Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 13. marca 2019 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rokovanie pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku) (ďalší postup): pozri zápisnicu
 3.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o podaných návrhoch uznesenia): pozri zápisnicu
 4.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 5.Presun rozpočtových prostriedkov a rozpočtové rozhodnutia: pozri zápisnicu
 6.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 7.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 8.Zmena klímy (rozprava)
 9.Pokračovanie prerušeného rokovania
 10.Príprava zasadnutia Európskej rady 21. – 22. marca 2019 a vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ (rozprava)
 11.Hlasovanie
  11.1.Všeobecné povolenie Únie na vývoz určitých položiek s dvojakým použitím z Únie do Spojeného kráľovstva (A8-0071/2019 - Klaus Buchner) (hlasovanie)
  11.2.Pokračovanie programov územnej spolupráce PEACE IV (Írsko – Spojené kráľovstvo) a Spojené kráľovstvo – Írsko (Írsko – Severné Írsko – Škótsko) v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie (A8-0021/2019 - Iskra Mihaylova) (hlasovanie)
  11.3.Pokračovanie v prebiehajúcich činnostiach vzdelávacej mobility v rámci programu Erasmus+ v kontexte vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ (A8-0082/2019 - Bogdan Andrzej Zdrojewski) (hlasovanie)
  11.4.Bezpečnosť letectva vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie (A8-0061/2019 - Kosma Złotowski) (hlasovanie)
  11.5.Dohoda o spolupráci, partnerstve a rozvoji medzi EÚ a Afganistanom (A8-0026/2019 - Anna Elżbieta Fotyga) (hlasovanie)
  11.6.Dohoda o spolupráci, partnerstve a rozvoji medzi EÚ a Afganistanom (uznesenie) (A8-0058/2019 - Anna Elżbieta Fotyga) (hlasovanie)
  11.7.Účasť Nórska, Islandu, Švajčiarska a Lichtenštajnska na činnosti Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (A8-0081/2019 - Monica Macovei) (hlasovanie)
  11.8.Rozsah pôsobnosti a mandát osobitných zástupcov EÚ (A8-0171/2019 - Hilde Vautmans) (hlasovanie)
  11.9.Požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb (A8-0188/2017 - Morten Løkkegaard) (hlasovanie)
  11.10.Vízový informačný systém (A8-0078/2019 - Carlos Coelho) (hlasovanie)
  11.11.Fond pre azyl a migráciu (A8-0106/2019 - Miriam Dalli) (hlasovanie)
  11.12.Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a víza (A8-0089/2019 - Tanja Fajon) (hlasovanie)
  11.13.Fond pre vnútornú bezpečnosť (A8-0115/2019 - Monika Hohlmeier) (hlasovanie)
  11.14.Definovanie, prezentácia a označovanie liehovín, používanie názvov liehovín pri prezentácií a označovaní iných potravín a ochrana zemepisných označení liehovín (A8-0021/2018 - Pilar Ayuso) (hlasovanie)
  11.15.Návrh zmien Protokolu č. 3 o štatúte Súdneho dvora Európskej únie (A8-0439/2018 - Tiemo Wölken) (hlasovanie)
  11.16.Stanovenie krízových opatrení v oblasti koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia v nadväznosti na vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ (A8-0161/2019 - Marian Harkin, Jean Lambert) (hlasovanie)
  11.17.Spoločné pravidlá na zabezpečenie základnej prepojenosti v cestnej nákladnej doprave vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie (A8-0063/2019 - Isabella De Monte) (hlasovanie)
  11.18.Spoločné pravidlá na zabezpečenie základnej leteckej prepojenosti vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie (A8-0062/2019 - Pavel Telička) (hlasovanie)
  11.19.Pravidlá týkajúce sa Európskeho námorného a rybárskeho fondu z dôvodu vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie (hlasovanie)
  11.20.Oprávnenia na rybolov pre rybárske plavidlá Únie vo vodách Spojeného kráľovstva a rybolovné operácie rybárskych plavidiel Spojeného kráľovstva vo vodách Únie (hlasovanie)
  11.21.Určité aspekty železničnej bezpečnosti a prepojenosti vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie ( - Ismail Ertug) (hlasovanie)
  11.22.Európa, ktorá chráni: čisté ovzdušie pre všetkých (B8-0156/2019) (hlasovanie)
  11.23.Nadväzujúce opatrenia ESVČ dva roky po predložení správy EP o strategickej komunikácii EÚ s cieľom bojovať s propagandou tretích strán zameranou proti Únii (A8-0031/2019 - Anna Elżbieta Fotyga) (hlasovanie)
  11.24.Dohoda o pridružení medzi EÚ a Monakom, Andorrou a San Marínom (A8-0074/2019 - Juan Fernando López Aguilar) (hlasovanie)
 12.Vysvetlenia hlasovania
  12.1.Dohoda o spolupráci, partnerstve a rozvoji medzi EÚ a Afganistanom (A8-0026/2019 - Anna Elżbieta Fotyga)
  12.2.Dohoda o spolupráci, partnerstve a rozvoji medzi EÚ a Afganistanom (uznesenie) (A8-0058/2019 - Anna Elżbieta Fotyga)
  12.3.Požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb (A8-0188/2017 - Morten Løkkegaard)
  12.4.Vízový informačný systém (A8-0078/2019 - Carlos Coelho)
  12.5.Fond pre azyl a migráciu (A8-0106/2019 - Miriam Dalli)
  12.6.Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a víza (A8-0089/2019 - Tanja Fajon)
  12.7.Fond pre vnútornú bezpečnosť (A8-0115/2019 - Monika Hohlmeier)
  12.8.Európa, ktorá chráni: čisté ovzdušie pre všetkých (B8-0156/2019)
  12.9.Nadväzujúce opatrenia ESVČ dva roky po predložení správy EP o strategickej komunikácii EÚ s cieľom bojovať s propagandou tretích strán zameranou proti Únii (A8-0031/2019 - Anna Elżbieta Fotyga)
  12.10.Dohoda o pridružení medzi EÚ a Monakom, Andorrou a San Marínom (A8-0074/2019 - Juan Fernando López Aguilar)
 13.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 14.Pokračovanie prerušeného rokovania
 15.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 16.Odporúčania na otvorenie rokovaní medzi EÚ a USA (rozprava)
 17.Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2019 - Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2019 (rozprava)
 18.Pokračovanie prerušeného rokovania
 19.Hlasovanie
  19.1.Európske centrum odvetvových, technologických a výskumných kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti a sieť národných koordinačných centier (A8-0084/2019 - Julia Reda) (hlasovanie)
  19.2.Zmena nariadenia (ES) č. 391/2009 vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie (A8-0004/2019 - Isabella De Monte) (hlasovanie)
  19.3.Zmena nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie (A8-0009/2019 - Karima Delli) (hlasovanie)
  19.4.Prístavné zberné zariadenia na vykladanie odpadu z lodí (A8-0326/2018 - Gesine Meissner) (hlasovanie)
  19.5.Predĺženie prechodného používania iných prostriedkov ako techník elektronického spracovania údajov stanovených v Colnom kódexe Únie (A8-0342/2018 - Jasenko Selimovic) (hlasovanie)
  19.6.Boj proti podvodom a falšovaniu bezhotovostných platobných prostriedkov (A8-0276/2018 - Sylvia-Yvonne Kaufmann) (hlasovanie)
  19.7.Námietka podľa článku 106: maximálne hladiny rezíduí viacerých látok vrátane klotianidínu (B8-0138/2019) (hlasovanie)
  19.8.Námietka podľa článku 106: geneticky modifikovaná kukurica 4114 (DP-ØØ4114-3) (B8-0141/2019) (hlasovanie)
  19.9.Námietka podľa článku 106: geneticky modifikovaná kukurica MON 87411 (MON-87411-9) (B8-0140/2019) (hlasovanie)
  19.10.Námietka podľa článku 106: geneticky modifikovaná kukurica Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 (B8-0142/2019) (hlasovanie)
  19.11.Námietka podľa článku 106: účinné látky vrátane tiaklopridu (B8-0139/2019) (hlasovanie)
  19.12.Správa o Turecku za rok 2018 (A8-0091/2019 - Kati Piri) (hlasovanie)
  19.13.Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2019 (A8-0159/2019 - Tom Vandenkendelaere) (hlasovanie)
  19.14.Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2019 (A8-0162/2019 - Marian Harkin) (hlasovanie)
 20.Vysvetlenia hlasovania: pozri zápisnicu
 21.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 22.Pokračovanie prerušeného rokovania
 23.Minimálne krytie strát pri problémových expozíciách (rozprava)
 24.Zriadenie Európskeho menového fondu (rozprava)
 25.Ochrana hospodárskej súťaže v leteckej doprave (rozprava)
 26.Usmernenia pre rozpočet na rok 2020 – oddiel III (rozprava)
 27.Situácia v Nicarague (rozprava)
 28.Právomoc a uznávanie a výkon rozhodnutí v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností a medzinárodné únosy detí (rozprava)
 29.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 30.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (1232 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (5775 kb)
Posledná úprava: 26. júna 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia