Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Onsdagen den 13 mars 2019 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen) (uppföljning): se protokollet
 3.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 4.Inkomna dokument: se protokollet
 5.Anslagsöverföringar och budgetbeslut: se protokollet
 6.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen): se protokollet
 7.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen): se protokollet: se protokollet
 8.Klimatförändringar (debatt)
 9.Återupptagande av sammanträdet
 10.Förberedelse av Europeiska rådets möte den 21–22 mars samt Förenade kungarikets utträde ur EU (debatt)
 11.Omröstning
  11.1.Unionens generella exporttillstånd för export av vissa produkter med dubbla användningsområden från unionen till Förenade kungariket (A8-0071/2019 - Klaus Buchner) (omröstning)
  11.2.Fortsättning för de territoriella samarbetsprogrammen Peace IV (Irland–Förenade kungariket) och Förenade kungariket–Irland (Ireland–North Ireland–Scotland) i samband med Förenade kungarikets utträde ur EU (A8-0021/2019 - Iskra Mihaylova) (omröstning)
  11.3.Fortsättning av pågående rörlighet i utbildningssyfte inom programmet Erasmus+ i samband med Förenade kungarikets utträde ur EU (A8-0082/2019 - Bogdan Andrzej Zdrojewski) (omröstning)
  11.4.Luftfartssäkerhet med anledning av Förenade kungarikets utträde ur EU (A8-0061/2019 - Kosma Złotowski) (omröstning)
  11.5.Samarbetsavtal om partnerskap och utveckling mellan EU och Afghanistan (A8-0026/2019 - Anna Elżbieta Fotyga) (omröstning)
  11.6.Samarbetsavtal om partnerskap och utveckling mellan EU och Afghanistan (resolution) (A8-0058/2019 - Anna Elżbieta Fotyga) (omröstning)
  11.7.Norges, Islands, Schweiz och Liechtensteins deltagande i Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (A8-0081/2019 - Monica Macovei) (omröstning)
  11.8.Räckvidden och mandatet för EU:s särskilda representanter (A8-0171/2019 - Hilde Vautmans) (omröstning)
  11.9.Tillgänglighetskrav för produkter och tjänster (A8-0188/2017 - Morten Løkkegaard) (omröstning)
  11.10.Informationssystemet för viseringar (A8-0078/2019 - Carlos Coelho) (omröstning)
  11.11.Asyl- och migrationsfonden (A8-0106/2019 - Miriam Dalli) (omröstning)
  11.12.Instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och visering (A8-0089/2019 - Tanja Fajon) (omröstning)
  11.13.Fonden för inre säkerhet (A8-0115/2019 - Monika Hohlmeier) (omröstning)
  11.14.Definition, presentation och märkning av spritdrycker och skydd av geografiska beteckningar för sådana (A8-0021/2018 - Pilar Ayuso) (omröstning)
  11.15.Utkast till ändringar av protokoll nr 3 om stadgan för Europeiska unionens domstol (A8-0439/2018 - Tiemo Wölken) (omröstning)
  11.16.Fastställande av beredskapsåtgärder när det gäller samordning av de sociala trygghetssystemen efter Förenade kungarikets utträde ur EU (A8-0161/2019 - Marian Harkin, Jean Lambert) (omröstning)
  11.17.Gemensamma bestämmelser för att säkerställa grundläggande förbindelser vad gäller godstransporter på väg med anledning av Förenade kungarikets utträde ur EU (A8-0063/2019 - Isabella De Monte) (omröstning)
  11.18.Gemensamma bestämmelser för grundläggande flygförbindelser med anledning av Förenade kungarikets utträde ur EU (A8-0062/2019 - Pavel Telička) (omröstning)
  11.19.Regler som rör Europeiska havs- och fiskerifonden med anledning av Förenade kungarikets utträde ur unionen (omröstning)
  11.20.Fisketillstånd för unionsfiskefartyg som fiskar i Förenade kungarikets vatten och fiskeverksamhet som bedrivs av Förenade kungarikets fiskefartyg i unionens vatten (omröstning)
  11.21.Vissa aspekter av järnvägssäkerhet och järnvägsförbindelser med anledning av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen ( - Ismail Ertug) (omröstning)
  11.22.Ett Europa som skyddar: Ren luft för alla (B8-0156/2019) (omröstning)
  11.23.Uppföljning som gjorts av utrikestjänsten två år efter parlamentets betänkande om EU:s strategiska kommunikation för att bekämpa propaganda mot EU som sprids av tredje parter (A8-0031/2019 - Anna Elżbieta Fotyga) (omröstning)
  11.24.Associeringsavtal mellan EU och Monaco, Andorra och San Marino (A8-0074/2019 - Juan Fernando López Aguilar) (omröstning)
 12.Röstförklaringar
  12.1.Samarbetsavtal om partnerskap och utveckling mellan EU och Afghanistan (A8-0026/2019 - Anna Elżbieta Fotyga)
  12.2.Samarbetsavtal om partnerskap och utveckling mellan EU och Afghanistan (resolution) (A8-0058/2019 - Anna Elżbieta Fotyga)
  12.3.Tillgänglighetskrav för produkter och tjänster (A8-0188/2017 - Morten Løkkegaard)
  12.4.Informationssystemet för viseringar (A8-0078/2019 - Carlos Coelho)
  12.5.Asyl- och migrationsfonden (A8-0106/2019 - Miriam Dalli)
  12.6.Instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och visering (A8-0089/2019 - Tanja Fajon)
  12.7.Fonden för inre säkerhet (A8-0115/2019 - Monika Hohlmeier)
  12.8.Ett Europa som skyddar: Ren luft för alla (B8-0156/2019)
  12.9.Uppföljning som gjorts av utrikestjänsten två år efter parlamentets betänkande om EU:s strategiska kommunikation för att bekämpa propaganda mot EU som sprids av tredje parter (A8-0031/2019 - Anna Elżbieta Fotyga)
  12.10.Associeringsavtal mellan EU och Monaco, Andorra och San Marino (A8-0074/2019 - Juan Fernando López Aguilar)
 13.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 14.Återupptagande av sammanträdet
 15.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 16.Rekommendationer för inledandet av förhandlingar mellan EU och USA (debatt)
 17.Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten 2019 - Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2019 (debatt)
 18.Återupptagande av sammanträdet
 19.Omröstning
  19.1.Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning och nätverket av nationella samordningscentrum (A8-0084/2019 - Julia Reda) (omröstning)
  19.2.Ändring av förordning (EG) nr 391/2009 med anledning av Förenade kungarikets utträde ur EU (A8-0004/2019 - Isabella De Monte) (omröstning)
  19.3.Ändring av förordning (EU) nr 1316/2013 med anledning av Förenade kungarikets utträde ur EU (A8-0009/2019 - Karima Delli) (omröstning)
  19.4.Mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg (A8-0326/2018 - Gesine Meissner) (omröstning)
  19.5.Förlängning av den övergångsanvändning av andra metoder än elektronisk databehandlingsteknik som föreskrivs i unionens tullkodex (A8-0342/2018 - Jasenko Selimovic) (omröstning)
  19.6.Bekämpning av bedrägeri och förfalskning som rör andra betalningsmedel än kontanter (A8-0276/2018 - Sylvia-Yvonne Kaufmann) (omröstning)
  19.7.Invändning enligt artikel 106: gränsvärden för en rad ämnen, däribland klotianidin (B8-0138/2019) (omröstning)
  19.8.Invändning enligt artikel 106: genetiskt modifierad majs av typ 4114 (DP-ØØ4114-3) (B8-0141/2019) (omröstning)
  19.9.Invändning enligt artikel 106: genetiskt modifierad majs av typ MON 87411 (MON-87411-9) (B8-0140/2019) (omröstning)
  19.10.Invändning enligt artikel 106: genetiskt modifierad majs Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 (B8-0142/2019) (omröstning)
  19.11.Invändning enligt artikel 106: aktiva substanser, inklusive tiakloprid (B8-0139/2019) (omröstning)
  19.12.Rapport för 2018 om Turkiet (A8-0091/2019 - Kati Piri) (omröstning)
  19.13.Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten 2019 (A8-0159/2019 - Tom Vandenkendelaere) (omröstning)
  19.14.Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2019 (A8-0162/2019 - Marian Harkin) (omröstning)
 20.Röstförklaringar: se protokollet
 21.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 22.Återupptagande av sammanträdet
 23.Minsta förlusttäckning för nödlidande exponeringar (debatt)
 24.Inrättande av Europeiska valutafonden (debatt)
 25.Skydd av konkurrensen inom luftfarten (debatt)
 26.Riktlinjer för budgeten 2020 – avsnitt III (debatt)
 27.Situationen i Nicaragua (debatt)
 28.Behörighet, erkännande och verkställighet av avgöranden i äktenskapsfrågor och frågor om föräldraansvar samt internationella bortföranden av barn (debatt)
 29.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 30.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Reviderad upplaga (1232 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (5775 kb)
Senaste uppdatering: 26 juni 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy