Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τρίτη 26 Μαρτίου 2019 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά (συζήτηση)
 3.Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείο Συνοχής (συζήτηση)
 4.Συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών - Συμβάσεις για την πώληση προϊόντων (συζήτηση)
 5.Επανάληψη της συνεδρίασης
 6.Αίτημα για απόρριψη συζήτησης λόγω απαραδέκτου (άρθρο 187 του Κανονισμού)
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  7.1.Αίτηση άρσης της ασυλίας του Jørn Dohrmann (A8-0178/2019 - Evelyn Regner) (ψηφοφορία)
  7.2.Αντιπροσωπευτικές δράσεις για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών (A8-0447/2018 - Geoffroy Didier) (ψηφοφορία)
  7.3.Πρωτόκολλο της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ (προσχώρηση της Κροατίας) (A8-0164/2019 - Cristian Dan Preda) (ψηφοφορία)
  7.4.Συνολική συμφωνία ΕΕ-Ουζμπεκιστάν (A8-0149/2019 - David McAllister) (ψηφοφορία)
  7.5.Τερματισμός των εποχικών αλλαγών της ώρας (A8-0169/2019 - Marita Ulvskog) (ψηφοφορία)
  7.6.Κοινοί κανόνες της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (A8-0044/2018 - Jerzy Buzek) (ψηφοφορία)
  7.7.Εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (A8-0042/2018 - Jerzy Buzek) (ψηφοφορία)
  7.8.Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (A8-0040/2018 - Morten Helveg Petersen) (ψηφοφορία)
  7.9.Ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας (A8-0039/2018 - Flavio Zanonato) (ψηφοφορία)
  7.10.Σήμανση των ελαστικών επισώτρων αναφορικά με την εξοικονόμηση καυσίμου και άλλες ουσιώδεις παραμέτρους (A8-0086/2019 - Michał Boni) (ψηφοφορία)
  7.11.Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά (A8-0245/2018 - Axel Voss) (ψηφοφορία)
  7.12.Συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών (A8-0375/2017 - Evelyne Gebhardt, Axel Voss) (ψηφοφορία)
  7.13.Συμβάσεις για την πώληση προϊόντων (A8-0043/2018 - Pascal Arimont) (ψηφοφορία)
  7.14.Αλιεία στην περιοχή της συμφωνίας ΓΕΑΜ (Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο) (A8-0381/2018 - Linnéa Engström) (ψηφοφορία)
  7.15.Ευθυγράμμιση των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων στον τομέα της περιβαλλοντικής πολιτικής (A8-0324/2018 - Adina-Ioana Vălean) (ψηφοφορία)
  7.16.Ειδικοί κανόνες για το μέγιστο μήκος των θαλάμων οδήγησης, (A8-0042/2019 - Karima Delli) (ψηφοφορία)
  7.17.Δείκτες αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων και δείκτες αναφοράς θετικού αντικτύπου άνθρακα (A8-0483/2018 - Neena Gill) (ψηφοφορία)
  7.18.Ειδικές διατάξεις που διέπουν τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» (Interreg) (A8-0470/2018 - Pascal Arimont) (ψηφοφορία)
  7.19.Θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων αφρικανικής καταγωγής (B8-0212/2019) (ψηφοφορία)
  7.20.Έκθεση σχετικά με το οικονομικό έγκλημα, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή (A8-0170/2019 - Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer) (ψηφοφορία)
  7.21.Θεσμική συμφωνία πλαίσιο ΕΕ-Ελβετίας (A8-0147/2019 - Doru-Claudian Frunzulică) (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
  8.1.Τερματισμός των εποχικών αλλαγών της ώρας (A8-0169/2019 - Marita Ulvskog)
  8.2.Κοινοί κανόνες της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (A8-0044/2018 - Jerzy Buzek)
  8.3.Εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (A8-0042/2018 - Jerzy Buzek)
  8.4.Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά (A8-0245/2018 - Axel Voss)
  8.5.Θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων αφρικανικής καταγωγής (B8-0212/2019)
  8.6.Έκθεση σχετικά με το οικονομικό έγκλημα, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή (A8-0170/2019 - Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer)
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Επανάληψη της συνεδρίασης
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Απαλλαγή 2017 (συζήτηση)
 13.Ώρα των ψηφοφοριών
  13.1.Απαλλαγή 2017 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί (A8-0110/2019 - Inés Ayala Sender) (ψηφοφορία)
  13.2.Απαλλαγή 2017 : Ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής της Επιτροπής για το οικονομικό έτος 2017 (A8-0088/2019 - Inés Ayala Sender) (ψηφοφορία)
  13.3.Απαλλαγή 2017: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - 8ο, 9ο,10ο και 11ο ΕΤΑ (A8-0107/2019 - Marco Valli) (ψηφοφορία)
  13.4.Απαλλαγή 2017 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (A8-0108/2019 - Claudia Schmidt) (ψηφοφορία)
  13.5.Απαλλαγή 2017 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Συμβούλιο και Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (A8-0096/2019 - Arndt Kohn) (ψηφοφορία)
  13.6.Απαλλαγή 2017 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Δικαστήριο (A8-0098/2019 - Arndt Kohn) (ψηφοφορία)
  13.7.Απαλλαγή 2017 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (A8-0097/2019 - Arndt Kohn) (ψηφοφορία)
  13.8.Απαλλαγή 2017: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (A8-0100/2019 - Arndt Kohn) (ψηφοφορία)
  13.9.Απαλλαγή 2017 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Επιτροπή των Περιφερειών (A8-0101/2019 - Arndt Kohn) (ψηφοφορία)
  13.10.Απαλλαγή 2017: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (A8-0109/2019 - Arndt Kohn) (ψηφοφορία)
  13.11.Απαλλαγή 2017 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής (A8-0099/2019 - Arndt Kohn) (ψηφοφορία)
  13.12.Απαλλαγή 2017 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαίος Eπόπτης Προστασίας Δεδοµένων (A8-0116/2019 - Arndt Kohn) (ψηφοφορία)
  13.13.Απαλλαγή 2017 : επιδόσεις, δημοσιονομική διαχείριση και έλεγχος των οργανισμών της ΕΕ (A8-0140/2019 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)
  13.14.Απαλλαγή 2017: Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) (A8-0113/2019 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)
  13.15.Απαλλαγή 2017: Υπηρεσία του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) (A8-0114/2019 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)
  13.16.Απαλλαγή 2017 : Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης (CdT) (A8-0122/2019 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)
  13.17.Απαλλαγή 2017 : Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) (A8-0119/2019 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)
  13.18.Απαλλαγή 2017: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (CEPOL) (A8-0121/2019 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)
  13.19.Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) (A8-0120/2019 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)
  13.20.Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) (A8-0123/2019 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)
  13.21.Απαλλαγή 2017 : Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) (A8-0124/2019 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)
  13.22.Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) (A8-0134/2019 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)
  13.23.Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) (A8-0125/2019 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)
  13.24.Απαλλαγή 2017 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (EEA) (A8-0127/2019 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)
  13.25.Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (EFCA) (A8-0133/2019 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)
  13.26.Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) (A8-0128/2019 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)
  13.27.Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) (A8-0150/2019 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)
  13.28.Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) (A8-0137/2019 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)
  13.29.Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) (A8-0152/2019 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)
  13.30.Απαλλαγή 2017 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) (A8-0135/2019 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)
  13.31.Απαλλαγή 2017 : Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ) (A8-0139/2019 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)
  13.32.Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) (A8-0130/2019 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)
  13.33.Απαλλαγή 2017: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) (A8-0129/2019 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)
  13.34.Απαλλαγή 2017: Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA) (A8-0158/2019 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)
  13.35.Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) (A8-0141/2019 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)
  13.36.Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF) (A8-0131/2019 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)
  13.37.Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA) (A8-0145/2019 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)
  13.38.Απαλλαγή 2017 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) (A8-0138/2019 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)
  13.39.Απαλλαγή 2017: Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ (ESA) (A8-0132/2019 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)
  13.40.Απαλλαγή 2017 : Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) (A8-0143/2019 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)
  13.41.Απαλλαγή 2017 : Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (Eurojust) (A8-0155/2019 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)
  13.42.Απαλλαγή 2017: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) (A8-0154/2019 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)
  13.43.Απαλλαγή 2017 : Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) (A8-0136/2019 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)
  13.44.Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (FRONTEX) (A8-0153/2019 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)
  13.45.Απαλλαγή 2017: Οργανισμός του Ευρωπαϊκού GNSS (GSA) (A8-0142/2019 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)
  13.46.Απαλλαγή 2017 : Κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων (ΒΒΙ) (A8-0103/2019 - Martina Dlabajová) (ψηφοφορία)
  13.47.Απαλλαγή 2017 : Clean Sky 2 - Κοινή επιχείρηση (A8-0095/2019 - Martina Dlabajová) (ψηφοφορία)
  13.48.Απαλλαγή 2017: Ηλεκτρονικά συστατικά στοιχεία και συστήματα για την ευρωπαϊκή πρωτοπορία (κοινή επιχείρηση ECSEL) (A8-0102/2019 - Martina Dlabajová) (ψηφοφορία)
  13.49.Απαλλαγή 2017 : Κοινή επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» (FCH) (A8-0105/2019 - Martina Dlabajová) (ψηφοφορία)
  13.50.Απαλλαγή 2017: Κοινή επιχείρηση «Πρωτοβουλία για καινοτόμα φάρμακα 2» (IMI) (A8-0104/2019 - Martina Dlabajová) (ψηφοφορία)
  13.51.Απαλλαγή 2017: ITER και ανάπτυξη της κοινής επιχείρησης πυρηνικής σύντηξης (A8-0126/2019 - Martina Dlabajová) (ψηφοφορία)
  13.52.Απαλλαγή 2017 : Κοινή επιχείρηση – Ασφάλεια της αεροναυτιλίας (SESAR) (A8-0118/2019 - Martina Dlabajová) (ψηφοφορία)
  13.53.Απαλλαγή 2017 : Κοινή επιχείρηση Shift2Rail (SHIFT2RAIL) (A8-0163/2019 - Martina Dlabajová) (ψηφοφορία)
 14.Αιτιολογήσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Επανάληψη της συνεδρίασης
 17.Διορθωτικά (άρθρο 231 του Κανονισμού) (συνέχεια που δόθηκε): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18.Πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα και από τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα (συζήτηση)
 19.Μηχανισμός Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας (συζήτηση)
 20.Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙΙ) (συζήτηση)
 21.Κατάσταση στην Αλγερία (συζήτηση)
 22.Πέντε έτη παράνομης κατοχής της Κριμαίας από τη Ρωσική Ομοσπονδία (συζήτηση)
 23.Κατάσταση μετά την αραβική άνοιξη: μελλοντικές ενέργειες για την περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής (ΜΑΒΑ) (συζήτηση)
 24.Συνέχεια που δόθηκε στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 25.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 26.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (1532 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (6649 kb)
Τελευταία ενημέρωση: 26 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου