Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Сряда, 13 март 2019 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Преговори преди първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността) (продължение): вж. протокола
 3.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюция): вж. протокола
 4.Внасяне на документи: вж. протокола
 5.Трансфери на бюджетни кредити и решения относно бюджета: вж. протокола
 6.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността): вж. протокола
 7.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността): вж. протокола
 8.Изменение на климата (разискване)
 9.Възобновяване на заседанието
 10.Подготовка за заседанието на Европейския съвет на 21 и 22 март 2019 г. и оттегляне на Обединеното крралство от ЕС (разискване)
 11.Време за гласуване
  11.1.Генерално разрешение на Съюза за износ на определени изделия с двойна употреба от Съюза за Обединеното кралство (A8-0071/2019 - Klaus Buchner) (гласуване)
  11.2.Продължаване, в контекста на оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС, на програмите за териториално сътрудничество PEACE IV (между Ирландия и Обединеното кралство) и „Обединено кралство—Ирландия“ (Ирландия–Северна Ирландия–Шотландия) (A8-0021/2019 - Iskra Mihaylova) (гласуване)
  11.3.Продължаване на текущите дейности за учебна мобилност по програмата „Еразъм +“ в контекста на оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС (A8-0082/2019 - Bogdan Andrzej Zdrojewski) (гласуване)
  11.4.Авиационната безопасност с оглед на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза (A8-0061/2019 - Kosma Złotowski) (гласуване)
  11.5.Споразумение за сътрудничество за партньорство и развитие между ЕС и Афганистан (A8-0026/2019 - Anna Elżbieta Fotyga) (гласуване)
  11.6.Споразумение за сътрудничество за партньорство и развитие между ЕС и Афганистан (A8-0058/2019 - Anna Elżbieta Fotyga) (гласуване)
  11.7.Участие на Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенщайн в Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (A8-0081/2019 - Monica Macovei) (гласуване)
  11.8.Правомощия и мандат на специалните представители на ЕС (A8-0171/2019 - Hilde Vautmans) (гласуване)
  11.9.Изисквания за достъпност за продукти и услуги (A8-0188/2017 - Morten Løkkegaard) (гласуване)
  11.10.Визова информационна система (A8-0078/2019 - Carlos Coelho) (гласуване)
  11.11.Фонд „Убежище и миграция“ (A8-0106/2019 - Miriam Dalli) (гласуване)
  11.12.Инструмент за финансово подпомагане за управлението на границите и за визите (A8-0089/2019 - Tanja Fajon) (гласуване)
  11.13.Фонд „Вътрешна сигурност“ (A8-0115/2019 - Monika Hohlmeier) (гласуване)
  11.14.Определяне, представяне и етикетиране на спиртни напитки и защита на техните географски указания (A8-0021/2018 - Pilar Ayuso) (гласуване)
  11.15.Предложени изменения по Протокол № 3 относно статута на Съда на Европейския съюз (A8-0439/2018 - Tiemo Wölken) (гласуване)
  11.16.Установяване на извънредни мерки в областта на координацията на системите за социална сигурност след оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС (A8-0161/2019 - Marian Harkin, Jean Lambert) (гласуване)
  11.17.Общи правила за гарантиране на основна свързаност на товарния автомобилен транспорт във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза (A8-0063/2019 - Isabella De Monte) (гласуване)
  11.18.Общи правила за осигуряването на основни въздушни връзки предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза (A8-0062/2019 - Pavel Telička) (гласуване)
  11.19.Правила относно Европейския фонд за морско дело и рибарство във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза (гласуване)
  11.20.Разрешения за риболов за риболовните кораби на Съюза във водите на Обединеното кралство и риболовна дейност на риболовните кораби на Обединеното кралство във водите на Съюза (гласуване)
  11.21.Някои аспекти на железопътната безопасност и свързаност във връзка с оттеглянето на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза ( - Ismail Ertug) (гласуване)
  11.22.Европа, която закриля: чист въздух за всички (B8-0156/2019) (гласуване)
  11.23.Последващи мерки, предприети от ЕСВД през двете години след приемането на доклада на ЕП относно стратегическата комуникация от ЕС за противодействие на пропагандата, насочена срещу него от трети страни (A8-0031/2019 - Anna Elżbieta Fotyga) (гласуване)
  11.24.Споразумение за асоцииране между ЕС и Монако, Андора и Сан Марино (A8-0074/2019 - Juan Fernando López Aguilar) (гласуване)
 12.Обяснение на вот
  12.1.Споразумение за сътрудничество за партньорство и развитие между ЕС и Афганистан (A8-0026/2019 - Anna Elżbieta Fotyga)
  12.2.Споразумение за сътрудничество за партньорство и развитие между ЕС и Афганистан (A8-0058/2019 - Anna Elżbieta Fotyga)
  12.3.Изисквания за достъпност за продукти и услуги (A8-0188/2017 - Morten Løkkegaard)
  12.4.Визова информационна система (A8-0078/2019 - Carlos Coelho)
  12.5.Фонд „Убежище и миграция“ (A8-0106/2019 - Miriam Dalli)
  12.6.Инструмент за финансово подпомагане за управлението на границите и за визите (A8-0089/2019 - Tanja Fajon)
  12.7.Фонд „Вътрешна сигурност“ (A8-0115/2019 - Monika Hohlmeier)
  12.8.Европа, която закриля: чист въздух за всички (B8-0156/2019)
  12.9.Последващи мерки, предприети от ЕСВД през двете години след приемането на доклада на ЕП относно стратегическата комуникация от ЕС за противодействие на пропагандата, насочена срещу него от трети страни (A8-0031/2019 - Anna Elżbieta Fotyga)
  12.10.Споразумение за асоцииране между ЕС и Монако, Андора и Сан Марино (A8-0074/2019 - Juan Fernando López Aguilar)
 13.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 14.Възобновяване на заседанието
 15.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 16.Препоръки относно започването на преговори между ЕС и САЩ (разискване)
 17.Европейски семестър за координация на икономическите политики: годишен обзор на растежа за 2019 г. - Европейски семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в годишния обзор на растежа за 2019 г. (разискване)
 18.Възобновяване на заседанието
 19.Време за гласуване
  19.1.Европейски център за промишлени, технологични и изследователски експертни познания в областта на киберсигурността и Мрежа от национални координационни центрове (A8-0084/2019 - Julia Reda) (гласуване)
  19.2.Изменение на Регламент (ЕО) № 391/2009 с оглед на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза (A8-0004/2019 - Isabella De Monte) (гласуване)
  19.3.Изменение на Регламент (ЕС) № 1316/2013 с оглед на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза (A8-0009/2019 - Karima Delli) (гласуване)
  19.4.Пристанищни приемни съоръжения за предаване на отпадъци от кораби (A8-0326/2018 - Gesine Meissner) (гласуване)
  19.5.Удължаване на преходните мерки за използване на средства, различни от средствата за електронна обработка на данни, предвидени в Митническия кодекс на Съюза (A8-0342/2018 - Jasenko Selimovic) (гласуване)
  19.6.Борба с измамата и подправянето на непарични платежни средства (A8-0276/2018 - Sylvia-Yvonne Kaufmann) (гласуване)
  19.7.Възражение съгласно член 106: максимално допустими граници на остатъчни вещества за няколко вещества, включително клотианидин (B8-0138/2019) (гласуване)
  19.8.Възражение, внесено съгласно член 106: генетично модифицирана царевица 4114 (DP-ØØ4114-3) (B8-0141/2019) (гласуване)
  19.9.Възражение, внесено съгласно член 106: генетично модифицирана царевица MON 87411 (MON-87411-9) (B8-0140/2019) (гласуване)
  19.10.Възражение, внесено съгласно член 106: генетично модифицирана царевица Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 (B8-0142/2019) (гласуване)
  19.11.Възражение, внесено съгласно член 106: активни вещества, включително тиаклоприд (B8-0139/2019) (гласуване)
  19.12.Доклад от 2018 г. относно Турция (A8-0091/2019 - Kati Piri) (гласуване)
  19.13.Европейски семестър за координация на икономическите политики: годишен обзор на растежа за 2019 г. (A8-0159/2019 - Tom Vandenkendelaere) (гласуване)
  19.14.Европейски семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в годишния обзор на растежа за 2019 г. (A8-0162/2019 - Marian Harkin) (гласуване)
 20.Обяснения на вот: вж. протокола
 21.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 22.Възобновяване на заседанието
 23.Минимално покритие за загуби за необслужвани експозиции (разискване)
 24.Учредяване на Европейския паричен фонд (разискване)
 25.Защита на конкуренцията във въздушния транспорт (разискване)
 26.Насоки за бюджета за 2020 г. – Раздел III (разискване)
 27.Положението в Никарагуа (разискване)
 28.Компетентност, признаване и изпълнение на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца (разискване)
 29.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 30.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (1232 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (5775 kb)
Последно осъвременяване: 26 юни 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност