Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 69γ του Κανονισμού) (επακόλουθες ενέργειες): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Μεταφορές πιστώσεων και δημοσιονομικές αποφάσεις: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Κλιματική αλλαγή (συζήτηση)
 9.Επανάληψη της συνεδρίασης
 10.Προετοιμασία της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 21ης και 22ας Μαρτίου 2019 και αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ (συζήτηση)
 11.Ώρα των ψηφοφοριών
  11.1.Ενωσιακή γενική άδεια εξαγωγής εξαγωγής ορισμένων ειδών διπλής χρήσης από την Ένωση προς το Ηνωμένο Βασίλειο (A8-0071/2019 - Klaus Buchner) (ψηφοφορία)
  11.2.Συνέχιση των προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας PEACE IV (Ιρλανδία-Ηνωμένο Βασίλειο) και «Ηνωμένο Βασίλειο-Ιρλανδία» (Ιρλανδία-Βόρεια Ιρλανδία-Σκωτία) στο πλαίσιο της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ (A8-0021/2019 - Iskra Mihaylova) (ψηφοφορία)
  11.3.Συνέχιση των εν εξελίξει δραστηριοτήτων μαθησιακής κινητικότητας του προγράμματος Erasmus+ στο πλαίσιο της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ (A8-0082/2019 - Bogdan Andrzej Zdrojewski) (ψηφοφορία)
  11.4.Ασφάλεια της αεροπορίας όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση (A8-0061/2019 - Kosma Złotowski) (ψηφοφορία)
  11.5.Συμφωνία συνεργασίας ΕΕ-Αφγανιστάν για την εταιρική σχέση και την ανάπτυξη (A8-0026/2019 - Anna Elżbieta Fotyga) (ψηφοφορία)
  11.6.Συμφωνία συνεργασίας ΕΕ-Αφγανιστάν για την εταιρική σχέση και την ανάπτυξη (ψήφισμα) (A8-0058/2019 - Anna Elżbieta Fotyga) (ψηφοφορία)
  11.7.Συμμετοχή της Νορβηγίας, της Ισλανδίας, της Ελβετίας και του Λιχτενστάιν στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (A8-0081/2019 - Monica Macovei) (ψηφοφορία)
  11.8.Πεδίο αρμοδιότητας και εντολή για των ειδικών εντεταλμένων της ΕΕ (A8-0171/2019 - Hilde Vautmans) (ψηφοφορία)
  11.9.Απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες (A8-0188/2017 - Morten Løkkegaard) (ψηφοφορία)
  11.10.Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (A8-0078/2019 - Carlos Coelho) (ψηφοφορία)
  11.11.Θέσπιση του Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης (A8-0106/2019 - Miriam Dalli) (ψηφοφορία)
  11.12.Μέσο χρηματοδοτικής στήριξης για τη διαχείριση των συνόρων και των θεωρήσεων (A8-0089/2019 - Tanja Fajon) (ψηφοφορία)
  11.13.Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (A8-0115/2019 - Monika Hohlmeier) (ψηφοφορία)
  11.14.Ορισμός, παρουσίαση και επισήμανση των αλκοολούχων ποτών και προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για τα αλκοολούχα ποτά (A8-0021/2018 - Pilar Ayuso) (ψηφοφορία)
  11.15.Προτεινόμενες τροποποιήσεις του πρωτοκόλλου αριθ. 3 περί του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (A8-0439/2018 - Tiemo Wölken) (ψηφοφορία)
  11.16.Θέσπιση μέτρων έκτακτης ανάγκης στον τομέα του συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ (A8-0161/2019 - Marian Harkin, Jean Lambert) (ψηφοφορία)
  11.17.Κοινοί κανόνες διασφάλισης βασικής συνδεσιμότητας των οδικών εμπορευματικών μεταφορών όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση (A8-0063/2019 - Isabella De Monte) (ψηφοφορία)
  11.18.Κοινοί κανόνες διασφάλισης βασικής αεροπορικής συνδεσιμότητας όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση (A8-0062/2019 - Pavel Telička) (ψηφοφορία)
  11.19.Κανόνες σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση (ψηφοφορία)
  11.20.Άδειες αλιείας για αλιευτικά σκάφη της Ένωσης στα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου και αλιευτικές δραστηριότητες αλιευτικών σκαφών του Ηνωμένου Βασιλείου στα ύδατα της Ένωσης (ψηφοφορία)
  11.21.Ορισμένες πτυχές ασφάλειας των σιδηροδρόμων και της συνδεσιμότητας όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ένωση ( - Ismail Ertug) (ψηφοφορία)
  11.22.Μια Ευρώπη που προστατεύει: καθαρός αέρας για όλους (B8-0156/2019) (ψηφοφορία)
  11.23.Συνέχεια που έχει δώσει η ΕΥΕΔ στην έκθεση του ΕΚ σχετικά με τη στρατηγική επικοινωνία της ΕΕ για την αντιμετώπιση της προπαγάνδας εναντίον της από τρίτους, δύο έτη από την έγκρισή της (A8-0031/2019 - Anna Elżbieta Fotyga) (ψηφοφορία)
  11.24.Συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και του Μονακό, της Ανδόρας και του Αγίου Μαρίνου (A8-0074/2019 - Juan Fernando López Aguilar) (ψηφοφορία)
 12.Αιτιολογήσεις ψήφου
  12.1.Συμφωνία συνεργασίας ΕΕ-Αφγανιστάν για την εταιρική σχέση και την ανάπτυξη (A8-0026/2019 - Anna Elżbieta Fotyga)
  12.2.Συμφωνία συνεργασίας ΕΕ-Αφγανιστάν για την εταιρική σχέση και την ανάπτυξη (ψήφισμα) (A8-0058/2019 - Anna Elżbieta Fotyga)
  12.3.Απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες (A8-0188/2017 - Morten Løkkegaard)
  12.4.Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (A8-0078/2019 - Carlos Coelho)
  12.5.Θέσπιση του Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης (A8-0106/2019 - Miriam Dalli)
  12.6.Μέσο χρηματοδοτικής στήριξης για τη διαχείριση των συνόρων και των θεωρήσεων (A8-0089/2019 - Tanja Fajon)
  12.7.Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (A8-0115/2019 - Monika Hohlmeier)
  12.8.Μια Ευρώπη που προστατεύει: καθαρός αέρας για όλους (B8-0156/2019)
  12.9.Συνέχεια που έχει δώσει η ΕΥΕΔ στην έκθεση του ΕΚ σχετικά με τη στρατηγική επικοινωνία της ΕΕ για την αντιμετώπιση της προπαγάνδας εναντίον της από τρίτους, δύο έτη από την έγκρισή της (A8-0031/2019 - Anna Elżbieta Fotyga)
  12.10.Συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και του Μονακό, της Ανδόρας και του Αγίου Μαρίνου (A8-0074/2019 - Juan Fernando López Aguilar)
 13.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Επανάληψη της συνεδρίασης
 15.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Συστάσεις για έναρξη διαπραγματεύσεων μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ (συζήτηση)
 17.Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2019 - Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2019 (συζήτηση)
 18.Επανάληψη της συνεδρίασης
 19.Ώρα των ψηφοφοριών
  19.1.Ευρωπαϊκό βιομηχανικό, τεχνολογικό και ερευνητικό κέντρο ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και δίκτυο εθνικών κέντρων συντονισμού (A8-0084/2019 - Julia Reda) (ψηφοφορία)
  19.2.Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 391/2009 όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση (A8-0004/2019 - Isabella De Monte) (ψηφοφορία)
  19.3.Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση (A8-0009/2019 - Karima Delli) (ψηφοφορία)
  19.4.Λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής για την παράδοση αποβλήτων από πλοία (A8-0326/2018 - Gesine Meissner) (ψηφοφορία)
  19.5.Παράταση της μεταβατικής χρήσης μέσων άλλων από τις ηλεκτρονικές τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων που προβλέπονται στον ενωσιακό τελωνειακό κώδικα (A8-0342/2018 - Jasenko Selimovic) (ψηφοφορία)
  19.6.Καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας που αφορούν τα μέσα πληρωμής πλην των μετρητών (A8-0276/2018 - Sylvia-Yvonne Kaufmann) (ψηφοφορία)
  19.7.Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: ανώτατα όρια καταλοίπων για διάφορες ουσίες συμπεριλαμβανομένης της κλοθειανιδίνης (B8-0138/2019) (ψηφοφορία)
  19.8.Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος 4114 (DP-ØØ4114-3) (B8-0141/2019) (ψηφοφορία)
  19.9.Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος MON 87411 (MON-87411-9) (B8-0140/2019) (ψηφοφορία)
  19.10.Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 (B8-0142/2019) (ψηφοφορία)
  19.11.Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: Δραστικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένης της θειακλοπρίδης (B8-0139/2019) (ψηφοφορία)
  19.12.Έκθεση του 2018 για την Τουρκία (A8-0091/2019 - Kati Piri) (ψηφοφορία)
  19.13.Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2019 (A8-0159/2019 - Tom Vandenkendelaere) (ψηφοφορία)
  19.14.Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2019 (A8-0162/2019 - Marian Harkin) (ψηφοφορία)
 20.Αιτιολογήσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 21.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 22.Επανάληψη της συνεδρίασης
 23.Ελάχιστη κάλυψη ζημιών για τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (συζήτηση)
 24.Ίδρυση του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου (συζήτηση)
 25.Διασφάλιση του ανταγωνισμού στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών (συζήτηση)
 26.Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2020 – Τμήμα ΙΙΙ (συζήτηση)
 27.Η κατάσταση στη Νικαράγουα (συζήτηση)
 28.Διεθνής δικαιοδοσία, αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας, και διεθνής απαγωγή παιδιών (συζήτηση)
 29.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 30.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (1232 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (5775 kb)
Τελευταία ενημέρωση: 26 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου