Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Utorok, 26. marca 2019 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu (rozprava)
 3.Európsky fond regionálneho rozvoja a Kohézny fond (rozprava)
 4.Zmluvy o dodávaní digitálneho obsahu a digitálnych služieb - Zmluvy o predajoch tovaru (rozprava)
 5.Pokračovanie prerušeného rokovania
 6.Návrh žiadajúci vyhlásenie veci za neprípustnú (článok 187 rokovacieho poriadku)
 7.Hlasovanie
  7.1.Žiadosť o zbavenie Jørna Dohrmanna imunity (A8-0178/2019 - Evelyn Regner) (hlasovanie)
  7.2.Žaloby v zastúpení na ochranu kolektívnych spotrebiteľských záujmov (A8-0447/2018 - Geoffroy Didier) (hlasovanie)
  7.3.Protokol k Euro-stredomorskej dohode medzi EÚ a Izraelom (pristúpenie Chorvátska) (A8-0164/2019 - Cristian Dan Preda) (hlasovanie)
  7.4.Komplexná dohoda medzi EÚ a Uzbekistanom (A8-0149/2019 - David McAllister) (hlasovanie)
  7.5.Ukončenie sezónnych zmien času (A8-0169/2019 - Marita Ulvskog) (hlasovanie)
  7.6.Spoločné pravidlá pre vnútorný trh s elektrinou (A8-0044/2018 - Jerzy Buzek) (hlasovanie)
  7.7.Vnútorný trh s elektrinou (A8-0042/2018 - Jerzy Buzek) (hlasovanie)
  7.8.Agentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (A8-0040/2018 - Morten Helveg Petersen) (hlasovanie)
  7.9.Pripravenosť na riziká v sektore elektriny (A8-0039/2018 - Flavio Zanonato) (hlasovanie)
  7.10.Označovanie pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné základné parametre (A8-0086/2019 - Michał Boni) (hlasovanie)
  7.11.Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu (A8-0245/2018 - Axel Voss) (hlasovanie)
  7.12.Zmluvy o dodávaní digitálneho obsahu a digitálnych služieb (A8-0375/2017 - Evelyne Gebhardt, Axel Voss) (hlasovanie)
  7.13.Zmluvy o predajoch tovaru (A8-0043/2018 - Pascal Arimont) (hlasovanie)
  7.14.Rybolov v oblasti dohody o GFCM (Všeobecná rybárska komisia pre Stredozemné more) (A8-0381/2018 - Linnéa Engström) (hlasovanie)
  7.15.Zosúladenie povinností podávania správ v oblasti environmentálnej politiky (A8-0324/2018 - Adina-Ioana Vălean) (hlasovanie)
  7.16.Osobitné pravidlá týkajúce sa maximálnej dĺžky v prípade kabín (A8-0042/2019 - Karima Delli) (hlasovanie)
  7.17.Nízkouhlíkové referenčné hodnoty a referenčné hodnoty pre kladný vplyv v oblasti emisií uhlíka (A8-0483/2018 - Neena Gill) (hlasovanie)
  7.18.Osobitné ustanovenia týkajúce sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) (A8-0470/2018 - Pascal Arimont) (hlasovanie)
  7.19.Základné práva osôb afrického pôvodu (B8-0212/2019) (hlasovanie)
  7.20.Správa o finančnej trestnej činnosti, vyhýbaní sa daňovým povinnostiam a daňových únikoch (A8-0170/2019 - Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer) (hlasovanie)
  7.21.Dohoda o inštitucionálnom rámci medzi EÚ a Švajčiarskom (A8-0147/2019 - Doru-Claudian Frunzulică) (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
  8.1.Ukončenie sezónnych zmien času (A8-0169/2019 - Marita Ulvskog)
  8.2.Spoločné pravidlá pre vnútorný trh s elektrinou (A8-0044/2018 - Jerzy Buzek)
  8.3.Vnútorný trh s elektrinou (A8-0042/2018 - Jerzy Buzek)
  8.4.Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu (A8-0245/2018 - Axel Voss)
  8.5.Základné práva osôb afrického pôvodu (B8-0212/2019)
  8.6.Správa o finančnej trestnej činnosti, vyhýbaní sa daňovým povinnostiam a daňových únikoch (A8-0170/2019 - Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer)
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 10.Pokračovanie prerušeného rokovania
 11.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 12.Absolutórium za rok 2017 (rozprava)
 13.Hlasovanie
  13.1.Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Komisia a výkonné agentúry (A8-0110/2019 - Inés Ayala Sender) (hlasovanie)
  13.2.Absolutórium za rok 2017: osobitné správy Dvora audítorov v súvislosti s udelením absolutória Komisii za rozpočtový rok 2017 (A8-0088/2019 - Inés Ayala Sender) (hlasovanie)
  13.3.Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – 8., 9., 10. a 11. ERF (A8-0107/2019 - Marco Valli) (hlasovanie)
  13.4.Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament (A8-0108/2019 - Claudia Schmidt) (hlasovanie)
  13.5.Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Rada a Európska rada (A8-0096/2019 - Arndt Kohn) (hlasovanie)
  13.6.Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Súdny dvor (A8-0098/2019 - Arndt Kohn) (hlasovanie)
  13.7.Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky dvor audítorov (A8-0097/2019 - Arndt Kohn) (hlasovanie)
  13.8.Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky hospodársky a sociálny výbor (A8-0100/2019 - Arndt Kohn) (hlasovanie)
  13.9.Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Výbor regiónov (A8-0101/2019 - Arndt Kohn) (hlasovanie)
  13.10.Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Európska služba pre vonkajšiu činnosť (A8-0109/2019 - Arndt Kohn) (hlasovanie)
  13.11.Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – európsky ombudsman (A8-0099/2019 - Arndt Kohn) (hlasovanie)
  13.12.Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (A8-0116/2019 - Arndt Kohn) (hlasovanie)
  13.13.Absolutórium za rok 2017: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola agentúr EÚ (A8-0140/2019 - Petri Sarvamaa) (hlasovanie)
  13.14.Absolutórium za rok 2017: Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) (A8-0113/2019 - Petri Sarvamaa) (hlasovanie)
  13.15.Absolutórium za rok 2017: Úrad Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) (A8-0114/2019 - Petri Sarvamaa) (hlasovanie)
  13.16.Absolutórium za rok 2017: Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (CdT) (A8-0122/2019 - Petri Sarvamaa) (hlasovanie)
  13.17.Absolutórium za rok 2017: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) (A8-0119/2019 - Petri Sarvamaa) (hlasovanie)
  13.18.Absolutórium za rok 2017: Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) (A8-0121/2019 - Petri Sarvamaa) (hlasovanie)
  13.19.Absolutórium za rok 2017: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA) (A8-0120/2019 - Petri Sarvamaa) (hlasovanie)
  13.20.Absolutórium za rok 2017: Európsky podporný úrad pre azyl (EASO) (A8-0123/2019 - Petri Sarvamaa) (hlasovanie)
  13.21.Absolutórium za rok 2017: Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) (A8-0124/2019 - Petri Sarvamaa) (hlasovanie)
  13.22.Absolutórium za rok 2017: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) (A8-0134/2019 - Petri Sarvamaa) (hlasovanie)
  13.23.Absolutórium za rok 2017: Európska chemická agentúra (ECHA) (A8-0125/2019 - Petri Sarvamaa) (hlasovanie)
  13.24.Absolutórium za rok 2017: Európska environmentálna agentúra (EEA) (A8-0127/2019 - Petri Sarvamaa) (hlasovanie)
  13.25.Absolutórium za rok 2017: Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA) (A8-0133/2019 - Petri Sarvamaa) (hlasovanie)
  13.26.Absolutórium za rok 2017: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) (A8-0128/2019 - Petri Sarvamaa) (hlasovanie)
  13.27.Absolutórium za rok 2017: Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE) (A8-0150/2019 - Petri Sarvamaa) (hlasovanie)
  13.28.Absolutórium za rok 2017: Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) (A8-0137/2019 - Petri Sarvamaa) (hlasovanie)
  13.29.Absolutórium za rok 2017: Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) (A8-0152/2019 - Petri Sarvamaa) (hlasovanie)
  13.30.Absolutórium za rok 2017: Európska agentúra pre lieky (EMA) (A8-0135/2019 - Petri Sarvamaa) (hlasovanie)
  13.31.Absolutórium za rok 2017: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) (A8-0139/2019 - Petri Sarvamaa) (hlasovanie)
  13.32.Absolutórium za rok 2017: Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA) (A8-0130/2019 - Petri Sarvamaa) (hlasovanie)
  13.33.Absolutórium za rok 2017: Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA) (A8-0129/2019 - Petri Sarvamaa) (hlasovanie)
  13.34.Absolutórium za rok 2017: Železničná agentúra Európskej únie (ERA) (A8-0158/2019 - Petri Sarvamaa) (hlasovanie)
  13.35.Absolutórium za rok 2017: Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) (A8-0141/2019 - Petri Sarvamaa) (hlasovanie)
  13.36.Absolutórium za rok 2017: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF) (A8-0131/2019 - Petri Sarvamaa) (hlasovanie)
  13.37.Absolutórium za rok 2017: Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) (A8-0145/2019 - Petri Sarvamaa) (hlasovanie)
  13.38.Absolutórium za rok 2017: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) (A8-0138/2019 - Petri Sarvamaa) (hlasovanie)
  13.39.Absolutórium za rok 2017: Zásobovacia agentúra Euratomu (ESA) (A8-0132/2019 - Petri Sarvamaa) (hlasovanie)
  13.40.Absolutórium za rok 2017: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) (A8-0143/2019 - Petri Sarvamaa) (hlasovanie)
  13.41.Absolutórium za rok 2017: Európska jednotka pre justičnú spoluprácu (Eurojust) (A8-0155/2019 - Petri Sarvamaa) (hlasovanie)
  13.42.Absolutórium za rok 2017: Európsky policajný úrad (Europol) (A8-0154/2019 - Petri Sarvamaa) (hlasovanie)
  13.43.Absolutórium za rok 2017: Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA) (A8-0136/2019 - Petri Sarvamaa) (hlasovanie)
  13.44.Absolutórium za rok 2017: Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) (A8-0153/2019 - Petri Sarvamaa) (hlasovanie)
  13.45.Absolutórium za rok 2017: Agentúra pre európsky GNSS (GSA) (A8-0142/2019 - Petri Sarvamaa) (hlasovanie)
  13.46.Absolutórium za rok 2017: Spoločný podnik pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály (BBI) (A8-0103/2019 - Martina Dlabajová) (hlasovanie)
  13.47.Absolutórium za rok 2017: spoločný podnik Čisté nebo 2 (A8-0095/2019 - Martina Dlabajová) (hlasovanie)
  13.48.Absolutórium za rok 2017: Elektronické komponenty a systémy pre vedúce postavenie Európy (ECSEL) (A8-0102/2019 - Martina Dlabajová) (hlasovanie)
  13.49.Absolutórium za rok 2017: Spoločný podnik pre palivové články a vodík (FCH2) (A8-0105/2019 - Martina Dlabajová) (hlasovanie)
  13.50.Absolutórium za rok 2017: Spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 (IIL) (A8-0104/2019 - Martina Dlabajová) (hlasovanie)
  13.51.Absolutórium za rok 2017: Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy (A8-0126/2019 - Martina Dlabajová) (hlasovanie)
  13.52.Absolutórium za rok 2017: Spoločný podnik SESAR (A8-0118/2019 - Martina Dlabajová) (hlasovanie)
  13.53.Absolutórium za rok 2017: Spoločný podnik Shift2Rail (A8-0163/2019 - Martina Dlabajová) (hlasovanie)
 14.Vysvetlenia hlasovania: pozri zápisnicu
 15.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 16.Pokračovanie prerušeného rokovania
 17.Korigendá (článok 231 rokovacieho poriadku) (ďalší postup): pozri zápisnicu
 18.Emisné normy pre nové osobné automobily a nové ľahké úžitkové vozidlá (rozprava)
 19.Zriadenie Nástroja susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce (rozprava)
 20.Stanovenie nástroja predvstupovej pomoci (IPA III) (rozprava)
 21.Situácia v Alžírsku (rozprava)
 22.Päť rokov nezákonnej okupácie Krymu Ruskou federáciou (rozprava)
 23.Situácia po Arabskej jari: cesta vpred pre Blízky východ a severnú Afriku (región MENA) (rozprava)
 24.Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu: pozri zápisnicu
 25.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 26.Skončenie rokovania
Rozpravy
Revidované vydanie (1532 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (6649 kb)
Posledná úprava: 26. júna 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia