Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Onsdag den 13. marts 2019 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (artikel 69c) (opfølgning): se protokollen
 3.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 4.Modtagne dokumenter: se protokollen
 5.Bevillingsoverførsler og budgetafgørelser: se protokollen
 6.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6): se protokollen
 7.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106): se protokollen
 8.Klimaændringer (forhandling)
 9.Genoptagelse af mødet
 10.Forberedelse af Det Europæiske Råds møde den 21.-22. marts (forhandling)
 11.Afstemningstid
  11.1.Generel EU-udførselstilladelse for udførsel af visse produkter med dobbelt anvendelse fra Unionen til Det Forenede Kongerige (A8-0071/2019 - Klaus Buchner) (afstemning)
  11.2.Videreførelse af de territoriale samarbejdsprogrammer PEACE IV (Ireland-United Kingdom) og United Kingdom-Ireland (Ireland-Northern Ireland-Scotland) i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af EU (A8-0021/2019 - Iskra Mihaylova) (afstemning)
  11.3.Videreførelse af igangværende læringsmobilitetsaktiviteter inden for programmet Erasmus+ i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af EU (A8-0082/2019 - Bogdan Andrzej Zdrojewski) (afstemning)
  11.4.Luftfartssikkerhed for at tage højde for Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen (A8-0061/2019 - Kosma Złotowski) (afstemning)
  11.5.Samarbejdsaftale om partnerskab og udvikling mellem EU og Afghanistan (A8-0026/2019 - Anna Elżbieta Fotyga) (afstemning)
  11.6.Samarbejdsaftale om partnerskab og udvikling mellem EU og Afghanistan (beslutning) (A8-0058/2019 - Anna Elżbieta Fotyga) (afstemning)
  11.7.Deltagelse af Norge, Island, Schweiz og Liechtenstein i Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (A8-0081/2019 - Monica Macovei) (afstemning)
  11.8.Anvendelsesområdet og mandatet for EU's særlige repræsentanter (A8-0171/2019 - Hilde Vautmans) (afstemning)
  11.9.Tilgængelighedskrav til produkter og tjenesteydelser (A8-0188/2017 - Morten Løkkegaard) (afstemning)
  11.10.Visuminformationssystemet (A8-0078/2019 - Carlos Coelho) (afstemning)
  11.11.Asyl- og Migrationsfond (A8-0106/2019 - Miriam Dalli) (afstemning)
  11.12.Instrumentet for finansiel støtte til grænseforvaltning og visa (A8-0089/2019 - Tanja Fajon) (afstemning)
  11.13.Fond for Intern Sikkerhed (A8-0115/2019 - Monika Hohlmeier) (afstemning)
  11.14.Definition, præsentation og mærkning af spiritus og beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus (A8-0021/2018 - Pilar Ayuso) (afstemning)
  11.15.Udkast til ændring af protokol nr. 3 vedrørende statutten for Den Europæiske Unions Domstol (A8-0439/2018 - Tiemo Wölken) (afstemning)
  11.16.Indførelse af beredskabsforanstaltninger inden for koordinering af socialsikring efter Det Forenede Kongeriges udtræden af EU (A8-0161/2019 - Marian Harkin, Jean Lambert) (afstemning)
  11.17.Fælles regler til sikring af basal konnektivitet i vejgodstransporten med henblik på Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen (A8-0063/2019 - Isabella De Monte) (afstemning)
  11.18.Fælles regler, der sikrer basale luftfartsforbindelser i lyset af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen (A8-0062/2019 - Pavel Telička) (afstemning)
  11.19.Regler vedrørende Den Europæiske Hav- og Fiskerifond på grund af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen (afstemning)
  11.20.Fiskeritilladelser til EU-fiskerfartøjer, der fisker i Det Forenede Kongeriges farvande, og Det Forenede Kongeriges fiskerfartøjers fiskeri i EU-farvande (afstemning)
  11.21.Visse aspekter af jernbanesikkerhed og -forbindelser med hensyn til Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Unionen ( - Ismail Ertug) (afstemning)
  11.22.Et Europa der beskytter: Ren luft til alle (B8-0156/2019) (afstemning)
  11.23.Den opfølgning, EU-Udenrigstjenesten har foretaget to år efter Europa-Parlamentets betænkning om EU's strategiske kommunikation til bekæmpelse af tredjemands propaganda mod EU (A8-0031/2019 - Anna Elżbieta Fotyga) (afstemning)
  11.24.Associeringsaftalen mellem EU og Monaco, Andorra og San Marino (A8-0074/2019 - Juan Fernando López Aguilar) (afstemning)
 12.Stemmeforklaringer
  12.1.Samarbejdsaftale om partnerskab og udvikling mellem EU og Afghanistan (A8-0026/2019 - Anna Elżbieta Fotyga)
  12.2.Samarbejdsaftale om partnerskab og udvikling mellem EU og Afghanistan (beslutning) (A8-0058/2019 - Anna Elżbieta Fotyga)
  12.3.Tilgængelighedskrav til produkter og tjenesteydelser (A8-0188/2017 - Morten Løkkegaard)
  12.4.Visuminformationssystemet (A8-0078/2019 - Carlos Coelho)
  12.5.Asyl- og Migrationsfond (A8-0106/2019 - Miriam Dalli)
  12.6.Instrumentet for finansiel støtte til grænseforvaltning og visa (A8-0089/2019 - Tanja Fajon)
  12.7.Fond for Intern Sikkerhed (A8-0115/2019 - Monika Hohlmeier)
  12.8.Et Europa der beskytter: Ren luft til alle (B8-0156/2019)
  12.9.Den opfølgning, EU-Udenrigstjenesten har foretaget to år efter Europa-Parlamentets betænkning om EU's strategiske kommunikation til bekæmpelse af tredjemands propaganda mod EU (A8-0031/2019 - Anna Elżbieta Fotyga)
  12.10.Associeringsaftalen mellem EU og Monaco, Andorra og San Marino (A8-0074/2019 - Juan Fernando López Aguilar)
 13.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 14.Genoptagelse af mødet
 15.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 16.Anbefalingerne med henblik på indledning af handelsforhandlinger mellem EU og USA (forhandling)
 17.Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Den årlige vækstundersøgelse 2019 - Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Beskæftigelsesmæssige og sociale aspekter i den årlige vækstundersøgelse 2019 (forhandling)
 18.Genoptagelse af mødet
 19.Afstemningstid
  19.1.Det europæiske industri-, teknologi- og forskningskompetencecenter for cybersikkerhed og netværket af nationale koordinationscentre (A8-0084/2019 - Julia Reda) (afstemning)
  19.2.Ændring af forordning (EF) nr. 391/2009 for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen (A8-0004/2019 - Isabella De Monte) (afstemning)
  19.3.Ændring af forordning (EU) nr. 1316/2013 for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen (A8-0009/2019 - Karima Delli) (afstemning)
  19.4.Modtagefaciliteter i havne til skibsaffald (A8-0326/2018 - Gesine Meissner) (afstemning)
  19.5.Forlængelse af den midlertidige anvendelse af andre midler end EDB som omhandlet i EU-toldkodeksen (A8-0342/2018 - Jasenko Selimovic) (afstemning)
  19.6.Bekæmpelse af svig og forfalskning i forbindelse med andre betalingsmidler end kontanter (A8-0276/2018 - Sylvia-Yvonne Kaufmann) (afstemning)
  19.7.Indsigelse i henhold til artikel 106: Maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af flere sloffer, herunder clothianidin (B8-0138/2019) (afstemning)
  19.8.Indsigelse i henhold til artikel 106: genetisk modificeret majs 4114 (DP-ØØ4114-3) (B8-0141/2019) (afstemning)
  19.9.Indsigelse i henhold til artikel 106: genetisk modificeret majs MON 87411 (MON-87411-9) (B8-0140/2019) (afstemning)
  19.10.Indsigelse i henhold til artikel 106: genetisk modificeret majs Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 (B8-0142/2019) (afstemning)
  19.11.Indsigelse i henhold til artikel 106: Aktivstoffer, herunder thiacloprid (B8-0139/2019) (afstemning)
  19.12.Kommissionens 2018-rapport om Tyrkiet (A8-0091/2019 - Kati Piri) (afstemning)
  19.13.Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Den årlige vækstundersøgelse 2019 (A8-0159/2019 - Tom Vandenkendelaere) (afstemning)
  19.14.Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Beskæftigelsesmæssige og sociale aspekter i den årlige vækstundersøgelse 2019 (A8-0162/2019 - Marian Harkin) (afstemning)
 20.Stemmeforklaringer: se protokollen
 21.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 22.Genoptagelse af mødet
 23.Minimumsdækning af tab for misligholdte eksponeringer (forhandling)
 24.Oprettelse af Den Europæiske Monetære Fond (forhandling)
 25.Sikring af konkurrencen inden for lufttransport (forhandling)
 26.Retningslinjer for budgettet for 2020 - Sektion III (forhandling)
 27.Situationen i Nicaragua (forhandling)
 28.Kompetence, anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar samt internationale barnebortførelser (forhandling)
 29.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 30.Hævelse af mødet
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (1232 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (5775 kb)
Seneste opdatering: 26. juni 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik