Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Вторник, 26 март 2019 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Авторското право в цифровия единен пазар (разискване)
 3.Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионен фонд (разискване)
 4.Договори за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги - Договори за продажба на стоки (разискване)
 5.Възобновяване на заседанието
 6.Искания за обявяване на недопустимост (член 187 от Правилника за дейността)
 7.Време за гласуване
  7.1.Искане за снемане на имунитета на Йорн Дорман (A8-0178/2019 - Evelyn Regner) (гласуване)
  7.2.Представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите (A8-0447/2018 - Geoffroy Didier) (гласуване)
  7.3.Протокол към Евро-Средиземноморското споразумение между ЕС и Израел (присъединяване на Хърватия) (A8-0164/2019 - Cristian Dan Preda) (гласуване)
  7.4.Всеобхватно споразумение между ЕС и Узбекистан (A8-0149/2019 - David McAllister) (гласуване)
  7.5.Преустановяване на сезонните промени на часовото време (A8-0169/2019 - Marita Ulvskog) (гласуване)
  7.6.Общи правила за вътрешния пазар на електроенергия (A8-0044/2018 - Jerzy Buzek) (гласуване)
  7.7.Вътрешния пазар на електроенергия (A8-0042/2018 - Jerzy Buzek) (гласуване)
  7.8.Агенция на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия (A8-0040/2018 - Morten Helveg Petersen) (гласуване)
  7.9.Готовност за посрещане на риска в електроенергийния сектор (A8-0039/2018 - Flavio Zanonato) (гласуване)
  7.10.Етикетиране на гуми по отношение на горивната ефективност и други съществени параметри (A8-0086/2019 - Michał Boni) (гласуване)
  7.11.Авторското право в цифровия единен пазар (A8-0245/2018 - Axel Voss) (гласуване)
  7.12.Договори за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги (A8-0375/2017 - Evelyne Gebhardt, Axel Voss) (гласуване)
  7.13.Договори за продажба на стоки (A8-0043/2018 - Pascal Arimont) (гласуване)
  7.14.Риболовът в зоната по Споразумението за GFCM (Генералната комисия по рибарство в Средиземно море) (A8-0381/2018 - Linnéa Engström) (гласуване)
  7.15.Привеждане в съответствие на задълженията за докладване в рамките на политиката в областта на околната среда (A8-0324/2018 - Adina-Ioana Vălean) (гласуване)
  7.16.Специални правила относно максималната дължина на кабини (A8-0042/2019 - Karima Delli) (гласуване)
  7.17.Бенчмаркове за ниски въглеродни емисии и бенчмаркове за положително въздействие в областта на въглеродните емисии (A8-0483/2018 - Neena Gill) (гласуване)
  7.18.Специални разпоредби за цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg) (A8-0470/2018 - Pascal Arimont) (гласуване)
  7.19.Основни права на хората от африкански произход (B8-0212/2019) (гласуване)
  7.20.Доклад относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на данъци (A8-0170/2019 - Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer) (гласуване)
  7.21.Споразумение за институционална рамка между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария (A8-0147/2019 - Doru-Claudian Frunzulică) (гласуване)
 8.Обяснение на вот
  8.1.Преустановяване на сезонните промени на часовото време (A8-0169/2019 - Marita Ulvskog)
  8.2.Общи правила за вътрешния пазар на електроенергия (A8-0044/2018 - Jerzy Buzek)
  8.3.Вътрешния пазар на електроенергия (A8-0042/2018 - Jerzy Buzek)
  8.4.Авторското право в цифровия единен пазар (A8-0245/2018 - Axel Voss)
  8.5.Основни права на хората от африкански произход (B8-0212/2019)
  8.6.Доклад относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на данъци (A8-0170/2019 - Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer)
 9.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 10.Възобновяване на заседанието
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 12.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г. (разискване)
 13.Време за гласуване
  13.1.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Комисия и изпълнителни агенции (A8-0110/2019 - Inés Ayala Sender) (гласуване)
  13.2.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Специални доклади на Сметната палата в рамките на освобождаването от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (A8-0088/2019 - Inés Ayala Sender) (гласуване)
  13.3.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – осми, девети, десети и единадесети ЕФР (A8-0107/2019 - Marco Valli) (гласуване)
  13.4.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски парламент (A8-0108/2019 - Claudia Schmidt) (гласуване)
  13.5.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски съвет и Съвет (A8-0096/2019 - Arndt Kohn) (гласуване)
  13.6.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Съд на ЕС (A8-0098/2019 - Arndt Kohn) (гласуване)
  13.7.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Сметна палата (A8-0097/2019 - Arndt Kohn) (гласуване)
  13.8.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски икономически и социален комитет (A8-0100/2019 - Arndt Kohn) (гласуване)
  13.9.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски комитет на регионите (A8-0101/2019 - Arndt Kohn) (гласуване)
  13.10.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейска служба за външна дейност (A8-0109/2019 - Arndt Kohn) (гласуване)
  13.11.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски омбудсман (A8-0099/2019 - Arndt Kohn) (гласуване)
  13.12.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски надзорен орган по защита на данните (A8-0116/2019 - Arndt Kohn) (гласуване)
  13.13.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: резултати от дейността, финансово управление и контролна агенциите на ЕС (A8-0140/2019 - Petri Sarvamaa) (гласуване)
  13.14.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) (A8-0113/2019 - Petri Sarvamaa) (гласуване)
  13.15.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Служба на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (Служба на ОЕРЕС) (A8-0114/2019 - Petri Sarvamaa) (гласуване)
  13.16.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Център за преводи за органите на Европейския съюз (CdT) (A8-0122/2019 - Petri Sarvamaa) (гласуване)
  13.17.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) (A8-0119/2019 - Petri Sarvamaa) (гласуване)
  13.18.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) (A8-0121/2019 - Petri Sarvamaa) (гласуване)
  13.19.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция за авиационна безопасност (EAAБ) (A8-0120/2019 - Petri Sarvamaa) (гласуване)
  13.20.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) (A8-0123/2019 - Petri Sarvamaa) (гласуване)
  13.21.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейски банков орган (ЕБО) (A8-0124/2019 - Petri Sarvamaa) (гласуване)
  13.22.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) (A8-0134/2019 - Petri Sarvamaa) (гласуване)
  13.23.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция по химикали (ЕСНА) (A8-0125/2019 - Petri Sarvamaa) (гласуване)
  13.24.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция за околна среда (ЕАОС) (A8-0127/2019 - Petri Sarvamaa) (гласуване)
  13.25.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция за контрол на рибарството (EFCA) (A8-0133/2019 - Petri Sarvamaa) (гласуване)
  13.26.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейски орган за безопасност на храните (ЕОБХ) (A8-0128/2019 - Petri Sarvamaa) (гласуване)
  13.27.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейски институт за равенство между половете (EIGE) (A8-0150/2019 - Petri Sarvamaa) (гласуване)
  13.28.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕIОPA) (A8-0137/2019 - Petri Sarvamaa) (гласуване)
  13.29.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейски институт за иновации и технологии (EIT) (A8-0152/2019 - Petri Sarvamaa) (гласуване)
  13.30.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция по лекарствата (EMA) (A8-0135/2019 - Petri Sarvamaa) (гласуване)
  13.31.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании (ЕЦМНН) (A8-0139/2019 - Petri Sarvamaa) (гласуване)
  13.32.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция по морска безопасност (ЕАМБ) (A8-0130/2019 - Petri Sarvamaa) (гласуване)
  13.33.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA) (A8-0129/2019 - Petri Sarvamaa) (гласуване)
  13.34.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз (ERA) (A8-0158/2019 - Petri Sarvamaa) (гласуване)
  13.35.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейски орган за ценни книжа и пазари (ЕSMA) (A8-0141/2019 - Petri Sarvamaa) (гласуване)
  13.36.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска фондация за обучение (ETF) (A8-0131/2019 - Petri Sarvamaa) (гласуване)
  13.37.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA) (A8-0145/2019 - Petri Sarvamaa) (гласуване)
  13.38.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) (A8-0138/2019 - Petri Sarvamaa) (гласуване)
  13.39.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Агенция за снабдяване към Евратом (A8-0132/2019 - Petri Sarvamaa) (гласуване)
  13.40.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (EUROFOUND) (A8-0143/2019 - Petri Sarvamaa) (гласуване)
  13.41.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейско звено за съдебно сътрудничество (Евроюст) (A8-0155/2019 - Petri Sarvamaa) (гласуване)
  13.42.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) (A8-0154/2019 - Petri Sarvamaa) (гласуване)
  13.43.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA) (A8-0136/2019 - Petri Sarvamaa) (гласуване)
  13.44.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) (A8-0153/2019 - Petri Sarvamaa) (гласуване)
  13.45.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция за ГНСС (GSA) (A8-0142/2019 - Petri Sarvamaa) (гласуване)
  13.46.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Съвместно предприятие „Биотехнологични производства“ (БП) (A8-0103/2019 - Martina Dlabajová) (гласуване)
  13.47.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Съвместно предприятие „Чисто небе“ (A8-0095/2019 - Martina Dlabajová) (гласуване)
  13.48.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Електронни компоненти и системи за водещи позиции на Европа (Съвместно предприятие ECSEL) (A8-0102/2019 - Martina Dlabajová) (гласуване)
  13.49.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород“ (ГКВ) (A8-0105/2019 - Martina Dlabajová) (гласуване)
  13.50.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: съвместно предприятие „Инициатива за иновативни лекарства 2“ („ИИЛ 2“) (A8-0104/2019 - Martina Dlabajová) (гласуване)
  13.51.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Международна организация по термоядрена енергия (ITER) (A8-0126/2019 - Martina Dlabajová) (гласуване)
  13.52.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Съвместно предприятие SESAR (A8-0118/2019 - Martina Dlabajová) (гласуване)
  13.53.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Съвместно предприятие Shift2Rail (A8-0163/2019 - Martina Dlabajová) (гласуване)
 14.Обяснение на вот: вж. протокола
 15.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 16.Възобновяване на заседанието
 17.Rectificatifs: вж. протокола
 18.Стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили и от нови леки търговски превозни средства (разискване)
 19.Създаване на Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество (разискване)
 20.Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП III) (разискване)
 21.Положението в Алжир (разискване)
 22.Пет години незаконна окупация на Крим от Руската федерация (разискване)
 23.След Арабската пролет: перспективите за региона на Близкия изток и Северна Африка (разискване)
 24.Действия, предприети вследствие резолюции на Парламента: вж. протокола
 25.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 26.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (1532 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (6649 kb)
Последно осъвременяване: 26 юни 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност