔ στην έκθεση του ΕΚ σχετικά με τη στρατηγική επικοινωνία της ΕΕ για την αντιμετώπιση της προπαγάνδας εναντίον της από τρίτους, δύο έτη από την έγκρισή της (συζήτηση)
 21.Συμφωνία συνεργασίας ΕΕ-Αφγανιστάν για την εταιρική σχέση και την ανάπτυξη - Συμφωνία συνεργασίας ΕΕ-Αφγανιστάν για την εταιρική σχέση και την ανάπτυξη (ψήφισμα) (συζήτηση)
 22.Συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και του Μονακό, της Ανδόρας και του Αγίου Μαρίνου (συζήτηση)
 23.Απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες (συζήτηση)
 24.Το επείγον της κατάρτισης ενωσιακής μαύρης λίστας τρίτων χωρών σύμφωνα με την οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (συζήτηση)
 25.Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (συζήτηση)
 26.Θέσπιση του Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης (συζήτηση)
 27.Μέσο χρηματοδοτικής στήριξης για τη διαχείριση των συνόρων και των θεωρήσεων (συζήτηση)
 28.Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (συζήτηση)
 29.Συνέχεια που δόθηκε στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 30.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 31.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (1246 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (5632 kb)
Τελευταία ενημέρωση: 8 Ιουλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου