Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Wtorek, 26 marca 2019 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Prawa autorskie na jednolitym rynku cyfrowym (debata)
 3.Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Fundusz Spójności (debata)
 4.Umowy o dostarczanie treści cyfrowych i świadczenie usług cyfrowych - Umowy sprzedaży towarów (debata)
 5.Wznowienie posiedzenia
 6.Wniosek o stwierdzenie niedopuszczalności (art. 187 Regulaminu)
 7.Głosowanie
  7.1.Wniosek o uchylenie immunitetu Jørna Dohrmanna (A8-0178/2019 - Evelyn Regner) (głosowanie)
  7.2.Powództwa przedstawicielskie w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów (A8-0447/2018 - Geoffroy Didier) (głosowanie)
  7.3.Protokół do Układu eurośródziemnomorskiego między Unią Europejską a Izraelem (przystąpienie Chorwacji) (A8-0164/2019 - Cristian Dan Preda) (głosowanie)
  7.4.Kompleksowa umowa między UE a Uzbekistanem (A8-0149/2019 - David McAllister) (głosowanie)
  7.5.Zniesienie sezonowych zmian czasu (A8-0169/2019 - Marita Ulvskog) (głosowanie)
  7.6.Wspólne zasady rynku wewnętrznego energii elektrycznej (A8-0044/2018 - Jerzy Buzek) (głosowanie)
  7.7.Rynek wewnętrzny energii elektrycznej (A8-0042/2018 - Jerzy Buzek) (głosowanie)
  7.8.Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (A8-0040/2018 - Morten Helveg Petersen) (głosowanie)
  7.9.Gotowość na wypadek zagrożeń w sektorze energii elektrycznej (A8-0039/2018 - Flavio Zanonato) (głosowanie)
  7.10.Etykietowanie opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów (A8-0086/2019 - Michał Boni) (głosowanie)
  7.11.Prawa autorskie na jednolitym rynku cyfrowym (A8-0245/2018 - Axel Voss) (głosowanie)
  7.12.Umowy o dostarczanie treści cyfrowych i świadczenie usług cyfrowych (A8-0375/2017 - Evelyne Gebhardt, Axel Voss) (głosowanie)
  7.13.Umowy sprzedaży towarów (A8-0043/2018 - Pascal Arimont) (głosowanie)
  7.14.Połowy na obszarze objętym porozumieniem GFCM (Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego) (A8-0381/2018 - Linnéa Engström) (głosowanie)
  7.15.Dostosowanie obowiązków sprawozdawczych w dziedzinie polityki ochrony środowiska (A8-0324/2018 - Adina-Ioana Vălean) (głosowanie)
  7.16.Specjalne przepisy dotyczące maksymalnej długości kabin (A8-0042/2019 - Karima Delli) (głosowanie)
  7.17.Wskaźniki referencyjne niskoemisyjności i wskaźniki referencyjne pozytywnego wpływu na emisyjność (A8-0483/2018 - Neena Gill) (głosowanie)
  7.18.Przepisy szczegółowe dotyczące celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) (A8-0470/2018 - Pascal Arimont) (głosowanie)
  7.19.Prawa podstawowe osób pochodzenia afrykańskiego (B8-0212/2019) (głosowanie)
  7.20.Sprawozdanie w sprawie przestępstw finansowych, uchylania się od opodatkowania i unikania opodatkowania (A8-0170/2019 - Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer) (głosowanie)
  7.21.Umowa o ramach instytucjonalnych między UE a Szwajcarią (A8-0147/2019 - Doru-Claudian Frunzulică) (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  8.1.Zniesienie sezonowych zmian czasu (A8-0169/2019 - Marita Ulvskog)
  8.2.Wspólne zasady rynku wewnętrznego energii elektrycznej (A8-0044/2018 - Jerzy Buzek)
  8.3.Rynek wewnętrzny energii elektrycznej (A8-0042/2018 - Jerzy Buzek)
  8.4.Prawa autorskie na jednolitym rynku cyfrowym (A8-0245/2018 - Axel Voss)
  8.5.Prawa podstawowe osób pochodzenia afrykańskiego (B8-0212/2019)
  8.6.Sprawozdanie w sprawie przestępstw finansowych, uchylania się od opodatkowania i unikania opodatkowania (A8-0170/2019 - Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer)
 9.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól
 10.Wznowienie posiedzenia
 11.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 12.Absolutorium za rok 2017 (debata)
 13.Głosowanie
  13.1.Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Komisja i agencje wykonawcze (A8-0110/2019 - Inés Ayala Sender) (głosowanie)
  13.2.Absolutorium za rok 2017: sprawozdania specjalne Trybunału Obrachunkowego w kontekście absolutorium dla Komisji za rok budżetowy 2017 (A8-0088/2019 - Inés Ayala Sender) (głosowanie)
  13.3.Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Ósmy, dziewiąty, dziesiąty i jedenasty EFR (A8-0107/2019 - Marco Valli) (głosowanie)
  13.4.Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Parlament Europejski (A8-0108/2019 - Claudia Schmidt) (głosowanie)
  13.5.Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Rada i Rada Europejska (A8-0096/2019 - Arndt Kohn) (głosowanie)
  13.6.Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Trybunał Sprawiedliwości (A8-0098/2019 - Arndt Kohn) (głosowanie)
  13.7.Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Trybunał Obrachunkowy (A8-0097/2019 - Arndt Kohn) (głosowanie)
  13.8.Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (A8-0100/2019 - Arndt Kohn) (głosowanie)
  13.9.Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Komitet Regionów (A8-0101/2019 - Arndt Kohn) (głosowanie)
  13.10.Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Europejska Służba Działań Zewnętrznych (A8-0109/2019 - Arndt Kohn) (głosowanie)
  13.11.Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (A8-0099/2019 - Arndt Kohn) (głosowanie)
  13.12.Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Europejski Inspektor Ochrony Danych (A8-0116/2019 - Arndt Kohn) (głosowanie)
  13.13.Absolutorium za rok 2017: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola agencji UE (A8-0140/2019 - Petri Sarvamaa) (głosowanie)
  13.14.Absolutorium za rok 2017: Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) (A8-0113/2019 - Petri Sarvamaa) (głosowanie)
  13.15.Absolutorium za rok 2017: Urząd Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (Urząd BEREC) (A8-0114/2019 - Petri Sarvamaa) (głosowanie)
  13.16.Absolutorium za rok 2017: Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT) (A8-0122/2019 - Petri Sarvamaa) (głosowanie)
  13.17.Absolutorium za rok 2017: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP) (A8-0119/2019 - Petri Sarvamaa) (głosowanie)
  13.18.Absolutorium za rok 2017: Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) (A8-0121/2019 - Petri Sarvamaa) (głosowanie)
  13.19.Absolutorium za rok 2017: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) (A8-0120/2019 - Petri Sarvamaa) (głosowanie)
  13.20.Absolutorium za rok 2017: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) (A8-0123/2019 - Petri Sarvamaa) (głosowanie)
  13.21.Absolutorium za rok 2017: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) (A8-0124/2019 - Petri Sarvamaa) (głosowanie)
  13.22.Absolutorium za rok 2017: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) (A8-0134/2019 - Petri Sarvamaa) (głosowanie)
  13.23.Absolutorium za rok 2017: Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) (A8-0125/2019 - Petri Sarvamaa) (głosowanie)
  13.24.Absolutorium za rok 2017: Europejska Agencja Środowiska (EEA) (A8-0127/2019 - Petri Sarvamaa) (głosowanie)
  13.25.Absolutorium za rok 2017: Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA) (A8-0133/2019 - Petri Sarvamaa) (głosowanie)
  13.26.Absolutorium za rok 2017: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) (A8-0128/2019 - Petri Sarvamaa) (głosowanie)
  13.27.Absolutorium za rok 2017: Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) (A8-0150/2019 - Petri Sarvamaa) (głosowanie)
  13.28.Absolutorium za rok 2017: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) (A8-0137/2019 - Petri Sarvamaa) (głosowanie)
  13.29.Absolutorium za rok 2017: Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) (A8-0152/2019 - Petri Sarvamaa) (głosowanie)
  13.30.Absolutorium za rok 2017: Europejska Agencja Leków (EMA) (A8-0135/2019 - Petri Sarvamaa) (głosowanie)
  13.31.Absolutorium za rok 2017: Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) (A8-0139/2019 - Petri Sarvamaa) (głosowanie)
  13.32.Absolutorium za rok 2017: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA) (A8-0130/2019 - Petri Sarvamaa) (głosowanie)
  13.33.Absolutorium za rok 2017: Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) (A8-0129/2019 - Petri Sarvamaa) (głosowanie)
  13.34.Absolutorium za rok 2017: Agencja Kolejowa Unii Europejskiej (A8-0158/2019 - Petri Sarvamaa) (głosowanie)
  13.35.Absolutorium za rok 2017: Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) (A8-0141/2019 - Petri Sarvamaa) (głosowanie)
  13.36.Absolutorium za rok 2017: Europejska Fundacja Kształcenia (ETF) (A8-0131/2019 - Petri Sarvamaa) (głosowanie)
  13.37.Absolutorium za rok 2017: Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) (A8-0145/2019 - Petri Sarvamaa) (głosowanie)
  13.38.Absolutorium za rok 2017: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) (A8-0138/2019 - Petri Sarvamaa) (głosowanie)
  13.39.Absolutorium za rok 2017: Agencja Dostaw Euratomu (A8-0132/2019 - Petri Sarvamaa) (głosowanie)
  13.40.Absolutorium za rok 2017: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) (A8-0143/2019 - Petri Sarvamaa) (głosowanie)
  13.41.Absolutorium za rok 2017: Europejska Jednostka Współpracy Sądowej (Eurojust) (A8-0155/2019 - Petri Sarvamaa) (głosowanie)
  13.42.Absolutorium za rok 2017: Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) (A8-0154/2019 - Petri Sarvamaa) (głosowanie)
  13.43.Absolutorium za rok 2017: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) (A8-0136/2019 - Petri Sarvamaa) (głosowanie)
  13.44.Absolutorium za rok 2017: Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) (A8-0153/2019 - Petri Sarvamaa) (głosowanie)
  13.45.Absolutorium za rok 2017: Agencja Europejskiego GNSS (GSA) (A8-0142/2019 - Petri Sarvamaa) (głosowanie)
  13.46.Absolutorium za rok 2017: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu (BBI) (A8-0103/2019 - Martina Dlabajová) (głosowanie)
  13.47.Absolutorium za rok 2017: Wspólne Przedsiębiorstwo – Lotnictwo i środowisko („Czyste niebo”) (A8-0095/2019 - Martina Dlabajová) (głosowanie)
  13.48.Absolutorium za rok 2017: Podzespoły i układy elektroniczne w służbie wiodącej pozycji Europy (Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL) (A8-0102/2019 - Martina Dlabajová) (głosowanie)
  13.49.Absolutorium za rok 2017: Wspólne Przedsiębiorstwo na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych (FCH) (A8-0105/2019 - Martina Dlabajová) (głosowanie)
  13.50.Absolutorium za rok 2017: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych (IMI 2) (A8-0104/2019 - Martina Dlabajová) (głosowanie)
  13.51.Absolutorium za rok 2017: Międzynarodowa Organizacja Energii Termojądrowej (ITER) (A8-0126/2019 - Martina Dlabajová) (głosowanie)
  13.52.Absolutorium za rok 2017: Wspólne przedsięwzięcie – Bezpieczeństwo żeglugi powietrznej (SESAR) (A8-0118/2019 - Martina Dlabajová) (głosowanie)
  13.53.Absolutorium za rok 2017: Wspólne Przedsięwzięcie Shift2Rail (S2R) (A8-0163/2019 - Martina Dlabajová) (głosowanie)
 14.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania: Patrz protokól
 15.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól
 16.Wznowienie posiedzenia
 17.Sprostowania (art. 231 Regulaminu) (podjęte działania): Patrz protokól
 18.Normy emisji dla nowych samochodów osobowych i nowych lekkich samochodów użytkowych (debata)
 19.Ustanowienie Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej (debata)
 20.Ustanowienie Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III) (debata)
 21.Sytuacja w Algierii (debata)
 22.Pięć lat nielegalnej okupacji Krymu przez Federację Rosyjską (debata)
 23.Okres po arabskiej wiośnie – perspektywy dla Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (debata)
 24.Działania podjęte w związku z rezolucjami Parlamentu: patrz protokól
 25.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 26.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (1532 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (6649 kb)
Ostatnia aktualizacja: 26 czerwca 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności