Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Teisipäev, 12. märts 2019 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Istungjärgu avamine
 2.Osaistungjärgu avamine
 3.Otsus kasutada kiirmenetlust (kodukorra artikkel 154) (vt protokoll)
 4.Päevakorra muutmine (vt protokoll)
 5.Julgeolekuohud, mis on seotud Hiina järjest suurema tehnoloogilise kohaloluga ELis, ja võimalikud ELi tasandi meetmed nende ohtude vähendamiseks (esitatud resolutsiooni ettepanekud) (vt protokoll)
 6.Sooline tasakaal kandidaatide esitamisel majandus- ja rahandusalastele ametikohtadele ELis (arutelu)
 7.Arutelu Slovaki Vabariigi peaministri Peter Pellegriniga Euroopa tuleviku teemal (arutelu)
 8.Istungi jätkamine
 9.Hääletused
  9.1.Monika Hohlmeieri puutumatuse äravõtmise taotlus (A8-0165/2019 - Jean-Marie Cavada) (hääletus)
  9.2.Jean-Marie Le Peni puutumatuse äravõtmise taotlus (A8-0167/2019 - Kostas Chrysogonos) (hääletus)
  9.3.Dominique Bilde’i puutumatuse äravõtmise taotlus (A8-0166/2019 - Kostas Chrysogonos) (hääletus)
  9.4.Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 159 kohaldamise pikendamine parlamendi üheksanda koosseisu ametiaja lõpuni (B8-0147/2019) (hääletus)
  9.5.Elektrooniline kaubaveoteave (A8-0060/2019 - Claudia Schmidt) (hääletus)
  9.6.ELi ja Vietnami vabatahtlik partnerlusleping metsaõigusnormide täitmise järelevalve, metsahalduse ja puidukaubanduse kohta (A8-0083/2019 - Heidi Hautala) (hääletus)
  9.7.ELi ja Vietnami vabatahtlik partnerlusleping metsaõigusnormide täitmise järelevalve, metsahalduse ja puidukaubanduse kohta (resolutsioon) (A8-0093/2019 - Heidi Hautala) (hääletus)
  9.8.Protokoll, millega muudetakse konventsiooni isikute kaitse kohta isikuandmete automatiseeritud töötlemisel (A8-0070/2019 - József Nagy) (hääletus)
  9.9.Liikmesriikidele loa andmine saada osaliseks Euroopa Nõukogu konventsioonis, mis käsitleb integreeritud lähenemisviisi jalgpallivõistluste ja teiste spordisündmustega seotud ohutusele, julgeolekule ning teenustele (A8-0080/2019 - Sylvia-Yvonne Kaufmann) (hääletus)
  9.10.ELi ja Hiina mereveolepingu muutmise protokoll (Horvaatia ühinemine) (A8-0168/2019 - Francisco Assis) (hääletus)
  9.11.Euroopa – Vahemere piirkonna leping ELi ja Egiptuse assotsiatsiooni loomiseks (Horvaatia ühinemine) (A8-0025/2019 - Ramona Nicole Mănescu) (hääletus)
  9.12.ELi–Türkmenistani partnerlus- ja koostööleping (A8-0072/2019 - Ramona Nicole Mănescu) (hääletus)
  9.13.Rakendusotsus DNA-andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Ühendkuningriigiga (A8-0092/2019 - Branislav Škripek) (hääletus)
  9.14.Kolmandate riikide kodanikke puudutav teabevahetus ja Euroopa karistusregistrite infosüsteem (ECRIS) (A8-0219/2016 - Daniel Dalton) (hääletus)
  9.15.Kesksüsteem nende liikmesriikide väljaselgitamiseks, kellel on teavet kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute suhtes tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste kohta (ECRIS-TCN-süsteem) (A8-0018/2018 - Daniel Dalton) (hääletus)
  9.16.Euroopa solidaarsuskorpuse programm (A8-0079/2019 - Michaela Šojdrová) (hääletus)
  9.17.ELi küberturvalisust käsitlev õigusakt (A8-0264/2018 - Angelika Niebler) (hääletus)
  9.18.Ettevõtjatevahelised ebaausad kaubandustavad toiduainete tarneahelas (A8-0309/2018 - Paolo De Castro) (hääletus)
  9.19.Euroopa kodanikualgatus (A8-0226/2018 - György Schöpflin) (hääletus)
  9.20.Kultuuriväärtuste import (A8-0308/2018 - Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton) (hääletus)
  9.21.Isikuandmete kaitse Euroopa Parlamendi valimiste raames (A8-0435/2018 - Mercedes Bresso, Rainer Wieland) (hääletus)
  9.22.Julgeolekuohud, mis on seotud Hiina järjest suurema tehnoloogilise kohaloluga ELis, ja võimalikud ELi tasandi meetmed nende ohtude vähendamiseks (B8-0153/2019, RC-B8-0154/2019, B8-0154/2019, B8-0155/2019, B8-0159/2019, B8-0160/2019, B8-0162/2019, B8-0164/2019) (hääletus)
  9.23.ELi ja Venemaa poliitiliste suhete olukord (A8-0073/2019 - Sandra Kalniete) (hääletus)
  9.24.ELi konfliktide ennetamise ja vahendamise suutlikkuse suurendamine (A8-0075/2019 - Soraya Post) (hääletus)
 10.Selgitused hääletuse kohta
  10.1.ELi ja Vietnami vabatahtlik partnerlusleping metsaõigusnormide täitmise järelevalve, metsahalduse ja puidukaubanduse kohta (A8-0083/2019 - Heidi Hautala)
  10.2.ELi ja Vietnami vabatahtlik partnerlusleping metsaõigusnormide täitmise järelevalve, metsahalduse ja puidukaubanduse kohta (resolutsioon) (A8-0093/2019 - Heidi Hautala)
  10.3.Kolmandate riikide kodanikke puudutav teabevahetus ja Euroopa karistusregistrite infosüsteem (ECRIS) (A8-0219/2016 - Daniel Dalton)
  10.4.Euroopa solidaarsuskorpuse programm (A8-0079/2019 - Michaela Šojdrová)
  10.5.ELi küberturvalisust käsitlev õigusakt (A8-0264/2018 - Angelika Niebler)
  10.6.Ettevõtjatevahelised ebaausad kaubandustavad toiduainete tarneahelas (A8-0309/2018 - Paolo De Castro)
  10.7.Euroopa kodanikualgatus (A8-0226/2018 - György Schöpflin)
  10.8.ELi ja Venemaa poliitiliste suhete olukord (A8-0073/2019 - Sandra Kalniete)
  10.9.ELi konfliktide ennetamise ja vahendamise suutlikkuse suurendamine (A8-0075/2019 - Soraya Post)
 11.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 12.Istungi jätkamine
 13.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 14.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 15.Inimõiguste rikkujate vastane Euroopa sanktsioonirežiim (arutelu)
 16.2018. aasta Türgi aruanne (arutelu)
 17.Kodukorra tõlgendamine (järg) (vt protokoll)
 18.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6) (järg) (vt protokoll)
 19.Hädaolukord Venezuelas (arutelu)
 20.Euroopa välisteenistuse järelmeetmed kaks aastat pärast EP raportit, milles käsitleti ELi strateegilist kommunikatsiooni vastusammuna tema vastu suunatud kolmandate osapoolte propagandale (arutelu)
 21.ELi ja Afganistani partnerlus- ja arengukoostööleping - ELi ja Afganistani partnerlus- ja arengukoostööleping (resolutsioon) (arutelu)
 22.ELi ning Monaco, Andorra ja San Marino assotsieerimisleping (arutelu)
 23.Toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuded (arutelu)
 24.Kiireloomuline vajadus koostada kooskõlas rahapesuvastase direktiiviga kolmandate riikide kohta ELi must nimekiri (arutelu)
 25.Viisainfosüsteem (arutelu)
 26.Varjupaiga- ja Rändefond (arutelu)
 27.Piirihalduse ja viisade rahastamisvahend (arutelu)
 28.Sisejulgeolekufond (arutelu)
 29.Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus (vt protokoll)
 30.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 31.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (1246 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (5632 kb)
Viimane päevakajastamine: 8. juuli 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika