Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Otrdiena, 2019. gada 26. marts - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Autortiesības digitālajā vienotajā tirgū (debates)
 3.Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Kohēzijas fonds (debates)
 4.Digitālā satura piegādes un digitālo pakalpojumu sniegšanas līgumi - Preču pārdošanas līgumi (debates)
 5.Sēdes atsākšana
 6.Priekšlikums atzīt jautājumu par nepieņemamu (Reglamenta 187. pants)
 7.Balsošanas laiks
  7.1.Pieprasījums atcelt Jørn Dohrmann imunitāti (A8-0178/2019 - Evelyn Regner) (balsošana)
  7.2.Pārstāvības prasības patērētāju kolektīvo interešu aizsardzībai (A8-0447/2018 - Geoffroy Didier) (balsošana)
  7.3.Protokols ES un Izraēlas Eiropas un Vidusjūras valstu nolīgumam (Horvātijas pievienošanās) (A8-0164/2019 - Cristian Dan Preda) (balsošana)
  7.4.ES un Uzbekistānas visaptverošais nolīgums (A8-0149/2019 - David McAllister) (balsošana)
  7.5.Sezonālās laika maiņas pārtraukšana (A8-0169/2019 - Marita Ulvskog) (balsošana)
  7.6.Kopīgi noteikumi attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu (A8-0044/2018 - Jerzy Buzek) (balsošana)
  7.7.Elektroenerģijas iekšējais tirgus (A8-0042/2018 - Jerzy Buzek) (balsošana)
  7.8.Eiropas Savienības Energoregulatoru sadarbības aģentūra (A8-0040/2018 - Morten Helveg Petersen) (balsošana)
  7.9.Riskgatavība elektroenerģijas sektorā (A8-0039/2018 - Flavio Zanonato) (balsošana)
  7.10.Riepu marķēšana attiecībā uz degvielas patēriņa efektivitāti un citiem būtiskiem parametriem (A8-0086/2019 - Michał Boni) (balsošana)
  7.11.Autortiesības digitālajā vienotajā tirgū (A8-0245/2018 - Axel Voss) (balsošana)
  7.12.Digitālā satura piegādes un digitālo pakalpojumu sniegšanas līgumi (A8-0375/2017 - Evelyne Gebhardt, Axel Voss) (balsošana)
  7.13.Preču pārdošanas līgumi (A8-0043/2018 - Pascal Arimont) (balsošana)
  7.14.Zveja Vidusjūras Vispārējās zivsaimniecības komisijas (GFCM) nolīguma apgabalā (A8-0381/2018 - Linnéa Engström) (balsošana)
  7.15.Ziņošanas pienākumu pielāgošana vides politikas jomā (A8-0324/2018 - Adina-Ioana Vălean) (balsošana)
  7.16.Īpašie noteikumi par maksimālajiem garumiem kabīņu gadījumā (A8-0042/2019 - Karima Delli) (balsošana)
  7.17.Mazoglekļa un labvēlīgas oglekļa ietekmes etaloni (A8-0483/2018 - Neena Gill) (balsošana)
  7.18.Īpaši noteikumi attiecībā uz Eiropas teritoriālās sadarbības mērķi (Interreg) (A8-0470/2018 - Pascal Arimont) (balsošana)
  7.19.Afrikāņu izcelsmes cilvēku pamattiesības (B8-0212/2019) (balsošana)
  7.20.Ziņojums par finanšu noziegumiem, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanu (A8-0170/2019 - Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer) (balsošana)
  7.21.ES un Šveices Institucionālās sistēmas nolīgums (A8-0147/2019 - Doru-Claudian Frunzulică) (balsošana)
 8.Balsojumu skaidrojumi
  8.1.Sezonālās laika maiņas pārtraukšana (A8-0169/2019 - Marita Ulvskog)
  8.2.Kopīgi noteikumi attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu (A8-0044/2018 - Jerzy Buzek)
  8.3.Elektroenerģijas iekšējais tirgus (A8-0042/2018 - Jerzy Buzek)
  8.4.Autortiesības digitālajā vienotajā tirgū (A8-0245/2018 - Axel Voss)
  8.5.Afrikāņu izcelsmes cilvēku pamattiesības (B8-0212/2019)
  8.6.Ziņojums par finanšu noziegumiem, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanu (A8-0170/2019 - Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer)
 9.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 10.Sēdes atsākšana
 11.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 12.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana (debates)
 13.Balsošanas laiks
  13.1.ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Komisija un izpildaģentūras (A8-0110/2019 - Inés Ayala Sender) (balsošana)
  13.2.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Revīzijas palātas īpašie ziņojumi saistībā ar apstiprinājuma sniegšanu Komisijai par 2017. finanšu gada budžeta izpildi (A8-0088/2019 - Inés Ayala Sender) (balsošana)
  13.3.ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — 8., 9., 10. un 11. EAF (A8-0107/2019 - Marco Valli) (balsošana)
  13.4.ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments (A8-0108/2019 - Claudia Schmidt) (balsošana)
  13.5.ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropadome un Padome (A8-0096/2019 - Arndt Kohn) (balsošana)
  13.6.ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Tiesa (A8-0098/2019 - Arndt Kohn) (balsošana)
  13.7.ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Revīzijas palāta (A8-0097/2019 - Arndt Kohn) (balsošana)
  13.8.ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (A8-0100/2019 - Arndt Kohn) (balsošana)
  13.9.ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Reģionu komiteja (A8-0101/2019 - Arndt Kohn) (balsošana)
  13.10.ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ārējās darbības dienests (A8-0109/2019 - Arndt Kohn) (balsošana)
  13.11.ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ombuds (A8-0099/2019 - Arndt Kohn) (balsošana)
  13.12.ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (A8-0116/2019 - Arndt Kohn) (balsošana)
  13.13.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: ES aģentūru sniegums, finanšu pārvaldība un kontrole (A8-0140/2019 - Petri Sarvamaa) (balsošana)
  13.14.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Energoregulatoru sadarbības aģentūra (ACER) (A8-0113/2019 - Petri Sarvamaa) (balsošana)
  13.15.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes (BEREC) birojs (A8-0114/2019 - Petri Sarvamaa) (balsošana)
  13.16.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs (CdT) (A8-0122/2019 - Petri Sarvamaa) (balsošana)
  13.17.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop) (A8-0119/2019 - Petri Sarvamaa) (balsošana)
  13.18.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūra (CEPOL) (A8-0121/2019 - Petri Sarvamaa) (balsošana)
  13.19.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (EASA) (A8-0120/2019 - Petri Sarvamaa) (balsošana)
  13.20.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (EASO) (A8-0123/2019 - Petri Sarvamaa) (balsošana)
  13.21.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Banku iestāde (EBI) (A8-0124/2019 - Petri Sarvamaa) (balsošana)
  13.22.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC) (A8-0134/2019 - Petri Sarvamaa) (balsošana)
  13.23.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA) (A8-0125/2019 - Petri Sarvamaa) (balsošana)
  13.24.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Vides aģentūra (EEA) (A8-0127/2019 - Petri Sarvamaa) (balsošana)
  13.25.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra (EFCA) (A8-0133/2019 - Petri Sarvamaa) (balsošana)
  13.26.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) (A8-0128/2019 - Petri Sarvamaa) (balsošana)
  13.27.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE) (A8-0150/2019 - Petri Sarvamaa) (balsošana)
  13.28.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (EAAPI) (A8-0137/2019 - Petri Sarvamaa) (balsošana)
  13.29.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT) (A8-0152/2019 - Petri Sarvamaa) (balsošana)
  13.30.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) (A8-0135/2019 - Petri Sarvamaa) (balsošana)
  13.31.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (EMCDDA) (A8-0139/2019 - Petri Sarvamaa) (balsošana)
  13.32.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Jūras drošības aģentūra (EMSA) (A8-0130/2019 - Petri Sarvamaa) (balsošana)
  13.33.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA) (A8-0129/2019 - Petri Sarvamaa) (balsošana)
  13.34.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra (ERA) (A8-0158/2019 - Petri Sarvamaa) (balsošana)
  13.35.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (ESMA) (A8-0141/2019 - Petri Sarvamaa) (balsošana)
  13.36.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Izglītības fonds (ETF) (A8-0131/2019 - Petri Sarvamaa) (balsošana)
  13.37.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA) (A8-0145/2019 - Petri Sarvamaa) (balsošana)
  13.38.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) (A8-0138/2019 - Petri Sarvamaa) (balsošana)
  13.39.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Euratom Apgādes aģentūra (A8-0132/2019 - Petri Sarvamaa) (balsošana)
  13.40.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound) (A8-0143/2019 - Petri Sarvamaa) (balsošana)
  13.41.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Tiesu sadarbības vienība (Eurojust) (A8-0155/2019 - Petri Sarvamaa) (balsošana)
  13.42.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Aģentūra tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropols) (A8-0154/2019 - Petri Sarvamaa) (balsošana)
  13.43.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA) (A8-0136/2019 - Petri Sarvamaa) (balsošana)
  13.44.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra (Frontex) (A8-0153/2019 - Petri Sarvamaa) (balsošana)
  13.45.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas GNSS aģentūra (GSA) (A8-0142/2019 - Petri Sarvamaa) (balsošana)
  13.46.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — biorūpniecības kopuzņēmums (BBI) (A8-0103/2019 - Martina Dlabajová) (balsošana)
  13.47.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums Clean Sky 2 (A8-0095/2019 - Martina Dlabajová) (balsošana)
  13.48.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums "Elektroniskie komponenti un sistēmas Eiropas vadošās lomas nostiprināšanai" (ECSEL) (A8-0102/2019 - Martina Dlabajová) (balsošana)
  13.49.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums "Kurināmā elementi un ūdeņradis 2” (FCH2) (A8-0105/2019 - Martina Dlabajová) (balsošana)
  13.50.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums "2. ierosme inovatīvu zāļu jomā” (IMI) (A8-0104/2019 - Martina Dlabajová) (balsošana)
  13.51.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Starptautiskā kodolsintēzes enerģijas organizācija (ITER) (A8-0126/2019 - Martina Dlabajová) (balsošana)
  13.52.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — SESAR kopuzņēmums (A8-0118/2019 - Martina Dlabajová) (balsošana)
  13.53.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums Shift2Rail (A8-0163/2019 - Martina Dlabajová) (balsošana)
 14.Balsojumu skaidrojumi (sk. protokolu)
 15.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 16.Sēdes atsākšana
 17.Rectificatifs (sk. protokolu)
 18.Emisiju standarti jauniem vieglajiem pasažieru automobiļiem un jauniem vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem (debates)
 19.Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumenta izveide (debates)
 20.Pirmspievienošanās palīdzības instruments (IPA III) (debates)
 21.Stāvoklis Alžīrijā (debates)
 22.Krievijas Federācijas piecus gadus ilgā nelegālā Krimas okupācija (debates)
 23.Situācija pēc Arābu pavasara: Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas reģiona turpmākā attīstība (debates)
 24.Saistībā ar Parlamenta rezolūcijām veiktie pasākumi (sk. protokolu)
 25.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 26.Sēdes slēgšana
Debates
Pārskatītā redakcija (1532 kb)
 
Debates
Pārskatītā redakcija (6649 kb)
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 26. jūnijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika