Indice 
 Precedente 
 Seguente 
 Testo integrale 
Procedura : 2018/0060(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A8-0440/2018

Testi presentati :

A8-0440/2018

Discussioni :

PV 13/03/2019 - 23
CRE 13/03/2019 - 23

Votazioni :

PV 13/12/2018 - 9.1
CRE 13/12/2018 - 9.1
PV 14/03/2019 - 11.6
CRE 14/03/2019 - 11.6

Testi approvati :

P8_TA(2019)0208

Resoconto integrale delle discussioni
Mercoledì 13 marzo 2019 - Strasburgo Edizione rivista

23. Copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate (discussione)
Video degli interventi
Processo verbale
MPphoto
 

  Puhemies. – Esityslistalla on seuraavana Esther de Langen ja Roberto Gualtierin talous- ja raha-asioiden valiokuntavaliokunnan puolesta laatima mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse järjestämättömiin vastuisiin liittyvien tappioiden kattamisen vähimmäisvaatimuksista (COM(2018)0134 – C8-0117/2018 – 2018/0060(COC)) (A8-0440/2018).

 
  
MPphoto
 

  Esther de Lange, Rapporteur. – Voorzitter, ik ga mijn best doen in de drukte die er nog is in deze zaal. Ik denk dat het belangrijk is, beste collega's, dat we een akkoord hebben kunnen bereiken in dit moeilijke en politiek zeer gevoelige dossier.

Het is een belangrijk dossier, omdat het om de stabiliteit van onze financiële markten en van de bankensector gaat. Markten en een sector die nog steeds kwetsbaar zijn. In de EU hebben banken – schrik niet, beste collega's, van het bedrag – nog steeds zo'n 820 miljard aan leningen op hun balans staan die moeilijk of niet te innen zijn. Deze leningen zijn flinke, onzichtbare risico's die in tijden van crisis voor instabiliteit kunnen zorgen op de financiële markten. Bovendien hebben banken die veel van dit soort slechte leningen op hun balans hebben staan, natuurlijk veel minder ruimte om ook daadwerkelijk de echte economie te financieren. Dat is misschien een net zo'n groot probleem.

Het is ook een gevoelig dossier, omdat deze 820 miljard voor een deel bestaat uit hypotheken. Uit leningen aan burgers, aan boeren, en leningen aan het midden- en kleinbedrijf. Leningen die jaren geleden wellicht te makkelijk en regelmatig met te weinig informatie werden verstrekt, vaak buiten de schuld trouwens van die burger of van die ondernemer om. En dan gaat het niet om abstracte zaken of abstracte bedragen, maar dan gaat het om iemands huis, om je bedrijf, en om je bestaan.

En het stond voor beide co-rapporteurs dus buiten kijf dat dit probleem met spoed moest worden aangepakt, met ambitie, maar wel op een verantwoorde manier. En ik ben ervan overtuigd dat wij daarin zijn geslaagd.

Wat gaan we doen? Daar waar in het verleden de ECB banken individueel moest aanspreken op wat ze moesten doen en moest vertellen dat ze die slechte leningen moesten aanpakken, worden nu alle banken wettelijk verplicht om voor slechte leningen een buffer op te bouwen om deze risico's volledig af te dekken. Afhankelijk van het type blootstelling ontstaat die 100 %-verplichting al na drie jaar voor ongedekte leningen, na zeven jaar voor gedekte leningen, of na negen jaar voor leningen die gedekt worden met onroerend goed. En zie hoe we daar rekening houden met het feit dat het daar om huizen en om hypotheken en om iemands bestaan gaat.

Uiteraard blijft de ECB daarnaast, daarbovenop, nog de mogelijkheid houden om per bank een extra verplichting op te leggen en het pad waar nodig te versnellen. En ik realiseer mij terdege dat dit voor sommige banken pijn zal doen. Maar de EVP en het CDA nemen liever moeilijke maar belangrijke maatregelen nu, dan die pijn door te geven aan de volgende generatie.

Wat ik persoonlijk wel jammer vind is dat deze wetgeving alleen geldt voor nieuwe leningen, voor de toekomst dus, terwijl banken met name in sommige landen nog een enorme last uit het verleden met zich meezeulen. Ik denk dat die lijken ook nog uit de kast moeten.

We zijn er dus nog niet. Deze verordening moet worden aangevuld door een richtlijn die deze oude oninbare leningen uit het verleden aanpakt door de verkoop ervan te vereenvoudigen en te versoepelen. Aan deze richtlijn werken we met hetzelfde team van co-rapporteurs en schaduwrapporteurs op dit moment, in de hoop ook dat proces nog voor de verkiezingen af te kunnen ronden.

Al met al gaan we dan binnen een jaar van een wetgevend voorstel naar inwerkingtreding. Dat is vrij uniek voor zo'n moeilijk en gevoelig dossier en ik denk dat we daar met z'n allen trots op kunnen zijn. Europa heeft hier geleverd.

Ik dank dus vooral co-rapporteur Gualtieri en de andere schaduwrapporteurs voor de samenwerking, net zoals de Commissie en de Raad, zowel onder Oostenrijks als Roemeens voorzitterschap. En ik dank u voor uw aandacht voor dit lastige, technische, maar o zo belangrijke onderwerp vandaag.

 
  
MPphoto
 

  Roberto Gualtieri, relatore. – Signora Presidente, onorevoli colleghi, il problema dei crediti deteriorati è stato ampiamente discusso e individuato come uno dei problemi necessari a ridurre il rischio nel sistema bancario europeo. È bene dire e ricordare che la causa principale dell'elevato stock di crediti deteriorati è stata la profonda recessione economica che ha colpito diversi paesi membri all'indomani della crisi finanziaria, cui si sono poi aggiunti gli effetti negativi delle politiche di austerità. In alcuni Stati membri è anche vero che a questa principale causa si sono affiancate pratiche creditizie poco trasparenti, malagestione o insufficiente prudenza.

Per quanto riguarda questi aspetti, diverse misure sono già state adottate, tanto a livello nazionale che a livello europeo, e questo sta producendo un significativo calo del livello dei crediti deteriorati. Il testo che abbiamo concordato – e vorrei ringraziare la collega Esther de Lange per la cooperazione, che ci ha portato in tempo di record a concludere una procedura legislativa così delicata – ha due obiettivi principali: da un lato rafforzare le misure volte a prevenire l'accumulo eccessivo di crediti deteriorati, e dall'altro farlo evitando incentivi negativi dal punto di vista della capacità di sostenere l'economia o anche dal punto di vista dei debitori, che naturalmente rispetto a un'eccessiva spinta alla vendita al ribasso dei crediti deteriorati sarebbero negativamente colpiti.

Quali sono i punti principali dell'accordo raggiunto con il Consiglio? Innanzitutto abbiamo deciso di applicare questo backstop prudenziale solo ai nuovi crediti che derivano da nuovi prestiti, in linea con il piano d'azione del Consiglio, che chiedeva appunto questo. E questo è logico, perché occorre un periodo di tempo sufficiente per adattarsi alle nuove norme, da un punto di vista contabile e prudenziale.

Il secondo elemento è che nel testo delineiamo un corretto ed equo bilanciamento dei livelli di accantonamento per le banche. In particolare, a differenza della proposta della Commissione, il provisioning per crediti garantiti o non garantiti ha inizio rispettivamente solo dopo due o tre anni, scongiurando così il rischio che gli accantonamenti prudenziali si vadano ad aggiungere alla contrazione del capitale determinata dalla recessione, creando un effetto prociclico, con effetti negativi sulla concessione del credito e sull'economia reale.

Inoltre abbiamo eliminato gli incentivi potenzialmente negativi (o potremmo dire perversi) presenti nella proposta della Commissione che avrebbero accelerato la messa in liquidazione di imprese solo temporaneamente incapaci di ripagare il prestito, ma in realtà solventi, con conseguenze negative non solo sulle compagnie stesse, soprattutto piccole e medie imprese, ma anche sulla crescita economica e il livello di occupazione.

Da ultimo, ma non per importanza, vorrei menzionare anche un elemento che abbiamo introdotto, cioè un trattamento prudenziale più favorevole per quei crediti deteriorati che vengono acquistati sul mercato secondario da parte di altri istituti di credito, in modo da evitare una ingiusta penalizzazione per gli operatori specializzati e, al tempo stesso, fornire una protezione più elevata per i consumatori, le PMI e tutti gli altri debitori, dal momento che tali istituzioni sono soggette a severi controlli e regolamentazioni.

In conclusione, si tratta di un testo equilibrato che ci aiuta a compiere un ulteriore importante passo avanti nella riduzione dei rischi del settore bancario, evitando nel contempo conseguenze negative sull'economia reale e sui consumatori. Per questo motivo invitiamo a sostenere il testo.

 
  
MPphoto
 

  Valdis Dombrovskis, Vice-President of the Commission. – Madam President, first of all I would like to congratulate you for taking this file from the onset, in July last year, with a strong will and dedication, which helped us reach political agreement on the text you will vote on tomorrow.

We have been working intensively over the past years to reduce risks and to strengthen the resilience of the European banking sector. With a prudential backstop regulation, we are addressing one of the major risks to which European banks are still exposed: non-performing loans.

Non-performing loans had piled up in the banks’ balance sheets in the aftermath of the financial crisis and ensuing economic downturn. As we saw, elevated levels of NPLs, if not dealt with sufficiently quickly, weighed on banks’ liability and capacity to lend to the real economy.

We have certainly made substantial progress in reducing the high levels of NPLs. However, the ratio remains elevated when compared historically and to other regions, and accelerated GDP growth – a key driver behind the reduction in NPLs – cannot be taken for granted.

Preventing the future accumulation of NPLs is hence essential for preserving financial stability and supporting lending to create jobs and growth. To this end, the prudential backstop will put EU-wide brakes on any excessive future build-up of NPLs on banks’ balance sheets, without sufficient loss coverage. It will do so by setting a common minimum coverage level for future loans if they become non-performing across Member States and banks. It will serve as a necessary complement to existing supervisory tools that can only be applied on a case-by-case basis, depending on the individual circumstances of the bank.

The prudential backstop is therefore an important part of the Union’s effort to further reduce risks in the banking system, with a view to completing the banking union. However, our work to address NPLs is not complete yet. As you know, the backstop is part of the package of measures which also aim to improve the conditions for banks to deal with NPLs through more efficient enforcement mechanisms, as well as efficient competitive and transparent secondary markets.

I therefore encourage you to swiftly agree on the outstanding proposal on the NPL Directive, in particular to further develop secondary markets for non-performing loans.

 
  
MPphoto
 

  Stefan Gehrold, au nom du groupe PPE. – Madame la Présidente, on m’a demandé de m’exprimer dans ce débat sur la prétendue politique d’austérité et ses effets sur les relations entre les États membres.

Je ne suis certainement pas le seul à avoir l’impression que la crise financière et ses conséquences ont infligé des blessures considérables à l’unité de l’Europe, et que ces blessures ne sont pas encore entièrement guéries. Dans ce contexte, le système financier a considérablement souffert, ce qui a eu des conséquences majeures sur la vie des citoyens. C’est ainsi que la place centrale des institutions financières pour le bon déroulement économique de toute la société s’est vérifiée.

L’intermédiation financière joue un rôle capital. Après tout, telle est la finalité du bon fonctionnement de notre système financier: permettre à tous les Européens de profiter pleinement du potentiel économique de nos entreprises. Il convient donc de souligner que les patients ne sont pas seulement les banques, bien entendu, mais également les individus. Par conséquent, c’est en considérant la réduction des expositions non performantes comme une partie cruciale du traitement qu’on peut, de manière réaliste, parler d’une vraie guérison pour toutes les parties prenantes.

J’aimerais donc féliciter les rapporteurs d’avoir apporté une réponse équilibrée aux défis multiples qui se sont posés. N’oublions pas, néanmoins, qu’afin de garantir le succès de cette partie du traitement, il faut également avaler la pilule amère de la gestion raisonnable des finances publiques. Pourtant, une telle politique ne provoque pas, comme on le lui reproche à tort, une stagnation, mais plutôt une croissance économique durable.

En définitive, la prétendue politique d’austérité n’est pas la conséquence d’un régime sévère imposé aux États concernés, mais la conséquence d’une politique de dépenses irresponsable menée par des gouvernements faibles et sans volonté pendant de longues années.

 
  
MPphoto
 

  Neena Gill, on behalf of the S&D Group. – Madam President, my congratulations to the rapporteurs Roberto Gualtieri and Esther de Lange. Non-performing loans (NPLs), as we heard, are a legacy from the last financial crisis and a decade later, the EU has not sufficiently reduced the levels, and therefore action is still needed to prevent a worsening situation in the future. Since 2015, NPLs have declined by only 400 billion, down from one trillion. Clearly, there is a long way to go and they remain a big challenge facing banks in the euro area. The only way is to clean up their balance sheet whilst we have a positive economic climate. Therefore, I really welcome the improved text from the trilogue because it ensures adequate provisioning of NPLs in the banks’ balance sheets, and a more gradual provisioning in the earlier years will reduce the potential negative impact on the real economy.

Whilst this agreement and the recently adopted banking package reduce the risk in the banking sector considerably and bring the EU a little closer to banking union, there are three major reforms that are still needed to ensure that the EU banking sector becomes more resilient. Firstly, we need a decisive step towards a pan-European depository scheme to get adequate risk-sharing and equal protection of all EU savers. This is critical. It is a pity that the right side of this House keeps blocking this for ideological reasons, and I hope the next Parliament will address this.

Secondly, sustainable finance should become the norm, not the exception, and as banks are still the main financing source of the EU economy, they have a big responsibility. We have taken steps recently in terms of the sustainable finance package, but my question to the Vice-President is: how will the Commission ensure that banks exercise this responsibility?

Finally, given the massive impact on the economy and taxpayers of the last financial crisis, we can no longer have too-big-to-fail banks. What is the Commission’s view on the upcoming merger between Deutsche Bank and Commerzbank and, in particular, the impact of this merger on financial stability?

 
  
MPphoto
 

  Bernd Lucke, im Namen der ECR-Fraktion. – Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wir haben ein großes Problem in der Eurozone durch den riesigen Bestand an notleidenden Krediten. 600 Milliarden Euro oder mehr, wenn da nicht nämlich vieles versteckt wird in irgendwelchen Stundungsmaßnahmen. Wir haben ein großes Problem, und jetzt debattieren wir in diesem Haus eine Lösung, die das Problem nicht löst. Eine Maßnahme, eine hart umkämpfte gesetzgeberische Maßnahme, die das gesamte Problem, das wir in der Eurozone haben, überhaupt nicht angeht, weil alle notleidenden Kredite, die sich in der Finanzkrise aufgebaut haben, die sich in der Eurokrise aufgebaut haben, die sich in der Staatsschuldenkrise aufgebaut haben, von diesem Gesetz überhaupt nicht erfasst werden. Das Gesetz gilt überhaupt erst für notleidende Kredite ab dem Zeitpunkt, an dem dieses Gesetz in Kraft tritt. Und noch nicht einmal die Kredite, die jetzt im Jahre 2019 notleidend werden, nachdem das Gesetz in Kraft getreten sein wird, werden dadurch sofort irgendwie betroffen, sondern dann wird immer noch eine Frist von drei Jahren eingeräumt, ehe die ersten Abschreibungsmaßnahmen gelten. Erst im Jahre 2022 beginnen wir, notleidende Kredite zu behandeln, die es im Augenblick noch überhaupt nicht gibt. Und den riesigen Berg an notleidenden Krediten, der uns die Bankenstabilität, die Finanzstabilität in der Eurozone gefährdet, gehen wir mit dieser Gesetzgebung überhaupt nicht an. Das ist ein klares Beispiel dafür, wie oft sich Politiker auf die Schulter klopfen und sich gratulieren, dass sie ein Problem gelöst haben, ohne zu erklären, weshalb die Maßnahme das Problem überhaupt löst. Das ist ein vollständiges Versagen dieses Parlaments.

 
  
MPphoto
 

  Ramon Tremosa i Balcells, on behalf of the ALDE Group. – Madam President, I would like to welcome Commissioner Dombrovskis again to this Parliament.

It was not easy to include our proposals and ideas for this regulation as the two co—rapporteurs held onto this file very tightly. Nevertheless, we have been active through the whole procedure because we are committed to those people who suffered the most due to non-performing loans. We have always said that non—performing loans (NPLs) have an inherent human dimension. They were built up because European law was implemented incorrectly.

At the very beginning of this regulation, the Union acknowledges that there were important laws that were not implemented properly in some Member States: the Late Payment Directive, the Consumer Rights Directive and the Mortgage Credit Directive. Let me warn you that if we do not improve the implementation of EU law in some Member States, we may risk suffering a new wave of NPLs in some Member States in the next few years, even in the event of a new huge financial crisis or another economic crisis. Proper implementation is key. Proper implementation means prevention and commitment to our values, our rules and our Union.

Parliament cannot fail in approving only one law and not the other. Without the directive, the regulation would lose all its meaning and major institutions could not have the legal incentive they need to put their non-performing loans on the market. We consider that this Parliament needs to send a strong message. It is therefore important that the whole NPL legislative package is approved. This is our responsibility.

 
  
MPphoto
 

  Ernest Urtasun, en nombre del Grupo Verts/ALE. – Señora presidenta, nuestro Grupo comparte la necesidad de reducir el paquete de créditos morosos que hay en los balances —es muy grande—, no tanto porque sean un freno para el crédito ―el crédito funciona cuando hay actividad económica y cuando hay demanda―, sino porque pueden ser y son una fuente de inestabilidad financiera importante. Por lo tanto, es un objetivo que compartimos.

Pero, sin embargo, nosotros creemos que hay dos criterios que deben prevalecer. El primero es que se debe exigir más responsabilidad a las entidades financieras a la hora de dar crédito, y eso significa una exigencia muy grande en la provisión de los créditos morosos. Y, el segundo, una protección muy grande del consumidor y, particularmente, de los consumidores que no pueden hacer frente a sus créditos, porque la reducción de los créditos morosos no puede realizarse al altísimo coste social que se realizó en algunos países, como fue el caso español.

Por lo tanto, esa era nuestra voluntad y estos son nuestros objetivos, con los cuales afrontamos este debate. Tengo que decir que nosotros no estamos satisfechos con el Reglamento que se nos presenta. Por lo tanto, no vamos a votarlo por algunas razones particulares que voy a detallar a continuación.

La primera, porque las provisiones que se establecen para los créditos morosos futuros son excesivamente largas. La Comisión propuso que un crédito tuviera que ser provisional al cien por cien tras ocho años. Ustedes proponen hasta nueve. Nosotros propusimos siete, siguiendo los consejos del Banco Central Europeo, pues nos parecía un calendario razonable pero, desde luego, un poco más exigente. Y, finalmente, porque ustedes dicen que esta norma entrará en vigor tres años después de su aprobación.

Y, finalmente, también nosotros proponíamos que este Reglamento tocara algunos créditos anteriores haciendo que todos los créditos que se volvieran morosos después del 1 de marzo fueran incluidos. Ustedes solo proponen que todos aquellos créditos emitidos a partir del 1 de abril estén cubiertos.

Por lo tanto, no estamos nada contentos. Y nos preocupa, además, que, al haber separado los dos expedientes, con la Directiva toda la parte de protección de los consumidores a ver cómo va a quedar. Porque si la dinámica de negociación es la misma que la que hemos tenido en este expediente, que es básicamente un acuerdo de gran coalición, pues eso realmente no augura nada bueno. Por lo tanto, espero por lo menos que en el desarrollo de la negociación de la Directiva se tenga más en cuenta a los grupos pequeños.

 
  
MPphoto
 

  Matt Carthy, on behalf of the GUE/NGL Group. – Madam President, none of the arguments in favour of the Commission’s package on non-performing loans stand up to scrutiny. Its supporters say that it will contribute to financial stability, but how does moving billions of euros of bad debt into the unregulated shadow banking sector achieve this? Its supporters argue that it will free up banks to lend to small businesses, but all of the evidence shows that it’s the lack of demand in the economy and not credit supply that is limiting lending. Its supporters say that we can achieve strengthened consumer protection in the directive, but in reality the package will encourage the banks to throw their customers to the wolves through the mass sell-offs of mortgages on family homes to vulture funds. This is exactly what’s happening in Ireland right now, and it has fuelled a housing and homelessness crisis on an unprecedented scale. Supporters of this proposal actually cite the Irish example with bad debt as a model to be replicated across the EU when, in reality, it is an example of exactly what not to do.

The truth is that this package is about returning banks to the situation where they can make massive profits again without any regard to the rights of borrowers who, let’s not forget, are European citizens. We cannot support this package as it won’t solve the problem of bad debt in the EU’s financial system. It will just move it into the shadows while throwing families who find themselves in distress to the vultures.

 
  
MPphoto
 

  Marco Valli, a nome del gruppo EFDD. – Signora Presidente, onorevoli colleghi, io personalmente, e anche il mio gruppo, siamo molto preoccupati per le misure che verranno applicate con questo pacchetto sui crediti deteriorati, innanzitutto perché lo studio di impatto non è stato fatto, e quindi gli impatti che ci saranno sul mercato immobiliare e l'impatto che ci sarà sui consumatori, sulle imprese e sui cittadini europei sono tutto da verificare, perché incentivare la vendita dei crediti deteriorati, in breve tempo, rispetto a una sana gestione che potrebbero fare internamente le banche, comporta appunto anche un meccanismo speculativo.

Sappiamo che ci sono diversi Fondi che hanno fatto anche consulenze alla Banca centrale europea e all'SSM durante gli stress test, che sono molto interessati a mettere le mani su questi pacchetti di crediti deteriorati. Non vorrei appunto che le case, gli immobili, i beni a garanzia dei cittadini vadano, appunto, in mano a questi speculatori. E visto che parliamo di riduzione dei rischi, mi chiedo ora dove sia la riduzione dei rischi sui derivati, ad esempio, che hanno in pancia le grandi banche d'affari europee e quando arriverà questa benedetta condivisione rischi. Aspettiamo con ansia una condivisione del rischio sulla garanzia dei depositi comuni.

 
  
MPphoto
 

  Auke Zijlstra, namens de ENF-Fractie. – Voorzitter, dit verslag over verliesdekkingen voor banken sluit aan op de vorming van de kapitaalmarktunie waarbij risico's over lidstaten worden verspreid. De Nederlandse Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) trekt echter in zijn recente rapport "Geld en schuld" de conclusie dat deze spreiding van risico's juist instabiliteit in de hand werkt. De WRR concludeert dat de stabiliteit van het financieel stelsel niet alleen onderuit wordt gehaald door overmatige kredietopbouw, maar ook door uniformiteit, schaal en verwevenheid van financiële instellingen. Dat is nou net waar de kapitaalmarktunie naar streeft. De WRR is zeker voor Nederlanders een bekend instituut. Dus ik neem aan dat de rapporteurs hiervan ook op de hoogte zijn. Dus, voorzitter, dan blijft alleen de vraag over waarom de rapporteurs dit toch willen.

 
  
MPphoto
 

  Λάμπρος Φουντούλης (NI). – Kυρία Πρόεδρε, δυστυχώς η Επιτροπή προσεγγίζει το σοβαρό αυτό ζήτημα κυρίως από τη σκοπιά των τραπεζών και όχι με γνώμονα την προστασία των καταναλωτών. Οι τράπεζες αποτελούν σημαντικό πυλώνα της οικονομίας των κρατών μελών. Πιθανή κατάρρευσή τους στη δεδομένη χρονική στιγμή θα σήμαινε τρομακτικές δυσκολίες για την καθημερινότητα των πολιτών, αλλά και για τα ίδια τα κράτη. Πρέπει να εντοπιστούν οι στρατηγικοί κακοπληρωτές και να υποχρεωθούν να πληρώσουν. Οι τράπεζες όμως ευθύνονται για την ανεξέλεγκτη χορήγηση δανείων χωρίς εγγυήσεις.

Εκατομμύρια πολίτες στα κράτη μέλη της Ενώσεως εξαιτίας κυρίως της οικονομικής κρίσης, δεν μπορούν να αποπληρώσουν τα χρέη τους και κινδυνεύουν να χάσουν ακόμα και την κατοικία τους. Οι τράπεζες, μέσω των ανακεφαλαιοποιήσεων από τα χρήματα των πολιτών, συνεχίζουν να λειτουργούν. Για τους πολίτες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης λόγω των χρεών τους, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα, όπως προστασία της κύριας κατοικίας τους και παροχής ευκολιών για την αποπληρωμή των δανείων τους, ειδικά για τους ανέργους, τους χαμηλόμισθους και τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

 
  
MPphoto
 

  Κώστας Μαυρίδης (S&D). – Κυρία Πρόεδρε, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα, για το οποίο αυτό το κείμενο αποτελεί ένα επιπλέον βήμα μπροστά. Επιδίωξη είναι η μείωση, με έναν αποτελεσματικό τρόπο, των μη εξυπηρετούμενων δανείων και, ταυτοχρόνως, χωρίς να δημιουργούνται αρνητικές επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία και στους δανειολήπτες.

Ως εδώ, όλα καλά. Τρία σημεία: πρώτον, η προστασία των δανειοληπτών, με δεδομένο ότι η τράπεζα είναι εκ των πραγμάτων ο δυνατός και ο δανειολήπτης καταναλωτής είναι εκ των πραγμάτων ο αδύνατος, όπως καθορίζεται και στη συγκεκριμένη ευρωπαϊκή οδηγία περί καταχρηστικών ρητρών, σημαίνει ότι εμείς θα πρέπει να παρεμβαίνουμε και ιδιαίτερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διερευνά καταγγελίες για μη αποτελεσματική εφαρμογή της συγκεκριμένης οδηγίας. Σας αναφέρω, λοιπόν, ότι στην περίπτωση ιδιαίτερα της Κύπρου, η συγκεκριμένη ευρωπαϊκή οδηγία δεν εφαρμόζεται με αποτελεσματικό τρόπο και σε άλλα κράτη μέλη δεν εφαρμόζεται με ομοιόμορφο τρόπο.

Το δεύτερο σημείο: risk sharing. Εδώ θα επαναλάβω κάτι που είπε συνάδελφός μου: ιδεολογικοί λόγοι - αλλά και θα προσθέσω: ειδικά συμφέροντα κάποιων κρατών μελών - εμποδίζουν την ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ένωσης με τον τρίτο πυλώνα που ήταν και παραμένει το ζητούμενο: πανευρωπαϊκή εγγύηση των καταθέσεων. Χωρίς αυτό, δεν μπορούμε να μιλούμε για ουσιαστικό ανταγωνισμό, ο οποίος να είναι δίκαιος, ανάμεσα στις τράπεζες των κρατών μελών. Και το τρίτο σημείο: πρόσφατα στην Κύπρο είχαμε ένα πόρισμα από την ερευνητική επιτροπή που διορίστηκε σε σχέση με την κατάρρευση της συνεργατικής τράπεζας. Το πρόβλημα ήταν, εξαρχής όπως διαφάνηκε, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Σας ομολογώ όμως ότι το πόρισμα καταλήγει σε κάτι που αφορά τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Εξαπατήθηκαν από τις συγκεκριμένες αρχές της κυβέρνησης στην Κύπρο.

 
  
MPphoto
 

  Stanisław Ożóg (ECR). – Pani Przewodnicząca! Instytucje finansowe w Unii poczyniły postępy pod względem jakości portfeli kredytowych, jak i ogólnego wolumenu pożyczek zagrożonych. Aby zapobiec gromadzeniu się kredytów zagrożonych w przyszłości, konieczne są dodatkowe środki, dlatego też z zadowoleniem polska delegacja przyjmuje przedstawioną propozycję legislacyjną i ją poprze.

Chciałbym jednak zwrócić uwagę na dwie kwestie. Po pierwsze, obecne uniwersalne podejście nie uwzględnia istniejących różnic w krajowym prawie cywilnym oraz długości postępowania w sądach cywilnych.

Po drugie, należy przeprowadzić specjalną ocenę skutków, aby oszacować potencjalny wpływ rozporządzenia na banki, na przenoszenie kredytów, na gospodarstwa domowe, na małe i średnie przedsiębiorstwa i skutki wzrostu produktu krajowego brutto państw członkowskich.

 
  
MPphoto
 

  Δημήτριος Παπαδημούλης (GUE/NGL). – Kυρία Πρόεδρε, ασφαλώς πρέπει να μειώσουμε τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια γιατί είναι πάρα πολύ υψηλά, 600 δισεκατομμύρια ευρώ. Αλλά πρέπει να το κάνουμε εξασφαλίζοντας μια επαρκή προστασία των καταναλωτών απέναντι σε κερδοσκοπικές πρακτικές, και αυτό δεν το κάνει ούτε η πρόταση της Επιτροπής με επάρκεια ούτε η κοινή πρόταση συμβιβασμού ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και τη Σοσιαλιστική Ομάδα. Και επίσης, αν θέλουμε ένα υγιές τραπεζικό σύστημα, πρέπει να εξασφαλίσουμε και ότι ο μη ρυθμιζόμενος τραπεζικός τομέας θα υπάγεται και θα υπακούει στους ίδιους κανόνες διαφάνειας και λογοδοσίας, και αυτό πάλι δεν εξασφαλίζεται με αυτή την πρόταση, για αυτό και δεν μπορούμε να το στηρίξουμε.

Και επιπλέον, είμαστε αντίθετοι με τη σαλαμοποίηση του προβλήματος και με τις διαρκείς αναβολές. Κυρία Esther de Lange, έχετε επί 4 χρόνια το φάκελο του EDIS στα χέρια σας και κρατάτε καθυστέρηση και δεν έχει γίνει τίποτα και τελειώνει η θητεία. Έχει μειωθεί ο κίνδυνος, αλλά το «risk sharing» (ο επιμερισμός του κινδύνου) δεν έχει προχωρήσει ένα βήμα, ενώ το προτείνει η Επιτροπή, και το υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ένα μεγάλο τμήμα του Ευρωκοινοβουλίου. Έτσι, με τη σαλαμοποίηση, δεν θα πετύχουμε τίποτα και ο κανονισμός δεν έχει κανένα νόημα χωρίς την παράλληλη οδηγία. Πολύ λίγα, πολύ αργά, αυτά που έχετε προτείνει και για αυτό δεν μπορούμε να τα στηρίξουμε.

 
  
MPphoto
 

  Σωτήριος Ζαριανόπουλος (NI). – Κυρία Πρόεδρε, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αφού χάρισε 20 εκατομμύρια προχθές στους φαρμακοβιομήχανους, συμφώνησε σε εθελοντική όχι υποχρεωτική φορολόγηση με ψίχουλα των εφοπλιστών, φοροαπαλλάσει τράπεζες και funds επί οκταετία, βγάζει τώρα τα σπασμένα στις πλάτες του λαού. Καταργεί πλήρως την όποια δικαστική προστασία της πρώτης κατοικίας χιλιάδων λαϊκών οικογενειών από πλειστηριασμούς. Το 2019 προγραμματίζουν 20.000 πλειστηριασμοί με μόνη απόφαση των τραπεζών και των funds όπου μεταβιβάζονται χιλιάδες δάνεια και τραπεζοϋπάλληλοι που τους περιμένει η απόλυση.

Λεόντειες ρυθμίσεις δανείων για έναν μόνο χρόνο που είναι αδύνατο να τηρηθούν για τους ελάχιστους που θα μπουν σε αυτές λόγω αυστηρότατων κριτηρίων. Ελεύθεροι πλειστηριασμοί για τα κόκκινα δάνεια από δω και πέρα. Οι συζητήσεις ΣΥΡΙΖΑ Εurogroup δεν αλλάζουν την συναπόφασή τους για 100.000 πλειστηριασμούς σε μια τριετία. Και άλλη δηλαδή ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών για να χρηματοδοτήσουν το κεφάλαιο. Μνημόνιο και εποπτεία διαρκείας. Κανένα ψευτοπροοδευτικό μέτωπο δεν κρύβει αυτή τη βαθιά αντιδραστική πολιτική. Άλλωστε, και εδώ μέσα η Χρυσή Αυγή προέβαλε πρώτα από όλα τη διάσωση των τραπεζών και όχι των δανειοληπτών. Το σύνθημα «κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη» να κινητοποιήσει τις εργατικές λαϊκές οικογένειες, να γίνει κριτήριο στη στάση τους στις εκλογές.

 
  
MPphoto
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D). – Madam President, the establishment of a comprehensive strategy to address the issue of non-performing exposures is an essential goal for the Union in its attempt to make the financial system more resilient. While addressing the non-performing loans (NPLs) is primarily the responsibility of banks and the Member States, there is also a clear Union dimension to reducing the current high stock of non-performing exposures, as well as to preventing any expressive build-up of NPLs in the future, and to preventing the margins of system-wide risks in the non-banking sector. I consider that an integrated financial system will enhance the resilience of the European monetary union to adverse shocks, while at the same time reducing the need for public risk sharing. Nevertheless, this proposal is crucial as it aims to ensure sufficient loss coverage by banks for future NPLs by amending the existing Capital Requirement Regulation.

 
  
MPphoto
 

  Ralph Packet (ECR). – Voorzitter, 714 miljard euro! Dat enorme bedrag aan rommelkredieten en leningen die met afbetalingsproblemen kampen, staat nu tien jaar na de financiële crisis nog steeds op de balansen van de Europese banken. Dat heeft zijn gevolgen. In Italië, waar rommelkredieten een enorm probleem zijn, moest de Italiaanse overheid in januari de bank Carige nog te hulp schieten.

Daarom komen deze nieuwe regels dan ook als geroepen. Ze mogen voor mijn part zelfs nog wat strenger zijn. Ondertussen willen de Macrons van deze wereld immers altijd maar nieuwe Europese fondsen, transfers, een Eurozone-budget, een Europees depositogarantiefonds, enzovoort. Maar moest iedereen eens eerst voor zijn eigen deur vegen en zijn eigen schulden opkuisen, dan zou de Europese Unie er vandaag al een stuk beter uitzien.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Liberadzki (S&D). – Pani Przewodnicząca! Panie Komisarzu! Rzeczywiście rozważamy problem, który może być bardzo bolesny i dla banków, i dla kredytobiorców. Argument, że jest opóźnienie i w związku z tym nie powinniśmy udzielić poparcia, mnie osobiście nie przekonuje. Rzeczywiście długo pracowaliśmy, ale materia wcale nie jest taka prosta. Rozumiem, że chodzi nam o podział odpowiedzialności między bank i jego ocenę tzw. poziomu ryzyka oraz kredytobiorcę, który jest, pamiętajmy, zróżnicowany (to nie jest jeden, zunifikowany typ kredytobiorcy) i który również ma prawo do ryzyka, zarówno w części kredytu inwestycyjnego, jak i, ewentualnie, w części kredytu konsumpcyjnego związanego z planem życia.

Potrzebujemy redukcji poziomu zagrożonych kredytów, zapobiegania ich odnawianiu czy wzrostowi stopnia. Pytanie jest oczywiście z naszego punktu widzenia zasadnicze: jak duże powinny być fundusze na pokrycie ryzyka i jaki to będzie mieć skutek także dla systemu bankowego? Pamiętajmy jednak – i banki trzeba chronić, i inwestorom dać szansę prowadzić inwestycje.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς (ECR). – Κυρία Πρόεδρε, μιλούμε για τα κόκκινα δάνεια στην Ένωση, τη στιγμή που στην Ελλάδα οι φτωχοποιημένοι από τα μνημόνια Έλληνες κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους από τα κοράκια. Παρά το ότι ο ελληνικός λαός, με την υπερχρέωσή του λόγω μνημονίων, έσωσε τους ξένους δανειστές, αλλά και τις τράπεζες, παρότι η Ελλάδα χρεώθηκε με 288 δισεκατομμύρια ευρώ, τελικά η τρόικα με επικεφαλής την ΕΚΤ και τον Ντράγκι απαιτούν από τις τράπεζες το ξεπούλημα των κόκκινων δανείων στα κοράκια αντί πινακίου φακής.

Η κυβέρνηση Τσίπρα, αλλά και οι προηγούμενες μνημονιακές κυβερνήσεις, άφησαν το πρόβλημα των κόκκινων δανείων να διογκωθεί. Τώρα η κυβέρνηση Τσίπρα καταργεί την προστασία πρώτης κατοικίας και ρίχνει τους δανειολήπτες βορά στους τοκογλύφους. Μόνη λύση η δημιουργία ταμείου σωτηρίας δανειοληπτών με κρατική παρέμβαση που θα αγοράσει τα κόκκινα δάνεια στην τιμή πρώτης προσφοράς που κάνουν τα κοράκια, πρόταση που υποβάλαμε εδώ και δύο χρόνια.

Stop εδώ και τώρα στους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας. «Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη». Αυτό θα πρέπει να είναι το κεντρικό σύνθημα και στις επικείμενες ευρωεκλογές. Γιατί για την Ελλάδα υπάρχει άλλος δρόμος.

 
  
 

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot

 
  
MPphoto
 

  Bogdan Andrzej Zdrojewski (PPE). – Pani Przewodnicząca! Chciałem zwrócić uwagę na fakt, że te 600 czy nawet 700 mld euro niespłaconych czy niespłacanych w terminie kredytów to poważny problem, ale problem nie tak bolesny, gdyż mamy okres rozwoju, niż jakbyśmy mieli do czynienia z okresem stagnacji czy „nie-prosperity”.

Zwracam na to uwagę dlatego, że w całej debacie nie padły bardzo istotne definicje problemu, związane przede wszystkim ze źródłami kłopotów. Czy źródłem kłopotów są luki prawne czy błędy systemowe? Czy są to błędy popełniane przez samych bankowców? Do jakiego stopnia niespłacane kredyty są efektem świadomej aktywności rozmaitych podmiotów prawnych lub osób fizycznych?

Mówię o tym w kontekście swojej pracy w Komisji ds. Terroryzmu. Mówiliśmy tam o bitcoinach, o lukach w podatku VAT, o tworzeniu grup przestępczych także z wykorzystaniem rozmaitych czynności bankowych. Z mojego punktu widzenia powinniśmy zdążyć przed końcem kadencji. Dobrze, że zdążymy, natomiast bardzo istotne jest, abyśmy mieli pełną diagnozę źródeł problemu i jego skali.

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Επιτήδειος (NI). –Κυρία Πρόεδρε, οι τράπεζες αποτελούν τμήμα της οικονομίας ενός κράτους. Eίναι, λοιπόν, λογικό να επιδεικνύεται ενδιαφέρον ώστε να επιβιώσουν, να μην καταρρεύσουν, για να μπορέσουν να χορηγήσουν δάνεια, τα οποία θα συμβάλουν στην ανάπτυξη και την εξεύρεση εργασίας και απασχόλησης.

Πρωτίστως, όμως, αντικειμενικός σκοπός δεν είναι η επιβίωση των τραπεζών, αλλά είναι η βοήθεια των δανειοληπτών, οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να αποπληρώσουν τα δάνεια, τα οποία έχουν λάβει. Λόγω της οικονομικής κρίσεως, ο αριθμός αυτών των ανθρώπων είναι πολύ μεγάλος σε όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Τραγικές διαστάσεις λαμβάνει αυτό το φαινόμενο στην Ελλάδα, όπου εκατομμύρια Έλληνες, λόγω της οικονομικής καταστροφής της χώρας εξαιτίας των μνημονίων, δεν έχουν τη δυνατότητα να αποπληρώσουν τα δάνειά τους, τα οποία γίνονται κόκκινα και καθημερινά χιλιάδες από αυτούς χάνουν τα σπίτια τους.

Πρόσφατα, πριν δύο ημέρες, ένας άνδρας 54 ετών αυτοκτόνησε, όταν οι κρατικοί υπάλληλοι ήρθαν να κατασχέσουν το σπίτι του. Αυτή πρέπει να είναι η προσπάθεια που οφείλουμε να καταβάλουμε. Να προστατεύσουμε αυτούς τους ανθρώπους, να προστατεύσουμε την πρώτη κατοικία, και να τους δώσουμε τη δυνατότητα να αποπληρώσουν τα δάνεια που έχουν λάβει.

 
  
 

(Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot päättyvät)

 
  
MPphoto
 

  Valdis Dombrovskis, Vice-President of the Commission. – Madam President, first of all, I would like to congratulate the co-rapporteurs on their work and dedication and the shadow rapporteurs for their support in the negotiations on this file.

Let me close by stressing that this legislative initiative proves that the Union is indeed united on the need to take decisive action to make its banking sector stronger and more stable, with the capacity to withstand future shocks, wherever they may come from and with the capacity to lend to the real economy. This is an important ingredient in future economic prosperity and also a resilient Economic and Monetary Union.

 
  
MPphoto
 

  Esther de Lange, Rapporteur. – Voorzitter, ik wil op twee punten kort ingaan. Er zijn een aantal collega's die opmerkingen hebben gemaakt over het Europees depositogarantiestelsel.

Ik moet dan even een stapje terugdoen en eraan herinneren dat wij ten tijde van de crisis heel veel van de Europese belastingbetaler hebben gevraagd, als het gaat om het redden van banken, het garant staan voor die redding, en het garant staan voor een aantal lidstaten. En we hebben tijdens die crisis gezegd "dat nooit meer". Dus de volgende keer dat er een bank gered moet worden, is het niet de belastingbetaler, maar de aandeelhouder die daarvoor in eerste instantie de rekening krijgt.

Nu hebben we gezien in de praktijk dat wanneer het in bepaalde landen op een bankenredding of een resolutie aankomt, toch weer de staat garant staat, toch weer de belastingbetaler dat moet ophoesten. En dan kan ik me voorstellen dat, wanneer er zulke grote verschillen zijn tussen lidstaten in het al dan niet gebruiken van overheidsgeld voor het redden van banken, niet elke lidstaat staat te springen om nu al meteen van vandaag op morgen één Europees fonds voor het garanderen van banktegoeden in heel Europa in het leven te roepen.

Dat wil niet zeggen dat we niks kunnen doen. Er ligt een goed voorstel om bij depositogarantie te beginnen met verplichte liquiditeitssteun. Dat is iets wat we, wat mij betreft, morgen kunnen starten. Probleem is alleen dat een aantal fracties nu al de garantie wil dat wij meteen overgaan tot die Europese pot. Een aantal recente bankenreddingen in Italië, het feit dat ook een aantal fracties nu tegen deze wetgeving voor niet—renderende leningen zal stemmen, laat zien dat helaas daarvoor het politieke draagvlak nog niet aanwezig is, gewoon omdat in een aantal lidstaten die risicoreductie en die verantwoorde houding die daarvoor nodig is, nog niet aanwezig is. Dat is één.

Ten tweede wil ik antwoord geven aan mijn collega Auke Zijlstra, die een "Nigel Farage" heeft "gedaan". Hij is namelijk in dit debat tussenbeide gekomen, heeft een verklaring van twee minuten afgegeven en is vervolgens weer vertrokken. Hij vindt de wetgeving te slap. Hij komt uit Nederland en is van de PVV. Hij heeft zich echter in deze onderhandelingen laten vertegenwoordigen door een collega van de ENF—fractie uit Italië, die als signaal namens zijn fractie aan mij gaf: deze wetgeving moet met veel langere termijnen werken en vooral minder ambitieus zijn.

Ik heb het eventjes opgeteld. Ik denk dat wij zo'n twintig uur fysiek onderhandeld hebben, technisch en met collega's. De aanwezigheid van de PVV en van meneer Zijlstra in deze onderhandelingen is welgeteld nul minuten. Ik heb tientallen, zo niet honderden e—mails gehad als input voor deze wetgeving. De input van de PVV en van meneer Zijlstra: welgeteld nul e—mails. Dus als ik nog één zin mag zeggen, namelijk mijn reactie naar de PVV: ofwel doe je werk, schrijf mij aan en meng je in het debat, of hou je mond.

 
  
MPphoto
 

  Roberto Gualtieri, relatore. – Signora Presidente, onorevoli colleghi, penso che questa discussione abbia mostrato che abbiamo in realtà approvato un testo equilibrato. Abbiamo ascoltato un po' di propaganda, da un lato e dall'altro. C'è chi dice che è troppo duro, e francamente al collega Valli vorrei dire di essere serio, perché tutti sanno che questo è un testo che ha ammorbidito la proposta della Commissione ed è più equilibrato dell'addendum della BCE e quindi adesso accusarci di aver fatto un testo troppo duro lo trovo propagandistico.

Allo stesso tempo, devo dire, concordo con la collega de Lange: non abbiamo visto tutti questi colleghi intervenuti per dirci che invece bisognava fare una cosa più dura al momento dei negoziati, salvo poi adesso naturalmente dire che siamo stati troppo morbidi, troppo laschi.

Quindi la verità è che noi ci siamo presi la responsabilità di affrontare un tema molto difficile, molto delicato e siamo riusciti a farlo bene e in fretta. E questo è un caso positivo di capacità di questo Parlamento di produrre legislazione e anche di essere, in qualche modo, un soggetto che quando qualcosa non funziona bene, qualche autorità, qualche tendenza, qualche posizione, soluzioni che magari possono andare bene per qualche convegno ma poi producono problemi e impatto negativo sull'economia reale, questo Parlamento sa correggere e contemperare la necessaria riduzione del rischio e dei crediti deteriorati, da un lato, con la salvaguardia della stabilità finanziaria, degli interessi dei cittadini, dei debitori, delle piccole e medie imprese e produrre un regolamento che io penso avrà un impatto significativo, da un lato, nella maggiore prudenza e quindi nel disincentivare pratiche che possono portare poi a un accumulo eccessivo di crediti deteriorati, ma al tempo stesso lo fa in misura sostenibile, in misura gestibile, senza impatti negativi sull'economia reale.

Quindi vorrei di nuovo ringraziare la collega de Lange, la Commissione e tutti i colleghi che hanno sostenuto questo lavoro, e anche il Consiglio che ci ha consentito di fare un trilogo a velocità di record (forse il trilogo più veloce della storia), con cui siamo riusciti a inserire rapidamente questa norma nella Gazzetta Ufficiale, come avverrà appunto a breve.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. – Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan torstaina 14.3.2019.

 
Ultimo aggiornamento: 26 giugno 2019Note legali - Informativa sulla privacy