Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Tisdagen den 26 mars 2019 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Upphovsrätt på den digitala inre marknaden (debatt)
 3.Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden (debatt)
 4.Avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll och digitala tjänster - Avtal om försäljning av varor (debatt)
 5.Återupptagande av sammanträdet
 6.Förslag om att förklara ett ärende otillåtligt (artikel 187 i arbetsordningen)
 7.Omröstning
  7.1.Begäran om upphävande av Jørn Dohrmanns immunitet (A8-0178/2019 - Evelyn Regner) (omröstning)
  7.2.Grupptalan för att skydda konsumenternas kollektiva intressen (A8-0447/2018 - Geoffroy Didier) (omröstning)
  7.3.Protokoll till Europa-Medelhavsavtalet mellan EU och Israel (Kroatiens anslutning) (A8-0164/2019 - Cristian Dan Preda) (omröstning)
  7.4.Övergripande avtal mellan EU och Uzbekistan (A8-0149/2019 - David McAllister) (omröstning)
  7.5.Avskaffande av säsongsbaserade tidsomställningar (A8-0169/2019 - Marita Ulvskog) (omröstning)
  7.6.Gemensamma regler för den inre marknaden för el (A8-0044/2018 - Jerzy Buzek) (omröstning)
  7.7.Den inre marknaden för el (A8-0042/2018 - Jerzy Buzek) (omröstning)
  7.8.Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (A8-0040/2018 - Morten Helveg Petersen) (omröstning)
  7.9.Riskberedskap inom elsektorn (A8-0039/2018 - Flavio Zanonato) (omröstning)
  7.10.Märkning av däck med avseende på drivmedelseffektivitet och andra väsentliga parametrar (A8-0086/2019 - Michał Boni) (omröstning)
  7.11.Upphovsrätt på den digitala inre marknaden (A8-0245/2018 - Axel Voss) (omröstning)
  7.12.Avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll och digitala tjänster (A8-0375/2017 - Evelyne Gebhardt, Axel Voss) (omröstning)
  7.13.Avtal om försäljning av varor (A8-0043/2018 - Pascal Arimont) (omröstning)
  7.14.Fiske i AKFM:s avtalsområde (Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet) (A8-0381/2018 - Linnéa Engström) (omröstning)
  7.15.Samordning av rapporteringsskyldigheter på miljöpolitikens område (A8-0324/2018 - Adina-Ioana Vălean) (omröstning)
  7.16.Särskilda regler om största tillåtna längd med avseende på förarhytten (A8-0042/2019 - Karima Delli) (omröstning)
  7.17.Referensvärden för koldioxidsnåla investeringar och för klimatpositiva investeringar (A8-0483/2018 - Neena Gill) (omröstning)
  7.18.Särskilda bestämmelser för målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) (A8-0470/2018 - Pascal Arimont) (omröstning)
  7.19.Grundläggande rättigheter för personer av afrikansk härkomst (B8-0212/2019) (omröstning)
  7.20.Ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt (A8-0170/2019 - Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer) (omröstning)
  7.21.Avtalet om en institutionell ram mellan EU och Schweiz (A8-0147/2019 - Doru-Claudian Frunzulică) (omröstning)
 8.Röstförklaringar
  8.1.Avskaffande av säsongsbaserade tidsomställningar (A8-0169/2019 - Marita Ulvskog)
  8.2.Gemensamma regler för den inre marknaden för el (A8-0044/2018 - Jerzy Buzek)
  8.3.Den inre marknaden för el (A8-0042/2018 - Jerzy Buzek)
  8.4.Upphovsrätt på den digitala inre marknaden (A8-0245/2018 - Axel Voss)
  8.5.Grundläggande rättigheter för personer av afrikansk härkomst (B8-0212/2019)
  8.6.Ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt (A8-0170/2019 - Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer)
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 10.Återupptagande av sammanträdet
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 12.Ansvarsfrihet 2017 (debatt)
 13.Omröstning
  13.1.Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – kommissionen och genomförandeorgan (A8-0110/2019 - Inés Ayala Sender) (omröstning)
  13.2.Ansvarsfrihet 2017: Revisionsrättens särskilda rapporter i samband med ansvarsfriheten för kommissionen för budgetåret 2017 (A8-0088/2019 - Inés Ayala Sender) (omröstning)
  13.3.Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – åttonde, nionde, tionde och elfte EUF (A8-0107/2019 - Marco Valli) (omröstning)
  13.4.Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet (A8-0108/2019 - Claudia Schmidt) (omröstning)
  13.5.Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet (A8-0096/2019 - Arndt Kohn) (omröstning)
  13.6.Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – domstolen (A8-0098/2019 - Arndt Kohn) (omröstning)
  13.7.Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – revisionsrätten (A8-0097/2019 - Arndt Kohn) (omröstning)
  13.8.Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (A8-0100/2019 - Arndt Kohn) (omröstning)
  13.9.Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Regionkommittén (A8-0101/2019 - Arndt Kohn) (omröstning)
  13.10.Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europeiska utrikestjänsten (A8-0109/2019 - Arndt Kohn) (omröstning)
  13.11.Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europeiska ombudsmannen (A8-0099/2019 - Arndt Kohn) (omröstning)
  13.12.Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europeiska datatillsynsmannen (A8-0116/2019 - Arndt Kohn) (omröstning)
  13.13.Ansvarsfrihet 2017: EU-byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll (A8-0140/2019 - Petri Sarvamaa) (omröstning)
  13.14.Ansvarsfrihet 2017: Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer) (A8-0113/2019 - Petri Sarvamaa) (omröstning)
  13.15.Ansvarsfrihet 2017: Byrån för organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) (A8-0114/2019 - Petri Sarvamaa) (omröstning)
  13.16.Ansvarsfrihet 2017: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT) (A8-0122/2019 - Petri Sarvamaa) (omröstning)
  13.17.Ansvarsfrihet 2017: Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) (A8-0119/2019 - Petri Sarvamaa) (omröstning)
  13.18.Ansvarsfrihet 2017: Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) (A8-0121/2019 - Petri Sarvamaa) (omröstning)
  13.19.Ansvarsfrihet 2017: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa) (A8-0120/2019 - Petri Sarvamaa) (omröstning)
  13.20.Ansvarsfrihet 2017: Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) (A8-0123/2019 - Petri Sarvamaa) (omröstning)
  13.21.Ansvarsfrihet 2017: Europeiska bankmyndigheten (EBA) (A8-0124/2019 - Petri Sarvamaa) (omröstning)
  13.22.Ansvarsfrihet 2017: Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) (A8-0134/2019 - Petri Sarvamaa) (omröstning)
  13.23.Ansvarsfrihet 2017: Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) (A8-0125/2019 - Petri Sarvamaa) (omröstning)
  13.24.Ansvarsfrihet 2017: Europeiska miljöbyrån (EEA) (A8-0127/2019 - Petri Sarvamaa) (omröstning)
  13.25.Ansvarsfrihet 2017: Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA) (A8-0133/2019 - Petri Sarvamaa) (omröstning)
  13.26.Ansvarsfrihet 2017: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) (A8-0128/2019 - Petri Sarvamaa) (omröstning)
  13.27.Ansvarsfrihet 2017: Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) (A8-0150/2019 - Petri Sarvamaa) (omröstning)
  13.28.Ansvarsfrihet 2017: Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) (A8-0137/2019 - Petri Sarvamaa) (omröstning)
  13.29.Ansvarsfrihet 2017: Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) (A8-0152/2019 - Petri Sarvamaa) (omröstning)
  13.30.Ansvarsfrihet 2017: Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) (A8-0135/2019 - Petri Sarvamaa) (omröstning)
  13.31.Ansvarsfrihet 2017: Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN) (A8-0139/2019 - Petri Sarvamaa) (omröstning)
  13.32.Ansvarsfrihet 2017: Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa) (A8-0130/2019 - Petri Sarvamaa) (omröstning)
  13.33.Ansvarsfrihet 2017: Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa) (A8-0129/2019 - Petri Sarvamaa) (omröstning)
  13.34.Ansvarsfrihet 2017: Europeiska unionens järnvägsbyrå (A8-0158/2019 - Petri Sarvamaa) (omröstning)
  13.35.Ansvarsfrihet 2017: Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) (A8-0141/2019 - Petri Sarvamaa) (omröstning)
  13.36.Ansvarsfrihet 2017: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF) (A8-0131/2019 - Petri Sarvamaa) (omröstning)
  13.37.Ansvarsfrihet 2017: Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området med frihet, säkerhet och rättvisa (eu-Lisa) (A8-0145/2019 - Petri Sarvamaa) (omröstning)
  13.38.Ansvarsfrihet 2017: Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) (A8-0138/2019 - Petri Sarvamaa) (omröstning)
  13.39.Ansvarsfrihet 2017: Euratoms försörjningsbyrå (ESA) (A8-0132/2019 - Petri Sarvamaa) (omröstning)
  13.40.Ansvarsfrihet 2017: Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) (A8-0143/2019 - Petri Sarvamaa) (omröstning)
  13.41.Ansvarsfrihet 2017: Europeiska enheten för rättsligt samarbete (Eurojust) (A8-0155/2019 - Petri Sarvamaa) (omröstning)
  13.42.Ansvarsfrihet 2017: Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) (A8-0154/2019 - Petri Sarvamaa) (omröstning)
  13.43.Ansvarsfrihet 2017: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) (A8-0136/2019 - Petri Sarvamaa) (omröstning)
  13.44.Ansvarsfrihet 2017: Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) (A8-0153/2019 - Petri Sarvamaa) (omröstning)
  13.45.Ansvarsfrihet 2017: Europeiska byrån för GNSS (GSA) (A8-0142/2019 - Petri Sarvamaa) (omröstning)
  13.46.Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget för biobaserade industrier (BBI) (A8-0103/2019 - Martina Dlabajová) (omröstning)
  13.47.Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget Clean Sky (A8-0095/2019 - Martina Dlabajová) (omröstning)
  13.48.Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget Ecsel för elektriska komponenter och system för europeiskt ledarskap (A8-0102/2019 - Martina Dlabajová) (omröstning)
  13.49.Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas (FCH2) (A8-0105/2019 - Martina Dlabajová) (omröstning)
  13.50.Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 (IMI 2) (A8-0104/2019 - Martina Dlabajová) (omröstning)
  13.51.Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi (A8-0126/2019 - Martina Dlabajová) (omröstning)
  13.52.Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget Sesar (A8-0118/2019 - Martina Dlabajová) (omröstning)
  13.53.Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget Shift2Rail (A8-0163/2019 - Martina Dlabajová) (omröstning)
 14.Röstförklaringar: se protokollet
 15.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 16.Återupptagande av sammanträdet
 17.Rättelser (artikel 231 i arbetsordningen) (vidtagna åtgärder): se protokollet
 18.Utsläppsnormer för nya personbilar och för nya lätta nyttofordon (debatt)
 19.Instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete (debatt)
 20.Instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA III) (debatt)
 21.Situationen i Algeriet (debatt)
 22.Fem år efter Ryska federationens olagliga ockupation av Krim (debatt)
 23.Tiden efter den arabiska våren: Vägen framåt för Mellanöstern och Nordafrika (debatt)
 24.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner: se protokollet
 25.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 26.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Reviderad upplaga (1532 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (6649 kb)
Senaste uppdatering: 26 juni 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy