Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Kolmapäev, 13. märts 2019 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (artikkel 69c) (järelmeetmed) (vt protokoll)
 3.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine) (vt protokoll)
 4.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 5.Assigneeringute ümberpaigutamised ja eelarveotsused (vt protokoll)
 6.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6) (vt protokoll)
 7.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106) (vt protokoll)
 8.Kliimamuutused (arutelu)
 9.Istungi jätkamine
 10.Euroopa Ülemkogu 21.–22. märtsi 2019. aasta kohtumise ja Ühendkuningriigi EList lahkumise ettevalmistamine (arutelu)
 11.Hääletused
  11.1.Liidu üldine ekspordiluba teatavate kahesuguse kasutusega kaupade ekspordiks liidust Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriiki (A8-0071/2019 - Klaus Buchner) (hääletus)
  11.2.Territoriaalse koostöö programmide PEACE IV (Iirimaa-Ühendkuningriik) ja Ühendkuningriik-Iirimaa (Iirimaa – Põhja-Iirimaa – Šotimaa) jätkamine Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise kontekstis (A8-0021/2019 - Iskra Mihaylova) (hääletus)
  11.3.Programmi „Erasmus+“ käimasolevate õpirändetegevuste jätkamine Ühendkuningriigi EList väljaastumise kontekstis (A8-0082/2019 - Bogdan Andrzej Zdrojewski) (hääletus)
  11.4.Lennundusohutus seoses Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega (A8-0061/2019 - Kosma Złotowski) (hääletus)
  11.5.ELi ja Afganistani partnerlus- ja arengukoostööleping (A8-0026/2019 - Anna Elżbieta Fotyga) (hääletus)
  11.6.ELi ja Afganistani partnerlus- ja arengukoostööleping (resolutsioon) (A8-0058/2019 - Anna Elżbieta Fotyga) (hääletus)
  11.7.Norra, Islandi, Šveitsi ja Liechtensteini osalemine Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ameti tegevuses (A8-0081/2019 - Monica Macovei) (hääletus)
  11.8.ELi eriesindajate tegevusulatus ja volitused (A8-0171/2019 - Hilde Vautmans) (hääletus)
  11.9.Toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuded (A8-0188/2017 - Morten Løkkegaard) (hääletus)
  11.10.Viisainfosüsteem (A8-0078/2019 - Carlos Coelho) (hääletus)
  11.11.Varjupaiga- ja Rändefond (A8-0106/2019 - Miriam Dalli) (hääletus)
  11.12.Piirihalduse ja viisade rahastamisvahend (A8-0089/2019 - Tanja Fajon) (hääletus)
  11.13.Sisejulgeolekufond (A8-0115/2019 - Monika Hohlmeier) (hääletus)
  11.14.Piiritusjookide määratlemine, esitlemine ja märgistamine ning nende geograafiliste tähiste kaitse (A8-0021/2018 - Pilar Ayuso) (hääletus)
  11.15.Protokolli nr 3 (Euroopa Liidu Kohtu põhikirja kohta) kavandatud muudatused (A8-0439/2018 - Tiemo Wölken) (hääletus)
  11.16.Erandolukorra meetmete võtmine sotsiaalkindlustuse koordineerimise valdkonnas pärast Ühendkuningriigi EList väljaastumist (A8-0161/2019 - Marian Harkin, Jean Lambert) (hääletus)
  11.17.Ühiseeskirjad, millega tagatakse põhiline autoveoühendus seoses Ühendkuningriigi EList väljaastumisega (A8-0063/2019 - Isabella De Monte) (hääletus)
  11.18.Põhilise lennuühenduse tagamise ühiseeskirjad, võttes arvesse Ühendkuningriigi väljaastumist EList (A8-0062/2019 - Pavel Telička) (hääletus)
  11.19.Euroopa Merendus- ja Kalandusfondiga seotud reeglid seoses Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega (hääletus)
  11.20.Ühendkuningriigi vetes kala püüdvatele liidu kalalaevadele antavad kalapüügiload ja Ühendkuningriigi kalalaevade kalapüük liidu vetes (hääletus)
  11.21.Raudteeohutuse ja -ühenduse teatavad aspektid seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega ( - Ismail Ertug) (hääletus)
  11.22.Euroopa, mis kaitseb: puhas õhk kõigile (B8-0156/2019) (hääletus)
  11.23.Euroopa välisteenistuse järelmeetmed kaks aastat pärast EP raportit, milles käsitleti ELi strateegilist kommunikatsiooni vastusammuna tema vastu suunatud kolmandate osapoolte propagandale (A8-0031/2019 - Anna Elżbieta Fotyga) (hääletus)
  11.24.ELi ning Monaco, Andorra ja San Marino assotsieerimisleping (A8-0074/2019 - Juan Fernando López Aguilar) (hääletus)
 12.Selgitused hääletuse kohta
  12.1.ELi ja Afganistani partnerlus- ja arengukoostööleping (A8-0026/2019 - Anna Elżbieta Fotyga)
  12.2.ELi ja Afganistani partnerlus- ja arengukoostööleping (resolutsioon) (A8-0058/2019 - Anna Elżbieta Fotyga)
  12.3.Toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuded (A8-0188/2017 - Morten Løkkegaard)
  12.4.Viisainfosüsteem (A8-0078/2019 - Carlos Coelho)
  12.5.Varjupaiga- ja Rändefond (A8-0106/2019 - Miriam Dalli)
  12.6.Piirihalduse ja viisade rahastamisvahend (A8-0089/2019 - Tanja Fajon)
  12.7.Sisejulgeolekufond (A8-0115/2019 - Monika Hohlmeier)
  12.8.Euroopa, mis kaitseb: puhas õhk kõigile (B8-0156/2019)
  12.9.Euroopa välisteenistuse järelmeetmed kaks aastat pärast EP raportit, milles käsitleti ELi strateegilist kommunikatsiooni vastusammuna tema vastu suunatud kolmandate osapoolte propagandale (A8-0031/2019 - Anna Elżbieta Fotyga)
  12.10.ELi ning Monaco, Andorra ja San Marino assotsieerimisleping (A8-0074/2019 - Juan Fernando López Aguilar)
 13.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 14.Istungi jätkamine
 15.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 16.Soovitused ELi ja USA vaheliste läbirääkimiste alustamiseks (arutelu)
 17.Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2019. aasta majanduskasvu analüüs - Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ning 2019. aasta majanduskasvu analüüsi tööhõive- ja sotsiaalaspektid (arutelu)
 18.Istungi jätkamine
 19.Hääletused
  19.1.Euroopa küberturvalisuse tööstusliku, tehnoloogilise ja teadusliku pädevuse keskus ning riiklike koordineerimiskeskuste võrgustik (A8-0084/2019 - Julia Reda) (hääletus)
  19.2.Määruse (EÜ) nr 391/2009 muutmine seoses Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega (A8-0004/2019 - Isabella De Monte) (hääletus)
  19.3.Määruse (EL) nr 1316/2013 muutmine seoses Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega (A8-0009/2019 - Karima Delli) (hääletus)
  19.4.Sadama vastuvõtuseadmed ja -rajatised laevajäätmete üleandmiseks (A8-0326/2018 - Gesine Meissner) (hääletus)
  19.5.Muude meetmete kui liidu tolliseadustikuga ette nähtud elektrooniliste andmetöötlusvahendite kasutamise pikendamine üleminekuperioodil (A8-0342/2018 - Jasenko Selimovic) (hääletus)
  19.6.Võitlus mittesularahaliste maksevahenditega seotud pettuste ja võltsimiste vastu (A8-0276/2018 - Sylvia-Yvonne Kaufmann) (hääletus)
  19.7.Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: teatavate ainete, sealhulgas klotianidiini jääkide piirnormid (B8-0138/2019) (hääletus)
  19.8.Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: geneetiliselt muundatud mais 4114 (DP-ØØ4114-3) (B8-0141/2019) (hääletus)
  19.9.Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: geneetiliselt muundatud mais MON 87411 (MON-87411-9) (B8-0140/2019) (hääletus)
  19.10.Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: geneetiliselt muundatud mais Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 (B8-0142/2019) (hääletus)
  19.11.Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: toimeained, sealhulgas tiaklopriid (B8-0139/2019) (hääletus)
  19.12.2018. aasta Türgi aruanne (A8-0091/2019 - Kati Piri) (hääletus)
  19.13.Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2019. aasta majanduskasvu analüüs (A8-0159/2019 - Tom Vandenkendelaere) (hääletus)
  19.14.Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ning 2019. aasta majanduskasvu analüüsi tööhõive- ja sotsiaalaspektid (A8-0162/2019 - Marian Harkin) (hääletus)
 20.Selgitused hääletuse kohta (vt protokoll)
 21.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 22.Istungi jätkamine
 23.Viivisnõuete kahju miinimumkate (arutelu)
 24.Euroopa Valuutafondi loomine (arutelu)
 25.Konkurentsi kaitsmine lennutranspordisektoris (arutelu)
 26.2020. aasta eelarve koostamise suunised – III jagu (arutelu)
 27.Olukord Nicaraguas (arutelu)
 28.Kohtualluvus, abieluasjade ja vanemliku vastutusega seotud kohtuotsuste tunnustamine ja täitmine ning rahvusvahelised lapseröövid (arutelu)
 29.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 30.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (1232 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (5775 kb)
Viimane päevakajastamine: 26. juuni 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika