Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Fullständigt förhandlingsreferat
Måndagen den 25 mars 2019 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Uttalanden av talmannen
 4.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 5.Begäran om fastställelse av immunitet: se protokollet
 6.Meddelande från talmannen: se protokollet
 7.Rättelser (artikel 231 i arbetsordningen): se protokollet
 8.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen): se protokollet
 9.Inkomna dokument: se protokollet
 10.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument): se protokollet
 11.Större interpellationer (artikel 130b i arbetsordningen) (inkomna dokument): se protokollet
 12.Arbetsplan
 13.Ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt (debatt)
 14.Situationen för rättsstaten och kampen mot korruption inom EU, särskilt i Malta och Slovakien (debatt)
 15.Avskaffande av säsongsbaserade tidsomställningar (debatt)
 16.Gemensamma regler för den inre marknaden för el - Den inre marknaden för el - Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter - Riskberedskap inom elsektorn (debatt)
 17.Grupptalan för att skydda konsumenternas kollektiva intressen (debatt)
 18.Den senaste utvecklingen i ”dieselgate”-skandalen (debatt)
 19.Märkning av däck med avseende på drivmedelseffektivitet och andra väsentliga parametrar (debatt)
 20.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 21.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 22.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (509 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (2729 kb)
Senaste uppdatering: 5 juli 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy