Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Środa, 13 marca 2019 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu) (podjęte kroki): Patrz protokól
 3.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji): patrz protokół
 4.Składanie dokumentów: patrz protokół
 5.Przesunięcia środków i decyzje budżetowe: Patrz protokól
 6.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu): Patrz protokól
 7.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu): Patrz protokól
 8.Zmiana klimatu (debata)
 9.Wznowienie posiedzenia
 10.Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 21–22 marca oraz wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej (debata)
 11.Głosowanie
  11.1.Generalne unijne zezwolenie na wywóz niektórych produktów podwójnego zastosowania z Unii do Zjednoczonego Królestwa (A8-0071/2019 - Klaus Buchner) (głosowanie)
  11.2.Kontynuacja programów współpracy terytorialnej PEACE IV (Irlandia - Zjednoczone Królestwo) i Zjednoczone Królestwo – Irlandia (Irlandia – Irlandia Północna – Szkocja) w kontekście wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej (A8-0021/2019 - Iskra Mihaylova) (głosowanie)
  11.3.Kontynuacja trwających działań w zakresie mobilności edukacyjnej w ramach programu Erasmus+ w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej (A8-0082/2019 - Bogdan Andrzej Zdrojewski) (głosowanie)
  11.4.Bezpieczeństwo lotnicze w odniesieniu do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej (A8-0061/2019 - Kosma Złotowski) (głosowanie)
  11.5.Umowa o współpracy na rzecz partnerstwa i rozwoju między UE a Afganistanem (A8-0026/2019 - Anna Elżbieta Fotyga) (głosowanie)
  11.6.Umowa o współpracy na rzecz partnerstwa i rozwoju między UE a Afganistanem (rezolucja) (A8-0058/2019 - Anna Elżbieta Fotyga) (głosowanie)
  11.7.Udział Norwegii, Islandii, Szwajcarii i Liechtensteinu w Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (A8-0081/2019 - Monica Macovei) (głosowanie)
  11.8.Zakres działania i mandat specjalnych przedstawicieli UE (A8-0171/2019 - Hilde Vautmans) (głosowanie)
  11.9.Wymogi dostępności produktów i usług (A8-0188/2017 - Morten Løkkegaard) (głosowanie)
  11.10.Wizowy system informacyjny (A8-0078/2019 - Carlos Coelho) (głosowanie)
  11.11.Ustanowienie Funduszu Azylu i Migracji (A8-0106/2019 - Miriam Dalli) (głosowanie)
  11.12.Instrument wsparcia finansowego na rzecz zarządzania granicami i wiz (A8-0089/2019 - Tanja Fajon) (głosowanie)
  11.13.Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego (A8-0115/2019 - Monika Hohlmeier) (głosowanie)
  11.14.Definicja, prezentacja i etykietowanie napojów spirytusowych oraz ochrona oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (A8-0021/2018 - Pilar Ayuso) (głosowanie)
  11.15.Projekt zmian Protokołu nr 3 w sprawie statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (A8-0439/2018 - Tiemo Wölken) (głosowanie)
  11.16.Ustanowienie środków awaryjnych w dziedzinie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej (A8-0161/2019 - Marian Harkin, Jean Lambert) (głosowanie)
  11.17.Wspólne zasady zapewniające podstawowe połączenia w zakresie transportu drogowego towarów w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej (A8-0063/2019 - Isabella De Monte) (głosowanie)
  11.18.Wspólne zasady zapewniające podstawowe połączenia lotnicze w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej (A8-0062/2019 - Pavel Telička) (głosowanie)
  11.19.Przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej (głosowanie)
  11.20.Upoważnienia dla unijnych statków rybackich do połowów na wodach Zjednoczonego Królestwa oraz operacje połowowe prowadzone przez statki rybackie Zjednoczonego Królestwa na wodach Unii (głosowanie)
  11.21.Niektóre aspekty bezpieczeństwa kolei i jakości sieci połączeń w odniesieniu do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej ( - Ismail Ertug) (głosowanie)
  11.22.Europa, która chroni: czyste powietrze dla wszystkich (B8-0156/2019) (głosowanie)
  11.23.Działania podjęte przez ESDZ dwa lata po sprawozdaniu PE w sprawie unijnej komunikacji strategicznej w celu przeciwdziałania wrogiej propagandzie stron trzecich (A8-0031/2019 - Anna Elżbieta Fotyga) (głosowanie)
  11.24.Układ o stowarzyszeniu między UE a Monako, Andorą i San Marino (A8-0074/2019 - Juan Fernando López Aguilar) (głosowanie)
 12.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  12.1.Umowa o współpracy na rzecz partnerstwa i rozwoju między UE a Afganistanem (A8-0026/2019 - Anna Elżbieta Fotyga)
  12.2.Umowa o współpracy na rzecz partnerstwa i rozwoju między UE a Afganistanem (rezolucja) (A8-0058/2019 - Anna Elżbieta Fotyga)
  12.3.Wymogi dostępności produktów i usług (A8-0188/2017 - Morten Løkkegaard)
  12.4.Wizowy system informacyjny (A8-0078/2019 - Carlos Coelho)
  12.5.Ustanowienie Funduszu Azylu i Migracji (A8-0106/2019 - Miriam Dalli)
  12.6.Instrument wsparcia finansowego na rzecz zarządzania granicami i wiz (A8-0089/2019 - Tanja Fajon)
  12.7.Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego (A8-0115/2019 - Monika Hohlmeier)
  12.8.Europa, która chroni: czyste powietrze dla wszystkich (B8-0156/2019)
  12.9.Działania podjęte przez ESDZ dwa lata po sprawozdaniu PE w sprawie unijnej komunikacji strategicznej w celu przeciwdziałania wrogiej propagandzie stron trzecich (A8-0031/2019 - Anna Elżbieta Fotyga)
  12.10.Układ o stowarzyszeniu między UE a Monako, Andorą i San Marino (A8-0074/2019 - Juan Fernando López Aguilar)
 13.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól
 14.Wznowienie posiedzenia
 15.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 16.Zalecenia dotyczące otwarcia negocjacji między UE a USA (debata)
 17.Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2019 - Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2019 r. (debata)
 18.Wznowienie posiedzenia
 19.Głosowanie
  19.1.Europejskie Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa w kwestiach Przemysłu, Technologii i Badań Naukowych oraz sieć krajowych ośrodków koordynacji (A8-0084/2019 - Julia Reda) (głosowanie)
  19.2.Zmiana rozporządzenia (WE) nr 391/2009 w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej (A8-0004/2019 - Isabella De Monte) (głosowanie)
  19.3.Zmiana rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej (A8-0009/2019 - Karima Delli) (głosowanie)
  19.4.Portowe urządzenia do odbioru odpadów ze statków (A8-0326/2018 - Gesine Meissner) (głosowanie)
  19.5.Przedłużenie przejściowego okresu wykorzystywania środków innych niż techniki elektronicznego przetwarzania danych, przewidzianego w unijnym kodeksie celnym (A8-0342/2018 - Jasenko Selimovic) (głosowanie)
  19.6.Zwalczanie fałszowania i oszustw związanych z bezgotówkowymi środkami płatniczymi (A8-0276/2018 - Sylvia-Yvonne Kaufmann) (głosowanie)
  19.7.Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: najwyższe dopuszczalne poziomy kilku substancji, w tym chlotianidyny (B8-0138/2019) (głosowanie)
  19.8.Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: genetycznie zmodyfikowana kukurydza 4114 (DP-ØØ4114-3) (B8-0141/2019) (głosowanie)
  19.9.Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: genetycznie zmodyfikowana kukurydza MON 87411 (MON-87411-9) (B8-0140/2019) (głosowanie)
  19.10.Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: genetycznie zmodyfikowana kukurydza Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 (B8-0142/2019) (głosowanie)
  19.11.Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: substancje czynne, w tym tiaklopryd (B8-0139/2019) (głosowanie)
  19.12.Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące Turcji (A8-0091/2019 - Kati Piri) (głosowanie)
  19.13.Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2019 (A8-0159/2019 - Tom Vandenkendelaere) (głosowanie)
  19.14.Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2019 r. (A8-0162/2019 - Marian Harkin) (głosowanie)
 20.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania: Patrz protokól
 21.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól
 22.Wznowienie posiedzenia
 23.Minimalne pokrycie strat z tytułu ekspozycji nieobsługiwanych (debata)
 24.Utworzenie Europejskiego Funduszu Walutowego (debata)
 25.Ochrona konkurencji w transporcie lotniczym (debata)
 26.Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2020 – sekcja III (debata)
 27.Sytuacja w Nikaragui (debata)
 28.Jurysdykcja, uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz w sprawie uprowadzenia dziecka za granicę (debata)
 29.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 30.Zamknięcie posiedzenia
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (1232 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (5775 kb)
Ostatnia aktualizacja: 26 czerwca 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności