Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Trešdiena, 2019. gada 13. marts - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants) (veiktie pasākumi) (sk. protokolu)
 3.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūcijas priekšlikumu paziņošana) (sk. protokolu)
 4.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 5.Apropriāciju pārvietojumi un lēmumi par budžetu (sk. protokolu)
 6.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts) (sk. protokolu)
 7.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants) (sk. protokolu)
 8.Klimata pārmaiņas (debates)
 9.Sēdes atsākšana
 10.Gatavošanās Eiropadomes 2019. gada 21. un 22. marta sanāksmei un Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES (debates)
 11.Balsošanas laiks
  11.1.Savienības vispārējā eksporta atļauja konkrētu divējāda lietojuma preču eksportam no Savienības uz Apvienoto Karalisti (A8-0071/2019 - Klaus Buchner) (balsošana)
  11.2.Teritoriālās sadarbības programmu “PEACE IV (Īrija–Apvienotā Karaliste)” un “Apvienotā Karaliste–Īrija (Īrija–Ziemeļīrija–Skotija)” turpināšana, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības (A8-0021/2019 - Iskra Mihaylova) (balsošana)
  11.3.Uzsākto mācību mobilitātes pasākumu turpināšana programmā “Erasmus+” saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no ES (A8-0082/2019 - Bogdan Andrzej Zdrojewski) (balsošana)
  11.4.Aviācijas drošība saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības (A8-0061/2019 - Kosma Złotowski) (balsošana)
  11.5.ES un Afganistānas sadarbības nolīgums par partnerību un attīstību (A8-0026/2019 - Anna Elżbieta Fotyga) (balsošana)
  11.6.ES un Afganistānas sadarbības nolīgums par partnerību un attīstību (rezolūcija) (A8-0058/2019 - Anna Elżbieta Fotyga) (balsošana)
  11.7.Norvēģijas, Islandes, Šveices un Lihtenšteinas līdzdalība Eiropas Aģentūrā lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (A8-0081/2019 - Monica Macovei) (balsošana)
  11.8.ES īpašo pārstāvju darbības joma un pilnvaras (A8-0171/2019 - Hilde Vautmans) (balsošana)
  11.9.Produktu un pakalpojumu pieejamības prasības (A8-0188/2017 - Morten Løkkegaard) (balsošana)
  11.10.Vīzu informācijas sistēma (A8-0078/2019 - Carlos Coelho) (balsošana)
  11.11.Patvēruma un migrācijas fonds (A8-0106/2019 - Miriam Dalli) (balsošana)
  11.12.Finansiāla atbalsta instrumenta izveide robežu pārvaldībai un vīzām (A8-0089/2019 - Tanja Fajon) (balsošana)
  11.13.Iekšējās drošības fonds (A8-0115/2019 - Monika Hohlmeier) (balsošana)
  11.14.Stipro alkoholisko dzērienu definīcija, noformēšana un marķēšana un to ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzība (A8-0021/2018 - Pilar Ayuso) (balsošana)
  11.15.Ierosinātie grozījumi 3. protokolā par Eiropas Savienības Tiesas statūtiem (A8-0439/2018 - Tiemo Wölken) (balsošana)
  11.16.Ārkārtas pasākumu noteikšana sociālā nodrošinājuma koordinācijas jomā pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES (A8-0161/2019 - Marian Harkin, Jean Lambert) (balsošana)
  11.17.Kopīgi noteikumi, kas nodrošina kravu autopārvadājumu pamatsavienojamību saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības (A8-0063/2019 - Isabella De Monte) (balsošana)
  11.18.Kopīgi noteikumi, kas nodrošina gaisa pārvadājumu pamatsavienojamību saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības (A8-0062/2019 - Pavel Telička) (balsošana)
  11.19.Noteikumi, kuri saistīti ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu, sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības (balsošana)
  11.20.Savienības zvejas kuģu zvejas atļaujas Apvienotās Karalistes ūdeņos un Apvienotās Karalistes zvejas kuģu zvejas darbības Savienības ūdeņos (balsošana)
  11.21.Daži dzelzceļa drošības un savienojamības aspekti saistībā ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības ( - Ismail Ertug) (balsošana)
  11.22.Eiropas nodrošināta aizsardzība: tīrs gaiss visiem (B8-0156/2019) (balsošana)
  11.23.EĀDD veiktie turpmākie pasākumi divus gadus pēc EP ziņojuma par ES stratēģisko paziņojumu pret to vērstas trešo personu propagandas apkarošanai (A8-0031/2019 - Anna Elżbieta Fotyga) (balsošana)
  11.24.Asociācijas nolīgums starp ES un Monako, Andoru un Sanmarīno (A8-0074/2019 - Juan Fernando López Aguilar) (balsošana)
 12.Balsojumu skaidrojumi
  12.1.ES un Afganistānas sadarbības nolīgums par partnerību un attīstību (A8-0026/2019 - Anna Elżbieta Fotyga)
  12.2.ES un Afganistānas sadarbības nolīgums par partnerību un attīstību (rezolūcija) (A8-0058/2019 - Anna Elżbieta Fotyga)
  12.3.Produktu un pakalpojumu pieejamības prasības (A8-0188/2017 - Morten Løkkegaard)
  12.4.Vīzu informācijas sistēma (A8-0078/2019 - Carlos Coelho)
  12.5.Patvēruma un migrācijas fonds (A8-0106/2019 - Miriam Dalli)
  12.6.Finansiāla atbalsta instrumenta izveide robežu pārvaldībai un vīzām (A8-0089/2019 - Tanja Fajon)
  12.7.Iekšējās drošības fonds (A8-0115/2019 - Monika Hohlmeier)
  12.8.Eiropas nodrošināta aizsardzība: tīrs gaiss visiem (B8-0156/2019)
  12.9.EĀDD veiktie turpmākie pasākumi divus gadus pēc EP ziņojuma par ES stratēģisko paziņojumu pret to vērstas trešo personu propagandas apkarošanai (A8-0031/2019 - Anna Elżbieta Fotyga)
  12.10.Asociācijas nolīgums starp ES un Monako, Andoru un Sanmarīno (A8-0074/2019 - Juan Fernando López Aguilar)
 13.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 14.Sēdes atsākšana
 15.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 16.Ieteikumi attiecībā uz ES un ASV sarunu sākšanu (debates)
 17.Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: 2019. gada izaugsmes pētījums - Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: nodarbinātības un sociālie aspekti 2019. gada izaugsmes pētījumā (debates)
 18.Sēdes atsākšana
 19.Balsošanas laiks
  19.1.Eiropas Industriālais, tehnoloģiskais un pētnieciskais kiberdrošības kompetenču centrs un Nacionālo koordinācijas centru tīkls (A8-0084/2019 - Julia Reda) (balsošana)
  19.2.Grozījumu izdarīšana Regulā (EK) Nr. 391/2009 attiecībā uz Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības (A8-0004/2019 - Isabella De Monte) (balsošana)
  19.3.Grozījumu izdarīšana Regulā (ES) Nr. 1316/2013 sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības (A8-0009/2019 - Karima Delli) (balsošana)
  19.4.Ostas atkritumu pieņemšanas iekārtas kuģu atkritumu nodošanai (A8-0326/2018 - Gesine Meissner) (balsošana)
  19.5.Savienības Muitas kodeksā paredzēto līdzekļu, kas nav elektroniskās datu apstrādes metodes, pagaidu izmantošanas pagarināšana (A8-0342/2018 - Jasenko Selimovic) (balsošana)
  19.6.Krāpšanas un viltošanas apkarošana attiecībā uz bezskaidras naudas maksāšanas līdzekļiem (A8-0276/2018 - Sylvia-Yvonne Kaufmann) (balsošana)
  19.7.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: vairāku vielu, tostarp klotianidīna, maksimālie atlieku līmeņi (B8-0138/2019) (balsošana)
  19.8.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificēta kukurūza 4114 (DP-ØØ4114-3) (B8-0141/2019) (balsošana)
  19.9.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificēta kukurūza MON 87411 (MON-87411-9) (B8-0140/2019) (balsošana)
  19.10.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificēta kukurūza Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 (B8-0142/2019) (balsošana)
  19.11.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: aktīvās vielas, tostarp tiakloprīds (B8-0139/2019) (balsošana)
  19.12.2018. gada ziņojums par Turciju (A8-0091/2019 - Kati Piri) (balsošana)
  19.13.Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: 2019. gada izaugsmes pētījums (A8-0159/2019 - Tom Vandenkendelaere) (balsošana)
  19.14.Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: nodarbinātības un sociālie aspekti 2019. gada izaugsmes pētījumā (A8-0162/2019 - Marian Harkin) (balsošana)
 20.Balsojumu skaidrojumi (sk. protokolu)
 21.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 22.Sēdes atsākšana
 23.Zaudējumu seguma minimums nerezultatīviem riska darījumiem (debates)
 24.Eiropas Monetārā fonda izveide (debates)
 25.Konkurences aizsardzība gaisa transportā (debates)
 26.2020. gada budžeta pamatnostādnes — III iedaļa (debates)
 27.Stāvoklis Nikaragvā (debates)
 28.Jurisdikcija, lēmumu atzīšana un izpilde laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un bērnu starptautiskā nolaupīšana (pārstrādāta redakcija) (debates)
 29.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 30.Sēdes slēgšana
Debates
Pārskatītā redakcija (1232 kb)
 
Debates
Pārskatītā redakcija (5775 kb)
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 26. jūnijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika