Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Teisipäev, 26. märts 2019 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Autoriõigused digitaalsel ühtsel turul (arutelu)
 3.Euroopa Regionaalarengu Fond ja Ühtekuuluvusfond (arutelu)
 4.Digitaalse sisu üleandmise ja digiteenuste osutamise lepingud - Kaupade müügilepingud (arutelu)
 5.Istungi jätkamine
 6.Ettepanek asja käsitlemata jätmiseks (kodukorra artikkel 187)
 7.Hääletused
  7.1.Jørn Dohrmanni puutumatuse äravõtmise taotlus (A8-0178/2019 - Evelyn Regner) (hääletus)
  7.2.Tarbijate kollektiivsete huvide kaitsmise esindushagid (A8-0447/2018 - Geoffroy Didier) (hääletus)
  7.3.ELi ja Israeli vaheline Euroopa – Vahemere piirkonna leping (Horvaatia ühinemine) (A8-0164/2019 - Cristian Dan Preda) (hääletus)
  7.4.ELi ja Usbekistani vaheline laiaulatuslik leping (A8-0149/2019 - David McAllister) (hääletus)
  7.5.Aastaaegadega seotud kellakeeramise lõpetamine (A8-0169/2019 - Marita Ulvskog) (hääletus)
  7.6.Elektrienergia siseturu ühiseeskirjad (A8-0044/2018 - Jerzy Buzek) (hääletus)
  7.7.Elektrienergia siseturg (A8-0042/2018 - Jerzy Buzek) (hääletus)
  7.8.Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (A8-0040/2018 - Morten Helveg Petersen) (hääletus)
  7.9.Ohuvalmidus elektrisektoris (A8-0039/2018 - Flavio Zanonato) (hääletus)
  7.10.Rehvide kütusesäästlikkus ja muud olulised näitajad (A8-0086/2019 - Michał Boni) (hääletus)
  7.11.Autoriõigused digitaalsel ühtsel turul (A8-0245/2018 - Axel Voss) (hääletus)
  7.12.Digitaalse sisu üleandmise ja digiteenuste osutamise lepingud (A8-0375/2017 - Evelyne Gebhardt, Axel Voss) (hääletus)
  7.13.Kaupade müügilepingud (A8-0043/2018 - Pascal Arimont) (hääletus)
  7.14.Kalapüük Vahemere üldise kalanduskomisjoni (GFCM) lepinguga hõlmatud piirkonnas (A8-0381/2018 - Linnéa Engström) (hääletus)
  7.15.Teatamiskohustuste ühtlustamine keskonnapoliitika valdkonnas (A8-0324/2018 - Adina-Ioana Vălean) (hääletus)
  7.16.Erieeskirjad kabiinide maksimaalpikkuse kohta (A8-0042/2019 - Karima Delli) (hääletus)
  7.17.Vähese CO2-heite ja CO2-heite mõju vähendamise võrdlusalused (A8-0483/2018 - Neena Gill) (hääletus)
  7.18.Euroopa territoriaalse koostöö eesmärki (Interreg) käsitlevad erisätted (A8-0470/2018 - Pascal Arimont) (hääletus)
  7.19.Aafrika päritolu inimeste põhiõigused (B8-0212/2019) (hääletus)
  7.20.Raport finantskuritegude, maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise kohta (A8-0170/2019 - Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer) (hääletus)
  7.21.Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vaheline institutsioonilist raamistikku käsitlev leping (A8-0147/2019 - Doru-Claudian Frunzulică) (hääletus)
 8.Selgitused hääletuse kohta
  8.1.Aastaaegadega seotud kellakeeramise lõpetamine (A8-0169/2019 - Marita Ulvskog)
  8.2.Elektrienergia siseturu ühiseeskirjad (A8-0044/2018 - Jerzy Buzek)
  8.3.Elektrienergia siseturg (A8-0042/2018 - Jerzy Buzek)
  8.4.Autoriõigused digitaalsel ühtsel turul (A8-0245/2018 - Axel Voss)
  8.5.Aafrika päritolu inimeste põhiõigused (B8-0212/2019)
  8.6.Raport finantskuritegude, maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise kohta (A8-0170/2019 - Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer)
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 10.Istungi jätkamine
 11.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 12.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine (arutelu)
 13.Hääletused
  13.1.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Komisjon ja rakendusametid (A8-0110/2019 - Inés Ayala Sender) (hääletus)
  13.2.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: komisjoni 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmisega seotud kontrollikoja eriaruanded (A8-0088/2019 - Inés Ayala Sender) (hääletus)
  13.3.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – 8., 9., 10. ja 11. EAF (A8-0107/2019 - Marco Valli) (hääletus)
  13.4.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Parlament (A8-0108/2019 - Claudia Schmidt) (hääletus)
  13.5.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu (A8-0096/2019 - Arndt Kohn) (hääletus)
  13.6.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Kohus (A8-0098/2019 - Arndt Kohn) (hääletus)
  13.7.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Kontrollikoda (A8-0097/2019 - Arndt Kohn) (hääletus)
  13.8.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (A8-0100/2019 - Arndt Kohn) (hääletus)
  13.9.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Regioonide Komitee (A8-0101/2019 - Arndt Kohn) (hääletus)
  13.10.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa välisteenistus (A8-0109/2019 - Arndt Kohn) (hääletus)
  13.11.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Ombudsman (A8-0099/2019 - Arndt Kohn) (hääletus)
  13.12.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Andmekaitseinspektor (A8-0116/2019 - Arndt Kohn) (hääletus)
  13.13.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi ametite tulemuslikkus, finantsjuhtimine ja kontroll (A8-0140/2019 - Petri Sarvamaa) (hääletus)
  13.14.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ACER) (A8-0113/2019 - Petri Sarvamaa) (hääletus)
  13.15.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti Büroo (BEREC) (A8-0114/2019 - Petri Sarvamaa) (hääletus)
  13.16.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus (CdT) (A8-0122/2019 - Petri Sarvamaa) (hääletus)
  13.17.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop) (A8-0119/2019 - Petri Sarvamaa) (hääletus)
  13.18.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet (CEPOL) (A8-0121/2019 - Petri Sarvamaa) (hääletus)
  13.19.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Lennundusohutusamet (EASA) (A8-0120/2019 - Petri Sarvamaa) (hääletus)
  13.20.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO) (A8-0123/2019 - Petri Sarvamaa) (hääletus)
  13.21.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) (A8-0124/2019 - Petri Sarvamaa) (hääletus)
  13.22.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC) (A8-0134/2019 - Petri Sarvamaa) (hääletus)
  13.23.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) (A8-0125/2019 - Petri Sarvamaa) (hääletus)
  13.24.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Keskkonnaamet (EEA) (A8-0127/2019 - Petri Sarvamaa) (hääletus)
  13.25.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kalanduskontrolli Amet (EFCA) (A8-0133/2019 - Petri Sarvamaa) (hääletus)
  13.26.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) (A8-0128/2019 - Petri Sarvamaa) (hääletus)
  13.27.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE) (A8-0150/2019 - Petri Sarvamaa) (hääletus)
  13.28.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) (A8-0137/2019 - Petri Sarvamaa) (hääletus)
  13.29.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT) (A8-0152/2019 - Petri Sarvamaa) (hääletus)
  13.30.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Ravimiamet (EMA) (A8-0135/2019 - Petri Sarvamaa) (hääletus)
  13.31.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA) (A8-0139/2019 - Petri Sarvamaa) (hääletus)
  13.32.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Meresõiduohutuse Amet (EMSA) (A8-0130/2019 - Petri Sarvamaa) (hääletus)
  13.33.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet (ENISA) (A8-0129/2019 - Petri Sarvamaa) (hääletus)
  13.34.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Raudteeamet (ERA) (A8-0158/2019 - Petri Sarvamaa) (hääletus)
  13.35.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) (A8-0141/2019 - Petri Sarvamaa) (hääletus)
  13.36.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Koolitusfond (ETF) (A8-0131/2019 - Petri Sarvamaa) (hääletus)
  13.37.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Amet (eu-LISA) (A8-0145/2019 - Petri Sarvamaa) (hääletus)
  13.38.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) (A8-0138/2019 - Petri Sarvamaa) (hääletus)
  13.39.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euratomi Tarneagentuur (A8-0132/2019 - Petri Sarvamaa) (hääletus)
  13.40.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound) (A8-0143/2019 - Petri Sarvamaa) (hääletus)
  13.41.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Õigusalase Koostöö Üksus (Eurojust) (A8-0155/2019 - Petri Sarvamaa) (hääletus)
  13.42.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol) (A8-0154/2019 - Petri Sarvamaa) (hääletus)
  13.43.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA) (A8-0136/2019 - Petri Sarvamaa) (hääletus)
  13.44.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet (Frontex) (A8-0153/2019 - Petri Sarvamaa) (hääletus)
  13.45.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa GNSSi Agentuur (GSA) (A8-0142/2019 - Petri Sarvamaa) (hääletus)
  13.46.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõte (BPT) (A8-0103/2019 - Martina Dlabajová) (hääletus)
  13.47.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte Clean Sky (A8-0095/2019 - Martina Dlabajová) (hääletus)
  13.48.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa juhtpositsiooni tugevdamine elektroonikakomponentide ja -süsteemide toel (ühisettevõte ECSEL) (A8-0102/2019 - Martina Dlabajová) (hääletus)
  13.49.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Kütuseelementide ja Vesiniku Valdkonna Ühisettevõte (FCH) (A8-0105/2019 - Martina Dlabajová) (hääletus)
  13.50.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõte (IMI) (A8-0104/2019 - Martina Dlabajová) (hääletus)
  13.51.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte (A8-0126/2019 - Martina Dlabajová) (hääletus)
  13.52.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte SESAR (A8-0118/2019 - Martina Dlabajová) (hääletus)
  13.53.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte Shift2Rail (A8-0163/2019 - Martina Dlabajová) (hääletus)
 14.Selgitused hääletuse kohta (vt protokoll)
 15.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 16.Istungi jätkamine
 17.Parandused (kodukorra artikkel 231) (jätkumeetmed) (vt protokoll)
 18.Uute sõiduautode ja uute väikeste tarbesõidukite heitenormid (arutelu)
 19.Naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahend (arutelu)
 20.Ühinemiseelse abi rahastamisvahend (IPA III) (arutelu)
 21.Olukord Alžeerias (arutelu)
 22.Venemaa Föderatsiooni viis aastat kestnud Krimmi ebaseaduslik okupeerimine (arutelu)
 23.Araabia kevade järgne olukord ning Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika piirkonna tulevikuväljavaated (arutelu)
 24.Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus (vt protokoll)
 25.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 26.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (1532 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (6649 kb)
Viimane päevakajastamine: 26. juuni 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika