Ευρετήριο 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
PDF 6649k
Τρίτη 26 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση
1. Έναρξη της συνεδρίασης
 2. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά (συζήτηση)
 3. Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείο Συνοχής (συζήτηση)
 4. Συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών - Συμβάσεις για την πώληση προϊόντων (συζήτηση)
 5. Επανάληψη της συνεδρίασης
 6. Αίτημα για απόρριψη συζήτησης λόγω απαραδέκτου (άρθρο 187 του Κανονισμού)
 7. Ώρα των ψηφοφοριών
  7.1. Αίτηση άρσης της ασυλίας του Jørn Dohrmann (A8-0178/2019 - Evelyn Regner) (ψηφοφορία)
  7.2. Αντιπροσωπευτικές δράσεις για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών (A8-0447/2018 - Geoffroy Didier) (ψηφοφορία)
  7.3. Πρωτόκολλο της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ (προσχώρηση της Κροατίας) (A8-0164/2019 - Cristian Dan Preda) (ψηφοφορία)
  7.4. Συνολική συμφωνία ΕΕ-Ουζμπεκιστάν (A8-0149/2019 - David McAllister) (ψηφοφορία)
  7.5. Τερματισμός των εποχικών αλλαγών της ώρας (A8-0169/2019 - Marita Ulvskog) (ψηφοφορία)
  7.6. Κοινοί κανόνες της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (A8-0044/2018 - Jerzy Buzek) (ψηφοφορία)
  7.7. Εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (A8-0042/2018 - Jerzy Buzek) (ψηφοφορία)
  7.8. Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (A8-0040/2018 - Morten Helveg Petersen) (ψηφοφορία)
  7.9. Ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας (A8-0039/2018 - Flavio Zanonato) (ψηφοφορία)
  7.10. Σήμανση των ελαστικών επισώτρων αναφορικά με την εξοικονόμηση καυσίμου και άλλες ουσιώδεις παραμέτρους (A8-0086/2019 - Michał Boni) (ψηφοφορία)
  7.11. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά (A8-0245/2018 - Axel Voss) (ψηφοφορία)
  7.12. Συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών (A8-0375/2017 - Evelyne Gebhardt, Axel Voss) (ψηφοφορία)
  7.13. Συμβάσεις για την πώληση προϊόντων (A8-0043/2018 - Pascal Arimont) (ψηφοφορία)
  7.14. Αλιεία στην περιοχή της συμφωνίας ΓΕΑΜ (Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο) (A8-0381/2018 - Linnéa Engström) (ψηφοφορία)
  7.15. Ευθυγράμμιση των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων στον τομέα της περιβαλλοντικής πολιτικής (A8-0324/2018 - Adina-Ioana Vălean) (ψηφοφορία)
  7.16. Ειδικοί κανόνες για το μέγιστο μήκος των θαλάμων οδήγησης, (A8-0042/2019 - Karima Delli) (ψηφοφορία)
  7.17. Δείκτες αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων και δείκτες αναφοράς θετικού αντικτύπου άνθρακα (A8-0483/2018 - Neena Gill) (ψηφοφορία)
  7.18. Ειδικές διατάξεις που διέπουν τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» (Interreg) (A8-0470/2018 - Pascal Arimont) (ψηφοφορία)
  7.19. Θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων αφρικανικής καταγωγής (B8-0212/2019) (ψηφοφορία)
  7.20. Έκθεση σχετικά με το οικονομικό έγκλημα, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή (A8-0170/2019 - Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer) (ψηφοφορία)
  7.21. Θεσμική συμφωνία πλαίσιο ΕΕ-Ελβετίας (A8-0147/2019 - Doru-Claudian Frunzulică) (ψηφοφορία)
 8. Αιτιολογήσεις ψήφου
  8.1. Τερματισμός των εποχικών αλλαγών της ώρας (A8-0169/2019 - Marita Ulvskog)
  8.2. Κοινοί κανόνες της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (A8-0044/2018 - Jerzy Buzek)
  8.3. Εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (A8-0042/2018 - Jerzy Buzek)
  8.4. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά (A8-0245/2018 - Axel Voss)
  8.5. Θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων αφρικανικής καταγωγής (B8-0212/2019)
  8.6. Έκθεση σχετικά με το οικονομικό έγκλημα, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή (A8-0170/2019 - Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer)
 9. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10. Επανάληψη της συνεδρίασης
 11. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12. Απαλλαγή 2017 (συζήτηση)
 13. Ώρα των ψηφοφοριών
  13.1. Απαλλαγή 2017 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί (A8-0110/2019 - Inés Ayala Sender) (ψηφοφορία)
  13.2. Απαλλαγή 2017 : Ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής της Επιτροπής για το οικονομικό έτος 2017 (A8-0088/2019 - Inés Ayala Sender) (ψηφοφορία)
  13.3. Απαλλαγή 2017: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - 8ο, 9ο,10ο και 11ο ΕΤΑ (A8-0107/2019 - Marco Valli) (ψηφοφορία)
  13.4. Απαλλαγή 2017 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (A8-0108/2019 - Claudia Schmidt) (ψηφοφορία)
  13.5. Απαλλαγή 2017 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Συμβούλιο και Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (A8-0096/2019 - Arndt Kohn) (ψηφοφορία)
  13.6. Απαλλαγή 2017 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Δικαστήριο (A8-0098/2019 - Arndt Kohn) (ψηφοφορία)
  13.7. Απαλλαγή 2017 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (A8-0097/2019 - Arndt Kohn) (ψηφοφορία)
  13.8. Απαλλαγή 2017: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (A8-0100/2019 - Arndt Kohn) (ψηφοφορία)
  13.9. Απαλλαγή 2017 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Επιτροπή των Περιφερειών (A8-0101/2019 - Arndt Kohn) (ψηφοφορία)
  13.10. Απαλλαγή 2017: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (A8-0109/2019 - Arndt Kohn) (ψηφοφορία)
  13.11. Απαλλαγή 2017 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής (A8-0099/2019 - Arndt Kohn) (ψηφοφορία)
  13.12. Απαλλαγή 2017 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαίος Eπόπτης Προστασίας Δεδοµένων (A8-0116/2019 - Arndt Kohn) (ψηφοφορία)
  13.13. Απαλλαγή 2017 : επιδόσεις, δημοσιονομική διαχείριση και έλεγχος των οργανισμών της ΕΕ (A8-0140/2019 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)
  13.14. Απαλλαγή 2017: Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) (A8-0113/2019 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)
  13.15. Απαλλαγή 2017: Υπηρεσία του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) (A8-0114/2019 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)
  13.16. Απαλλαγή 2017 : Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης (CdT) (A8-0122/2019 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)
  13.17. Απαλλαγή 2017 : Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) (A8-0119/2019 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)
  13.18. Απαλλαγή 2017: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (CEPOL) (A8-0121/2019 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)
  13.19. Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) (A8-0120/2019 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)
  13.20. Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) (A8-0123/2019 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)
  13.21. Απαλλαγή 2017 : Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) (A8-0124/2019 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)
  13.22. Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) (A8-0134/2019 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)
  13.23. Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) (A8-0125/2019 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)
  13.24. Απαλλαγή 2017 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (EEA) (A8-0127/2019 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)
  13.25. Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (EFCA) (A8-0133/2019 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)
  13.26. Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) (A8-0128/2019 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)
  13.27. Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) (A8-0150/2019 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)
  13.28. Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) (A8-0137/2019 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)
  13.29. Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) (A8-0152/2019 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)
  13.30. Απαλλαγή 2017 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) (A8-0135/2019 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)
  13.31. Απαλλαγή 2017 : Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ) (A8-0139/2019 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)
  13.32. Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) (A8-0130/2019 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)
  13.33. Απαλλαγή 2017: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) (A8-0129/2019 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)
  13.34. Απαλλαγή 2017: Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA) (A8-0158/2019 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)
  13.35. Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) (A8-0141/2019 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)
  13.36. Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF) (A8-0131/2019 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)
  13.37. Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA) (A8-0145/2019 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)
  13.38. Απαλλαγή 2017 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) (A8-0138/2019 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)
  13.39. Απαλλαγή 2017: Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ (ESA) (A8-0132/2019 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)
  13.40. Απαλλαγή 2017 : Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) (A8-0143/2019 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)
  13.41. Απαλλαγή 2017 : Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (Eurojust) (A8-0155/2019 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)
  13.42. Απαλλαγή 2017: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) (A8-0154/2019 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)
  13.43. Απαλλαγή 2017 : Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) (A8-0136/2019 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)
  13.44. Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (FRONTEX) (A8-0153/2019 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)
  13.45. Απαλλαγή 2017: Οργανισμός του Ευρωπαϊκού GNSS (GSA) (A8-0142/2019 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)
  13.46. Απαλλαγή 2017 : Κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων (ΒΒΙ) (A8-0103/2019 - Martina Dlabajová) (ψηφοφορία)
  13.47. Απαλλαγή 2017 : Clean Sky 2 - Κοινή επιχείρηση (A8-0095/2019 - Martina Dlabajová) (ψηφοφορία)
  13.48. Απαλλαγή 2017: Ηλεκτρονικά συστατικά στοιχεία και συστήματα για την ευρωπαϊκή πρωτοπορία (κοινή επιχείρηση ECSEL) (A8-0102/2019 - Martina Dlabajová) (ψηφοφορία)
  13.49. Απαλλαγή 2017 : Κοινή επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» (FCH) (A8-0105/2019 - Martina Dlabajová) (ψηφοφορία)
  13.50. Απαλλαγή 2017: Κοινή επιχείρηση «Πρωτοβουλία για καινοτόμα φάρμακα 2» (IMI) (A8-0104/2019 - Martina Dlabajová) (ψηφοφορία)
  13.51. Απαλλαγή 2017: ITER και ανάπτυξη της κοινής επιχείρησης πυρηνικής σύντηξης (A8-0126/2019 - Martina Dlabajová) (ψηφοφορία)
  13.52. Απαλλαγή 2017 : Κοινή επιχείρηση – Ασφάλεια της αεροναυτιλίας (SESAR) (A8-0118/2019 - Martina Dlabajová) (ψηφοφορία)
  13.53. Απαλλαγή 2017 : Κοινή επιχείρηση Shift2Rail (SHIFT2RAIL) (A8-0163/2019 - Martina Dlabajová) (ψηφοφορία)
 14. Αιτιολογήσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16. Επανάληψη της συνεδρίασης
 17. Διορθωτικά (άρθρο 231 του Κανονισμού) (συνέχεια που δόθηκε): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18. Πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα και από τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα (συζήτηση)
 19. Μηχανισμός Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας (συζήτηση)
 20. Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙΙ) (συζήτηση)
 21. Κατάσταση στην Αλγερία (συζήτηση)
 22. Πέντε έτη παράνομης κατοχής της Κριμαίας από τη Ρωσική Ομοσπονδία (συζήτηση)
 23. Κατάσταση μετά την αραβική άνοιξη: μελλοντικές ενέργειες για την περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής (ΜΑΒΑ) (συζήτηση)
 24. Συνέχεια που δόθηκε στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 25. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 26. Λήξη της συνεδρίασης


  

IN THE CHAIR: MAIREAD McGUINNESS
Vice-President

 
1. Έναρξη της συνεδρίασης
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

(The sitting opened at 9.00)

 

2. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  President. – The next item is the debate on the report by Axel Voss, on behalf of the Committee on Legal Affairs, on copyright in the Digital Single Market (COM(2016)0593 – C8—0383/2016 – 2016/0280(COD)) (A8—0245/2018).

Before I give the floor to the rapporteur, and as this debate is quite a significant one, I would urge colleagues to please adhere to their time so that we can give some catch—the—eye moments to colleagues who are not listed in the debate.

 
  
MPphoto
 

  Axel Voss, Berichterstatter. – Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir stehen heute eigentlich vor einer ganz entscheidenden Frage: Inwieweit können wir unseren Eigentumsbegriff noch in eine digitale Welt hineinretten? Wie können wir das anpassen? Wollen wir unser Eigentum, wie wir es kennen, eigentlich noch schützen? Und gilt das Eigentumsrecht für uns überhaupt noch, oder wem gehört es? Wollen wir hier einen Rechtsrahmen für das Internet schaffen, sodass auch Eigentümer im Grunde nicht bestohlen werden? Das ist die große Frage, mit der wir uns hier heute auseinandersetzen, und inwieweit das abgewogen werden muss, ausbalanciert muss werden muss zwischen Meinungsfreiheit und dem Diebstahl von Eigentum. Das ist das, worum es geht. Und wollen wir im Internet am Ende alles erlauben, oder haben wir noch den Schutz von Werten?

Ich weiß, dass sich die ganze Diskussion an dem berühmten Artikel 13 aufhängt und sich alles darauf konzentriert. Ich möchte aber dennoch ganz kurz auch zu den anderen Inhalten, die wir in dieser Richtlinie verankert haben, Position beziehen. Das ist einmal, dass wir ein modernes Text- und Data-Mining haben, ein kommerzielles Text- und Data-Mining, das wir dort implementieren, das sehr fortschrittlich ist, und auch weltweit die erste Möglichkeit in dieser Richtung. Wir haben über Artikel 12 eine Möglichkeit geschaffen, dass Mitgliedstaaten, die davon betroffen sind, das Reprobel-Urteil des EuGH für die Buchautoren und Buchverlage wieder ausbalancieren. Wir haben für die Künstler – für die kleinen Künstler, für Schauspieler, für alle Kreativen – auch hier mit den Artikeln 14ff., alles in der alten Reihung, eine Möglichkeit geschaffen, auch ein besseres Verhältnis zu den Rechteinhabern, Produzentenlabeln oder auch Verlagen hinzubekommen, ohne dass man immer vor Gericht gehen muss, indem es Möglichkeiten gibt, hier das Verhältnis entsprechend zu verbessern. Wir haben mit Artikel 11 eine Möglichkeit, dass auch unsere Presseverlage ein besseres Recht bekommen. Und das ist das, was wir hier grundsätzlich machen, nämlich ihnen nur das Recht geben. Wie sie mit dem Recht am Ende umgehen, bleibt ihnen überlassen, aber sie haben die Möglichkeit, hier mit den entsprechenden Plattformen auf bessere Augenhöhe zu kommen, weil auch hier im Internet die Möglichkeit vorherrscht und sich das in den letzten Jahren so entwickelt hat, dass man einfach das, was im Internet erhältlich ist, für kostenlos erachtet und in einer Art und Weise benutzt, dass eben Verlage hieraus keinen Erfolg mehr ziehen können.

Wenn wir uns einmal Artikel 13 ansehen: Da wird vielfach versäumt, darauf hinzuweisen, dass wir einen Zugang, eine Definition geschaffen haben, wonach wir nur die Plattformen unter Artikel 13 fallen lassen, die genau wissen, dass sie das Eigentum anderer benutzen und hiermit viel Geld machen. Letztlich wird daraus eine Frage, wie man das eigentlich technisch umsetzen kann bei Plattformen, die alle einladen, alles hochzuladen, was man möchte, wo auch die Plattformen eine Verantwortung haben müssen, die wir ihnen heute übertragen wollen – eine Verantwortung, auch mit dem Eigentum anderer richtig umzugehen und das Eigentum anderer auch zu respektieren. Das ist die Frage, um die es eigentlich heute geht.

Wir haben eine arbeitsfähige, eine gute Grundlage dafür geschaffen, hier voranzukommen, was den Mitgliedstaaten auch eine Anleitung gibt, das Ganze entsprechend umzusetzen. Deshalb glaube ich, dass das hier der richtige Weg ist, um hier voranzukommen, um das auszubalancieren zwischen Eigentumsrechten, Meinungsfreiheit und digitaler Welt.

(Beifall)

 
  
MPphoto
 

  Nicola Danti, relatore per parere della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori. – Signora Presidente, onorevoli colleghi, signora Commissario, che ci fosse necessità di una riforma europea del copyright alla luce della rivoluzione digitale appare del tutto evidente. Questa direttiva afferma principi che il Parlamento ha sancito più volte in questi anni, in particolare la responsabilità delle piattaforme e un maggior equilibrio con l'ambiente economico in cui operano.

Il bombardamento mediatico di questi giorni ha di nuovo tentato di sviare l'attenzione dalla vera portata del voto di oggi. Questa direttiva non porterà alla censura, né alla limitazione della libertà della rete, che difendiamo e garantiamo. Non impatterà sulle piccole e medie imprese, né riguarderà la diffusione del sapere senza scopo di lucro, come ad esempio le enciclopedie libere del web.

Dietro le fake news di questi giorni si nascondono invece interessi precisi di chi vuole che la rete continui ad essere un far west dominato da poche e grandi piattaforme. Al contrario, le nuove regole mirano a garantire equi compensi ad autori e creatori, che sono da sempre la spina dorsale della cultura europea e rappresentano altresì una fetta importante della nostra economia.

 
  
MPphoto
 

  Mariya Gabriel, membre de la Commission. – Madame la Présidente, chers rapporteurs, chers rapporteurs fictifs, Mesdames et Messieurs les membres du Parlement européen, permettez-moi tout d’abord de vous remercier pour le débat constructif que nous avons eu au cours des deux dernières années et demie.

La directive sur le droit d’auteur est un élément essentiel de notre stratégie du marché unique numérique. Dès lors, au nom de la Commission européenne, nous constatons avec satisfaction qu’un accord politique provisoire a été trouvé sur ce dossier important.

Chers députés, il s’agit d’un moment crucial pour la culture européenne, pour notre économie numérique et pour la défense de nos valeurs européennes. La nouvelle directive sur le droit d’auteur permettra d’atteindre notre objectif commun, celui d’adapter le droit d’auteur au vingt-et-unième siècle. La directive bénéficiera à ceux qui font que nos valeurs européennes sont ce qu’elles sont: auteurs, interprètes, journalistes, éditeurs de presse et de livres, producteurs de films et de musique, services numériques, chercheurs, bibliothèques et beaucoup d’autres. Elle aidera notre presse et le secteur de la création, elle renforcera l’intelligence artificielle et rendra le patrimoine culturel européen plus facilement accessible à nos citoyens.

Enfin, pour la première fois dans la législation de l’Union européenne, les créateurs individuels bénéficieront de dispositions spécifiques qui renforceront leur position de négociation et les aideront à obtenir une rémunération équitable.

Chers députés, tous ces acteurs, tous ces auteurs nous regardent et attendent de l’Union européenne qu’elle tienne ses promesses. Mieux équiper nos créateurs, c’est faire vivre notre culture. Mieux équiper nos journalistes, c’est faire vivre notre démocratie. Nous estimons que le texte de l’accord politique qui se trouve devant vous est équilibré mais aussi ambitieux, il réconcilie les différents intérêts en jeu. Les créateurs et autres titulaires de droits seront équitablement rémunérés, l’impact sur les prestataires de services restera proportionné et les utilisateurs et leur liberté d’expression seront protégés.

Enfin, permettez-moi de mentionner que la Commission publiera une déclaration sur la situation des organisateurs d’événements sportifs accompagnant l’adoption de la directive. Le texte de la déclaration est joint à la résolution législative.

Aussi, je me réjouis d’entendre votre point de vue et je reste dans cette attente, tout en espérant sincèrement que, par le soutien à la directive sur le droit d’auteur, nous allons tous envoyer, encore une fois, un signal fort, un signal pour nos créateurs, nos auteurs, nos valeurs.

 
  
MPphoto
 

  Zdzisław Krasnodębski, autor projektu opinii Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. – Pani Przewodnicząca! Dyrektywa o prawach autorskich na rynku cyfrowym jest potrzebna – wszyscy sobie zdajemy z tego sprawę. Rozwiązania wypracowane lata temu, w czasach, kiedy przyjmowane były dyrektywy InfoSoc i e-commerce, zdezaktualizowały się. Hamują innowacje, wprowadzają niepewności prawne do działalności, a w niektórych przypadkach niebezpiecznie zniekształcają relacje na rynku.

Wydawałoby się więc, że sprawa jest jasna, jednakże tak nie jest. Ta dyrektywa stała się przedmiotem manipulacji i walki uprawianej przez gigantów korporacyjnych. Wielcy gracze po obu stronach barykady, podkreślam – po obu: zarówno jeżeli chodzi o gigantów internetowych, jak i koncerny prasowe – na przestrzeni ostatnich dwóch lat nie szczędzili ani środków finansowych na czarny PR, ani pomysłów na coraz większe manipulacje. Niestety niektórzy tym manipulacjom ulegają. Najbardziej bulwersujące jest to, że tym samym uczynili swoimi zakładnikami podmioty, które są także adresatami tej dyrektywy. Chodzi mi o naukowców, edukatorów, muzealników, scenarzystów, którzy czekają na rozwiązania z tej dyrektywy, ale o których interesy dzisiaj nikt się nie upomina.

Wydaje mi się jednak, że osiągnęliśmy punkt krytyczny i ten parlament nie jest w stanie podjąć racjonalnej decyzji w tej kwestii, i powinniśmy zająć się tym w następnej kadencji.

 
  
MPphoto
 

  Marc Joulaud, rapporteur pour avis de la commission de la culture et de l’éducation. – Madame la Présidente, tout a été dit sur les bénéfices de ce texte et je n’y reviendrai pas longuement. En vérité, je crois qu’il n’y a qu’une seule question: que représente ce vote pour l’Europe?

L’Europe s’est d’abord honorée en étant à l’avant-garde de la régulation numérique et en devenant désormais dans ce domaine un modèle mondial. Aujourd’hui, le choix est en vérité clair: soit nous confirmons notre position de leadership, soit nous y renonçons complètement.

Nous le savons, un accord de trilogue n’est pas un texte à la carte. C’est tout ou rien. Il n’y a plus désormais de fuite en avant possible et saboter cet accord, ce serait d’abord servir les intérêts des GAFA (géants du Web) car c’est à eux seuls que cela profiterait. Ça ne profiterait ni aux citoyens, ni aux auteurs, ni aux PME, mais tout simplement aux GAFA.

Ce que veulent les citoyens aujourd’hui, c’est un internet qui soit juste, où les plateformes ont des comptes à rendre, où les auteurs sont rémunérés, où les usages du quotidien sont protégés. C’est exactement ce que contient ce texte et le vote de ce midi pose en vérité une seule question: oui ou non, les plateformes ont-elles une responsabilité vis-à-vis de notre société?

C’est à cette seule question que les collègues devront répondre en responsabilité et en conscience. Ma réponse et celle des Européens est un «oui» ferme et définitif.

 
  
MPphoto
 

  Michał Boni, autor projektu opinii Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. – Pani Przewodnicząca! Artykuł 13 od początku budził wątpliwości, i dlatego potrzebny był jasny prawnie kompromis między prawami autorów, platform i użytkowników.

Internet to nie tylko dostęp do dzieł sławnych autorów i dziennikarzy. To twórczość cyfrowych kreatorów, komentatorów, idąca codziennie w miliony. Fałszywy jest zapis, że nie ma generalnego obowiązku filtrowania, bo zarazem jest prawny wymóg, by wszystko było sprawdzane pod kątem licencji. Ktoś promuje swój produkt z odwołaniami do treści, które na przykład jako pastisze powinny być wyjątkami. Ale czy maszynowe filtrowanie rozpozna niuanse? Skończy się na ostrożności platform. One mają wziąć na siebie cały ciężar rozpoznawania legalności. Nie chcę, by to korporacje decydowały o dopuszczaniu treści do obiegu. Ta ostrożność zamieni się w prewencję z obawy przed karami. Dawniej prewencja to cenzura, w świecie cyfrowym – to pomyłka, ale i strata szansy zarobku i reputacji.

Jestem za usunięciem art. 13 z dyrektywy. Wtedy dopiero mogę za nią – i za tym co w niej bardzo, bardzo dobre – zagłosować. I dziękuję Axelowi Vossowi za ciężką pracę, którą włożył w to, żebyśmy byli już tak, tak blisko.

 
  
MPphoto
 

  Pavel Svoboda, za skupinu PPE. – Pane předsedající, paní komisařko, Evropská unie zcela určitě potřebuje reformu copyrightu. Hledáme novou rovnováhu, rovnováhu mezi zájmy autorů, uživatelů a platforem mezi nimi. Hledáme rovnováhu pro 21. digitální století, a proto jsem rád, že návrh obsahuje nová vynětí z autorskoprávní ochrany ve prospěch vědy, ve prospěch vyučování, ve prospěch zachování kulturního dědictví.

Jsem rád, že ten návrh potvrzuje práva vydavatelů, ale zároveň že je ochoten vyrovnat se s parazity, s platformami, které vlastně kradou autorskoprávní obsah. Někteří kritizují návrh, že prý zavádí cenzuru internetu. Ale opravdovou cenzuru internetu by zavedl tehdy, kdyby zabránil talentovaným tvůrcům, talentovaným autorům, aby se v digitálním prostředí mohli profesionálně živit svým talentem. Aby vytvořil prostředí, kdy by se museli živit jako prodavači nebo taxikáři a teprve večer po práci by si mohli psát, co chtějí. To by byla opravdová cenzura internetu. Výsledek trialogu mě osobně uspokojuje dokonce více než původní mandát Evropského parlamentu, za což jsem velmi rád.

 
  
MPphoto
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, on behalf of the S&D Group. – Madam President, for the past two years we have debated different versions of Article 13 and now it is certain this text will change the internet as we know it and it will have vast negative effects on the way people share and acquire knowledge. We all had one great objective in mind: to help authors and performers, but in the end we failed to strike a balance between the rights of all the parties involved. This is a big mistake. Therefore, the only choice we have now is to delete Article 13. This is the minimum necessary to make this Directive less devastating for the European digital companies and our citizens who already demonstrate against this in the majority of capitals across the EU. The mandate we had from the European Parliament clearly protected and excluded the European small and medium-sized enterprises from the scope of Article 13. Unfortunately, this is no longer the case. Therefore, these SMEs will be obliged to buy expensive filtering technology, at the moment produced only by American giants. In the current text, all commercial websites and apps that allow users to post content will have to make best efforts to buy licenses for anything that the person may possibly upload in the future.

(The President cut off the speaker)

 
  
MPphoto
 

  President. – Thank you Madam. I’m really sorry, but I did warn, so apologies for interrupting you.

There is a blue-card request from Mr Rohde, but Mr Rohde you have speaking time so perhaps you could address it in your speaking time. I’ll reserve blue cards for those who are not involved in the debate.

 
  
MPphoto
 

  Sajjad Karim, on behalf of the ECR Group. – Madam President, Commissioner, may I first of all congratulate Axel on a job very well done in getting this file to this particular stage.

Now colleagues, my priority throughout has been to make sure that rightholders and creators continue to make a living in the creative industries and that their exclusive economic rights, including communication to the public, were protected. This was essential, given the emergence of new business models and platforms, which has led to an un-even playing field. It was not an easy negotiation, but I’m satisfied that my particular goal was achieved and that the necessary safeguards are in place. I will therefore be supporting the outcome in today’s votes, given the many improvements which have been made and these include: text and data mining will be possible for commercial purposes across the EU for the first time; Article 11 was improved during negotiations so that the future of publishing industry is secure; the right will only apply to individual words and small extracts of texts that are shared online; Article 13 clarifies that the platforms within the scope ‘communicatation to the public’ are no longer eligible for the e-commerce safe harbour and will be required to seek authorisation and fairly share revenues which they derive from copyright protected creative works. And the list goes on, and in particular the flexibility that we have been able to maintain for Member States is essential and there is not going to be any general monitoring of users. So, despite what some platforms have tried to persuade the general European public of, that has been nothing but an exercise of misleading and misinformation and this Parliament will push back against that type of exercise.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  President. – Sorry, Mr Rohde, you want to make a point.

 
  
MPphoto
 

  Jens Rohde (ALDE). – Madam President, yes I do, because I find it absurd that you’re preventing a debate. Listen, the whole world is watching us today and everyone comes down in the plenary and holds their own homemade speeches and we don’t have a debate on such a crucial topic, because you’re preventing it. I don’t think that’s wise and I don’t think it’s fair. Sorry.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  President. – I agree. I’d love everyone to have speaking time. I’m conscious that people have been in the Chamber who are not on the list and want to speak. You are on the list. I have to make a judgement call and I try and prioritise catch—the-eye. If you want this debate to go on longer and have an exchange, I am open to that but I will have a problem with the services. So I hope you can understand the reason for that decision. I hope you can make your point when I give you the floor, and I do take note.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Marie Cavada, au nom du groupe ALDE. – Madame la Présidente, c’est ce matin un moment tout à fait historique puisque, pour la première fois sur un continent, une assemblée parlementaire tente de rééquilibrer les rapports entre les GAFA et ceux qui les nourrissent, c’est-à-dire les créateurs et la presse.

L’économie de la création, qui brasse 530 milliards d’euros chaque année et emploie 7,2 millions de salariés en Europe, est gravement menacée par l’injustice de ces rapports financiers. Mais il y a au moins aussi grave, si ce n’est plus immédiatement dangereux, l’économie de la presse est en train de s’effondrer par morceaux et, jusqu’à présent, personne ne sait y remédier. La presse, chers collègues, la presse, Madame la Présidente, c’est la base de la démocratie. Quand il n’y aura plus de presse libre, quand il n’y aura aucun journaliste dans Google, dans Wikipédia, dans YouTube, ni ailleurs, vous n’aurez plus d’information. Vous aurez des passions et des rumeurs comme celles que nous venons de subir depuis un certain nombre de mois.

Ce texte, c’est la seule chance pour les créateurs, les entreprises de presse et les journalistes européens de rééquilibrer la situation en leur faveur et de protéger leur avenir. C’est pourquoi nous devons voter ce texte et le voter en bloc, en refusant tous les amendements. Il faut prendre ce texte comme un tout, car ça n’est qu’un premier pas. Il en faudra d’autres pour rééquilibrer cette affaire.

On nous parle de censure, on nous parle de filtrage, on nous parle de Wikipédia. Wikipédia est protégé dans le texte, il n’y a pas de censure, il n’y a pas de filtrage, et pourquoi ces idées sont-elles parvenues jusque dans cet hémicycle? Parce que pour la première fois en quinze ans de mandat où je suis ici, nous avons été bombardés comme de vulgaires prisonniers politiques intellectuels culturels par des mastodontes financiers qui vont prendre la totalité de nos activités.

Il faut voter ce texte en bloc, sinon ce sera un Munich intellectuel, qui aura de très graves conséquences pour l’avenir du continent européen.

 
  
MPphoto
 

  Julia Reda, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Drei Dinge sind an dieser Debatte ums Urheberrecht beispiellos. Erstens: 200 000 Menschen haben an diesem Wochenende gegen diese Reform demonstriert. Fünf Millionen haben eine Petition gegen Uploadfilter unterschrieben. Noch nie hat es einen derart breiten Protest gegen eine EU-Richtlinie gegeben.

Zweitens: Noch nie wurden Proteste von diesem Haus so konsequent ignoriert. Bereits im Sommer sahen sich Wählerinnen und Wähler einer massiven Desinformationskampagne ausgesetzt. Anstatt sich mit Kritik auseinanderzusetzen, wurde jede kritische Stimme mit Beleidigungen überzogen. Da wurden Gerüchte gestreut – wie eben vom Kollegen Cavada – E-Mails kämen von Bots, die EU-Kommission hat Kritikerinnen als Mob bezeichnet, und der Delegationsleiter der CDU, Herr Caspary, sagt sogar, Demonstranten wären bezahlt. All diese Diffamierungen sind frei erfunden und leicht widerlegt.

Lanciert wurden sie von einigen wenigen Lobbygruppen, und verbreitet wurden sie im Feuilleton bestimmter Zeitungen, die sich von der Urheberrechtsreform Profite erhoffen. Leider hat diese Desinformation funktioniert. Heute, wo Bilder von Massendemonstrationen um die Welt gehen, glauben manche immer noch, die Mails kämen nicht von echten Menschen. Dieser Glaube, alle Kritik sei aus Amerika gesteuert, hat sie dagegen geimpft, sich mit dem Bedenken inhaltlich auseinanderzusetzen. Ganz gleich, dass die Warnung vor Uploadfiltern vom Bundesdatenschutzbeauftragten kommen, vom UN-Sonderberichterstatter für Meinungsfreiheit und von führenden Forschungszentren.

(Zwischenrufe)

Drittens: Niemand, weder die Union noch die SPD noch die Opposition, hält diese Reform für sinnvoll. Niemand will die politische Verantwortung übernehmen für Uploadfilter, die mit Artikel 13 kommen. Dafür stimmen wird die Bundesregierung trotzdem.

Liebe Kollegen, ich bitte Sie, Sie haben alle ihre Zeit. Ich möchte bitte auch meine Rede halten dürfen. Danke schön. Frau Vorsitzende, ich warte, bis sich die Kollegen beruhigt haben.

(Die Präsidentin bittet die Abgeordneten zur Ruhe)

Niemand in der Bundesregierung will Verantwortung für die Uploadfilter übernehmen, nicht einmal Kanzlerin Merkel. Dafür stimmen wird die Bundesregierung trotzdem. Und seit gestern wissen wir auch, woran das liegen könnte, denn die FAZ hat einen Kuhhandel zwischen Deutschland und Frankreich aufgedeckt, wonach Deutschland anscheinend Uploadfilter akzeptiert – im Tausch gegen Frankreichs Zustimmung zur Nord-Stream-Gaspipeline. Das Tragischste...

(Zwischenrufe)

(Die Präsidentin mahnt die Abgeordneten zur Ruhe)

Meine Damen und Herren, das Tragischste an diesem Vorgang ist: Eine neue Generation, die dieses Jahr zum ersten Mal zur Europawahl geht, lernt gleich ihre Lektion. Eure Proteste sind nichts wert, die Politik wird Lügen über euch auskippen und sich von Sachargumenten nicht beeindrucken lassen, wenn es um knallharte geopolitische Interessen geht. Diese Erfahrung, dieses Gefühl von Machtlosigkeit wird sie nachhaltig prägen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, so können wir nicht Politik machen.

Diese Richtlinie darf nicht ohne Änderung durchkommen. Das wäre nicht nur verheerend für die Freiheit im Netz, es würde auch einer ganzen Generation das Vertrauen rauben, dass die Politik funktioniert und dass dieses Parlament die Interessen der Bevölkerung vertritt. Deshalb müssen wir Artikel 11und 13 streichen.

(Die Rednerin ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“ gemäß Artikel 162 Absatz 8 der Geschäftsordnung zu beantworten.)

 
  
MPphoto
 

  Daniel Caspary (PPE), Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. – Sehr geehrte Kollegin Reda, habe ich Sie gerade richtig verstanden, dass Sie mir unterstellt haben, dass ich Demonstranten als gekauft bezeichnet hätte? Wenn dem so wäre – denn ich habe Sie so verstanden, ich möchte ganz klar klarstellen und wiederholen, was ich gesagt habe, und ich bitte, nur meine Worte zu nehmen und nicht das, was Sie und andere Interessierte bewusst desinterpretieren und fehlinterpretieren. Ich habe gesagt: Nun wird offensichtlich versucht, auch mit gekauften Demonstranten die Verabschiedung des Urheberrechts zu verhindern. Damit habe ich ausdrücklich nicht die tausenden jungen Menschen gemeint und die tausenden Menschen gemeint, die auf die Straße gehen, die vom Recht auf Demonstration Gebrauch machen. Ich werde das immer verteidigen, weil ich überzeugter Demokrat bin. Aber wenn die Frankfurter Allgemeine Zeitung in einem Artikel mit der Überschrift ...

(Die Präsidentin entzieht dem Redner das Wort.)

 
  
MPphoto
 

  Julia Reda (Verts/ALE), Antwort auf eine Frage nach dem Verfahren der “blauen Karte”. – Herr Caspary! Sie haben es gerade selbst vorgelesen. Sie haben gesagt, dass einige Demonstranten gekauft waren. Und Sie haben da von 450 Euro geredet. Wir haben das alles gehört. Die 450 Euro, von denen Sie geredet haben, hat die Bürgerrechtsorganisation EDRi ihren Mitgliedern und Freiwilligen angeboten, um nach Brüssel zu kommen, um an Lobbytreffen teilzunehmen. Genau so tut das die GEMA. Sie glauben doch nicht wirklich, dass, wenn zum Beispiel Mitglieder der GEMA nach Brüssel eingeladen werden, die ihre Reisekosten selbst tragen müssen? Das sind keine gekauften Demonstranten.

(Die Präsidentin entzieht der Rednerin das Wort.)

(Die Rednerin ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“ gemäß Artikel 162 Absatz 8 der Geschäftsordnung zu beantworten.)

 
  
MPphoto
 

  President. – Mr Rohde, did you indicate a point of order? Can I try and solve this by the following? You have one minute’s speaking time coming up in a moment. Do you want to use that now for a question?

(Interjection from Mr Rohde off micro)

I can hear you, but I’m not sure everyone else can because your microphone is not on. I’m trying to make sure that the people who’ve come into this Chamber early to be in catch—the—eye get that moment. Because you are insisting, Mr Rohde, and it’s disrupting the debate, I would ask Ms Reda whether she will take a short question from you now.

I hope you will respect my decision from here on in.

 
  
MPphoto
 

  Jens Rohde (ALDE), Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. – Frau Reda, wo ist dieser Uploadfilter ganz konkret im Text? Bitte antworte!

 
  
MPphoto
 

  Julia Reda (Verts/ALE), Antwort auf eine Frage nach dem Verfahren der “blauen Karte”. – Sehr geehrter Herr Rohde! Im Text steht: Plattformen müssen für gemeldete Inhalte den Upload verhindern. Sie können sich zwar um Lizenzen bemühen, aber die Rechteinhaber müssen ihnen keine Lizenz erteilen und können im Zweifelsfall auf Uploadfiltern bestehen. Das steht ganz eindeutig im Text.

(Beifall und Zwischenrufe)

 
  
MPphoto
 

  Jiří Maštálka, za skupinu GUE/NGL. – Paní předsedající, dnešní zasedání spíše připomíná finále fotbalového mistrovství než racionální parlamentní rozpravu. Myslím, že budu mluvit za vás za všechny, pokud řeknu, že se nám všem uleví, až se tento text odhlasuje, a to snad i bez ohledu na jeho výsledek.

I když zásadně nesouhlasím s články 11 a 13, máme za sebou 2 roky tvrdé práce a náročného vyjednávání. Není žádným tajemstvím, že s výsledkem nejsem spokojen a svojí frakci doporučím hlasovat proti návrhu. Promeškali jsme jedinečnou možnost zmodernizovat autorské právo tak, abychom stimulovali evropský kreativní průmysl, podpořili inovace a malé a střední podniky. Místo toho máme na stole návrh, který počítá, promiňte, s cenzurou internetu, šikanou nově začínajících podniků, návrh, který povede k úbytku diskusních fór a nakonec dopadne na každého jednotlivého uživatele sociálních sítí. Skončí tak internet, jak jej známe dnes. K tomu bych mohl uvést řadu konkrétních důkazů, ale času je málo.

Navíc se domnívám, že pokud si kolegové tento návrh odhlasují, podtrhuji, odhlasují, dají tím do obličeje facku všem těm tisícům občanů, kteří nám denně psali varující emaily, podepisovali petice a demonstrovali na ulicích. Evropský parlament tím jen dokáže, proč je čím dále tím více států skeptických vůči členství v této instituci. Arogance moci a odklon od občanů a jejich zájmů ve prospěch zájmů nadnárodních korporací je přesně to, co musíme změnit.

 
  
MPphoto
 

  Jonathan Arnott, on behalf of the EFDD Group. – Madam President, we’re being lobbied extensively by both sides of this debate. On one side I’m hearing from huge numbers of ordinary people who are concerned about the future of their Internet, and on the other side, we’ve got cocktail receptions, slick advertising, even saw a taxi on the way here advocating this legislation. Now don’t think for a second that the creative industries are uniformly behind this legislation, because they’re not. But the big players are the ones with the money to lobby and I care far more about the voices and views of my constituents, about ordinary people, than the views of lobbyists who are paid to tell us what they want us to think. Now, of course, what we need is a balance between protecting creators of copyrighted material and protecting the lawful rights of citizens going about their daily business. But this legislation, in particular Articles 11 and 13, does not deliver that balance. It is fundamentally illiberal, because in practice tech companies will end up treating citizens as guilty until proven innocent on copyright, content will end up being removed automatically. It will push one size fits all enforcement upon platforms across Europe, despite national copyright law being different from one country to the next. You can’t deal with that minefield, so legal content will end up being treated as though it is illegal. Many of you here are true believers in the European project, all I can say is what I see from the United Kingdom, British people’s opinions on this place haven’t changed very much, people who supported remain still support remain, people who voted leave still support leave generally speaking, but I have had people come to me to tell me that they voted to remain in 2016 but now would vote leave because of the Copyright Directive. In other European countries, if you vote for this today, you will drive a wedge between the European Union and young people across Europe. This is bad legislation. It is classic end-of-term legislation. This Parliament has three and half weeks to complete its business ready for the European elections and things are being rushed through because of that. They have not been properly and fully considered. Please listen to your constituents on this. Please don’t make the chasm between this Parliament and the people of the United Kingdom, the people of Europe, any wider than it already is.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 162(8))

 
  
MPphoto
 

  Bogdan Andrzej Zdrojewski (PPE), pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki. – Jestem jedną z ostatnich osób, o których można powiedzieć, że jest lobbystą, ale bardzo mi zależy na tym, aby rozróżniać lobbystów. Chciałbym wyraźnie podkreślić, że tej grupy, która walczy o prawo do swojego wynagrodzenia, nie można nazwać lobbystami.

Mam do Pana pytanie: Czy Pan odróżnia lobbystów działających na rzecz podmiotów gospodarczych od tych, którzy walczą tylko i wyłącznie, aby ich nie okradać z ich wynagrodzenia?

 
  
MPphoto
 

  Jonathan Arnott (EFDD), blue-card answer. – I have no problem with people who want to make a living putting their points across – that is absolutely what they should do. And I also have no problem with average members of the public putting their points across. But what I’m seeing, time and time again, is that we are being pushed by the industry rather than being pushed by those creators, and actually when I hear from creators in my constituency I don’t hear of it as this one-sided idea that they desperately want this; I actually hear from both sides. But I’m also seeing from members of the public that they really are very, very concerned about the impact of 11 and 13.

 
  
MPphoto
 

  Marie-Christine Boutonnet, au nom du groupe ENF. – Madame la Présidente, aujourd’hui, nous nous prononcerons sur la directive «droits d’auteur»: ce sera un jour historique pour la création en Europe ou, au contraire, un jour noir pour la culture.

Le texte présenté est le résultat de près de trois ans de travail méticuleux, son contenu ne correspond en rien à toutes ces fausses nouvelles et manipulations orchestrées par les géants de la Silicon Valley. Bien au contraire, le texte assure un équilibre entre les intérêts des créateurs et ceux des utilisateurs.

Ces utilisateurs seront renforcés dans leurs droits, notamment face aux plateformes en ligne qui, trop souvent, retirent leurs contenus pourtant légaux.

Ce texte est fondamental pour nos artistes, ils ont droit à une rémunération juste et équitable de la part de ces plateformes qui s’enrichissent grâce à leurs œuvres.

Malraux disait que la culture ne s’hérite pas, elle se conquiert, cela n’a jamais été aussi vrai. Alors, en tant que rapporteur fictif, je dis oui à la culture, oui aux droits de nos auteurs, créateurs, éditeurs et artistes.

 
  
MPphoto
 

  Λάμπρος Φουντούλης (NI). – Κυρία Πρόεδρε, ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πολλές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο Διαδίκτυο και ειδικά στον χώρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης εφαρμόζουν λογοκρισία βασισμένη αποκλειστικά στις επιθυμίες και τα συμφέροντα των ιδιοκτητών τους. Πώς άραγε νομιμοποιούνται ιδιωτικοί φορείς να περιορίζουν θεμελιώδεις ελευθερίες; Οι σημάνσεις και η κατηγοριοποίηση του περιεχομένου μπορεί να χρησιμοποιούνται ως εργαλείο στιγματισμού ή εξοβελισμού ανεπιθύμητων ή ανταγωνιστικών ιδεών και προσώπων. Για παράδειγμα, μόνο η απλή αναφορά του ονόματός μου ή κοινοποίηση ομιλίας μου στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε συγκεκριμένο μέσο κοινωνικής δικτύωσης αρκεί ώστε να τιμωρηθεί o κάτοχος του λογαριασμού με ποινή αποκλεισμού για σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα ή να του κλείσουν το προφίλ.

Εάν λοιπόν σε αυτό το ήδη ζοφερό για την ελευθερία του λόγου περιβάλλον προσθέσουμε και οργουελικής εμπνεύσεως λογισμικά που θα ανιχνεύουν τις απαγορευμένες λέξεις, καταλαβαίνουμε πως θέτουμε τις βάσεις για μια καταπίεση των ελευθεριών βγαλμένη από τις πιο μαύρες σελίδες της Ιστορίας, που αρμόζει μόνο στα σοβιετικά καθεστώτα. Σας ερωτώ λοιπόν: Αυτό είναι το μέλλον που επιθυμείτε για την Ένωση; Εμείς σίγουρα όχι και γι’ αυτό θα καταψηφίσουμε τη συγκεκριμένη έκθεση και κυρίως τη συγκεκριμένη διάταξη.

 
  
MPphoto
 

  Sabine Verheyen (PPE). – Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Seit über zweieinhalb Jahren haben wir hier im Parlament und mit den Mitgliedstaaten gerungen, um einen ausbalancierten Kompromiss zu finden, und haben nun endlich einen Text, der mehr Fairness im Internet ermöglicht und insbesondere die rücksichtslos kapitalisierenden Großkonzerne in die Verantwortung nimmt. Der Schutz geistigen Eigentums ist ein Grundrecht, und wer heute gegen das Urheberrecht stimmt, stimmt dafür, dass Kunst und Kultur wieder zu einer brotlosen Kunst werden. 2016 lag das jährliche Medianeinkommen eines europäischen Regisseurs und Drehbuchautors bei 19 000 Euro. Das kann nicht das Ziel unserer Gesellschaft und nicht das Ziel unserer Politik sein. Die gleichen Politiker, die hier vollmundig für Mindestlohn, für adäquate Einkommen kämpfen, ignorieren hier eine Situation, in der kapitalistische Großkonzerne Kulturschaffende bis zum Gehtnichtmehr ausbeuten.

Das Ziel dieser Richtlinie ist nicht das Blocken, sondern das Lizenzieren von Inhalten. Und damit es keine Mammutaufgabe wird, wurden die Lizenzierungsverfahren vereinfacht. Dabei wird die Meinungsfreiheit unter anderem in Erwägung 70, Artikel 17 Absätze 7, 8 und 9 und in vielen anderen Bereichen sichergestellt. Zusätzlich gibt es viele Ausnahmeregelungen, um unverhältnismäßige Anforderungen zu vermeiden. Nicht kommerzielle Plattformen und Plattformen wie beispielsweise Wikipedia, Dropbox, eBay sind grundsätzlich von der Richtlinie ausgenommen, und auch für Start-ups, Kleinst- und Kleinunternehmen gelten Sonderregeln. Wenn sie aus den Ausnahmen herausfallen, gilt immer noch die Proportionalität der Maßnahmen und die Verhältnismäßigkeit, die mit dahintersteht.

Wir bringen Fairness ins Internet, und Plattformen sind diejenigen, die den größten Gewinn abschöpfen. Hier müssen wir endlich Regeln schaffen, die Fairness im Internet erlauben und die dem reinsten Kapitalismus, den wir hier immer wieder erleben, endlich ein Ende setzen.

 
  
MPphoto
 

  Virginie Rozière (S&D). – Madame la Présidente, cette directive est le fruit de deux ans et demi de travail acharné et elle est attendue par toute la culture européenne: artistes, auteurs, journalistes, producteurs, éditeurs, chercheurs. Mais elle est aussi attendue par les utilisateurs et les consommateurs car elle va apporter la sécurité juridique et sortir les nouveaux usages de l’arbitraire des plateformes.

Elle est aussi la preuve que l’Europe est capable d’affirmer sa souveraineté face à des entreprises devenues monstrueuses par leur taille, mais aussi par leurs pratiques de pillage de nos données personnelles, de nos vies privées, de notre temps, mais aussi, dans le cas présent, du travail des auteurs et des artistes européens. Comment accepter que le travail ne soit plus rémunérateur parce qu’il s’agit de numérique? Au contraire, tout travail mérite salaire!

Quant à leurs pratiques de lobbying agressif et mensonger, nous ne pouvons plus fermer les yeux sur les multiples infractions à nos règles de transparence, sur les menaces que nous avons reçues, sur les financements pour le moins obscurs d’un certain nombre de plateformes et d’organisations.

Alors j’espère que le vote de ce midi marquera l’acte I du combat victorieux de l’Europe contre l’ultralibéralisme prédateur et pour la culture européenne.

 
  
MPphoto
 

  Kosma Złotowski (ECR). – Pani Przewodnicząca! Byliśmy przed chwilą świadkami sporu o to, co jest w tej dyrektywie. To właśnie kwintesencja tego, o co chodzi, bo największy problem z tą dyrektywą polega na tym, że jej interpretacja będzie ważniejsza niż sama treść, którą poseł Voss tak nieprzekonująco zachwala. Tu właśnie kryje się największe zagrożenie: w niejasnych terminach i definicjach. Wprowadzenie praw pokrewnych dla wydawców prasowych będzie oznaczać poważne ograniczenie debaty publicznej. Na rynku zostaną tylko najwięksi wydawcy, którzy już dzisiaj mają ogromny wpływ na kształtowanie opinii publicznej. To oni podzielą się zyskami z podatku od linków i stworzą monopol informacyjny, którego nie będą mogły już przełamać mniejsze portale czy blogerzy. Dlatego apeluję o odrzucenie tej dyrektywy.

 
  
MPphoto
 

  Jens Rohde (ALDE). – Fru formand! Jeg må sige, at det er ganske utroligt, at vi her i dag skal lytte til især en venstrefløj, som lader sig spænde for de store techgiganters vogn - techgiganter, som ikke engang betaler skat! Skal vi lige få adresseret et par af de misforståelser, som har været i debatten: Der er ingen link-tax, der er ikke noget upload-filter. Uanset hvor meget Julia Reda påstår det, så er der ikke noget upload-filter! Der er heller ikke nogen indskrænkninger af den enkelte borgers rettigheder, snarere tværtimod!, fordi ansvaret nu ligger ovre hos platformene. I dag - og det er jo sådan lidt sjovt - da accepterer vi gladeligt, at Facebook og andre giganter har dårligt uddannede indere i New Delhi til at bestemme, hvad der skal være på vores platforme, og hvad vi må uploade. Men vi accepterer ikke nogen form for teknologi, som ikke handler om at overvåge den enkelte, men som handler om at overvåge det kunstværk, som man har krav på rettighederne til. Dette er et opgør med verdenshistoriens største kunsttyveri begået af de store techgiganter, som ikke betaler skat. Uden en stærk kreativ industri bliver vi økonomisk fattigere, og vi bliver åndeligt fattigere. Derfor håber jeg, at der er et stort flertal, der stemmer for den aftale, vi har lavet her i dag.

 
  
MPphoto
 

  Helga Trüpel (Verts/ALE). – Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir wollen ein freies, aber auch endlich faires Netz. Wir wollen Freiheit und Verantwortung. Wir wollen keine Zensur. Keiner von uns! Zensur ist in China – da ist aber kein Urheberschutz. Was wir wollen, ist, dass aktive, kommerzielle Plattformen endlich lizenzieren müssen. Alles was lizenziert wird, wird nicht gefiltert. Es ist eine Win-Win-Situation, was wir vorschlagen. Die Uploader kriegen Rechtssicherheit, es gibt keine Abmahnwellen mehr, die Plattformen müssen endlich Verantwortung übernehmen, und die Urheberinnen und Journalistinnen werden endlich angemessen bezahlt. Das nenne ich eine faire Regel! Und wir bringen Gerechtigkeit ins freie Netz, das wir alle wollen.

Wir brauchen generell Regeln für den Plattformkapitalismus. Die müssen Steuern zahlen, die müssen Verantwortung übernehmen, wenn es Desinformationskampagnen gibt. Wir brauchen Datenschutz – den haben wir schon beschlossen. Und Urheberschutz ist für mich ein Teil eines solchen Regelungspakets. Es geht nicht um Überregulierung. Es geht einfach um faire Regeln. Und Urheber sind in unserer Gesellschaft eine Minderheit. Sie brauchen unseren Schutz, sie brauchen unsere Förderung.

Bitte stimmen Sie für diese Richtlinie! Es geht um Gerechtigkeit im Internet.

 
  
MPphoto
 

  Martina Michels (GUE/NGL). – Frau Präsidentin! Ich habe einst die europäische Harmonisierung des Urheberrechts begrüßt. Aber das, was jetzt vorliegt, ist alles andere als mutig. Die Befürworter der Reform, vor allem Verlage und Verwerter, sagen: Die Kreativen sind gestärkt worden. Aber fünf Millionen Menschen – und ich bitte Sie, das sind auch Kreative – haben uns inzwischen per Unterschrift mitgeteilt: Man überlässt Maschinen keine Entscheidungen über Grundrechte; dafür gibt es den Rechtsstaat. Und egal, wie Uploadfilter in Artikel 13 oder 17 umschrieben werden – kleinere Provider können nicht mit der ganzen Welt Lizenzen aushandeln. Das ist absurd. Die kostspielige Filterpflicht bleibt. Plattformregulierung sieht anders aus: Digitalsteuer, ethische Algorithmen, strenges Kartellrecht. Und deshalb lehnen wir das Ergebnis des Trilogs ab. Lasst uns bessere Lösungen finden! Es geht nicht um Marktbereinigung, sondern um freie Kommunikation im 21. Jahrhundert, analog und digital.

 
  
MPphoto
 

  Gerard Batten (ENF). – Madam President, no one is against fair copyright and protecting the legitimate rights of authors, but this directive is about promoting the interests of multinational corporations and maximising their profits. It is also about controlling and shutting down free speech and dissent not approved of by the media and political establishments. Dissenting voices are already being de—platformed and de—monetised and this will institutionalise censorship.

UKIP MEPs and others forced a vote on this directive using the Rules of Procedure, otherwise it would have gone through on the nod last year. Members should take note that the European elections will follow shortly. Voters should take note of which MEPs and which parties voted for this directive, and they should vote against them on 23 May. The European Union and the political and media establishments want to suppress free speech and dissent. If MEPs vote for this directive, then they deserve to lose their seats.

 
  
MPphoto
 

  Dobromir Sośnierz (NI). – Pani Przewodnicząca! Internet stał się tym, czym jest, stał się takim światem w miniaturze dzięki dobrowolnemu zaangażowaniu zwykłych ludzi i dzięki brakowi regulacji. I to was boli, bo rozwój internetu jest przykładem tego, jak mógłby się rozwijać nasz świat, gdyby nie te wszystkie wasze regulacje, gdyby nie ten ciężki plecak przepisów i podatków, który każdy z nas musi na co dzień dźwigać. Internet to jest po prostu ostatni bastion wolności i to wam nie daje spać, bo to jest dowód na to, że wszystkie wasze regulacje i te rozporządzenia, dyrektywy są tak naprawdę zbędne i szkodliwe, i świat bez tego rozwijałby się lepiej, rozwijałby się dokładnie tak jak internet. Gdyby nie te wasze ambitne plany, wartości dodane, efekty dźwigni, wysyłanie silnych sygnałów, to żyłoby się nam po prostu lepiej i prościej. Dlatego próbujecie to zniszczyć, dlatego próbujecie wsadzić stopę w drzwi za każdym razem, kiedy pojawia się okazja, ale my nie chcemy waszej nogi w tych drzwiach. Teraz cofacie się o parę centymetrów, bo ludzie protestują, ale my nie chcemy was tam w ogóle, nie chcemy waszych regulacji, nie chcemy waszych łap w internecie. To działa dobrze, twórczość rozwija się w internecie bez żadnych waszych regulacji.

 
  
MPphoto
 

  Luis de Grandes Pascual (PPE). – Señora presidenta, el famoso artículo 13 trata de dar la responsabilidad que tienen las plataformas en caso de infracción de los derechos de autor. Ni más, ni menos, señorías.

Hay muchas infracciones de derechos de autor en internet provocadas por la libertad que permite que cualquier usuario suba libremente lo que quiera a las plataformas digitales, incluyendo contenidos que están protegidos por derechos de autor, es decir, que son propiedad de alguien.

Hay una cosa que debemos tener clara: los derechos de autor son un derecho de propiedad como cualquier otro derecho de propiedad, material o no. Y existen para los artistas puedan vivir de sus obras, por lo que es nuestro deber protegerlo, y yo lo defiendo de forma inequívoca. En lugar de responsabilizar a cada usuario individual por el contenido que publica, la plataforma será la responsable, porque después de todo, la plataforma es quien obtiene beneficios por este contenido a través de los ingresos publicitarios o del análisis de los datos de comportamiento. Es por tanto la plataforma la que debe comprar la licencia o asegurarse de que nadie suba contenidos sin el consentimiento del propietario.

Considero que resultado del acuerdo alcanzado entre trílogos por el ponente Voss es muy positivo. Responde satisfactoriamente al objetivo de corregir los desequilibrios de la aparición de nuevos agentes que el entorno digital ha provocado. Y yo creo que merece todo nuestro apoyo.

 
  
MPphoto
 

  Tiemo Wölken (S&D). – Frau Präsidentin! Nur Google ist gegen diese Reform, sagen die Befürworterinnen und Befürworter der Richtlinie. Aber das stimmt nicht! Dagegen sind der Bundesdatenschutzbeauftragte, der UN-Sonderberichterstatter für Menschenrechte, viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und auch viele Urheberinnen und Urheber. Diese Reform führt dazu, dass Verwerter stärker werden, aber nicht Kreative.

Die Wahrheit ist: In dieser Debatte geht es mittlerweile um viel mehr als um das Urheberrecht. Es geht um den Umgang mit unserer Demokratie. Fünf Millionen Menschen, die eine Resolution unterschreiben, werden von der Kommission als Mob bezeichnet. Kritische junge Menschen werden von den politischen Gegnern, Befürwortern der Reform, als ferngesteuerte Bots und Computerprogramme bezeichnet. Demonstrierenden jungen Menschen wird unterstellt, dass sie ein Demogeld von 450 Euro annehmen und nur deswegen demonstrieren gehen.

In dieser Debatte geht es um den Zustand unserer Demokratie, und wir müssen insbesondere die jungen Europäerinnen und Europäer ernst nehmen, die arge Bedenken mit dieser Reform haben, die ihr Internet, so wie sie es kennen, tatsächlich zerstören wird.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir müssen Artikel 13 streichen!

(Der Redner ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“ gemäß Artikel 162 Absatz 8 der Geschäftsordnung zu beantworten.)

 
  
MPphoto
 

  Dennis Radtke (PPE), Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. – Lieber Kollege, du hast gerade aufgezählt, wer jetzt alles außer Google noch gegen die Reform ist. Die Justizministerin und Spitzenkandidatin der deutschen Sozialdemokratie, Frau Barley, hast du jetzt in der Aufzählung vergessen. Wie ist denn jetzt ihre Position? Sie hat ja im Rat dafür gestimmt, und jetzt ruft sie überall auf den SPD-Veranstaltungen: Haltet den Dieb, wir müssen dagegen stimmen! Von daher ist mir das jetzt nicht so ganz klar, und ich erhoffe mir jetzt noch ein bisschen Aufklärung von dir.

 
  
MPphoto
 

  Tiemo Wölken (S&D), Antwort auf eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. – Lieber Dennis, es ist mir eine Ehre, dir zu helfen. Die Bundesjustizministerin lehnt Uploadfilter ab und musste sich der Bundeskanzlerin geschlagen geben, die einen Deal mit der französischen Regierung abgeschlossen hat, wie die FAZ gestern berichtet hat. Es gibt angeblich den Tausch – und die FAZ macht so was ja nicht einfach so öffentlich – Gas gegen Uploadfilter. Das ist der Grund.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Lucke (ECR). – Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Es ist ja schon erstaunlich, was die FAZ da aufgedeckt hat, nicht wahr? Ganz augenscheinlich werden sachfremde Zusammenhänge hergestellt, und es wird irgendwie ein Tauschgeschäft gemacht zwischen Nord Stream 2 einerseits und den Uploadfiltern andererseits. Das ist, glaube ich, nicht der Stil, in dem wir hier Politik machen sollten. Wir sollten sachgerecht fragen: Brauchen wir denn tatsächlich diese Uploadfilter, um den völlig unbestrittenen Urheberrechtsschutz durchzusetzen? Niemand will ja den Künstlern ihre Einnahmen nehmen, aber ist es tatsächlich nötig, dass man das mit diesen Filtern macht?

Und wenn in diesem Hause behauptet wird, dass das Gesetz überhaupt keine Filter vorsehe, dann ist das einfach unwahr. Denn selbstverständlich steht im Gesetz: Jede Plattform muss, bevor sie den Content öffentlich macht, erst einmal überprüfen, ob dadurch Urheberrechte tatsächlich verletzt werden. Diese Überprüfung ist eine Filterung, und deshalb ist ein Uploadfilter in diesem Gesetz drin. Dieser Uploadfilter führt aber zum overblocking, er führt gerade dazu, dass die kleinen Künstler, die noch keinen Vertrieb haben, noch keinen Verleger haben, nicht imstande sein werden, ihren Content zu verbreiten. Und deshalb ist das, was hier passiert, wettbewerbsfeindlich. Wir sollten Artikel 13 aus der Urheberrechtsrichtlinie streichen und sie ansonsten verabschieden, weil der Urheberrechtsschutz als solcher wichtig ist.

 
  
MPphoto
 

  Yana Toom (ALDE). – Madam President, the fact that this Directive took two and half years doesn’t make it better, unfortunately. The impact of this Directive on human rights is drastic, as has been pointed out by academics, digital rights NGOs and David Kaye, the UN Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, in particular when it comes to the Universal Declaration of Human Rights, which clearly states that everyone has the right to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers. This is exactly what Articles 11 and 13 will breach by creating obstacles in the way we seek, receive and impart information. It is clear that the rights of creators need to be protected, but creators and rightholders are not the same and we need to consider that this proposal is not balanced. We are putting the rights of a small group ahead of the rights of everyone else. The last time we voted in September, there were several alternatives on the table. Now that is not the case. It is either accept Articles 11 and 13 as is or reject them. I would like to urge my colleagues to vote to delete these articles. The damage to our fundamental rights will simply be too high.

 
  
MPphoto
 

  Max Andersson (Verts/ALE). – Madam President, I would like to talk about the ridiculous conspiracy theory advanced by the corporate lobby, which is that those of us who want a free and open internet are in the pay of – or have been fooled or hoodwinked by – Google and Facebook.

That is just tosh! We have been fighting against the internet giants for years. We have been fighting for data protection. We have been fighting for people’s privacy. We have been fighting against their monopolistic tendencies. I would like to hit Google and Facebook where it hurts. I would like them to pay their taxes. I’m fighting for a digital tax. We’re fighting for strong e-privacy regulation, and we’re fighting for them to take editorial responsibility for what they’re doing.

This is not the right thing to do. I don’t trust Google and Facebook, but I do trust all the experts who say that Articles 11 and 13 are bad for the internet and should not be allowed to cause collateral damage.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Patrick Le Hyaric (GUE/NGL). – Madame la Présidente, il est temps de légiférer pour obliger les grands groupes numériques nord-américains à restituer aux créateurs, aux éditeurs et aux journalistes la valeur qu’ils leur pillent pour alimenter leurs réseaux afin de s’accaparer la manne publicitaire qu’ils enlèvent du même coup aux médias et à la presse.

On comprend les pressions et les appétits des géants du numérique quand on sait que la création dans l’Union européenne, comme vient de le rappeler M. Cavada, représente 536 milliards d’euros par an. Il y a aujourd’hui plus de personnes qui travaillent dans les secteurs de la création et de la culture que dans l’automobile et les télécoms réunis.

Ce dont nous discutons ici avec le vote de la directive sur les droits d’auteur et droits voisins, c’est de la diversité culturelle et du pluralisme. La directive crée un cadre juridique équilibré obligeant les grandes plateformes à respecter les créateurs et les journalistes, tout en assurant aux utilisateurs une sécurité juridique qui n’existe pas jusque-là. Il garantit un droit au partage et favorise l’accès de toutes et tous à la connaissance tout en promouvant le renouvellement de la création en la protégeant. C’est la création et la production de contenus qu’il faut défendre et pas le pillage, et c’est l’objet de cette directive.

 
  
MPphoto
 

  Stanisław Żółtek (ENF). – Pani Przewodnicząca! Ta wersja dyrektywy również wprowadza inwigilację i cenzurę, jakich nie ma w komunistycznych krajach. Zagmatwano tylko treść, żeby ukryć prawdziwy zamiar. Ale już nie warto przekonywać tego parlamentu. Większość i tak zagłosuje, jak każe szefostwo. Zwracam się więc do wyborców w Europie. Obywatele Europy, jeśli nie chcecie utracić resztek wolności, zmuście rządy swoich krajów do wyjścia z Unii Europejskiej. Utwórzcie śladem brexitu partię italexit i polexit. Opuśćmy ten twór, tego biurokratycznego potwora, jakim jest Unia Europejska. Stwórzmy prawdziwą Unię Europejską, unię narodów, od nowa. A już niech Was ręka boska broni, żeby głosować na posłów, którzy poprą tę dyrektywę. Sprawdźcie, jak niedługo będą głosowali.

(Mówca zgodził się odpowiedzieć na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki (art. 162 ust. 8 Regulaminu))

 
  
MPphoto
 

  Bogdan Andrzej Zdrojewski (PPE), pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki. – Powiedział Pan, że jest przeciwko tej dyrektywie, przeciwko wynagrodzeniu ludzi świata kultury. Powiedział Pan, że jest natomiast za polexitem czy że jest pan szefem partii Polexit, której głównym celem jest wyprowadzenie Polski z Unii Europejskiej?

 
  
MPphoto
 

  Jean-Marie Cavada (ALDE), question «carton bleu». – Madame la Présidente, mon intervention va être très courte, je vais demander à mon collègue qui est absolument convaincant sur l’idée qu’il faut sortir de l’Union européenne, pourquoi lui-même s’obstine à venir ici et à siéger quand ça lui fait tant de mal d’y être?

 
  
MPphoto
 

  Stanisław Żółtek (ENF), odpowiedź na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki. – Tak, jakiś miesiąc temu, może trochę dłużej niż miesiąc, publicznie ogłosiłem w tym Parlamencie, że jestem za wyjściem Polski z Unii Europejskiej. Jestem też za wyjściem innych krajów i utworzeniem nowej Unii Europejskiej, nie takiego biurokratycznego, zapatrzonego w siebie i pysznego potwora, jakim jest w tej chwili Unia. Ogłosiłem to publicznie, więc nie za bardzo rozumiem pytanie. Również w Polsce robię wszystko, żeby tak się stało. A w Parlamencie do tej pory mówiłem tak: jeżeli Parlament się nie zmieni, jeżeli Unia Europejska się nie zmieni, trzeba będzie wyjść. Ale to, co stało się ostatnio, to, co dzieje się z tą dyrektywą i innymi ustawami, które ostatnio zostały wprowadzone, oznacza tylko, że Unia przyspieszyła i zmieniła się, ale nie poszła w tę stronę, co chciałem. Poszła w drugą stronę, więc teraz trzeba po prostu wyjść i stworzyć ją od nowa. Bo obecna Unia to potwór…

(Przewodnicząca odebrała mówcy głos).

 
  
MPphoto
 

  President. – Thank you, sir. You answered one question and there were two, but I don’t have the time to give you to continue.

 
  
MPphoto
 

  Massimiliano Salini (PPE). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, io il primo ringraziamento lo devo fare al collega Axel Voss per l'eccezionale lavoro che ha condotto fino ad ora.

Questa mi pare possa essere considerata una delle battaglie più importanti dell'intero mandato che ci accingiamo a concludere, perché l'Europa è creatività, è lavoro ed è arte, e il motivo per cui questa battaglia è la battaglia che difende l'Europa che gli europei amano, è perché difende esattamente tutto questo.

Allora, ai colleghi che si scagliano contro questa direttiva chiedo di fare una valutazione attenta: se le piattaforme web intendono incassare miliardi di dollari dalla raccolta pubblicitaria, devono riconoscere il valore del lavoro di chi consente loro di fare quegli incassi. Facciano la battaglia quindi, magari, per evitare che su Google ci sia pubblicità: questo equilibrerebbe e renderebbe più democratica tutta questa discussione.

E cara collega Reda, lei parlava dei giovani. Tra quei giovani ci sono ragazzi che oggi vengono pagati tre euro al pezzo per il giornalismo ottimo che fanno, esattamente perché, all'origine della filiera, la piattaforma non paga i diritti d'autore. Se li vuole difendere, difenda il copyright.

 
  
MPphoto
 

  Γιώργος Γραμματικάκης (S&D). – Κυρία Πρόεδρε, η μάχη για τα πνευματικά δικαιώματα ξεκίνησε ως μια τεχνική συζήτηση, στην πορεία όμως εξελίχθηκε σε μάχη για την ψυχή της Ευρώπης, δηλαδή τον πολιτισμό και τις αξίες της. Η συμφωνία δεν εξασφαλίζει μόνο ότι οι καλλιτέχνες και οι δημιουργοί θα επιβιώσουν στην ψηφιακή εποχή. Αποδεικνύει επίσης κάτι σοβαρότερο: ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει το θάρρος να αντιμετωπίσει τους τεχνολογικούς κολοσσούς και τις δυνατότητές τους να παραπλανούν πολίτες και πολιτικούς. Εντυπωσιάζομαι από το ότι ορισμένοι συνάδελφοι δεν φαίνεται να το καταλαβαίνουν αυτό. Μετά λοιπόν από δυόμισι χρόνια διαπραγματεύσεων, πέντε διαφορετικές επιτροπές και τρεις ψηφοφορίες στην ολομέλεια έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι η οδηγία υποστηρίζεται από όλους τους επίσημους φορείς δημιουργών και καλλιτεχνών, που πολύ την έχουν συζητήσει. Ως εισηγητής των Σοσιαλιστών στην Επιτροπή Πολιτισμού θα ήθελα λοιπόν να παροτρύνω όλους τους συναδέλφους που τάσσονται υπέρ του ανοιχτού και ελεύθερου αλλά και δίκαιου Διαδικτύου να στηρίξουν το αποτέλεσμα του τριμερούς διαλόγου. Δεν θα είναι μια μάχη μόνο για το παρόν της Ευρώπης αλλά επίσης και για το μέλλον της.

 
  
MPphoto
 

  Richard Sulík (ECR). – Vážená pani predsedajúca. Aktuálna smernica o autorských právach, teda ten návrh, zásadným spôsobom obmedzuje slobodu internetu, konkrétne články 11 a 13. Aj preto sme mali prednedávnom vypnutú Wikipediu. Podľa článku 11 má byť predmetom autorských práv všetko okrem veľmi krátkych úryvkov. Žiaľ, nie je stanovené, čo to znamená: či sú to tri slová alebo tri vety. Článok 13 zavádza zodpovednosť prevádzkovateľov sociálnych sietí za to, že obsah nie je kradnutý. To je ako keby majiteľ parkoviska alebo prevádzkovateľ parkoviska mal byť zodpovedný za to, že auto, ktoré u neho odstavím, nie je kradnuté. Vyše päť miliónov ľudí podpísalo petíciu proti týmto dvom článkom. To je viac ľudí, ako sa vyjadrilo za zmenu času. Preto ma prekvapuje, ako Komisia a Rada ignorujú vôľu voličov a ako podliehajú vplyvu printových vydavateľstiev. Spolu so skupinou poslancov som podal návrh na vymazanie článkov 11 a 13, ale ak tento návrh prejde, za túto smernicu zahlasujem.

 
  
MPphoto
 

  Franc Bogovič (PPE). – Gospa predsednica, tako, kot imamo pravico do svobode govora na internetu, imamo tudi pravico do zaščite avtorske pravice.

Kulturne vsebine in neodvisno novinarstvo sta pomembna gradnika sodobne družbe. V debati pri tej direktivi so nekateri poizkušali dokazati, da se ti dve pravici izključujeta. A to ne drži.

Med njima je treba najti kompromis, ki ga je po večletnem delu upoštevajoč številna opozorila uspešno zaključil poročevalec Axel Voss. V njem smo se osredotočili samo na tiste največje platforme, ki dejansko ustvarijo velike dobičke z oglašanjem avtorskih vsebin na spletu in si tega ne želijo deliti z avtorji.

Če želimo preživetje neodvisnega novinarstva, neodvisnih glasbenih, filmskih del, če želimo ohranitev kakovosti, potem moramo narediti korak naprej.

Ta direktiva ne bo rešila vseh problemov, prevlade ameriških tehnoloških velikanov na svetovnem spletu, je pa vsaj začetek.

Postavil se bom na stran kreativnosti, ustvarjalnosti in podprl ta dokument, saj gre na pravičnost na internetu.

 
  
MPphoto
 

  José Blanco López (S&D). – Señora presidenta; nadie pretende acabar con la libertad en internet. Pero internet no puede ser un territorio sin ley. No habrá contenidos que explotar si no hay creación y no habrá creación si no hay una remuneración justa.

Esta Directiva trata de corregir esos desequilibrios para dar más fortaleza a los creadores, para reequilibrar la cadena de valor, y no entiendo cómo, desde la supuesta izquierda, algunos de izquierda defienden la explotación de los creadores y no defienden la redistribución de la riqueza de las grandes plataformas. No lo comprendo.

Nadie coarta la libertad de expresión. No se impone ninguna obligación de monitoreo. No se pone en riesgo ni enlaces ni memes. Esta Directiva está a la altura del siglo XXI y refuerza en todo caso una cosa: la libertad de expresión, la libertad de creación y la remuneración justa por el trabajo realizado.

(El orador acepta responder a dos preguntas formuladas con arreglo al procedimiento de la «tarjeta azul» (artículo 162, apartado 8, del Reglamento interno)).

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE), Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. – Ich wollte Herrn Blanco López eigentlich nur fragen, ob es stimmt, dass alle nichtgewerblichen Nutzer in Zukunft von der Haftung befreit sind, wenn sie up- und downloaden?

 
  
MPphoto
 

  Marisa Matias (GUE/NGL), Pergunta segundo o procedimento "cartão azul". – Senhor Presidente, eu quero perguntar ao colega que referiu que não há criação se não há remuneração justa para os criadores, peço-lhe que cite a parte da Diretiva onde está explícito que com ela haverá remuneração justa para os criadores. É que eu não a encontro. Há censura, mas remuneração justa para os criadores não está em lado nenhum. Cite-me, por favor, a parte da Diretiva onde está. Agradeço-lhe!

 
  
MPphoto
 

  José Blanco López (S&D), respuesta de «tarjeta azul». – Se trata de reequilibrar la cadena de valor. Se trata de que las grandes plataformas contribuyan con una remuneración justa a los creadores. Se trata de pagar el valor de la creación y no se trata de explotar. Por eso reitero que no entiendo determinadas voces desde la izquierda en favor de los beneficios de unos pocos en detrimento de la creación y del trabajo de cantidad de creadores de nuestra Europa, de nuestro país.

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE), Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. – Ich wollte Herrn Blanco López fragen, ob es stimmt, dass alle nichtgewerblichen Nutzer dadurch von der Haftung befreit sind, und dass deshalb die Klageindustrie normale Bürgerinnen und Bürger nicht mehr auf Verletzung des Urheberrechts verklagen kann, sondern dass sich das in Zukunft ausschließlich in der Haftung der dementsprechenden Plattformen befindet.

 
  
MPphoto
 

  José Blanco López (S&D), respuesta de «tarjeta azul». – No, no creo que eso sea así.

 
  
MPphoto
 

  Santiago Fisas Ayxelà (PPE). – Señora presidenta, considero que se ha acordado un texto equilibrado que atiende a los intereses de todas las partes. Sin embargo, para el mundo del deporte ha sido una gran decepción que no se haya incluido una mención específica a los derechos de los organizadores de eventos deportivos, conforme a la enmienda al artículo 12 bis original, que se aprobó por casi cuatrocientos votos a favor en el Pleno del pasado mes de septiembre.

A pesar de solicitar que se incluyese un considerando en relación con la sentencia Premier League/Murphy, que establecía que los Estados miembros podían proteger los eventos deportivos y que la Comisión se comprometía a analizar los regímenes de protección para armonizarlos, la Comisión ha optado por hacer tan solo una declaración general.

Considero que tan importante es reconocer los derechos de los creadores como los de los organizadores de eventos deportivos sobre sus propios eventos. Sin embargo, por supuesto, voy a votar a favor de este texto, pues me parece absolutamente imprescindible preservar los derechos de los creadores en Europa.

 
  
MPphoto
 

  Evelyn Regner (S&D). – Frau Präsidentin! Die Debatte hier zeigt: Wir leben lebendigen, leidenschaftlichen Parlamentarismus. Wir sind uns bei vielen Dingen nicht einig. Aber auf alle Fälle, glaube ich, ist heute in diesem Saal niemandem langweilig geworden.

Das Urheberrecht ist nicht mehr zeitgemäß, da sind wir uns einig. Internetgiganten verdienen, und viele Künstlerinnen und Künstler sehen nichts davon. Gerade jene, die nicht groß verdienen, die nicht Hits am laufenden Band produzieren, die nicht irgendwelche Top-Bestseller schreiben, die brauchen, dass wir entsprechende Lösungen finden, denn die leben immer prekärer. Wir dürfen also das Internet nicht zerstören, aber wir müssen das Urheberrecht an das Internet anpassen. Ich bin dagegen, dass private Internetkonzerne auf Kosten der Informations- und Meinungsfreiheit aller die Rechte von Kreativen, von Künstlern und Künstlerinnen durchsetzen sollen. Und deshalb: Das Konzept einer umfassenden Haftung der Plattformen führt zu Uploadfiltern und diese unausweichlich zur Zensur im Internet.

Mein Anliegen in diesem ganzen Prozess war und ist es immer, gerade die Kreativen besonders zu schützen. Sie sollen ein entsprechendes Recht haben, dass sie eine angemessene und faire Vergütung bekommen. Insofern bin ich absolut enttäuscht von dem Ergebnis im Verhältnis zu dem, was wir im Rechtsausschuss abgestimmt hatten.

 
  
 

Catch-the-eye procedure

 
  
MPphoto
 

  Michaela Šojdrová (PPE). – Paní předsedající, já chci nejprve poděkovat autorovi této zprávy Axelu Vossovi za jeho opravdu cílevědomou práci a také statečnou, protože vzdorujeme velké kampani vůči této nové směrnici, a já pro ni budu hlasovat, protože myslím, že ta přepracovaná verze velmi dobře vyvažuje zájmy jak internetových platforem, tak také autorů, vydavatelů a také nás, spotřebitelů.

Ze zpoplatnění jsou vyňaty nekomerční, platformy jako je Wikipedie či vzdělávací platformy. Článek 13, ten budí největší emoce a stal se symbolem proti tak zvané cenzuře. Jeho kritici však nepředložili žádný konstruktivní návrh, jak jinak zaplatit odměny pro autory. Jinými slovy, jak zabránit tomu, že tvůrci budou okrádáni o svá autorská díla. A nejde jenom o autory, jde o nás, o spotřebitele. V našem zájmu je, aby na internetu byla hodnotná díla. Proto budu hlasovat pro tuto směrnici.

(Řečnice souhlasila s tím, že odpoví na otázku položenou zvednutím modré karty (čl. 162 odst. 8 jednacího řádu)).

 
  
MPphoto
 

  Kateřina Konečná (GUE/NGL), otázka položená zvednutím modré karty. – Já bych se chtěla zeptat paní kolegyně, když mluví o antikampani, jak jí připadá to, že i někteří zástupci českých vydavatelů nám prostě vyhrožují, že doufají, že novináři udělají vše pro to, aby těm, kteří budou hlasovat proti názoru českých vydavatelů, voliči vystavili stopku. My prostě budeme blokováni v tištěných médiích. Myslíte si, že to je co za kampaň, když Vy mluvíte o nějaké antikampani? Je to prostě vydírání, nic víc, nic míň. A to podstupujeme my, kteří máme pouze jiný názor.

 
  
MPphoto
 

  Michaela Šojdrová (PPE), odpověď na otázku položenou zvednutím modré karty. – Já bych chtěla říct, že to, čeho si vážím na celé této diskuzi, tak je otevřenost, transparentnost a nakonec demokraticky tady rozhodneme. Jestli se necháváte Vy vydírat, to je Vaše věc. Já se vydírat nenechám. Kampaň je kampaň. Jsou zde předloženy argumenty a je na nás, abychom tyto argumenty vzali v úvahu a trvali na řešení, které bude spravedlivé, které bude dobré pro autory, které bude dobré pro spotřebitele. Nenechme se manipulovat, obhajujme, argumentujme a hlasujme.

 
  
MPphoto
 

  Juan Fernando López Aguilar (S&D). – Señora presidenta, después de casi tres años de trabajo, lo razonable es alcanzar una conclusión que sea proporcionada, justa y equilibrada. Pero lo que no sería excusable es que este Parlamento Europeo no hiciera su trabajo de proteger derechos fundamentales.

La libertad de expresión, sin duda ninguna, lo es, pero también lo es —en paridad a la libertad de expresión— la libertad de creación artística y de creación literaria, además de la científica y la técnica. Lo es en la Constitución Española y lo es en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Y el Parlamento debe proteger además a los más vulnerables.

Y sin duda ninguna, en la cadena de valor, los más vulnerables son los creadores y los artistas, desprotegidos ante los gigantes en la red, que violan nuestros derechos fundamentales, que atacan nuestra privacidad, que trafican con nuestros datos, que eluden pagar sus impuestos y financian y organizan campañas masivas de troles que intentan amenazar y extorsionar a este Parlamento Europeo y a sus parlamentarios individuales para tomar una decisión.

La buena noticia es que, después de esta Directiva, internet seguirá existiendo y la libertad de expresión también, pero estará más protegido el sujeto, el creador, el artista, el más vulnerable en la cadena de valor.

 
  
MPphoto
 

  António Marinho e Pinto (ALDE). – Senhora Presidente, caros Colegas, eu compreendo a posição dos GAFA, da Google, da Apple, da Facebook, da Amazon e de todas as plataformas americanas que estejam contra esta Diretiva porque ela ameaça os seus lucros gigantescos que todos os anos conseguem na Europa, oferecendo, gratuitamente, conteúdos produzidos por editores, por jornais e por autores europeus.

Eu compreendo que a Sra. Julia Reda esteja contra, porque ela é a favor da generalização da pirataria e por isso o partido a que pertence se chama Partido Pirata, ou seja um partido contra os direitos de autor. Eu compreendo que alguma extrema-direita esteja contra esta Diretiva por razões óbvias porque são contra a União Europeia, não percebo que pessoas, deputados, que nos seus países enchem a boca a defender a cultura nacional e a cultura europeia, estejam contra esta Diretiva.

 
  
MPphoto
 

  João Pimenta Lopes (GUE/NGL). – Senhora Presidente, assistimos a um arrufo de gigantes que nada tem que ver com a salvaguarda dos interesses, nem dos criadores, nem dos utilizadores. Sejamos claros, o que está em causa é a repartição dos lucros que resultam da disseminação de conteúdos sem que se garanta uma justa remuneração aos criadores. Para estes permanecem as desigualdades, a dependência e a precariedade.

Institucionalizam-se os filtros, condicionando-se a liberdade criativa, a liberdade de imprensa e o livre acesso à cultura, ao mesmo tempo que se promove uma maior concentração e monopólio no setor digital. Mercantiliza-se e normaliza-se a cultura.

Apresentámos propostas que garantissem aos autores, artistas, criadores, intérpretes e jornalistas uma justa remuneração pelo seu trabalho e utilização das suas obras, uma justa remuneração compatível com a democratização e a diversificação da cultura com a ampla e livre disseminação e fruição de conteúdos, sem filtros ou censura, que exige, nomeadamente às grandes plataformas e produtores, que abram mão dos magníficos lucros e os redistribuam de forma justa pelos criadores.

 
  
MPphoto
 

  Henna Virkkunen (PPE). – Arvoisa puhemies, tämä tekijänoikeusdirektiivi ei varmasti ole täydellinen, harvoin lainsäädäntömme sitä on, mutta se on kuitenkin viiden vuoden pitkän neuvottelun tulos ja kompromissi, ja haluan lämpimästi kiittää Axel Vossia ja koko neuvottelutiimiä siitä sitkeästä työstä, jota olette tehneet monien ristipaineiden edessä.

Tekijöiden oikeudet on turvattava myös digiaikana. On selvää, että toisten työtä ei saa luvatta kaupallisesti hyödyntää. Se on reilu ja tarpeellinen periaate myös digimaailmassa. On oleellista huomata, että tekijänoikeusdirektiivi ei loukkaa ja uhkaa sananvapautta tai se ei tarkoita suodattimia tai blokkausta, vaan nimenomaan koskee niitä verkkoalustoja, joiden pääbisnes on kaupallisesti hyödyntää, jakaa ja promota tekijänoikeuksien alaista sisältöä. Tämä edellyttää, että jatkossa tähän edellytetään lupaa tai lisenssiä. Se on oikea ja reilu periaate digimaailmassa.

 
  
MPphoto
 

  Evelyne Gebhardt (S&D). – Frau Präsidentin! Zwei Gründe, warum wir dieser Richtlinie nicht zustimmen sollten. Zunächst einmal: Start-ups sind nicht wirklich ausgenommen und werden nach drei Jahren gezwungen, Filter der großen Unternehmen zu übernehmen. Das ist ein wunderbares Geschäftsmodell für die großen amerikanischen Unternehmen, und das ist wohl nicht das, was wir uns wünschen können.

Nicht einmal das, wofür die Richtlinie eigentlich vorgesehen ist – den eigentlichen Zweck der Richtlinie, die angemessene Vergütung von Autoren und Künstlern zu erzielen – gewährleistet sie. Denn diese Rechte werden in den Erwägungsgründen total verwässert, und ich denke, das ist nicht das, was wir haben wollen, sondern wir wollen starke Rechte für die Kreativen. Und diese werden hier nicht gewährleistet, denn nur diejenigen, die für Verlage arbeiten, sind in dem Schutz, und all die anderen, die ganz frei arbeiten, die haben diesen Schutz nicht. Und das ist, glaube ich, genau das Falsche.

 
  
MPphoto
 

  Silvia Costa (S&D). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, noi europei dobbiamo avere una grande ambizione con questa direttiva, far capire al mondo che anche gli attori dell'ecosistema digitale non possono calpestare i diritti, violare la dignità delle persone, sfruttare e sottopagare il lavoro di altri, ignorare la fatica di investire in competenze e professionalità e armare campagne diffamatorie e di intimidazione contro i rappresentanti dei cittadini europei.

Sappiamo che oggi loro stanno cercando di tutelare i loro interessi commerciali miliardari: basti pensare che le tre più grandi piattaforme statunitensi rastrellano l'80% degli introiti pubblicitari e non restituiscono compensi adeguati ai titolari di diritti, agli autori e ai giornalisti. Lo abbiamo spiegato alle grandi piattaforme della Silicon Valley: è una battaglia di libertà, di civiltà e di responsabilità, perché è in gioco la libertà e la diversità culturale.

È una battaglia di tutela della diversità culturale, del valore del lavoro intellettuale e creativo, del pluralismo delle testate giornalistiche e del giornalismo di qualità.

Stiamo difendendo milioni di posti di lavoro di chi è nell'arte, nella musica, nel cinema, nell'audiovisivo, nell'editoria e la sopravvivenza del giornalismo libero e approfondito. Noi abbiamo risposto a gigantesche fake news secondo cui staremmo limitando l'accesso alla cultura... non è vero!

Abbiamo ampliato l'accesso e le eccezioni obbligatorie per l'intera Europa per chi non ha fini commerciali. Wikipedia sta ingannando anche il popolo della rete.

 
  
MPphoto
 

  José Inácio Faria (PPE). – Senhora Presidente, temos que nos lembrar porque é que esta

diretiva foi criada, não foi criada porque as pessoas têm dificuldade em aceder à cultura, nem à Internet, foi criada porque temos cidadãos que querem poder usufruir dos rendimentos do seu trabalho e não podem ainda que toda a gente aceda e faça uso dessa produção sem qualquer tipo de controlo.

Quero relembrar que a pirataria e a contrafação são consideradas crimes, exatamente porque subvertem as leis da produção e do consumo, gerando-se aproveitamento do trabalho alheio e desigualdade social. Na arte, na cultura e no jornalismo é exatamente o mesmo que acontece, é nisto que temos de pensar quando achamos que temos o direito de utilizar um texto, uma música ou uma imagem para proveito próprio, sem remunerar quem o cria.

Se um criador quiser doar a sua obra para utilização livre ele poderá fazê-lo, mas se um criador quiser proteger o seu direito à utilização da sua obra ele não pode, não tem hoje os meios suficientes para o proteger do espaço digital. É para isso que serve esta Diretiva. É uma vergonha a manipulação exercida sobre os cidadãos neste assunto que impediu que fosse dado...

(A Presidente retira a palavra ao orador.)

 
  
MPphoto
 

  Maria Grapini (S&D). – Doamnă președintă, domnule comisar, doamnă comisar, din dezbaterea de astăzi rezultă clar că e un lucru extrem de important pe care trebuie să îl reglementăm. Vedeți că sunt poziții diferite chiar în același grup politic.

Totul a plecat de la ideea că trebuie să avem, sigur, libertatea de exprimare. În același timp, trebuie să avem și protecție pentru autor și răsplata pentru creație. Avem nevoie de o piață digitală, avem, în același timp, nevoie de o industrie creativă. Nu putem fără cultură și oamenii de cultură trebuie recompensați.

Sigur, nu este varianta optimă la articolul 11, 13, 14. S-a muncit foarte mult, toți am discutat cu ambele părți. Cred că aceste articole ar trebui votate pentru a putea să avem un pas înainte și, sigur, să avem în vedere să îmbunătățim această directivă. Dar dacă nu facem nimic, nu cred că piața digitală și nici protecția dreptului de autor au vreun câștig. Și, de aceea, îndemn ca aceste articole, care au fost amendate de...

(Președinta a retras cuvântul vorbitoarei)

 
  
MPphoto
 

  Nicola Caputo (S&D). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, è la terza volta che intervengo in plenaria sulla direttiva copyright.

La prima volta mi espressi in favore di un ritorno del testo in commissione, alla ricerca di un maggiore equilibrio tra la libertà della rete e i diritti di chi produce un'opera d'ingegno, cosa che è stata fatta. La direttiva copyright è necessaria per assicurare un giusto compenso del diritto d'autore nel mondo digitale.

In queste ore la mia casella di posta elettronica è intasata da mail inviate dai cittadini europei su invito delle piattaforme online, che si oppongono con tutta la forza delle loro lobby per conservare i privilegi di leggi scritte nel 2000, quando Internet era un'altra cosa.

Internet è in continua evoluzione e, pur volendo, poiché opera in un mondo virtuale e quindi per definizione sconfinato, non potrà mai essere limitato. L'accordo raggiunto in trilogo non prevede alcuna censura: al contrario difende la libertà della rete, affermando il principio di responsabilità per le piattaforme online e per ciò che pubblicano.

 
  
MPphoto
 

  Clara Eugenia Aguilera García (S&D). – Señora presidenta, ya casi al final de este debate, yo tengo que decir que es un debate muy controvertido y no porque haya diferencia de opiniones, que eso es bueno y en todos los debates suele haberlas. Es curioso, estamos ante una regulación necesaria de un mercado —el mercado digital— y, sin embargo, hay una gran pasión y una gran controversia.

A mí me choca, porque actualmente hay distorsión en el mercado único digital, y lo que pretende esta normativa es regular los derechos de autor. Creo que se ha conseguido un gran equilibrio; por lo tanto, ¿por qué nos oponemos a la regulación? La regulación no es igual a prohibición. Consiste simplemente en poner unas normas para que todos, también en el mercado digital como en el comercial o en el financiero, sepamos cuáles son las reglas del juego. Únicamente es eso. Por tanto, votemos sí mayoritariamente a esta Directiva.

 
  
MPphoto
 

  Julie Ward (S&D). – Madam President, I speak as Labour’s spokesperson on culture in the EU, and as someone who worked in the creative sector as the founder of a small to medium enterprise working in the digital sphere. This is the biggest reform of the EU copyright law for 15 years and it will curb the tech giant’s power over online content, including news and current affairs. Crucially, it will ensure that creative artists are fairly rewarded for their work. This reform package will address the unfair situation that means a song needs to be streamed 50 million times on YouTube before the artist can expect to earn the average UK salary. Copyright ensures authors, composers, artists, filmmakers and other creators, receive recognition, payment and protection for their works. It rewards creativity and stimulates investment in the creative sector, and I want to thank organisations such as UK music, directors UK and the Writers Guild of Great Britain who...

(The President cut off the speaker)

 
  
 

(End of catch—the—eye procedure)

 
  
MPphoto
 

  Andrus Ansip, Vice-President of the Commission. – Madam President, I would like to thank the honourable Members of the European Parliament for this debate. Many speakers spoke about upload filters today. To be clear, upload filters are not mentioned in the text of the directive, but as we all know they are already used by big platforms. Voting down the directive will not take away upload filters. The directive will, on the contrary, give our citizens of the right to ask for reuploads and contest removals of content that they should be able to upload. This is a major improvement on the current situation.

The vote on the copyright directive is about Europe’s message to its creators. It is simple, we care about you and we protect you so that you continue your invaluable work and contribution to our culture. Culture is what European societies are built on. It is at the source of our values and our inspiration. The ultimate beneficiaries of this directive will be Europe’s citizens.

A modernised legal environment for copyright will improve their access to European arts, entertainment and quality journalism. This vote is also about the EU’s ability to tackle the complex and important legal challenges of the online environment. We understand that there are different voices and different opinions. This is normal in such an important debate.

We have listened to the different views and respect all of them. However, we believe that the text resulting from the trilogue is balanced and delivers on our objective to modernise European copyright law.

It is time to step up and make European copyright law fit for the digital age. Thank you President, thank you Mr Voss and shadow rapporteurs, thank you honourable Members.

(Applause)

 
  
  

PRZEWODNICTWO: BOGUSŁAW LIBERADZKI
Wiceprzewodniczący

 
  
MPphoto
 

  Axel Voss, Berichterstatter. – Herr Präsident! Auch bei manchen Beiträgen in der heutigen Debatte ist wieder zu sehen, dass eigentlich Maß und Mitte dieser Debatte verlorengegangen sind. Mit dieser Reform wird es keine Zensur geben. Mit dieser Reform wird die rechtmäßige Meinungsfreiheit eben nicht eingeschränkt. Mit dieser Reform schaffen wir Rechtssicherheit für den rechtmäßigen Umgang mit urheberrechtlich geschützten Werken und bieten viel mehr Möglichkeiten für die einzelnen Nutzer und die Bürgerinnen und Bürger. Google, Facebook, YouTube machen hier eine governance by shitstorm, sie verbreiten Desinformation, setzen viel Geld ein, um die öffentliche Meinung zu erschleichen. Sie zeigen, wie einfach es ist, gerade jüngere Bevölkerungsgruppen zu instrumentalisieren oder instrumentalisieren zu lassen.

Deshalb geht es heute eben auch darum, ob sich ein Parlament und unsere Demokratie heute überhaupt noch gegen mächtige Plattformen durchsetzen können. Es geht um Rechtsstaatlichkeit, es geht um den Schutz eines Grundrechts, von dem wir hier sprechen. Es geht um das Eigentum, es geht um das Recht auf geistiges Eigentum, und es geht letztlich eben auch um eine faire Vergütung für die Urheber.

Es liegt heute in unserer Hand, europäisches Kulturgut zu retten und es eben nicht der Ausbeutung von Tech-Monopolisten zu überlassen. Es liegt heute auch in unserer Hand, unseren europäischen Kreativen den dringend benötigten Schutz zu bieten. Deshalb bitte ich Sie alle: Unterstützen Sie deshalb den heutigen Vorschlag für eine ausgewogene Reform!

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. – Zamykam debatę.

Głosowanie odbędzie się we wtorek 26 marca 2019 r.

Oświadczenia pisemne (art. 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Beata Gosiewska (ECR), na piśmie. – Parlament Europejski przegłosował dyrektywę cyfrową, nazywaną przez jej przeciwników ACTA2. Przez całe miesiące dzieliła ona mieszkańców europejskich miast: popierali ją artyści i wydawcy, sprzeciwiała się jej część internautów, uważając ją za próbę cenzurowania sieci. Z jednej strony dyrektywa ma tak naprawdę uderzyć w szeroko pojęte piractwo. Chodzi na przykład o wszystkie portale, które kopiują w całości teksty poszczególnych gazet lub innych mediów. Z drugiej zaś strony te regulacje to jeden wielki skandal. Internauci zostali oszukani, gdyż dyrektywa może w bezpośredni sposób ograniczać wolność słowa w internecie. To próba nałożenia kagańca i cenzury.

Najwięcej kontrowersji w sprawie tzw. ACTA2 budzi art. 11 oraz art. 13. Pierwszy zakłada przyznanie wydawcom praw pokrewnych, drugi z kolei nakłada obowiązek filtrowania treści na portalu pod kątem prawa autorskiego. W kontekście ACTA2 dyskutuje się także o art. 3 dyrektywy, który przewiduje, że z danych pochodzących z publicznie dostępnych zasobów będą mogły korzystać jedynie instytucje badawcze w celach naukowych, a to stanowi blokadę dla instytucji prywatnych.

 
  
MPphoto
 
 

  Antanas Guoga (PPE), in writing. – The provisional agreement that was reached in the trilogues is not the balanced approach that we all should be voting on today. We see thousands of people protesting in various countries against Article 13; more than 4 million people signed a petition to delete Article 13. Does it matter nothing to us? The European Parliament is also very divided on this. It clearly shows that the copyright proposal has not reached the outcome that the majority will be happy about. We should protect the fundamental freedom of speech and not impose an obligation to use upload filters for service providers. While I am in favour of protecting our authors, I believe that the provisional agreement will bring more chaos and damage to the sector.

 
  
MPphoto
 
 

  Sirpa Pietikäinen (PPE), kirjallinen. – Pitkän työn päätteeksi olemme hyväksymässä uudet digitaaliset tekijänoikeussäännöt. Näillä parannetaan tekijänoikeuksien toteutumista internetissä, erityisesti YouTuben kaltaisilla alustoilla. On tärkeää muistaa, että lainsäädäntö koskee vain suuria toimijoita, joiden päätoiminta on erilaisen materiaalin jakaminen. Poissuljettuja ovat kaikki muut, muun muassa pienet startupit tai yritykset, jotka ovat toimineet alle kolme vuotta. Isojen alustojen tulee hoitaa korvaukset tekijöille samaan tapaan kuin jo nyt kirjaston tai radion osalta tehdään. Samalla yksityishenkilö ei ole oikeusvastuussa jakamastaan sisällöstä nykyistä enempää. Luonnollisesti tulee saada jakaa häävideoita, meemejä, kollaaseja ja muita vastaavia kuten tähänkin saakka.

Tekijänoikeudet takaavat luovan työntekijän tulon ja mahdollisuuden tuottaa meille iloksi lisää musiikkia, kirjallisuutta sekä elokuvia. Ilman kunnon korvausta meillä ei ole taidetta kaikissa upeissa eri muodoissaan – siksi tekijänoikeuksien merkitystä ei pidä aliarvioida.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudiu Ciprian Tănăsescu (S&D), în scris. – Prezenta directivă intenționează să modernizeze și să armonizeze în continuare cadrul UE privind drepturile de autor pentru a ține seama de evoluțiile tehnologice și de noile canale de distribuție a conținutului protejat. Directiva se concentrează, în special, pe utilizările digitale și transfrontaliere, pe excepții și limitări, pe facilitarea licențelor, pe regulile care asigură o piață funcțională pentru exploatarea operelor. Statele membre vor trebui să ofere editorilor de presă dreptul de protecție pentru utilizarea online a publicațiilor lor de către furnizorii și platformele de servicii ale societății informaționale.

Salutăm abordarea echilibrată a viitoarelor norme privind dreptul de autor în era digitală și, în special, pentru a se asigura că artiștii și autorii sunt remunerați în mod corect pentru lucrările lor. Astfel, autorii vor fi remunerați atât pentru veniturile directe, cât și pentru cele indirecte obținute prin utilizarea activității lor, vor beneficia de noile obligații de transparență, iar sindicatele și alte organizații reprezentative vor putea iniția mecanisme de soluționare a litigiilor din partea lor. Statul membru va trebui să se asigure că autorii și artiștii interpreți sau executanți primesc în mod regulat și cel puțin o dată pe an informații actualizate și cuprinzătoare privind exploatarea operelor lor cu privire la toate veniturile generate și la remunerația datorată.

 
  
MPphoto
 
 

  Tom Vandenkendelaere (PPE), schriftelijk. – Ik stem voor een actualisering van het auteursrecht. De bestaande richtlijn is achterhaald. Die wetgeving zorgt er immers voor dat hoe meer content gebruikers uploaden, des te meer grote platformen verdienen. Helaas komt dat geld niet terecht bij de auteurs, die nochtans veel tijd, energie en centen in hun creaties stoppen. Het nieuwe auteursrecht wil hier een einde aan maken door platformen als YouTube zélf aansprakelijk te stellen voor auteursrechtelijke inbreuken. Hierdoor worden ze gedwongen om toestemming te vragen aan de auteur, waarvoor die een eerlijke vergoeding kan vragen. De vrees voor overdreven blokkering is mijns inziens onterecht. De nieuwe richtlijn voorziet in de nodige garanties voor een vrij internet. Veel bestaande platforms werden uitgezonderd én kleinere platformen en startups hebben een aparte regeling. Bovendien is een algemene filter niet verplicht en zijn verdere specifieke uitzonderingen duidelijk omschreven (memes, snippets, hyperlinks, citaten, ...). Ik zal nooit toelaten dat de internetvrijheid ingeperkt wordt, maar het is duidelijk dat de auteurs in dit verhaal zich de kaas van het brood laten eten door de grote platformen. Het is aan ons om bij de pinken te zijn en de wetgeving snel bij te sturen indien nodig, maar het zou zonde zijn om het kind met het badwater weg te gooien.

 

3. Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείο Συνοχής (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Przewodniczący. – Kolejnym punktem porządku dnia jest sprawozdanie sporządzone przez Andreę Cozzolino na temat wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności w imieniu Komisji Rozwoju Regionalnego (COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197 (COD)) (A8-0094/2019).

 
  
MPphoto
 

  Andrea Cozzolino, relatore. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, dunque ci siamo, con il voto di domani consegniamo un buon testo al prossimo Parlamento e al lavoro del trilogo con la Commissione e con il Consiglio.

Il Fondo europeo di sviluppo regionale e il Fondo di coesione restano i maggiori strumenti di investimento pubblico europeo per il periodo 2021-2027, nonostante i tagli al budget presentati dalla Commissione e che per noi del Parlamento restano inaccettabili.

Non è dunque un lusso, né uno spreco di risorse pubbliche. La politica regionale sostiene la creazione di posti di lavoro, la competitività tra imprese, la crescita economica, lo sviluppo sostenibile e il miglioramento della qualità della vita dei cittadini in tutte le regioni e le città dell'Unione. Sono lo strumento essenziale per lottare contro le diseguaglianze territoriali e sociali, lavorano per non lasciare nessuno indietro, siano essi una persona o un territorio, una città, una comunità periferica.

È stato così con la Grecia, con il Portogallo, con l'Irlanda; è stato così con l'Italia dopo gli eventi sismici di questi anni, per favorire la messa in sicurezza dei nostri territori a cominciare da quello straordinario patrimonio che sono i beni culturali.

Nonostante gli ultimi dieci anni di austerità, che hanno ridotto le politiche di sviluppo e di investimenti strategici massicci per i nostri Paesi – una drammatica riduzione – in questo contesto la politica regionale ha assunto un'importanza sempre crescente, senza la quale negli Stati membri in ritardo di sviluppo gli investimenti pubblici si sarebbero dimezzati.

E dunque siamo al nuovo regolamento. Cinque sono le priorità: innanzitutto uno sviluppo innovativo, intelligente, inclusivo; un'Europa più verde, a basse emissioni di carbonio, resiliente, in grado di affrontare la sfida della transizione energetica; un'Europa più interconnessa, migliorando la mobilità delle persone; un'Europa più sociale e inclusiva, che attua il pilastro europeo dei diritti sociali, per un nuovo welfare, per un nuovo patto tra i cittadini europei e l'Europa; un'Europa più vicina, appunto, ai cittadini, promuovendo lo sviluppo sostenibile e integrando le città e le aree non urbane attraverso iniziative locali.

Ecco il complesso delle scelte che sono al centro del nuovo regolamento per il FESR e per la politica di coesione: abbiamo stabilito una concentrazione tematica che prevede, per tutte le categorie di regioni di destinare almeno il 30% delle risorse dell'obiettivo che riguarda la sfida ambientale; abbiamo introdotto elementi di flessibilità per consentire a quelle regioni che lo necessitano politiche più attente allo sviluppo locale; abbiamo aumentato al 10% il limite minimo di finanziamento da destinare alle aree urbane e alle grandi città e, allo stesso tempo, abbiamo introdotto una novità assoluta, ossia un 5% che dovrà essere destinato ai piccoli comuni e alle aree svantaggiate, come ad esempio quelle di montagna; abbiamo introdotto la possibilità di finanziare programmi di rafforzamento delle Pubbliche Amministrazioni; abbiamo ottenuto, con il CPR, strumenti importanti per consentire una flessibilità ad hoc per cofinanziare gli investimenti strategici con i fondi strutturali.

Insomma, credo che abbiamo fatto un gran buon lavoro: grazie davvero a tutti i colleghi che hanno contribuito a questo importante sforzo. Adesso tocca a noi, tocca al dibattito, tocca al voto, alla discussione che faremo in questa nostra Assemblea e domani al voto.

So che ci sono ancora questioni aperte, soprattutto sui temi ambientali, che riguardano interessi concreti per la vita dei cittadini: discuteremo e voteremo. Ma rivolgo un appello a tutti quanti voi: manteniamo compatto il voto intorno a questo strumento e consegniamo al prossimo Parlamento uno strumento effettivamente innovativo, in grado di generare sviluppo e crescita.

 
  
MPphoto
 

  Věra Jourová, Member of the Commission. – Mr President, tomorrow’s vote is another milestone in the post-2020 negotiations of the shared management of EU funds, as the regulation on the European Regional Development Fund and the Cohesion Fund sets up the main investment tools in research and innovation, climate change, connectivity and social infrastructure. On behalf of the European Commission, I would like to commend the rapporteur Mr Cozzolino, as well as the other Members of the European Parliament in the Committee on Regional Development (REGI), and in the other committees, for the efficiency and the quality of the work done in such a short time. We can only regret that the May elections are already so close, that despite this great effort, the timing of the first reading will not permit trilogues to start during the term of this Parliament.

When looking into the REGI report, the Commission recognises and welcomes the effort to root the policy deeper in the territorial reality of every region and to ensure that no region is left behind.

However, as much as we share the objectives, we do not always agree on the best tools to achieve them. Allow me to raise two issues which are ‘thematic concentration’ and the ‘scope of support’.

Concentration of resources on a limited number of priorities — thematic concentration, if you like — is a key principle that spurs efficiency of investment, avoiding funds from being distributed too thinly. This is why the ambitious levels of thematic concentration should be maintained. Cohesion policy should steer investments towards our common objectives of a smarter and greener Europe.

Concentration requirements at national level does not mean more centralisation. On the contrary, it allowed for greater flexibility in setting up regional concentration thresholds, as richer regions could compensate for poorer ones.

Member States where relations between national, regional and local partners are based on trust and open dialogue could easily achieve that. In terms of objectives, the Commission has proposed a clear vision by defining broad policy objectives of a smarter, greener, a better connected and more social Europe. Specific objectives — second level objectives, if you like — are not intended to describe an exhaustive menu of eligible actions, but rather to indicate their purpose. This was a further step from an action-based to a result-oriented approach. Unfortunately, we did not manage to get a mutual understanding on this issue.

Redefining the content of specific objectives, as proposed by the Parliament, notably in relation to broadband, urban mobility, tourism, natural resources and sports, would have significant policy implications. It would dilute thematic concentration and encourage sectoral project-based investments rather than an integrated approach, based on territorial strategies.

The Commission has proposed to exclude from funding a few areas which were evaluated as having low impact and EU added-value, for example investment in landfills, or could have a long-term lock-in effect, preventing the achievement of agreed EU or international goals, for example investment in fossil fuels.

We are afraid that Parliament’s amendments could result in inefficiencies of investments.

Finally, the Commission would like to stress that provisions related to the implementation of the Stability and Growth Pact should not be introduced through sectoral legislation. The Commission has proposed that the Common Provisions Regulation should continue to regulate the link with economic governance, through the principle of macro-economic conditionality.

I look forward to a fruitful debate and thank you.

 
  
MPphoto
 

  Jan Olbrycht, autor projektu opinii Komisji Budżetowej. – Panie Przewodniczący! Pani Komisarz! Z uwagą wysłuchaliśmy pani komisarz i jej krytycznych uwag dotyczących poprawek Parlamentu Europejskiego – jak na początek dyskusji to zapowiada się interesująco. Chciałbym powiedzieć, że Parlament wyraźnie poparł Komisję Europejską, jeżeli chodzi o uproszczenie procedury, o zmniejszenie ilości celów, o zdefiniowanie w sposób bardziej czytelny kwestii związanych z obszarami miejskimi, ale w niektórych sprawach Parlament ma nieco odmienne zdanie od Komisji Europejskiej, również jeżeli chodzi o ustawienie poszczególnych celów – i to nie świadczy o mniejszej efektywności, ale o większej spójności programowej. Poza tym Parlament Europejski ma trochę inne zdanie, jeżeli chodzi o wyłączenia z inwestycji, tak samo jak ma inne zdanie, jeżeli chodzi o koncentrację tematyczną. Tak czy inaczej, uważamy, że Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego pod względem finansowym jest dobrą propozycją, natomiast wymaga – zdaniem Parlamentu Europejskiego – niezbędnych poprawek.

 
  
MPphoto
 

  Derek Vaughan, rapporteur for the opinion of the Committee on Budgetary Control. – Mr President, I would also like to thank the rapporteur. The ERDF will remain one of the main investment tools for the European Union. Indeed, in the next MFF it will still account for about 25% of the budget. Therefore, the Committee on Budgetary Control will obviously be keen to ensure that the money is spent properly, effectively and efficiently. But we also recognise that it is an important fund, and therefore we would welcome most of the proposals put forward by the rapporteur, unlike maybe the Commission. I particularly wanted to welcome the initiative or the proposal to allocate a percentage of funds to rural areas for the first time, because we know in the past rural areas have sometimes felt left out from Cohesion Policy funding.

I also wanted to say that I am very disappointed that, possibly, in the future, Wales will not be able to benefit from Structural Funds. We’ve been a huge net beneficiary of Structural Funds, and it’s sad that we might not be able to benefit from them in the future. But I want to say that the ERDF is an important source of funding. Even if the UK does leave the European Union – and I hope it doesn’t – I want ERDF to continue to be successful and I would like this Parliament to continue to fight for the ERDF in the future.

 
  
MPphoto
 

  Kateřina Konečná, zpravodajka Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. – Pane předsedající, paní komisařko, dovolte mi za výbor, který reprezentuji, říct naše následující stanovisko. My jsme se shodli na tom, že je třeba zajistit více prostředků pro modernizaci infrastruktury chudších členských států, aby mohly být splněny nové cíle v rámci klimatu, dopravy i nakládání s odpady. Podpora z kohezních fondů je pro splnění těchto cílů prostě zásadní a v mnoha zemích představují prostředky z nich až 50 % veškerých veřejných investic a bez těchto financí nemají tyto státy možnost modernizace provést.

Jsem zklamaná proto, že výbor REGI nerespektoval doporučení našeho výboru ENVI ohledně přesunu podpory udržitelné městské mobility z cíle 3 pod cíl 2 či nenavýšil prostředky na boj s klimatickou změnou. 

Emise z dopravy je nutno snížit, a to co nejdříve, a proto je nezbytné nabídnout členským státům možnost financovat rozvoj infrastruktury pro vozidla s nízkými emisemi i z těchto fondů. Vítám to, jak se výbor REGI postavil k financování opatření proti suchu, povodním a opatřením v oblasti snižování hluku a světelného znečištění. Čeká nás hodně práce a těšíme se na trialog.

 
  
MPphoto
 

  Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, rapporteure pour avis de la commission des transports et du tourisme. – Monsieur le Président, chers collègues, la révision de ces fonds est un enjeu majeur pour nos territoires. Pour que les projets financés bénéficient aux millions de citoyens européens, les fonds doivent être gérés efficacement et au plus près des populations, et donc des régions. Par ailleurs, les collectivités locales doivent absolument disposer d’une marge de manœuvre, notamment dans les transports.

En tant que rapporteure pour la commission des transports et du tourisme, j’ai souhaité revenir sur l’idée initiale de la Commission visant à exclure du champ d’application les investissements dans l’achat de trains ou dans les infrastructures aéroportuaires. Les transports sont au croisement de trois piliers: le développement économique, la cohésion sociale et la transition écologique juste.

Investir dans la mobilité durable, c’est contribuer pleinement à nos objectifs de développement durable. Il faut permettre aux régions de financer des infrastructures de transport, dans le respect de l’environnement. Quant aux aéroports qui ont fait l’objet de vives discussions dans cette assemblée, j’en appelle simplement au bon sens: ma famille politique a déposé des amendements pour permettre l’investissement dans les aéroports anciens, à la stricte condition qu’ils participent à l’amélioration du bilan environnemental. Voilà une mesure concrète en faveur de la lutte contre le changement climatique.

 
  
MPphoto
 

  Bogdan Andrzej Zdrojewski, autor projektu opinii Komisji Kultury i Edukacji. – Panie Przewodniczący! Zacznę od wspomnienia z początku kadencji tego Parlamentu. Wówczas polityki spójności może nie krytykowano, ale podawano w wątpliwość jej istnienie, cele i skuteczność. Pamiętam, że kiedy byłem ministrem kultury, udało nam się w Polsce zrealizować ogromną ilość przedsięwzięć z wykorzystaniem środków europejskich i z niezwykle pozytywnym skutkiem, a nawet wbudzić pewną zazdrość o ilość i jakość osiągniętych celów.

Dziś polityki spójności nie tylko się broni, nie tylko się ją odpowiednio uzasadnia, ale co według mnie niezwykle ważne, dodatkowo się ją dowartościowuje. Zgadzam się z tymi, którzy walczyli o to, aby polityka spójności została: z Janem Olbrychtem czy z Danutą Hübner. To wtedy właśnie pojawiały się ich głosy, aby politykę spójności nie tylko obronić, ale i wzmocnić. Uważam, że w tej chwili trzeba racjonalizować cele, zapewnić spójność przekazów adresowanych przede wszystkim do samorządów, pewne rzeczy skorygować. Ale generalnie rzecz biorąc, mamy moim zdaniem do czynienia z dobrym dokumentem i pozytywnym finałem całej debaty.

 
  
MPphoto
 

  Ramón Luis Valcárcel Siso, en nombre del Grupo PPE. –Señor presidente, mañana se va a votar en primera lectura la Posición de esta Cámara sobre el FEDER y también el Fondo de Cohesión. Creo que, gracias al trabajo de los últimos meses, este Parlamento ha logrado enriquecer y mejorar la propuesta inicial de la Comisión.

Pretendemos que el FEDER y el Fondo de Cohesión puedan financiar las ayudas a desastres naturales como terremotos, incendios o inundaciones, porque la solidaridad europea debe estar allá donde ocurre una catástrofe y no debe ni llegar tarde ni hacerlo sin recursos.

Hemos conseguido reflejar las reivindicaciones de nuestras regiones periféricas y ultraperiféricas. Hemos sido capaces de introducir la problemática de la despoblación, tan crucial para el futuro de países como España. Frenar el éxodo rural comienza por impulsar el desarrollo de los pequeños núcleos de población y, para ello, apostamos por que se destinen recursos del FEDER a estimular áreas con hándicaps democráticos. Gracias al trabajo conjunto, hemos logrado que la lucha contra la despoblación esté muy presente, y los fondos regionales podrían ser empleados para revitalizar nuestros pueblos, especialmente en lo que se refiere a la innovación social y la economía verde.

Salir del invierno en el que estamos y adentrarnos en una primavera demográfica pasa por activar la puesta en común de recursos. Hemos, pues, de garantizar que quienes deseen construir su proyecto vital en el campo puedan hacerlo. Las prioridades están claras: facilidades a la inversión, empoderamiento digital, mejora de los servicios públicos y ayudas a la maternidad.

Estoy plenamente convencido de que, si apostamos hoy por la Europa rural, mañana tendremos mucho que celebrar y podremos hacerlo desde el orgullo de haber consolidado un sistema de bienestar basado en la libertad, las oportunidades y la igualdad de todas las familias, independientemente de dónde vivan.

 
  
MPphoto
 

  Victor Boştinaru, on behalf of the S&D Group. – Mr President, I would like to praise Mr Cozzolino for the excellent cooperation and work on his report. As a former rapporteur for the Cohesion Fund, I’m certainly not happy about the budget the Commission has proposed for the Cohesion Fund, but I think that the text negotiated by the rapporteur for the two funds is the best possible one under the conditions, and I call on everyone to vote down any amendments that go against the negotiated text.

When I was the rapporteur I gave a very environmentally-friendly imprint. Today, I have not changed my belief, and let me say that all attempts aimed at impeding investments that could make some activities like co-generation and district heating more efficient are simply irrational.

At the same time, when it comes to investment in gas to replace more—polluting fossil fuels, it is surprising that such calls are coming from colleagues from countries that benefited from the funds for such activities and now want to prevent other Member States to do the same while, at the same time, they are promoting gas infrastructure like Nord Stream 2.

 
  
MPphoto
 

  Raffaele Fitto, a nome del gruppo ECR. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, anch'io voglio esprimere un ringraziamento nei confronti del relatore e nei confronti di tutti i colleghi che hanno lavorato molto positivamente in commissione su un testo fondamentale. Vorrei fare solo alcune considerazioni rapide.

La prima, condividere il giudizio negativo che è stato espresso in premessa da parte un po'di tutti i colleghi sul tema dei tagli che, certamente, non danno quella prospettiva alla quale noi abbiamo immaginato di poter lavorare, anche nel passato. Ma fare anche delle rapidissime considerazioni su tre questioni di fondo.

La prima, quella collegata al tema della rapidità di azione: l'obiettivo dell'approvazione è quello di riuscire a impegnare risorse a partire dal 2021.

La seconda considerazione è che questo regolamento deve superare i ritardi che hanno caratterizzato il passato dal punto di vista dell'impegno e della spesa e, soprattutto, evitare che questi ritardi possano incidere e avere conseguenze sulla situazione della capacità amministrativa delle diverse regioni.

Il terzo e ultimo punto è quello collegato alla flessibilità per poter utilizzare al meglio queste risorse a livello nazionale, rispetto ai temi dello scorporo delle risorse.

 
  
MPphoto
 

  Искра Михайлова, от името на групата ALDE. – г-н Председател, г-жо Комисар, преди всичко бих искала да благодаря на докладчика и на всички колеги от комисията за регионално развитие за професионално подготвения и одобрен законодателен доклад по предложението за регламент за Европейския фонд за регионално развитие и кохезионния фонд.

В предложението на Европейската комисия, по което ние работихме, ясно се представя позиция, която е за по-голяма ефективност, по-голяма гъвкавост и опростяване на Европейския фонд за регионално развитие и кохезионния фонд. Изключително важно беше това послание и тази тенденция да бъде запазена в доклада, който беше приет в комисията по регионално развитие.

Бих искала да изтъкна няколко положителни елемента на доклада. На първо място, това е увеличаването на приноса на Европейския фонд за регионално развитие и кохезионния фонд към целите, свързани с изменението на климата, съответно с 35 и 40% от кохезионния фонд. По отношение на градското развитие, предложението на комисията по регионално развитие е 10% с оглед засилване на градското измерение на политиката на сближаване и подкрепа за успешната реализация на градския дневен ред.

За групата на либералите и демократите има няколко ключови елемента на регламента, които са в контекста на реформираната политика за сближаване и взаимодействието й с другите секторни политики на Общността. Ние подкрепяме предложението на Комисията по отношение на тематичната концентрация въз основа на брутния национален доход, възможностите за гъвкавост и адаптивност на ниво отделни региони. Позицията на АЛДЕ е запазване на концентрацията на ресурси към по-интелигентна и ниско въглеродна Европа.

По отношение на изключването на инвестиции от финансиране, бих искала да подчертая, че е необходимо да имаме балансиран подход между специфичните цели, допустимите дейности и списъка на изключванията.

 
  
MPphoto
 

  Davor Škrlec, u ime kluba Verts/ALE. – Poštovani predsjedavajući, poštovana povjerenice Jourová, vjerojatno se u ovoj dvorani svi slažemo i imamo konsenzus da su Europski fond za regionalni razvoj i kohezijski fond vrlo važni za države članice kako bi postigle napredak u regijama koje zaostaju za prosjekom Europske unije, da se one približe razvijenijim regijama, da novac bude upotrijebljen u pravu svrhu, u promicanje europskih politika i zajedničke vrijednosti.

Međutim, kao izvjestitelj u sjeni mogu reći da sam razočaran rezultatom ovog fajla, zbog toga što on ide ispod ambicija koje je zapravo predložila Europska komisija jer znamo da je u ovom periodu vrlo mnogo novca potrošeno zapravo u krive svrhe. Ulaganjem u fosilna goriva, u plinsku infrastrukturu, u sve ono što zapravo ne doprinosi provedbi politika koje smo dogovorili u Europskom parlamentu, dakle, kružna ekonomija. Danas ćemo izglasati konačni završetak energetske unije elektrotržišta.

Mi, zapravo, s ovakvim prijedlogom ćemo onemogućiti državama članicama da mogu učinkovito iskoristiti javni novac iz europskih fondova za svoj vlastiti razvoj.

 
  
MPphoto
 

  Martina Michels, im Namen der GUE/NGL-Fraktion. – Herr Präsident, Frau Kommissarin, Kolleginnen und Kollegen! Die regionalen Entwicklungsfonds sind und bleiben ein sinnvolles Mittel zur Entwicklung vor allem des ländlichen Raums und sind damit im sozialen Ausgleich der europäischen Regionen unersetzbar. Neu ist eine Fokussierung auf ein grüneres Europa; auch das begrüßen wir. Aber dabei geht es nicht um dekorative Kosmetik, sondern um einen ganz grundsätzlichen sozialökologischen Umbau.

Wir wollen Folgendes klarstellen: Sozialökologisches Umdenken und Strukturwandel gibt es eben nicht zum Nulltarif. Konkret fordern wir, in allen Regionen einen Mindestanteil von 40 % der EFRE-Fördermittel für Projekte im Bereich sozialökologischer Wandel – just transition – einzusetzen.

Zweitens lehnen wir es ab, dass in einem ambitionierten Katalog des sozialökologischen Umbaus Investitionen in den Bau von Flughäfen oder gar in fossile Energietechnik gefördert werden können.

Drittens ist es wichtig, dass Integrationsprojekte vor Ort unabhängig vom Anerkennungs- und Aufenthaltsstatus der Migrantinnen förderfähig sind. Den sozialökologischen Strukturwandel muss man aktiv gestalten – dabei bleiben wir als Linke.

 
  
MPphoto
 

  Rosa D'Amato, a nome del gruppo EFDD. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, ...(non udibile) ... nella nostra legislatura, ossia l'approvazione e la chiusura della prima lettura sul regolamento del Fondo europeo di sviluppo regionale.

Parlerò delle due grandi criticità riscontrate. Primo, lo scorporo della quota cofinanziata dallo Stato membro dal deficit computato nel patto di stabilità. Secondo, lo stop ai finanziamenti delle fonti fossili. Come possiamo presentarci innanzi ai nostri cittadini dicendo che questa Istituzione ha, per l'ennesima volta, rigettato istanze fondamentali per le finanze degli enti locali e regionali?

Come possiamo appoggiare la fantastica iniziativa di Greta Thunberg e anche lo sciopero per il clima dei nostri ragazzi, se poi quest'Aula, introducendo pericolose eccezioni, di fatto rende possibile utilizzare l'unica politica realmente redistributiva dell'Unione europea per gli investimenti delle fonti fossili?

Per oggi, per il futuro, chiedo a tutti i colleghi di sostenere gli emendamenti sul patto di stabilità e sull'ambiente.

 
  
MPphoto
 

  Olaf Stuger, namens de ENF-Fractie. – Voorzitter, regionale ontwikkeling is de incestvariant van ontwikkelingshulp. Het is schuiven van belastinggeld binnen de Europese familie zonder enige vorm van resultaat. Net als bij ontwikkelingshulp is het niet dat er belastinggeld gaat van de rijken naar de armen – de echte rijken betalen immers helemaal geen belasting meer. Nee, het geld gaat van de middenklasse naar de superrijken in Oost-Europa en die superrijken weten met een leger aan adviseurs en advocaten die subsidiepotten vakkundig en snel te legen. De belastingbetaler is dus weer zwaar de Sjaak, en wanneer stopt dit nu eens?

(De spreker gaat in op een "blauwe kaart"-vraag (artikel 162, lid 8, van het Reglement))

 
  
MPphoto
 

  Lambert van Nistelrooij (PPE), blue-card question. – I listened carefully to the contribution of colleague Stuger, and he talked about the ‘incest variant’. I’m totally stuck now, because we never saw him attending the Committee on Regional Development (REGI) when we debated the many results of the seventh cohesion report, under which the biggest investments in this period reached the poorer parts. How can you say such a thing? You are lost. Read your documents please. Can you comment?

 
  
MPphoto
 

  Olaf Stuger (ENF), "blauwe kaart"-antwoord. – Dank u wel voor de scherpe vraag. Ik zal ook een scherp antwoord geven. Op het moment dat u in de Commissie regionale ontwikkeling belastinggeld uitstrooit over Oost-Europa, op die momenten was ik in Oost-Europa, was ik in Roemenië, was ik in Bulgarije, om de mensen in Nederland te laten zien waar dat geld naartoe gaat. Bijvoorbeeld naar plastic kastelen: 90 miljoen naar plastic kastelen als een attractie voor toeristen. Er komt geen hond, werkelijk geen hond. Het is bespottelijk. En als u daar zit en dat geld van Nederlandse belastingbetalers uitgeeft, dan moet u zich schamen.

 
  
MPphoto
 

  Κωνσταντίνος Παπαδάκης (NI). – Κύριε Πρόεδρε, τα γνωστά παραμύθια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεών της επαναλαμβάνει η πρόταση κανονισμού για το ΕΤΠΑ και τα ταμεία συνοχής περί καταπολέμησης της φτώχειας, των ανισοτήτων και της ανεργίας. Αυτά κρίθηκαν στην Ελλάδα, όπου τα χρόνια της καπιταλιστικής κρίσης η Ελλάδα πρώτευσε σε απορροφητικότητα των ευρω-κονδυλίων και η φτώχεια απογειώθηκε, η μερική ή ευέλικτη απασχόληση εκτινάχθηκε, βυθίζοντας ακόμα πιο βαθιά στα αδιέξοδα τον λαό. Γιατί τα ευρωενωσιακά κονδύλια, όλα ιδρώτας του λαού από την άγρια φορολεηλασία του, κατευθύνονται στην ενίσχυση των ευρωενωσιακών μονοπωλίων. Την ίδια ώρα αντιπλημμυρικά, αντιπυρικά, αντισεισμικά έργα, ζωτικές ανάγκες για την υγεία και την παιδεία μένουν ανικανοποίητες με κριτήριο τα κέρδη για τα μονοπώλια και, επιπρόσθετα, τα πρόστιμα, η αιρεσιμότητα, ο λογαριασμός μετακυλίονται μέσω χαρατσιών και φορολογίας και πάλι στον λαό. Με ισχυρό ΚΚΕ θα αποκτήσουν πιο δυνατή φωνή οι διεκδικήσεις του εργατικού λαϊκού κινήματος στην πάλη για συνολικές ανατροπές, έτσι ώστε όλα αυτά τα κονδύλια να χρηματοδοτήσουν έργα καίρια για την ανακούφιση και την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών.

 
  
MPphoto
 

  Lambert van Nistelrooij (PPE). – Voorzitter, wij prioriteren de steden van 5 % naar 10 %. Prima, maar daarnaast komen we nu ook met een novum en de rapporteur en ook andere collega's spraken daarvan: 2,4 miljard euro voor versterking van de rol van de dorpen, van die gemeenschappen. Het Espon geeft aan dat de komende tijd 8 miljoen mensen van de dorpen, rurale gebieden naar de steden trekken, en vele jongeren met goede opleidingen keren dan niet meer terug. Een pact voor de smart villages, daarvoor hebben we in oktober in de resolutie gepleit en dat moet er komen onder het Finse of Kroatische voorzitterschap. Commissaris, mag ik u vragen daar actief aan te werken en daar een antwoord op te krijgen? Het ERDF springt daarop in.

Mijn tweede opmerking: samenvoegen van die twee fondsen, het Cohesiefonds voor structuur en het ERDF, het regionale fonds voor meer inhoudelijke ontwikkeling, vereenvoudiging. Dat klinkt mooi, maar in de praktijk zie je toch een verwatering van beide fondsen. Het gaat erom kennis, Horizon Europe, om te zetten in kunde. Met kennis innoveren, produceren, exporteren, boterhammen smeren. Dat is de lijn die voor heel Europa, ook Oost-Europa, moet gelden en dat is daarmee ook het uitgangspunt voor die nieuwe economie in 2021-2027 waarnaar we nu vragen.

Dit is mijn laatste toespraak als Nederlander hier en ik wil dit toch graag opgetekend hebben omdat die kansen in beide kanten van Europa – dat is cohesie! – dienen te blijven.

 
  
MPphoto
 

  Liliana Rodrigues (S&D). – Senhor Presidente, eu bem sei que já estamos em modo de pré-campanha, mas é completamente inadmissível que se acuse a política de coesão de não ter ajudado, tanto a Grécia como o meu país, Portugal.

Não é apenas uma desonestidade intelectual e política, é uma desonestidade moral. E, portanto, o que nós fizemos neste relatório foi assegurar que a política de coesão continuasse, e continue, a reduzir as desigualdades e a contribuir para uma Europa mais social e mais próxima das suas regiões e dos seus cidadãos. Daí a especial atenção que apresentam as desvantagens demográficas, naturais ou estruturais e permanentes, como, por exemplo, o caso das regiões ultraperiféricas.

Foi mais do que justa a inclusão da garantia para estas regiões dos apoios do FEDER e do Fundo de Coesão nos investimentos nas instalações e gestão de resíduos e na proteção ambiental.

Uma outra medida importante foi a manutenção do financiamento às infraestruturas nos seus aeroportos. No entanto, Senhora Comissária, queria dizer-lhe que me preocupam imenso os efeitos de uma concentração temática a nível nacional.

 
  
MPphoto
 

  Ruža Tomašić (ECR). – Poštovani predsjedavajući, regionalni razvoj područje je u kojemu EU posebno doprinosi dobrim usmjeravanjem zajedničkih sredstava na kvalitetne projekte i zaobilaženjem većine administrativnih barijera na nižim razinama.

Kohezijska je politika za države poput moje Hrvatske važan alat za dostizanje razvijenih članica. Želimo standard kakav imaju razvijene članice i da radno sposobno stanovništvo ostaje u našoj zemlji jer bez njega ne možemo graditi bolju budućnost.

I kao članica Odbora za regionalni razvoj i kao zastupnica iz Hrvatske podržavam novi pristup, bolje postavljene ciljeve i orijentaciju budućnosti sa snažnijom potporom održivim i ekološki prihvatljivim rješenjima.

Još jednom moram naglasiti da je iznimno važno nastaviti uklanjati nepotrebni administrativni i financijski teret na svim razinama, educirati lokalne i regionalne dionike te javnu upravu i učiniti sredstva dostupnijima onima kojima su primarno i namijenjena.

 
  
MPphoto
 

  Younous Omarjee (GUE/NGL). – Monsieur le Président, pour de nombreuses régions d’Europe, les fonds FEDER sont un îlot de ressources budgétaires dans un océan d’austérité. Dans les régions les moins développées, ces fonds demeurent essentiels pour soutenir les investissements. Pour les régions ultrapériphériques, la position, qui est celle de notre Parlement, est de refuser la baisse proposée par la Commission européenne. Pour Mayotte, nous la rétablirons dans ses droits par rapport à la précédente programmation.

En ce qui concerne les cofinancements, alors que la Commission propose de les raboter à 70 %, nous proposons de les ramener à 85 %.

Je pense qu’après l’adoption de la stratégie renouvelée de la Commission européenne pour les RUP, il n’est pas possible que la Commission ne nous rejoigne pas dans nos positions de défense intransigeante des régions ultrapériphériques.

 
  
MPphoto
 

  Franc Bogovič (PPE). – Gospod predsednik, regionalni sklad in kohezijski sklad sta ključna sklada, s katerima odpravljamo razvojne razlike v Evropi.

Lahko mirno rečemo, da sta tudi vezivo Evropske unije. Zato podpiram stališče odbora, da nikakor ne smemo zmanjšati sredstev za ta dva sklada. V nasprotnem primeru ne bomo v Evropi opravljali te osnovne funkcije.

Zelo podpiram vsa prizadevanja za zelena, inovativna nova delovna mesta, na prehod na energetsko učinkovitost. Veseli pa me to, da je bil sprejet tudi moj amandma, da se 5 % sredstev regionalnega sklada nameni za podeželska območja in znotraj tega tudi 2,4 milijarde za projekt pametnih vasi.

V Evropi se dogaja trend notranje migracije, na osnovi katere se prazni podeželje in se selijo ljudje v bogatejša, razvitejša območja. In na ta način, s tem ukrepom, naslavljamo tudi te probleme.

Ustvarjanje novih delovnih mest na podeželju, okrepitev novih modelov mobilnosti, kjer ni javnega prometa na podeželju. Po drugi strani, sodobna, moderna kmetijska proizvodnja, turizem na podeželju, decentralizirana delovna mesta na področju sociale, kjer je skrb za starejše možno, in še največkrat kvalitetneje, opravljati na podeželju kot v velikih mestih.

E-zdravje, decentralizirana energetika, vse so to priložnosti, ki jih spravimo v skup teh ukrepov pametnih vasi. Sledijo tudi vse ostale politike obnovljivih virov, digitalizacije in prepričan sem, da je to usmeritev v pravo smer. Zato bom ta predlog tudi podprl.

 
  
MPphoto
 

  Michela Giuffrida (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo di coesione sono i principali strumenti di investimento per occupazione, infrastrutture e crescita economica a sostegno delle regioni.

In questi anni abbiamo lavorato proprio nell'interesse di questi territori – faccio l'esempio della mia Sicilia – che, senza i Fondi strutturali, non avrebbe futuro e per combattere quegli ostacoli che ancora ne bloccano la fruizione, puntando alla semplificazione delle procedure e alla riduzione della burocrazia, ma anche per livelli di cofinanziamento che favoriscano il decollo dei progetti e perché la minaccia della condizionalità macroeconomica non mortifichi la dimensione territoriale.

Abbiamo il dovere di mettere Stati e regioni nelle condizioni di usare le risorse europee e per farlo dobbiamo calarci nella realtà territoriale che, l'esperienza lo dimostra, è ormai lontana da parametri che non tengono conto delle reali disuguaglianze e specificità territoriali come quelle insulari.

Una riforma del meccanismo di assistenza tecnica per il rafforzamento delle capacità delle amministrazioni pubbliche e dei servizi dei cittadini è ormai indispensabile. Solo così riconcilieremo i cittadini europei con l'Unione.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Buda (PPE). – Domnule președinte, Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune au ca principal obiectiv creșterea solidarității economice și sociale, urmărind, în același timp, reducerea decalajelor dintre nivelurile de dezvoltare ale diferitelor regiuni.

Dar, în același timp, stimați colegi, trebuie să fim corecți unii cu alții și să recunoaștem efectele benefice ale acestor politici, atât în estul Europei, cât și în vestul Europei. În actualul context, este extrem de important ca investițiile în cadrul FEDR să contribuie la dezvoltarea unor rețele ample de infrastructură digitală de mare viteză, la promovarea mobilității urbane multimodale ecologice și durabile.

Cercetarea și inovarea în orice domeniu, atragerea investitorilor privați în acest sens, crearea unor parteneriate solide, dar și transferul rezultatelor în teren trebuie să rămână priorități absolute ale politicilor Uniunii Europene. Este esențial să existe o consolidare a cooperării între parteneri, inclusiv între cei de la nivel local și regional, în cadrul aceluiași stat membru sau la nivel transfrontalier.

 
  
MPphoto
 

  Louis-Joseph Manscour (S&D). – Monsieur le Président, je m’associe également aux collègues qui ont loué le travail fourni par notre rapporteur.

Le texte issu de notre commission REGI me paraît en effet pertinent à plus d’un titre. Il contribue, entre autres, à re-régionaliser et à flexibiliser des fonds FEDER et de cohésion en vue d’une plus grande efficacité, et surtout à gommer les inégalités entre les territoires.

Je salue également les propositions qui maintiennent la concentration thématique au niveau régional. Ceci nous permettra, je l’espère, de promouvoir la cohésion économique, sociale et territoriale au plus près des besoins de nos régions et des attentes de nos concitoyens.

En tant qu’élu ou représentant des régions ultrapériphériques françaises, je me réjouis des mesures qui maintiennent ou améliorent la prise en compte des spécificités des RUP, mesures indispensables quand on sait que le FEDER est, dans les RUP, l’un des principaux moyens de financement des infrastructures, de la mobilité et des PME.

Enfin, mes chers collègues, je vous invite à agir en cohérence avec nos objectifs thématiques et environnementaux, en soutenant les amendements déposés par notre groupe.

 
  
MPphoto
 

  Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE). – Senhor Presidente, Senhora Comissária, o Fundo de Coesão e o FEDER são instrumentos essenciais, cruciais, para a política de convergência das regiões europeias, mas são em especial para as regiões ultraperiféricas.

Eu não posso deixar de lamentar aqui duas ausências: primeiro a ausência da Comissária Corina Crețu, e, segundo, a ausência, no seu discurso, da representante da Comissão para sobre as regiões ultraperiféricas.

O relatório que aqui vamos votar menciona esse facto e, ao contrário daquilo que tem sido feito pelo Governo socialista português, este Parlamento não aceita um corte na política de coesão. Ao contrário do desinvestimento que tem sido feito pelo Governo português na ultraperiferia aqui sai reforçada a aprovação desta nova proposta para regiões, como a Madeira, que volta a ter instrumentos para promover o investimento no emprego, na inovação, na habitação, na integração de migrantes, na mobilidade e nos transportes.

Temos aqui um acordo de compromisso no Parlamento Europeu. Espero que haja um claro compromisso dos Estados-Membros, também de Portugal, quanto aos montantes finais para que possamos ter um próximo quadro com mais apoio também às regiões ultraperiféricas.

 
  
MPphoto
 

  Tonino Picula (S&D). – Poštovani predsjedavajući, kohezijska je politika glavni instrument za promicanje socijalne, gospodarske i teritorijalne kohezije i solidarnosti među različitim regijama. Kao glavna investicijska politika predstavlja jedno od najvažnijih postignuća Unije.

Novi prijedlog sadrži neke pozitivne odredbe kako bi se financiranje prilagodilo budućim potrebama. Vrijedi pozdraviti 80 mjera za jednostavnije korištenje fondova. Međutim, makroekonomska uvjetovanost i povećanje tereta sufinanciranja na države i regije nisu rješenje trenutnih problema. Štoviše, samo će dodatno onemogućiti regije s manjim proračunima da prijavljuju projekte, a njima su fondovi najpotrebniji.

Potreban je veći stupanj decentralizacije, fleksibilnosti te jači kapaciteti javne uprave u pripremi i provedbi projekata. Budućnost Kohezijskog i Fonda za regionalni razvoj ovisi o proračunu. Neizvjesnost Brexita i odbijanje nekih članica da izdvoje dodatna sredstva ne smiju ugroziti ciljeve kohezijske politike.

Podržavam rad izvjestitelja i zahvaljujem mu, osobito na uvažavanju članka 174. Ugovora o funkcioniranju Europske unije kojim se i otoci direktno uključuju u prijedlog.

 
  
MPphoto
 

  Kerstin Westphal (S&D). – Herr Präsident! Ich finde es sehr schade, dass der fraktionslose Kollege jetzt gegangen ist, anstatt zuzuhören, was der EFRE tatsächlich macht. Dann müsste er nämlich nicht so viele Dummheiten erzählen, wie er gerade eben erzählt hat. Denn der EFRE ist ein Programm des Wachstums für alle Regionen und vor allem für alle Bürger und Bürgerinnen.

Was wir wollen, ist kräftig investieren in ein modernes, ein digitales Europa, in ein grünes Europa, in ein soziales Europa, ein Europa der Menschen, Stadt und Land. Dieser Fonds steht in der Tat für Forschung, für Innovation, für neue Jobs, für den Kampf gegen den Klimawandel. Und gerade vor der Europawahl ist es so wichtig, den Menschen zu zeigen, wo europäisches Geld hingeht. Und der EFRE und der Kohäsionsfonds stehen zusammen für ein Viertel des Haushalts. Deswegen ist es wichtig, den Menschen zu sagen: Das Geld kommt zurück in eure Region, in eure Stadt. Und es gibt sinnvolle Ausgaben dafür.

Unsere Fraktion will keine Regionalflughäfen fördern, von denen niemand mehr abfliegt. Unsere Fraktion will auch keine Förderung von Gasleitungen oder fossilen Brennstoffen. Wir wollen einen Fonds, an dem wichtige Schrauben gestellt werden, der Europa fit macht und der den Herausforderungen gewachsen ist.

 
  
MPphoto
 

  Iratxe García Pérez, ponente de opinión de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior. – Señor presidente, hace un año y medio aprobábamos un informe en este Parlamento, del que tuve el honor de ser autora, sobre cómo la política de cohesión puede luchar contra los retos demográficos y la despoblación, que es lo que necesitamos en estos momentos en Europa.

Hoy, con la aprobación de este Reglamento sobre el FEDER, hacemos realidad que estos instrumentos puedan ayudar a luchar contra la despoblación. El trabajo que se ha incorporado a través de enmiendas se plasma en el artículo 8, que establece que por lo menos un 5 % del FEDER tiene que ser destinado a estas zonas con desventajas demográficas. El artículo 10 también incorpora la posibilidad de fondos específicos en los acuerdos de asociación para luchar contra el reto demográfico que tenemos en estos momentos en Europa.

Es fundamental para nuestro medio rural que la política europea y la política de cohesión sean un elemento fundamental para dar esperanza a todos los pueblos que hoy están agonizando. Por lo tanto, demos la bienvenida a un nuevo Reglamento que en Europa es sensible con los retos demográficos.

 
  
 

Zgłoszenia z sali

 
  
MPphoto
 

  Francisco José Millán Mon (PPE). – Señor presidente, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional es un instrumento muy importante —como ya se ha dicho— para fomentar la cohesión en las regiones europeas. Quiero centrarme en un problema que afecta a muchas de estas regiones, y en especial a la mía, a Galicia. Me refiero, precisamente, al declive demográfico y al envejecimiento de la población.

El Gobierno gallego está tomando medidas —por ejemplo, en materia de fomento de la natalidad, conciliación, guarderías— y está preparando ahora una ley de impulso demográfico. Pero estoy convencido de que la Unión y los Estados miembros tienen que hacer más. El declive demográfico debe ser un criterio relevante a la hora del reparto de fondos.

Recientemente, con mi colega Ramón Luis Valcárcel, presenté varias enmiendas a este Reglamento, fruto de las cuales es un artículo específico, el 10 bis, relativo a zonas con desafíos demográficos, que presta mayor atención a provincias y municipios que sufren la despoblación.

Se prevé que estos territorios estén sujetos a planes específicos que fomenten su atractivo para la población, a través, por ejemplo, del aumento de la inversión. Y celebro igualmente que el acuerdo de asociación del Estado miembro con la Comisión Europea deba incluir un fondo destinado a afrontar el desafío demográfico para estos territorios.

 
  
MPphoto
 

  José Blanco López (S&D). – Señor presidente, si existe un valor fundamental en la Unión Europea es el valor de la solidaridad, el valor de la justicia social. Por eso Europa no puede permitirse ni un paso atrás en aquellas políticas que dan contenido a la necesaria convergencia entre sus regiones.

Saludo las mejoras introducidas en esta propuesta por el Parlamento Europeo, sobre todo en lo relativo a la demografía. Urge dedicar esfuerzos y recursos a luchar contra la despoblación, contra el envejecimiento que socava la vitalidad económica y la sostenibilidad del continente, la supervivencia de nuestro modelo social y la cohesión social y territorial de la propia Unión Europea.

Propuestas como estas dan sentido y contenido a la Europa social y cohesionada que muchos defendemos. Defender la igualdad y la cohesión territorial y social siempre fue una bandera. Y es muy importante para regiones como la mía, para Galicia. Por eso es importante este acuerdo.

 
  
MPphoto
 

  Krzysztof Hetman (PPE). – Panie Przewodniczący! Nie ulega wątpliwości, że Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Fundusz Spójności to jedne z najbardziej skutecznych instrumentów pozwalających na wzmocnienie realnej spójności gospodarczej i społecznej w Unii Europejskiej i wyrównanie dysproporcji pomiędzy regionami. To właśnie te fundusze pozwalają nam na wsparcie między innymi rozwoju lokalnego zarówno na obszarach wiejskich, jak i miejskich, małych i średnich przedsiębiorstw czy też technologii cyfrowych. Cieszę się, że udało się nam wypracować zbalansowany dokument, który pozwala na wsparcie tak istotnych inwestycji jak między innymi kolej. Za szczególnie ważną uważam też większą elastyczność w kryteriach doboru inwestycji, dzięki czemu państwa członkowskie oraz regiony będą mogły decydować o inwestycjach lepiej odpowiadających ich indywidualnym potrzebom.

 
  
MPphoto
 

  Jude Kirton-Darling (S&D). – Mr President, on Saturday over a million people marched in London calling for a public vote on Brexit. Amongst them were many busloads of people from my home region, the North-East of England. As the reality of Brexit has emerged, the less attractive it has become, as today’s survey of British social attitudes shows.

My region has long benefited from substantial investment from the European Regional Development Fund: a billion pounds of EU funding between 2014-2020, bringing vital resources, creating jobs, upgrading our infrastructure and supporting local business. Some claim this is UK taxpayer money in the first place. Yes, it is, but the EU allocates on the basis of economic need, not political preference. It is solidarity in action. If we stay, the North—East is guaranteed millions of pounds. Outside, we are dependent on Westminster governments and at the mercy of them. This report includes Brexit-readiness clauses. Please, let’s not use them. Let’s stay.

 
  
MPphoto
 

  Ivana Maletić (PPE). – Poštovani predsjedavajući, kolege su jako puno rekli o važnosti Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda u svakodnevnom životu građana. Želim istaknuti da je ovaj novi prijedlog posebno važan jer otvaramo vrata sportskoj infrastrukturi koja je i te kako važna u državama članicama, ali isto tako i većem ulaganju u integrirana teritorijalna ulaganja i razvoj, i posebno minimumu ulaganja koji propisujemo za ruralni razvoj.

Svi smo u istom brodu. I Europska komisija, i Vijeće, i mi u Europskom parlamentu. Ako govorimo o pametnim selima, ako govorimo o odgovorima na demografske izazove, ako govorimo o važnosti ujednačenog razvoja – Europi jednakih mogućnosti i životnog standarda svih građana, onda moramo to pokazati i proračunom i instrumentima koje financiramo iz europskog proračuna. Zato je važno da upravo ova nova regulativa odgovori na potrebe naših građana i ujednačenog razvoja svih država članica.

 
  
MPphoto
 

  Juan Fernando López Aguilar (S&D). – Señor presidente, señora comisaria Jourová, este Parlamento hace su trabajo mostrando su peso y su músculo al legislar, por el procedimiento legislativo ordinario, nada menos que el Reglamento relativo al FEDER y al Fondo de Cohesión, que ascienden, respectivamente a 272 000 millones de euros y 46 000 millones de euros —un cuarto del marco financiero plurianual 2021-2027—.

Tiene importancia, sobre todo, para aquellas regiones más desfavorecidas. Es vital para las regiones ultraperiféricas: en conectividad, en empleo, en transportes, en incorporación a las redes transeuropeas. Y es una garantía en lo relativo al cumplimiento de los objetivos de combate contra el cambio climático, de sometimiento a la legislación medioambiental y de economía circular, también cuando se trata de gestión de residuos.

Y, por eso, quiero señalar que no debe haber ninguna excepción al compromiso de que no se financie con cargo a estos Fondos ninguna incineradora de gestión de residuos si no se somete estrictamente a la legislación medioambiental y de economía circular de la Unión Europea.

 
  
 

(Koniec zgłoszeń z sali)

 
  
MPphoto
 

  Věra Jourová, Member of the Commission. – Mr President, we are speaking here today about something extremely important. We are speaking about the next budget, the next Cohesion Policy, and the next European Development Fund and Cohesion Fund. At the same time, we are speaking not only about money, we are also speaking about the policy, which is based on solidarity. The policy is meant to help the regions where convergence is not yet ‘finished business’, to increase GDP and employment and many other important things.

This is not ‘just’ about the money, but rather ‘also’ about the money. We know that in the next programming period there will be less money in Cohesion Policy, and whenever we face such a situation, we have to think about how to invest the money. The debate here was mainly about this topic. We are all aware that we want to do more with less money, and we need to do more. The value for money principle has to be maintained. It must not be spending; it must be smart and sustainable investment.

There will always be the people who see plastic castles. I have always seen thousands, or tens of thousands, of new jobs, investments, growth of European industry, cleaner air, cleaner rivers and many other very visible results of the previous investments from European Cohesion Policy. It has to be kept, and that’s why when we try to have better value for money so that the investments are to the benefit of the citizens, we need to have that thematic concentration and a clear added value of the investments.

I would like to thank Parliament for all the good work that hopefully, by the end of tomorrow, will result in a first reading position on the entire Cohesion Policy legislative package. It paves the way to restart the legislative process on all fronts as soon as possible in October.

If we want to avoid delays in launching the post-2020 programmes, not only do the regulations have to be adopted this year, but the programming documents in Member States and regions also have to be prepared and adopted in a timely manner. The Commission cannot agree to any proposals that jeopardise the efficiency and added value of Cohesion Policy projects.

I have a final comment, coming back to the question of smarter cities or smarter villages. For decades, European Cohesion Policy has tried to balance fairly the development of urban areas and rural areas, and this should remain in the future Cohesion Policy. The Common Provisions Regulation introduces a new dedicated policy objective – a Europe closer to citizens – by fostering the sustainable and integrated development of urban, rural and coastal areas through local initiatives, which should allow for a well-integrated, multi-sectoral approach to urban development. The strategies are expected to further improve coherence in interventions and strategic planning. The involvement of urban authorities will improve ownership.

 
  
MPphoto
 

  Andrea Cozzolino, relatore. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che domani nel voto troveranno soddisfazione, da un lato, il largo consenso che il confronto ha determinato e poi, è evidente, anche i rilievi critici che sono venuti dalla discussione e dagli emendamenti presentati.

Per quanto mi riguarda, vorrei dire questo a conclusione della discussione. Sul tema della concentrazione tematica, noi siamo stati in linea con le indicazioni che ci ha dato la Commissione ma abbiamo rafforzato, come era giusto, la dimensione regionale, altrimenti sarebbe stata una concentrazione vana da questo punto di vista, come, vorrei dire a quanti hanno sollevato il tema ambientale, che mai un programma ha concentrato tante risorse per i prossimi anni per affrontare le sfide ambientali a livello locale, territoriale e regionale: siamo oltre il 30% delle risorse.

Inoltre, è molto importante il principio che abbiamo adottato, sia nel CPR sia nel regolamento sul tema della flessibilità, per rafforzare i cofinanziamenti, liberare le risorse annuali e dare più forza agli investimenti strategici con la politica di coesione.

Infine – mi pare che un risultato significativo, come hanno colto tutti i relatori e gli interventi – noi rimettiamo al centro il tema soprattutto delle realtà che hanno sofferto di più in questi anni, dove ci sono stati evidenti cali demografici ma anche un progressivo venir meno della funzione dello Stato e dell'Europa, meno servizi, meno opportunità. Lì siamo intervenuti e vogliamo intervenire con la politica di coesione per riportare milioni di cittadini al centro della politica europea.

Questo è lo sforzo che stiamo mettendo in campo e io mi auguro che il voto di domani consolidi questa tendenza e ci consenta, soprattutto con il prossimo Parlamento, di avere una relazione solida che può aprire una stagione importante di sviluppo e di crescita per la nostra Europa.

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. – Zamykam debatę.

Głosowanie odbędzie się w środę 27 marca 2019 r.

Oświadczenia pisemne (art. 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Tamás Deutsch (PPE), írásban. – Az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a Kohéziós Alapról szóló javaslat rávilágít e két alap meghatározó szerepére a kis-és középvállalkozások támogatásában, a digitális infrastruktúrahálózat fejlesztésében, a fenntartható, multimodális mobilitás előmozdításában, a hátrányos helyzetű népcsoportok (például a roma közösségek) életkörülményeinek javításában, hogy csupán néhány olyan területet említsek, ahol az ERFA és a Kohéziós Alap segítségével jelentős fejlődés érhető el.

A jelentés azon pontjával is egyetértek, miszerint az ERFA-nak a programok kialakítása és végrehajtása során különleges figyelmet kell fordítania a demográfiai változásra mint kiemelt területre. Nem osztom azonban az előterjesztés azon megállapítását, mely szerint a kohéziós politikának szerepet kellene játszania a menekültek és migránsok befogadásában és integrációjában, még kevésbé értek egyet azzal, hogy az integráció és a helyi gazdasági növekedés között egymást kölcsönösen erősítő kapcsolat lenne. Az Európai Unió égető demográfiai problémáját, a gyorsmértékű elöregedést családtámogatási politikákkal kell orvosolni és nem harmadik országok állampolgárainak Európába hozásával.

 

4. Συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών - Συμβάσεις για την πώληση προϊόντων (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Przewodniczący. – Kolejnym punktem porządku dziennego jest wspólna debata nad:

– sprawozdaniem sporządzonym przez Evelyne Gebhardt i Axela Vossa w imieniu Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów oraz Komisji Prawnej w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych (COM(2015)0634 – C8-0394/2015 – 2015/0287(COD)) (A8-0375/2017) oraz

– sprawozdaniem sporządzonym przez Pascala Arimonta w imieniu Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów zawieranych przez internet lub w inny sposób na odległość, zmieniająca rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz dyrektywę 2009/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i uchylająca dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (COM(2017)0637 – C8-0379/2017 – 2015/0288(COD)) (A8-0043/2018).

 
  
MPphoto
 

  Evelyne Gebhardt, Berichterstatterin. – Herr Präsident, Frau Kommissarin! In diesem Parlament erlebt man immer wieder erstaunliche Momente, in diesem Fall die immer wieder erstaunlichen Wendungen in der Zusammenarbeit mit meinem Ko-Berichterstatter Axel Voss. Diese Gesetzgebung ist ein Lehrstück darüber, dass das bessere Argument auch und gerade dann bestehen kann, wenn die Gegenseite das Gegenteil behauptet, ohne selbst bessere Argumente vorzutragen.

Wir haben mit diesen beiden Schwester-Richtlinien viel für den europäischen Verbraucherschutz erreicht. Verbraucherrecht ist auch dann anwendbar, wenn Kunden nicht mit harter Währung bezahlen, sondern Unternehmen personenbezogene Daten erhalten, die sie beispielsweise durch zielgerichtete Werbung kommerzialisieren. Die Verbraucherschutzrechte sind natürlich dieselben – so war das ursprünglich gar nicht so vorgesehen –, egal, ob die Verbraucherinnen eine App herunterladen oder ein Onlinespiel mieten oder kaufen, und unabhängig davon, ob der Verbraucher oder die Verbraucherin seine bzw. ihre Einkäufe mit und durch einen smarten Kühlschrank erledigt. Alle Software muss mit jeder gängigen Hardware interoperabel sein – auch das ein wichtiger Grundsatz. Verbraucher haben den Anspruch auf Softwareupdates, die zu einer längeren Lebensdauer und höheren Sicherheit von internetfähigen und sogenannten smarten Produkten führen, die ohne entsprechende funktionierende Software nutz- und wertlos wären.

Die Portabilität von Inhalten, die die Verbraucherinnen und Verbraucher im Laufe einer kurzen oder auch langen Nutzungsdauer von sozialen Netzwerken, Clouddiensten oder smarten Lautsprechern produzieren, ist ein weiterer Punkt: die Beibehaltung der Mindestharmonisierung im Bereich der Gewährleistungsfristen bei einer gleichzeitigen Verlängerung der Frist oder für die Beweislastumkehr von sechs Monaten auf ein Jahr oder gegebenenfalls auch sogar zwei Jahren in bestimmten Fällen. Ich denke, dass wir damit in diese Rechtsetzung, in diese beiden Richtlinien, die wirkliche Zwillingsrichtlinien geworden sind, auch wirklich Komponenten hineingebracht haben dank unserer starken Zusammenarbeit, auch mit dem Berichterstatter Herrn Arimont, sodass wir für die Verbraucher und Verbraucherinnen wirklich das Beste herausgeholt haben, was wir herausholen konnten.

Das war nicht von Anfang an so selbstverständlich, denn wir haben drei Jahre lang hart, sehr, sehr hart kämpfen müssen, damit dieses Recht auch wirklich so durchgesetzt werden konnte. Auch die Kommission war nicht immer einverstanden. Auch die rechte Seite dieses Europäischen Parlaments hat das eine oder andere schlucken müssen. Aber es ist gelungen, dies durchzusetzen. Unter Mithilfe eines großartigen, nimmermüden und ständig um den Inhalt bemühten Teams habe ich mein Ziel erreicht, das ich hatte – ein Ziel, für das ich am Beginn dieses Gesetzgebungsprozesses gelegentlich belächelt wurde. Ich kann mich erinnern, als ich anfangs gesagt habe: „Ja, ich will dieses Recht haben, das soll entwickelt werden, aber es darf kein Recht in einem Mitgliedstaat und irgendeinem Mitgliedstaat dadurch heruntergesetzt werden.“ Da wurde gesagt: Das geht doch gar nicht, wir wollen volle Harmonisierung, und wenn wir alles Recht in allen Staaten übernehmen, das ist ja unvertretbar. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, auch dank der Zusammenarbeit mit der Kommissarin, und auch weil wir in bestimmten Bereichen die Mindestharmonisierung durchgesetzt haben, sodass da, wo weiter gehendes Recht existiert, dieses weiter gehende Recht auch weiter beibehalten werden kann. Denn die Populisten wären glücklich gewesen, wenn wir es anders gemacht hätten, denn sie hätten das Beste gehabt.

Also ich bin unheimlich stolz auf das, was wir erreicht haben. Gleichzeitig haben wir ein international beispiellos hohes und innovatives Verbraucherschutzrecht errungen – das ist digitaler Verbraucherschutz auf europäisch.

 
  
MPphoto
 

  Axel Voss, Berichterstatter. – Herr Präsident, Frau Kommissarin und liebe Ko-Berichterstatterin Frau Gebhardt! Zunächst einmal der Kommission recht herzlichen Dank für diesen doch sehr fortschrittlichen Vorschlag, der hier auf einem neuen Gebiet gemacht wurde. Und der Ko-Berichterstatterin Frau Gebhardt recht herzlichen Dank für die sehr intensive Zusammenarbeit, die durch die Auseinandersetzung im Ergebnis zu etwas Gutem geführt hat. Frau Gebhardt hat mehr den Verbraucherschutz nach vorne getrieben, und ich war mit meinem rechtlichen Hintergrund eigentlich mehr an digitalen Vertragsrechten interessiert. So haben wir beides gut zusammenfügen können, und haben ein vernünftiges und gutes Ergebnis erreicht.

Wir haben zwar lange Zeit dafür gebraucht, aber es waren auch einige Probleme zu umrunden: Zum einen die Frage, wie wir eigentlich mit dem Verhältnis zum Datenschutz, aber auch zum Urheberrecht umgehen, zum anderen auch die große Diskussion darüber, wie wir eigentlich mit den smart goods umgehen, wo wir uns ja zuerst dazu durchgerungen hatten, das entsprechend in diese Richtlinie hier mit aufzunehmen, und dann nachher, während der Verhandlungen mit dem Rat, haben wir uns entschieden, diese smart goods¸in den Bericht, der dann im Anschluss noch kommt, von Pascal Arimont zu den tangible goods aufzunehmen – weil das dann dort eine vernünftige Rolle spielte. Was wir grundsätzlich erreichen wollten, war soweit möglich eine Vollharmonisierung in einzelnen Rechtsfolgen, und wir wollten im Grunde, in der Behandlung dieser smart goods auch keine Lücken lassen, was auch letztlich ein bisschen dazu führte, dass wir gesagt haben: Die Rechtsfolgen aus beiden Rechtsakten müssen im Grunde eine gleiche Rechtsfolge beschreiben. Es muss egal sein, ob ich das gleiche Gut direkt kaufe, online bestelle oder herunterlade. Und das ist das, worauf es oftmals ankam und wo es schwierig wurde, eine Linie vorzugeben. Deshalb glaube ich, dass wir mit der Richtlinie für die digitalen Inhalte auch für einen gemeinsamen digitalen Binnenmarkt eine gute Grundlage geschaffen haben, dass wir von Minimalharmonisierung bis hin zu einer Vollharmonisierung bei bestimmten Fristen das erreichen konnten, wo ich mir beim Rat manchmal noch etwas mehr positive Entwicklung für die Zukunft wünsche: Dass man auch dort im digitalen Bereich den Wunsch hat einen digitalen Binnenmarkt herzustellen, und sich nicht darauf zurückzieht, hier nur seine eigenen BGB-Vorschriften oder bürgerlichen Rechtsvorschriften einzubeziehen, und sagt, das dürfen wir nicht stören.

Nein, wir müssen gerade in diesem digitalen Bereich eine Ebene schaffen, wo wir alle davon überzeugt sind, dass gerade dort eine europaweite Vollharmonisierung Sinn hat.

Diese Richtlinie, über die wir hier heute sprechen, soll eben sicherstellen, dass auch für die Bereitstellung der digitalen Inhalte in der gesamten Union die vertraglichen Rechtsbehelfe gelten. Derzeit ist das auf der EU-Ebene lediglich mit den Mindestanforderungen aus der Richtlinie von 1999 der Fall, und daher gibt es nach wie vor diese unterschiedlichen Rechtsvorschriften und damit auch eine Rechtsunsicherheit, die auch das Vertrauen der Verbraucher in den grenzüberschreitenden Handel beeinträchtigen. Deshalb wurde dieser Schritt jetzt gemacht. Und wir wollen auch erreichen, dass es kein Unterschied mehr macht, ob ein Verbraucher die digitalen Inhalte oder Dienstleistungen in dem einen oder in dem anderen Mitgliedstaat erwirbt. Mit der Beweislastumkehr und der Vollharmonisierung in diesem Bereich ist in jedem Mitgliedstaat die Rechtslage klar.

Deshalb, denke ich, dass wir hier einen wichtigen Schritt machen und damit auch auf der digitalen Ebene gut vorankommen.

 
  
MPphoto
 

  Pascal Arimont, Berichterstatter. – Herr Präsident, sehr geehrte Frau Kommissarin! Ich nehme gerne das Bild der Kollegin Evelyne Gebhardt auf, die gesagt hat, dass wir nach langem, hartem und zähem Ringen Zwillinge zur Welt gebracht haben. Ich selbst habe den Anspruch nicht, Kinder zu kriegen, aber Zwillinge zu kriegen, fühlt sich etwa so an. Das weiß ich von Eltern, die das gemacht haben oder die das Glück hatten, Zwillinge zu bekommen. Zwillinge zu kriegen ist wirklich etwas Schwieriges, besonders die ersten Monate.

Genau das haben wir geschafft, wir haben nämlich diese Zwillingsrichtlinien auf die Welt gebracht. Mit diesen beiden Richtlinien bringen wir nämlich zum ersten Mal einheitliche Garantieregeln auf den Weg, die in der ganzen EU gelten, ob man online oder offline kauft, ob es ein Möbelstück, eine App oder eben ein Smartphone ist.

Das Smartphone steht übrigens exemplarisch dafür, wie fließend die Grenzen zwischen klassischer Ware und digitalem Inhalt geworden sind. Es ist zunächst einmal ein Gerät, das ich anfassen kann. Dieses Gerät läuft aber mit einem digitalen Betriebssystem und ist nahezu ständig mit dem Internet verbunden. Und schließlich kann ich mit dem Gerät auch noch sämtliche Apps herunterladen – von der Fotobearbeitung bis zur Singlebörse.

Die Herausforderung war es also, kohärente und aufeinander abgestimmte Garantieregeln zu schaffen, die sowohl auf eine klassische nicht digitale Ware anwendbar sind als auch auf ein Betriebssystem oder eine Musikstreaming-App, und dies möglichst einheitlich in der ganzen EU. Dieser neue Rechtsrahmen greift dort, wo die gekaufte Ware oder der abonnierte Videostreamingdienst kaputtgeht. Darum geht es. Was steht dem Verbraucher zu bzw. was muss der Händler dann tun, und was muss er betrachten oder beachten?

Grundsätzlich gilt folgendes Grundgerüst, das es bereits beim Kauf einer klassischen Ware gibt und das wir nun sowohl für die digitalen Inhalte einführen als auch für smarte Geräte. Erstens: Jedem Verbraucher in der EU stehen für alle Güter und alle digitalen Inhalte mindestens zwei Jahre Gewährleistung zu. Zweitens: Geht innerhalb dieser Zweijahresfrist etwas kaputt, kann jeder Verbraucher vom Händler Reparatur bzw. Nachbesserung bzw. Ersatz, Preisnachlass oder sogar Vertragsauflösung mit Geldrückgabe fordern. Was insbesondere den Warenhandel betrifft, konnten wir einige Neuigkeiten einführen. Hervorzuheben sind: erstens die Verdoppelung der sogenannten Frist der Beweislastumkehr. Das heißt, der Verbraucher muss nicht mehr nach sechs Monaten den Beweis erbringen, dass seine gekaufte Ware von Beginn an mangelhaft war, sondern erst nach einem Jahr, und den Mitgliedstaaten steht es frei, diese Periode sogar auf zwei Jahre zu erhöhen.

Zweitens wird es für den Verbraucher einfacher werden, den Kaufvertrag aufzulösen. Tritt nach einer ersten Reparatur oder einem Ersatz ein Mangel erneut auf, kann der Kunde den Kaufvertrag sofort beenden und sein Geld zurückerhalten. Und drittens: Schließlich sollen die Hersteller auch stärker in die Pflicht genommen werden, denn wenn sie angeben, dass ihr Gerät eine bestimmte Zeit hält, dann soll sich der Verbraucher auch direkt an sie wenden können, um Reparatur oder Ersatz einzufordern. Wir stärken also ganz klar die Verbraucher, indem wir ihnen nicht nur klare Rechte geben, sondern diese Rechte auch EU-weit geltend machen.

Von dieser Vereinheitlichung sollen aber nicht nur die Verbraucher, sondern auch die Unternehmen profitieren, vor allem die kleinen. In Zukunft brauchen sie sich keine Gedanken mehr darum zu machen, welches Recht anzuwenden ist, wenn sie ins europäische Ausland verkaufen wollen. Und das kommt vor allen Dingen den kleinen Händlern zugute, die keine Rechtsabteilung haben wie etwa die großen Onlinehändler.

Mit diesen neuen Regeln stärken wir die Rechte der Verbraucher. Wir geben den Unternehmen Rechtssicherheit und schaffen somit Vertrauen in unseren digitalen Binnenmarkt und in den grenzüberschreitenden Warenhandel. Daher Dank an alle Kollegen, die an diesem Text mitgearbeitet haben. Wir haben in allen – und ich sage allen – Fraktionen den Willen gezeigt, den es braucht, um Kompromisse zu finden. Und in Zeiten von Polarisierung und Schwarz-Weiß-Denken ist der gute alte Kompromiss die höchste und beste Form parlamentarischer Demokratie.

 
  
MPphoto
 

  Věra Jourová, Member of the Commission. – Mr President, this is a great moment for me because, after quite a long time, we are coming to the end of the legislative process on these two proposals which are of great added value for EU consumers and business.

I am not so sure about twins. I would rather speak about two sisters. In my language ‘directive’ is ‘she’. One sister proved to be rather sporty and quite modern and the other one became fatter and fatter because she also swallowed the offline shopping – not only online – and she proved not to be easy to move in the process. But after all, we managed and it was thanks to the very good cooperation of the co—legislators and of course my special thanks go to Ms Gebhardt, Mr Arimont and Mr Voss, who know very well that we went through some dramatic moments and some moments of anxiety that there was no easy result which would fulfil the purpose.

But here we are. I think that the result is very good. We have all worked towards one common goal: ensuring effective protection for consumers, while at the same time removing barriers to the digital single market. For the first time, European consumers and businesses will be able to rely on largely harmonised rules, specifically designed for the supply of digital content and digital services. Moreover, the current sales rules are modernised with the specific regulation of smart goods. This will cover a rapidly growing market of a wide variety of products, ranging from smartphones and laptops to connected toys and smart home systems. The new rules will also ensure that consumers are adequately protected and more confident when buying smart goods across the EU. This includes receiving updates for digital elements that are necessary for a satisfactory use of the product.

For businesses, the two proposals are an important step forward in terms of legal certainty. The digital content proposal achieves a very high degree of harmonisation and prevents legal fragmentation, while the sale of goods proposal also provides for fully harmonised conformity criteria and consumer remedies throughout the EU. This will decrease the costs of having to adjust to different national laws.

We have promised European consumers and businesses a modern and coherent set of contract rules for their everyday transactions and you are about to deliver this to them. I see many beautiful young people in the audience. I am sure that most of them go online for their shopping so I think I have a good message for the consumers who are also sitting here with us that there should be no bad surprises when you go shopping online from a different Member State because there are going to be highly harmonised contract tools on the digital single market.

So my message is: enjoy your shopping, don’t worry, be happy and be aware that the rules will work for your greater protection.

 
  
MPphoto
 

  Heidi Hautala, rapporteur for the opinion of the Committee on Legal Affairs. – Mr President, I want to thank colleagues Voss, Gebhardt and Arimont for the work they have done with these two directives. As you may remember, the Committee on Legal Affairs failed to choose between maximum and minimum harmonisation, and that’s why we voted ourselves out of the game quite early.

But anyway, this is a harmonisation exercise, because the EU needs to harmonise its consumer protection legislation. At the same time, the EU has introduced now a completely new layer of consumer protection for digital content. It has been a success in many ways. These two directives create a standard set of consumer and contract law rules that boost consumer confidence throughout the EU, when the digital business-to-consumer market is growing. These directives also restrict further fragmentation of the consumer legislation in the Member States.

Finally, these two directives also clarify intermediary liability and enable sellers to pursue remedies against previous persons in the chain of transaction. So this is, again, one step towards more responsible supply chains.

 
  
MPphoto
 

  Ева Майдел, от името на групата PPE. – г-н Председател, г-жо Комисар, напоследък често говорим къде Европа не трябва да се меси, къде Европейският съюз не ни е необходим. Ако обаче има един безусловен сектор, където действията на ниво Европейски съюз се съблюдават от целия свят, то това е дигиталната икономика.

За да се конкурираме с пазари като Китай и САЩ, трябва да бъдем единни и да капитализираме над силните си страни, а именно Европа е мястото, където потребителят има гарантирани права.

Ако в аналоговия свят знаем къде да намерим и да направим рекламация при дефект на кафемашина например, то при дефект в мобилно приложение това не беше така до този момент. Поне 70 млн. потребители са имали проблем с абонаментите си, но едва 10% от тях са получили някакво обезщетение. Множеството от тях дори не знае към кого да се обърне.

Като докладчик за групата на ЕНП в комисията на потребителите работихме за решаването на този проблем и сега ще бъде ясно къде и как да се получи компенсация при дефектна дигитална услуга.

Бих искала специално да благодаря на моите колеги Аксел Вос и Паскал Аримонт за сътрудничеството, което имахме, и за това, че можем да се похвалим с Директива за потребителите, която е пример за една истински амбициозна Европа. Европа, която улеснява живота на своите граждани, Европа, която диктува тенденциите в защитата на потребителите в дигиталната ера.

 
  
MPphoto
 

  Virginie Rozière, au nom du groupe S&D. – Monsieur le Président, je voudrais saluer l’important travail réalisé par les rapporteurs sur ce dossier, sur ces deux directives, et notamment par ma collègue Evelyne Gebhardt qui a fait preuve d’une grande force de conviction sur ce dossier.

Ces deux textes sont une véritable avancée pour les citoyens européens et les commerçants. Ils vont nous permettre d’actualiser nos règles en matière de consommation face à l’essor du commerce en ligne, mais aussi face aux nouveaux usages et aux nouveaux services.

Je me félicite que nous soyons parvenus à un accord qui permettra de garantir une compréhension simple de ces règles par les citoyens, en assurant un alignement entre les règles applicables à la vente de biens et les règles applicables à la fourniture de contenus numériques.

Il est également tout à fait positif que nous couvrions les contenus embarqués dans les biens physiques. En effet, il aurait été incompréhensible de ne protéger le consommateur que pour des biens matériels, sans se préoccuper des logiciels embarqués qui assurent leur bon fonctionnement.

S’agissant du texte portant sur les contenus numériques, c’est une directive particulièrement importante parce qu’elle va harmoniser les règles européennes dans un domaine où, parfois, il n’existe encore aucune règle nationale.

Nous devons également saluer le fait que nous sommes parvenus à un accord qui permettra de donner un cadre européen homogène à ce secteur en pleine expansion. Nous avons aussi voulu prendre en compte la réalité des usages de consommation, en incluant dans le texte les contrats qui sont conclus contre un paiement, mais aussi les contrats qui sont conclus par la collecte de données personnelles.

Aujourd’hui, une grande partie des interactions qui ont lieu en ligne se base sur ce type d’échanges et il était essentiel de les faire entrer dans le champ d’application du texte. Ces deux textes représentent donc un pas en avant vers un véritable marché unique numérique protecteur des consommateurs. C’est cela, l’Europe pour laquelle nous nous battons.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Dalton, on behalf of the ECR Group. – Mr President, I would like to thank our three co-rapporteurs for their work as well. Having one set of rules for people who buy digital content and services across Europe will make life easier for consumers and businesses alike. The UK was the first country to introduce such legislation, but many Member States had no provisions at all, and if you want Europe to be a digital superpower, we can’t rely on old analogue regulations. In today’s modern economy, millions of people daily buy apps, subscribe to news outlets, or take part in online gaming, and these new rules will mean consumers have the same base-level of protection wherever they buy products.

That also means less red tape for businesses that sell digital content or services across borders. It will also make it easier for people to cancel contracts or seek refunds if those products are not up to scratch, so the recent example of a French newspaper making it very easy to instantly subscribe online but then requiring all cancellations to be done by a paper form should be a thing of the past. So this is a win for consumers, it is a win for European businesses, and we in my Group will be supporting it.

 
  
MPphoto
 

  Dita Charanzová, on behalf of the ALDE Group. – Mr President, I believe we can be happy with the result of these two important consumer files, especially as we are extending the European guarantee to online goods. While I supported extending the reversal of the burden of proof for the whole two years of the European guarantee, I believe that extending the ‘no questions asked’ guarantee from six months to a year is already a very positive step for consumers. Manufacturers need to build better and safer products. If your product cannot work for a year, it should not be on the market. This said, I believe the most important part of these two files is that it moves us closer to a single consumer rule-book for Europe. A single set of rules in Europe. If both traders and consumers know what the rules are and that it is the same everywhere, they will sell to anywhere and they will buy from everywhere. This is vital for the single market.

 
  
MPphoto
 

  Marco Zullo, a nome del gruppo EFDD. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, il commercio elettronico per crescere ha bisogno della fiducia dei consumatori, che devono sentirsi tutelati negli acquisti online come negli acquisti nei negozi tradizionali, sia che acquistino beni materiali che beni digitali.

Con queste due direttive le tutele oggi presenti vengono migliorate e rese più fruibili per i consumatori. Inoltre, non aggiungiamo compiti onerosi per i venditori, specie se sono PMI e microimprese. Così, in presenza di un difetto di conformità, l'acquirente potrà chiedere al venditore di riparare o sostituire il bene e poi avere il diritto a una riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto.

Su tale fronte, però, dobbiamo rafforzare le tutele anche dei piccoli venditori al dettaglio e delle PMI nei confronti dei produttori. Infatti, per i negozianti i costi sostenuti per la riparazione o la sostituzione possono risultare molto onerosi e sproporzionati rispetto ai guadagni.

Inoltre, in termini di tutela, oggi viene scritto nero su bianco che chi acquista un bene digitale avrà le stesse tutele di chi acquista un bene materiale; così chi compra musica o film online avrà le stesse tutele di chi compra un cd o un DVD. Ad esempio, se il download non riuscisse o il servizio fosse di scarsa qualità, si avrà diritto alla sostituzione e al rimborso, e ciò con un approccio a prova di futuro, perché varrà anche per i social media, per le piattaforme di condivisione video e audio e per i servizi di messaggistica istantanea.

Un risultato importante perché i consumatori devono avere la più alta protezione possibile a prescindere dalla tecnologia che utilizzano.

 
  
MPphoto
 

  Mylène Troszczynski, au nom du groupe ENF. – Monsieur le Président, Madame la Commissaire, le commerce en ligne a pris, en raison de l’essor des nouvelles technologies et de l’internet, des proportions considérables et devient un vecteur essentiel de développement pour les entreprises, en particulier les PME, et un gage d’opportunités nouvelles pour les consommateurs. Mais il a également généré de graves distorsions de concurrence avec l’avènement de mastodontes de l’internet comme les GAFA et de pratiques anticoncurrentielles, qui se sont nourries de l’absence de défenses réglementaires adéquates.

Ce texte a donc pris la mesure de l’enjeu économique actuel pour la défense des consommateurs en donnant une définition claire des contenus numériques, en garantissant aux consommateurs la conformité contractuelle de leurs achats, en encadrant les pratiques commerciales en ligne, en instaurant des garanties commerciales de durabilité qui devraient mécaniquement inciter consommateurs et producteurs à consommer et à produire moins, mais mieux. De plus, l’équilibre de la loi française sur les aspects contractuels entre vendeurs et consommateurs a fini par être respecté et c’est une bonne nouvelle.

Malheureusement, le sempiternel refrain idéologique sur l’abolition des frontières et sur les obstacles au marché unique est en revanche bien superflu dans le contexte économique et social que nous connaissons.

 
  
MPphoto
 

  Carlos Coelho (PPE). – Senhor Presidente, caros Colegas, todos os dias, na União Europeia, milhões de cidadãos acedem a conteúdos e serviços digitais e celebram contratos para isso.

Em vários Estados-Membros, porém, não existem regras claras sobre as compras de conteúdo digital e há múltiplas e diferentes regras sobre os contratos online e offline.

Com este novo pacote reforçamos os direitos dos consumidores, atribuímos um quadro comum de direitos a cidadãos e empresas e garantimos previsibilidade para todos, em especial para as pequenas e médias empresas. Eliminamos, assim, os principais obstáculos relacionados com o direito dos contratos, que dificultam o comércio transfronteiras.

Incluir as vendas presenciais foi fundamental. Só com um único conjunto de regras para lojas físicas ou virtuais damos segurança jurídica às empresas e aos consumidores.

Congratulo-me também com o facto de se terem salvaguardado os direitos adquiridos dos consumidores de alguns Estados-Membros, como Portugal. Uma plena harmonização que não respeitasse os direitos desses países, mais avançados em matéria de defesa do consumidor, seria injusta e inaceitável.

Queremos melhorar e não enfraquecer a proteção dos consumidores. A Europa dos Cidadãos que procuramos construir tem a obrigação de defender e garantir, sempre, estes direitos.

 
  
MPphoto
 

  Lucy Anderson (S&D). – Mr President, I’m speaking particularly about the new sale of goods directive, which is a significant achievement for consumers, businesses and indeed for the legal experts amongst us, for the future of EU contract law as a whole. As has been said, the new rights for sales of goods that function with software are very important and include rules protecting consumers who rely on updates for their smart phones or other devices that are connected to the internet.

More generally, Article 14 provides that repairs or replacements for defective goods must be free of charge. Other good points include that Article 20 requires Member States to take appropriate measures to inform consumers of their rights. Also to be welcomed is the strengthened emphasis on producer’s liability in Article 17. I hope this right can be improved further in future.

Finally, Member States will still be permitted to improve on this directive in key areas such as extending the reversal of burden of proof and protecting the short-term right to reject defective goods. I urge Member States to do so. In short, this is a directive well worth voting for and I will be pleased to do so.

 
  
MPphoto
 

  Antanas Guoga (PPE). – Mr President, I would like to congratulate my colleagues who have worked tirelessly to get this over the line. I think it’s very important for us, both in the European Union and from a digital single market perspective, that everyone in the European Union can have access to all the goods they want to buy – that we have a really harmonised approach. And I really like the fact that we are going the harmonisation way – the path that has led us to a very successful Europe.

As a shadow rapporteur for the Committee on Legal Affairs (JURI), I’ve worked tirelessly to get this over the line with our colleagues, and I’m very happy that the full harmonisation approach for the contract sales of goods was reached. I encourage everyone to keep working and to vote and support this proposal in the vote.

 
  
MPphoto
 

  Christel Schaldemose (S&D). – Hr. formand! Vi står her i dag med en sejr for Europas forbrugere. I dag køber de europæiske forbrugere flere og flere varer over internettet. De gør det også på tværs af landegrænser. Det giver jo lavere priser, og det giver et langt større udbud for forbrugeren. Men desværre er det også sådan, at det kan være svært at gennemskue, hvilke rettigheder man så har som forbruger. Med disse lovgivninger er vi på vej til at sikre de europæiske forbrugere langt bedre. Det bliver meget nemmere at undgå at komme i klemme. Det er rigtigt vigtigt, og jeg synes, det er et stort skridt for forbrugerne, ikke mindst det faktum, at man helt sikkert har ret til at få repareret sit produkt eller få et nyt, hvis det går galt. Der stilles også væsentligt større krav til information fra virksomhederne til forbrugerne. Der er en masse gode tiltag i det her! Det er altså med andre ord et af de områder, hvor vi efter lang tid og hårdt arbejde, ikke mindst fra fru Gebhardt, har vist, at vi har skabt en fordel for forbrugerne, når de handler online. Så tillykke til de europæiske forbrugere i dag!

 
  
MPphoto
 

  Dariusz Rosati (PPE). – Panie Przewodniczący! Rozpatrujemy dzisiaj projekty dwóch aktów prawnych, które mają zasadnicze znaczenie dla zbudowania i dobrego funkcjonowania europejskiego jednolitego rynku cyfrowego. Chciałbym złożyć podziękowania naszym sprawozdawcom, zwłaszcza panu Axelowi Vossowi, panu Pascalowi Arimont, za wkład pracy w te dwa sprawozdania. One zmierzają do realizacji dwóch głównych celów: Po pierwsze, zapewnienia takich samych praw nabywcom, którzy kupują towary i usługi zarówno w kanale tradycyjnym, jak i w kanale cyfrowym na odległość za pośrednictwem internetu. Po drugie, chodzi o harmonizację przepisów w skali całej Unii, a przede wszystkim ujednolicenie między poszczególnymi krajami, ponieważ w tej chwili sprzedaż przez internet jest rynkiem bardzo posegmentowanym. Z całą pewnością stwarza to za dużo niepewności dla konsumentów, i dobrze, że w obu sprawozdaniach prawidłowo zajęto się tym problemem.

Chcę podkreślić, że naczelnym celem tych obu legislacji jest troska o ochronę praw konsumentów, i bardzo się cieszę, że te sprawozdania zostały przyjęte. Bardzo proszę kolegów o to, żeby je poparli w głosowaniu.

 
  
 

Zgłoszenia z sali

 
  
MPphoto
 

  Michaela Šojdrová (PPE). – Pane předsedající, ráda podpořím tuto legislativu, která zlepšuje práva spotřebitelů, ale ve svém důsledku podporuje i obchodování a tedy ty, kteří obchod poskytují v on-line prostředí. Digitální trh je velkou příležitostí a obliba u spotřebitelů narůstá, proto je potřeba posílit také jejich jistotu. Vytváření společného evropského standardu tedy znamená jak větší komfort, větší zjednodušení jak pro nás, pro spotřebitele, tak také pro poskytovatele tohoto obchodu.

Jsem ráda, že bylo nalezeno také řešení u těch technických otázek a také politická shoda a že můžeme tedy hlasovat o dohodě, která už je na stole a která už je schválena. V této situaci bych chtěla vyzvat paní komisařku, aby se ujala a s větší aktivitou podpořila jednání s Radou o směrnici proti nekalým obchodním praktikám ve věci tak zvané dvojí kvality potravin, která nesmírně zajímá naše občany.

 
  
MPphoto
 

  Maria Grapini (S&D). – Domnule președinte, doamnă comisar, stimați colegi, da, este o directivă pe care o așteptam de foarte mult timp, pentru că obiectivul principal a fost acela de a contribui la creșterea pieței digitale și sigur că statistica arată că majoritatea IMM-urilor și a consumatorilor se confruntă în comerțul electronic cu diferențe de calitate, diferențe de norme la nivel național și sigur că această directivă va permite statelor membre să facă o armonizare și să asigure, pe de o parte protecția consumatorului, pe de altă parte, dezvoltarea comerțului transfrontalier și dezvoltarea comerțului electronic.

Sunt prevăzute foarte multe propuneri bune - ce se întâmplă cu produsul care este neconform, care sunt normele și posibilitatea de despăgubire pentru cumpărător - deci cred că este bine să votăm această propunere de directivă și, evident, după aceea, este important ca statele membre să asimileze directiva pentru dezvoltarea pieței digitale.

 
  
 

(Koniec zgłoszeń z sali)

 
  
MPphoto
 

  Věra Jourová, Member of the Commission. – Mr President, it is clear for me now, having also heard the debate and the statements of the rapporteurs, that this is a great opportunity for this Parliament to seal an important agreement that brings concrete benefits for European consumers and businesses. This is exactly what Europe needs at a time when the relevance and proximity of Union policies to its citizens are being so often questioned.

I therefore strongly encourage this House to endorse with its vote the political agreement on the digital contracts package and send a strong signal that we can live up to the challenge of ensuring EU consumers and businesses can fully benefit from the digital world. The Commission will take very seriously the cooperation with the Member States to ensure timely transposition and application of the package and ensure that they continue to meet the challenges of the digital single market.

 
  
MPphoto
 

  Evelyne Gebhardt, Berichterstatterin. – Herr Präsident! Danke schön, Frau Kommissarin! Ich denke, dass wir tatsächlich mit diesem Recht, über das wir nachher abstimmen werden, tatsächlich der Innovation und auch im digitalen Bereich einen großen Dienst erweisen werden, denn wir werden Rechtssicherheit schaffen, Rechtssicherheit für die Verbraucher und Verbraucherinnen, Rechtssicherheit für die Händler und Rechtssicherheit für die Hersteller. Und das ist eine ganz wichtige Frage in einem Bereich, der immer mehr in Bewegung ist und in dem wir dafür sorgen müssen, dass eine europäische Antwort da ist. Ich glaube, wir haben die Errungenschaften des nationalen Rechts erhalten, und wir haben gleichzeitig ein international beispiellos hohes und innovatives Verbraucherschutzniveau errungen.

Das ist digitaler Verbraucherschutz auf europäischer Ebene. Das ist digitaler Verbraucherschutz so, wie er auch Innovation zu verstehen hat und dafür zu sorgen hat, dass wir das Bestmögliche für die Bürger und Bürgerinnen schaffen können. Und ich bin stolz darauf, dass es uns gelungen ist, dies zu erreichen.

 
  
MPphoto
 

  Axel Voss, Berichterstatter. – Herr Präsident! Vielen Dank an alle Redner! Ich möchte nochmals an alle hier in diesem Haus appellieren, diesem Ergebnis, das wir in den beiden verbundenen Berichten Digital Content und Online Sales Goods Directive gefunden haben, zuzustimmen, weil uns in beiden Berichten ein guter Schritt gelungen ist. Wir haben die Gewährleistungsharmonisierung auf zwei Jahre festgelegt, wir haben die Beweislastumkehr bei uns in einer Vollharmonisierung und in dem anderen Bericht zwischen ein und zwei Jahren festgelegt, sodass das auch für alle Verbraucher ein weiterer Schritt ist. Es ist wichtig für den digitalen Binnenmarkt, es ist wichtig auch für die Rechtssicherheit, es ist wichtig für die Verbraucher und es ist wichtig auch für den grenzüberschreitenden Handel. Deshalb möchte ich all denjenigen danke sagen, die hieran mitgewirkt haben, insbesondere der Kommission, Pascal Arimont und Evelyn Gebhardt für die intensive Zusammenarbeit. Recht herzlichen Dank!

 
  
MPphoto
 

  Pascal Arimont, Berichterstatter. – Herr Präsident, werte Frau Kommissarin, werte Kollegen! Ganz kurz fünf Punkte: Erstens drei Jahre harte Arbeit, zweitens sehr viele Versammlungen, drittens sehr gute Kompromisse, viertens die Rechte der Verbraucher gestärkt, fünftens das Leben der kleinen Unternehmer einfacher und besser gemacht. In diesem Sinne Dank an alle Kollegen, und ich bitte Sie, für diesen Text zu stimmen. Danke!

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. – Zamykam debatę.

Głosowanie odbędzie się we wtorek 26 marca 2019 r.

Oświadczenia pisemne (art. 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), in writing. – The high level of protection of consumers and harmonised contractual rights online are the key aspects of the Digital Single Market strategy, which aims to secure access to online goods and services for European companies and citizens. Due to the nature of shopping online, without any physical contact between customer and trader, people who are buying applications, videos, music, software, games, cloud storages and other products and services need to be better protected against unfair practices. Therefore, I welcome the proposal on contracts for the supply of digital content and digital services. We need harmonised rules applicable across the EU, since the European online retail market is still vastly segmented. Fragmentation creates additional barriers and obstacles not only to shopping online but also to the expansion of business practice to other states of the Union. The proposal sets specific conditions regarding software-updates, rights for remedies for faulty digital content and terminations of contracts. I am glad the issue of remedies was addressed on the EU level, since based on statistics only 10% of the 70 million Europeans who have had a problem with digital services received any kind of compensation. This directive unifies the rights of customers online with those shopping offline.

 
  
  

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone w oczekiwaniu na głosowanie)

 
  
  

PRESIDENZA DELL'ON. ANTONIO TAJANI
Presidente

 
  
MPphoto
 

  Presidente. – La seduta è ripresa.

 

5. Επανάληψη της συνεδρίασης
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

(La seduta è ripresa alle 12.32)

 

6. Αίτημα για απόρριψη συζήτησης λόγω απαραδέκτου (άρθρο 187 του Κανονισμού)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Presidente. – Vi informo che, a norma dell'articolo 187, un gruppo di deputati pari almeno alla soglia bassa, presenterà domani, all'inizio della discussione sul pacchetto "Mobilità", una questione pregiudiziale riguardante la ricevibilità delle due relazioni seguenti:

la relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda le prescrizioni di applicazione e fissa norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada (relazione Kyllönen);

la relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda le prescrizioni minime in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali e il regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi (relazione van de Camp).

Ripeto che il problema sarà posto domani all'inizio della discussione sul pacchetto mobilità. Si tratta di una questione pregiudiziale riguardante la ricevibilità delle due relazioni a norma dell'articolo 187.

 

7. Ώρα των ψηφοφοριών
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Presidente. – L'ordine del giorno reca il turno di votazioni.

(Per i risultati delle votazioni e altri dettagli che le riguardano: vedasi processo verbale)

 

7.1. Αίτηση άρσης της ασυλίας του Jørn Dohrmann (A8-0178/2019 - Evelyn Regner) (ψηφοφορία)

7.2. Αντιπροσωπευτικές δράσεις για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών (A8-0447/2018 - Geoffroy Didier) (ψηφοφορία)

7.3. Πρωτόκολλο της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ (προσχώρηση της Κροατίας) (A8-0164/2019 - Cristian Dan Preda) (ψηφοφορία)

7.4. Συνολική συμφωνία ΕΕ-Ουζμπεκιστάν (A8-0149/2019 - David McAllister) (ψηφοφορία)

7.5. Τερματισμός των εποχικών αλλαγών της ώρας (A8-0169/2019 - Marita Ulvskog) (ψηφοφορία)

7.6. Κοινοί κανόνες της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (A8-0044/2018 - Jerzy Buzek) (ψηφοφορία)

7.7. Εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (A8-0042/2018 - Jerzy Buzek) (ψηφοφορία)

7.8. Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (A8-0040/2018 - Morten Helveg Petersen) (ψηφοφορία)

7.9. Ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας (A8-0039/2018 - Flavio Zanonato) (ψηφοφορία)

7.10. Σήμανση των ελαστικών επισώτρων αναφορικά με την εξοικονόμηση καυσίμου και άλλες ουσιώδεις παραμέτρους (A8-0086/2019 - Michał Boni) (ψηφοφορία)

7.11. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά (A8-0245/2018 - Axel Voss) (ψηφοφορία)
 

- Prima della votazione:

 
  
MPphoto
 

  Michel Reimon (Verts/ALE). – Zur Geschäftsordnung Herr Präsident! Ich berufe mich auf Artikel 115, der uns vorschreibt, dass wir hier nach größtmöglicher Transparenz zu arbeiten haben. Wir haben seit 11. Februar neue Regelungen für die Transparenz von Berichterstattern. Es ist mir zu Ohren gekommen, dass seit gestern Abend, als wir hier die Sitzung eröffnet haben, Lobbytreffen stattgefunden haben von der Industrie zu diesem Gesetz, über das wir jetzt abgestimmt haben. Ich würde Sie als Präsident ersuchen, das aufzuklären und zu veröffentlichen, wenn das stattgefunden hat, dass am Abend während einer Sitzung Lobbytreffen mit Abgeordneten stattfinden und Journalisten nicht zugelassen waren.

Insbesondere möchte ich Sie auch bitten auf Folgendes hinzuwirken: Es wurden Demonstrantinnen beschimpft als bezahlte Demonstrantinnen, weil sie aus der Zivilgesellschaft kommen und uns hier im Europäischen Parlament besuchen, um mit uns zu reden. Das können wir als Europäisches Parlament nicht zulassen, dass Menschen, die zu uns kommen, beschimpft werden als bezahlte Demonstrantinnen. Ich möchte Sie als Präsident bitten, das zu verurteilen – öffentlich.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. – Mi hanno rivolto un pubblico appello ieri sera e anche questa mattina a non interferire con l'attività dei parlamentari.

 
  
 

- Prima della votazione sull'accordo provvisorio:

 
  
MPphoto
 

  Evelyn Regner, on behalf of a number of Members sufficient to reach the low threshold. – Mr President, I speak on behalf of the 38+ Members. First of all, a big thank you to everybody who has worked so hard on protecting artists and creatives.

Unfortunately, the Directive requires further adjustments. Last week, the rapporteur’s own national party publicly announced that the Directive, as it stands, is unclear on upload filters. They said that they would avoid upload filters in Germany’s implementation.

Two hundred thousand people went on the streets and five million signed the petition. Let me recall that the title of the Directive is: ‘Copyright in the Digital Single Market’. It’s our duty to fix issues of great concern at European level and not in the national legislation. For this reason, I ask for your support to open the Directive to the amendments and request a vote on these amendments that so many of us have signed.

(Applause)

 

7.12. Συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών (A8-0375/2017 - Evelyne Gebhardt, Axel Voss) (ψηφοφορία)

7.13. Συμβάσεις για την πώληση προϊόντων (A8-0043/2018 - Pascal Arimont) (ψηφοφορία)

7.14. Αλιεία στην περιοχή της συμφωνίας ΓΕΑΜ (Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο) (A8-0381/2018 - Linnéa Engström) (ψηφοφορία)

7.15. Ευθυγράμμιση των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων στον τομέα της περιβαλλοντικής πολιτικής (A8-0324/2018 - Adina-Ioana Vălean) (ψηφοφορία)

7.16. Ειδικοί κανόνες για το μέγιστο μήκος των θαλάμων οδήγησης, (A8-0042/2019 - Karima Delli) (ψηφοφορία)

7.17. Δείκτες αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων και δείκτες αναφοράς θετικού αντικτύπου άνθρακα (A8-0483/2018 - Neena Gill) (ψηφοφορία)
 

- Prima della votazione:

 
  
MPphoto
 

  Neena Gill, Rapporteur. – Mr President, I requested two minutes to speak and just brief honourable Members on the sustainable benchmark legislation. According to the OECD, EUR 6.2 billion are needed globally to make our economy more sustainable and to limit global warming to 2°. With this in mind, the report introduces two new types of benchmarks and encourages investments to be channelled towards those who are on a decarbonisation trajectory. It reduces the risk of greenwashes and obliges all benchmark administrators to disclose how they are aligned with the ESG (environmental, social and governance) criteria.

Sustainability is a multifaceted concept. However, some aspects like diversity are often neglected. I recall the first time I spoke in the Chamber; it was with President Nicole Fontaine. Twenty years later, surprisingly, she remains the one and only female President of this House. Shocking. We claim to be global leaders when it comes to equality. Many female Members of this House leave to become Ministers, Prime Ministers, Commissioners, yet in these 20 years we’ve had no female Commission President, we’ve had no female President of the European Parliament, and we’ve had no female leader of the big political groups.

It is highly unlikely I will be here in the ninth legislature, but I would urge this House to ensure that we address this injustice. The credibility of this Parliament depends on it. Like climate change, it is a race we can win. We can overcome gender inequality and make our political system more sustainable and diverse.

If I may beg the indulgence of this Chamber for a few more seconds, given this could be my last plenary, it has been an honour and a privilege to serve in this House with so many passionate colleagues from across the Chamber. Brexit, I believe, is a colossal mistake, and I fear for the future of my constituents and future generations. As a committed European, I regret the path …

(The President cut off the speaker)

 
  
MPphoto
 

  Presidente. – Onorevole Gill, per favore, abbiamo bene inteso quello che lei vuole dire. La ringrazio ma ci sono presidenti di gruppo donna, c'è l'on. Ska Keller, c'è l'on. Gabriele Zimmer che sono presidenti.

 

7.18. Ειδικές διατάξεις που διέπουν τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» (Interreg) (A8-0470/2018 - Pascal Arimont) (ψηφοφορία)
 

- Prima della votazione:

 
  
MPphoto
 

  Pascal Arimont, Berichterstatter. – Herr Präsident! Wir haben in vielen Versammlungen über diesen Text beraten, und eine große Mehrheit dieses Parlaments und Einstimmigkeit im Ausschuss haben dazu geführt, dass die große Mehrheit dieses Parlaments ein solches Programm wie Interreg unterstützt. Interreg ist genau das Gegenteil von dem, was beim Brexit gerade passiert. Interreg heißt, über die Grenzen zusammenarbeiten, Geld dafür aus europäischen Kassen investieren, Menschen an einen Tisch bringen und Lösungen ausarbeiten. Ich möchte allen Kollegen danken, die daran mitgearbeitet haben, und möchte uns wünschen, dass Interreg im nächsten Parlament dementsprechend das Geld kriegt, das es verdient.

 

7.19. Θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων αφρικανικής καταγωγής (B8-0212/2019) (ψηφοφορία)

7.20. Έκθεση σχετικά με το οικονομικό έγκλημα, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή (A8-0170/2019 - Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer) (ψηφοφορία)

7.21. Θεσμική συμφωνία πλαίσιο ΕΕ-Ελβετίας (A8-0147/2019 - Doru-Claudian Frunzulică) (ψηφοφορία)
MPphoto
 

  Presidente. – Con questo si conclude il turno di votazioni.

 
  
  

PRESIDE: RAMÓN LUIS VALCÁRCEL SISO
Vicepresidente

 

8. Αιτιολογήσεις ψήφου
Βίντεο των παρεμβάσεων

8.1. Τερματισμός των εποχικών αλλαγών της ώρας (A8-0169/2019 - Marita Ulvskog)
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

Explicaciones de voto orales

 
  
MPphoto
 

  Alex Mayer (S&D). – Mr President, I voted against this report. I have no problem with the clocks going backwards and forwards, but I believe that Britain should go onto double summertime – BST throughout the winter, and an extra hour forward in the summer. Shifting an hour of daylight from mornings to the end of the working day would be better for tired drivers. Indeed, BRAKE says that 450 lives a year could be saved by such a move. It would create savings in carbon emissions, and lighter nights would boost outdoor tourism and leisure activities.

Finally, on the subject of ticking clocks, five million people have signed a petition. We’ve broken the Government’s petitions website because Brexit is breaking Britain, but there is still time to fix it. Stop the clock. Revoke Article 50.

 
  
MPphoto
 

  Bogdan Andrzej Zdrojewski (PPE). – Panie Przewodniczący! Od kilku lat jestem zdecydowanym zwolennikiem niezmieniania czasu ani na letni, ani na zimowy, i uważam, że sens tych zmian już dawno mamy za sobą. Warto natomiast podkreślić, jakie perturbacje nam towarzyszą, kiedy właśnie dwa razy w roku zmieniamy czas, na zimowy czy też na letni. Uznaję też konieczność harmonizacji, to oczywiste, jak również pewnego okresu przygotowania się do tej decyzji. Natomiast uważam, że to, co się w chwili obecnej proponuje, czyli ten osiemnastomiesięczny okres, jest zdecydowanie zbyt długi. W jakimś sensie jest dowodem na niesprawność instytucji europejskich, na brak gotowości do sprawnego działania tam, gdzie ta sprawność jest od nas właśnie oczekiwana. Dlatego też apeluję o zaprzestanie zmiany czasu i skrócenie tego okresu przygotowawczego do maksimum jednego roku.

 
  
MPphoto
 

  Hilde Vautmans (ALDE). – Voorzitter, ik stemde zonet voor het verslag, voor de afschaffing van die jaarlijkse omwisseling tussen zomer- en wintertijd en ik stemde resoluut vóór het behoud van de zomertijd. Waarom? Ook onze burgers hebben massaal laten weten dat zij toch wel voor één tijd zijn en dat dat bij voorkeur de zomertijd is. Wat mij betreft, had die eigenlijk sneller mogen ingaan. Ik had eigenlijk gehoopt dat we dit weekend voor de allerlaatste keer de omschakeling naar de zomertijd zouden doen, maar het verslag heeft geoordeeld en het Parlement heeft geoordeeld dat we wat tijd nodig hebben, tijd voor een coördinatiemechanisme omdat we eigenlijk koste wat kost willen vermijden dat er een lappendeken aan tijdzones komt in de Europese Unie, want dat zou natuurlijk nefast zijn voor onze interne markt, voor onze economie. Maar ik ben toch heel blij met dit verslag en ik hoop dan natuurlijk dat we in 2021 voorgoed kunnen omschakelen naar de zomertijd.

 
  
MPphoto
 

  Dubravka Šuica (PPE). – Poštovani predsjedavajući, studije su pokazale da je promjena vremena kazaljki sata, koja je uvjetovana godišnjim dobima i godišnjim razdobljima, negativno utjecala na zdravlje, na promet, na energetski sustav, na poljoprivredu, i stoga sam se danas založila da se ukine promjena računanja vremena. Međutim, i meni bi bilo drago kad ne bismo čekali 2021. godinu, kad bismo već sada, krajem ožujka, mogli ostati na ljetnom vremenu. Dakle, založila sam se za ovo izvješće, ali moje osobno stajalište je da trebamo ostati na ljetnom računanju vremena i vjerujem da će istraživanja pokazati da će ljetno vrijeme pobijediti.

Normalno, ostavilo se državama članicama da same odlučuju, međutim, bit će problema oko koordinacije. Mislim da će se trebati dogovarati s obzirom da će onda to, ukoliko budemo imali različito vrijeme, utjecati negativno na granice i na promet i stoga se zalažem da se ipak ide u korist ljetnom računanju vremena.

 
  
MPphoto
 

  Adam Szejnfeld (PPE). – Panie przewodniczący! Sprawa, o której rozmawiamy, ma duże znaczenie. Praktycznie dotyka każdego obywatela, któremu dwa razy w roku zakłócamy rytm życia, ale także i kalendarza. Ma też duże znaczenie dla przedsiębiorców, dla gospodarki, dla transportu, dla turystyki. Z tych powodów, najkrócej ujmując, popieram zmiany.

Natomiast powiem szczerze, że mam duże wątpliwości. Dlatego tutaj apeluję, byśmy zastanowili się, jak osiągnąć cele. Po pierwsze, przesuwa się bardzo radykalnie termin wprowadzenia tych zmian, i to już jest niepokojące, no ale po drugie, grozi nam – tak wynika z dyskusji i nastawienia państw członkowskich – że po zmianach nadal będziemy mieli różne czasy w różnych państwach w tej samej jednej Unii Europejskiej. Tak nie powinno być.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). – Mr President, I was very amused to hear my Labour colleague trying to turn this debate about the time change into a call to stop the clocks on Brexit. I tell you, if that were to happen, and there were to be another European election, I can’t imagine that there would be many Labour MEPs returned – precious few Tories either, for that matter.

Isn’t it extraordinary, though, that everyone takes it for granted that this is now an EU decision: that the issue of what time zone you’re in is no longer utterly for the Member State involved? For what it’s worth, I think there is a strong case for being permanently in summertime in the UK, where we’re attached to rules that reflect working patterns of a much earlier generation. It does seem to me a strange comment on how stealthily the idea of a European policy has increased over the last 20 years; it just goes without notice, without anyone passing comment that this is now decided here.

Whichever way we decide, it won’t end the argument. Whether this blow might be the be-all and the end-all – here, but here, upon this bank and shoal of time, we’d jump the life to come.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – A Uachtaráin, mar bhall den ghrúpa oibre ar an ábhar seo le cúig nó sé bliana anuas, ar dtús faoi Helmut Weil, agus le déanaí, Pavel Svoboda ina chathaoirleach, bhí áthas an domhain orm gur ghlac an Pharlaimint leis an moladh anseo inniu: 410 i bhfabhar, 192 ina choinne. Dá bhrí sin, tá seans againn anois brú ar aghaidh leis an moladh seo agus deireadh a chur le hathrú an chloig dhá uair gach bliain san Aontas Eorpach.

Tugann 2021 seans do na Ballstáit anois féachaint air agus oibriú amach cé acu is fearr leo - am an tsamhraidh nó am an gheimhridh? Mé féin, is fearr liom am an tsamhraidh. Is dóigh liom, cosúil leis an Uasal Hannan, gur fearr le muintir na Breataine agus muintir na hÉireann am an tsamhraidh chomh maith. Dá bhrí sin, beimid le chéile ar an ábhar seo ar a laghad. Is maith sin.

 
  
MPphoto
 

  Dobromir Sośnierz (NI). – Panie Przewodniczący! Nareszcie jest coś, co mogłem poprzeć i na co z czystym sumieniem mogłem głosować. Okazuje się, że można napisać dokument, w którym nie ma odniesień do praw kobiet, równości płci, LGBT, nie ma ambitnych planów, efektów dźwigni, wysyłania silnych sygnałów do całego świata. Wprawdzie i tak coś tak prostego jak zniesienie zmiany czasu zajęło nam tutaj kilka stron, ale i tak myślę, że jest to jakiś postęp, więc z przyjemnością tym razem zagłosowałem za. Rząd wreszcie odczepi się od naszych zegarków. Jeśli ktoś chce wcześniej wstawać, to może wcześniej wstawać bez kręcenia zegarkami, a zwłaszcza bez zmuszania do tego wszystkich pozostałych. Dlatego myślę, że jest to jedna z nielicznych dobrych zmian tego Parlamentu na koniec tej kadencji.

 
  
MPphoto
 

  Stanislav Polčák (PPE). – Pane předsedající, já jsem tuto zprávu podpořil a musím říci, že jsem velmi ocenil, jaké vzedmutí občanů, evropských občanů bylo spojeno s touto iniciativou. Byla to jedna z největších iniciativ, která byla i Komisí velmi rychle vyslyšena. Z toho důvodu považuji za správné, že jsme se k tomu dokázali takto rychle vyjádřit.

Ta lhůta, která je k roku 2021, je možná pro občany příliš dlouhá. Očekávali přechod na jednotný čas, buďto letní, nebo zimní možná v době bližší. Já se přiznám, že v této věci jsem poměrně rezervovaný. Já v zásadě akceptuji rozhodnutí, které udělá jak můj členský stát, tak samozřejmě i unijní instituce. Jsem schopen žít s tím zimním, nebo i letním časem. Myslím si, že Evropa je už natolik velkým kontinentem, když to vezmu od Portugalska po Finsko, vlastně od části už subrovníkového podnebného pásma až po severní polární kruh, tak to jsou, myslím, že tak výrazné rozdíly, že musíme akceptovat jisté odlišnosti.

 

8.2. Κοινοί κανόνες της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (A8-0044/2018 - Jerzy Buzek)
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

Explicaciones de voto orales

 
  
MPphoto
 

  Xabier Benito Ziluaga (GUE/NGL). – Señor presidente, hoy votamos la reforma del mercado interior de la electricidad y hoy, por fin, reconocemos a las comunidades y las cooperativas energéticas como actores clave de la transición ecológica. La transición no será exitosa sin la participación activa de las y los ciudadanos y, sobre todo, sin una democratización y una descentralización del sistema energético. No podemos dejar que la transición energética se quede en manos de las grandes empresas, sino que debemos poner a la ciudadanía en el centro.

Hoy ponemos también límites a los mecanismos por capacidad —poniendo 2025 como fecha límite para las centrales térmicas más contaminantes—. Esos mecanismos complejos son, al fin y al cabo, subvenciones encubiertas a los combustibles fósiles, como el carbón, o a la energía nuclear. Sin embargo, la urgencia climática exige ir bastante más rápido de lo que prevé la reforma del mercado eléctrico; la urgencia social implica también no dejar a nadie atrás, poniendo alternativas a las y los trabajadores afectados por los cambios del modelo productivo.

 
  
MPphoto
 

  Bogdan Andrzej Zdrojewski (PPE). – Panie Przewodniczący! Jestem przeciwnikiem nadmiernych regulacji, nadmiernych ingerencji rządów, państw w rozwiązania, które od czasu do czasu, a przeważnie zawsze skutkują określonymi kosztami finansowymi. Natomiast chcę zwrócić uwagę, że w tym wypadku głosujemy de facto nad czterema wnioskami. Te wnioski składają się na pewną całość, nie do końca spójną, ale dobrze, że jednak w pewnych minimach koherentną. Mamy tutaj wzmacnianie samych odbiorców, co jest niezwykle istotne, mamy także taką przynajmniej ochotę, intencję, aby wzmacniać ochronę klimatu, czyli zmniejszać emisje, jak również próbujemy uregulować te przepisy, które do tej pory były tak rozpięte, że szkodziły de facto wszystkim. Natomiast zwracam uwagę na konieczność stosowania okresów przejściowych, na działania wyprzedzające, tak aby ci, którzy są celem czy pewnym przedmiotem tych regulacji, mieli czas na dostosowanie się do tych warunków, które Unia Europejska czy instytucje europejskie wprowadzają.

 
  
MPphoto
 

  Miapetra Kumpula-Natri (S&D). – Arvoisa puhemies, olen erittäin tyytyväinen, että tärkeä Euroopan sähkömarkkinoiden uudistamiseen tähtäävä direktiivi- ja asetuspaketti on hyväksytty tänään laajalla enemmistöllä. Kyseessä on viimeinen palanen niin sanotussa puhtaan energian paketissa.

Tällä kaudella on otettu merkittäviä askelia Euroopan unionin sähköunionin kehittämiseksi. Miksi tämä on tärkeää? Koska sähkömarkkinoiden toiminnan parantaminen on edellytys sille, että saamme parannettua energiaturvallisuutta, ja sille, että voimme lisätä uusiutuvien energioiden osuutta energiajärjestelmissämme.

Pohjoismaissa ja Baltiassa on jo toimivat sähkömarkkinat ja tämän mallin levittämiseksi muuallekin Eurooppaan on tärkeä askel. Euroopan ilmasto- ja energiatoimet ovat osoitus siitä, että pystymme yhteistyöhön. Tulevalla parlamenttikaudella on kuitenkin tehtävä vielä enemmän ja nostettava kunnianhimon tasoa. Toimivat sähkömarkkinat mahdollistavat tiukemmat päästövähennystavoitteet.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – Mr President, I support the proposals put forward relating to the internal market for electricity, particularly the efforts to phase out subsidies for coal—fired power plants. While this is indeed something that would be a challenge for my own country, Ireland, we must drive forward the energy transition, and restricting state aid available to power plants provides a twofold benefit by divesting investment from fossil fuels and making this investment available to renewable energy.

After the passing of the Fossil Fuel Divestment Act in Ireland in December 2018 it is encouraging to see the European Union taking a similar approach to the question of fossil fuels. Having helped to deliver the 32% renewable energy target last year as a rapporteur for this file, I am certain that investment in renewable energy is investment in a cleaner future and a step in the right direction. I warmly welcome this legislation as it will make the market more suitable for renewables and allow us to meet our important, if challenging, targets.

 
  
MPphoto
 

  Stanislav Polčák (PPE). – Pane předsedající, elektřina a trh s elektřinou je podstatnou částí našeho vnitřního trhu. U toho já si obecně přeji, aby byl trh bez překážek, aby skutečně neexistovaly žádné nepřekonatelné bariéry mezi členskými státy. Nadbytečná regulace určitě takovému trhu brání.

To ovšem není případ právě této konkrétní iniciativy a legislativy. Myslím si, že nám to zapadá do širšího rámce energetické unie, a zde měla Evropská unie již nepochybně dlouho poměrně výrazný dluh. My ho postupně odmazáváme, a proto i já tuto legislativu vítám.

Myslím si, že toto zajímá samozřejmě i občany, a my reagujeme na konkrétní požadavky, které přináší klimatické změny, za druhé reagujeme na postavení spotřebitelů na tomto vnitřním trhu, narovnáváme hospodářskou soutěž mezi jednotlivými druhy energie i v rámci elektřiny a zároveň se snažíme udržet tento systém jako dlouhodobý, byť ambiciózní.

 
  
MPphoto
 

  Danuta Jazłowiecka (PPE). – Panie Przewodniczący! Prace nad dyrektywą gazową były trudne i długotrwałe. Bardzo dobrze się stało, że udało się osiągnąć porozumienie. Największym osiągnięciem nowej dyrektywy jest objęcie trzecim pakietem energetycznym wszystkich gazociągów importowych na terenie Unii Europejskiej, także na wodach terytorialnych. Przepisami objęta zostanie także infrastruktura doprowadzająca gaz z krajów trzecich, dzięki temu nowe gazociągi nie będą mogły powstawać w próżni prawnej, tak jak to miało miejsce w przypadku Nord Stream 1. Zmiana prawna będzie miała pozytywny wpływ na bezpieczeństwo energetyczne i cenowe Europy. Mam nadzieję, że nowe przepisy jak najszybciej będą miały zastosowanie do gazociągu Nord Stream 2. Z tego miejsca chciałabym podziękować Jerzemu Buzkowi i całemu zespołowi negocjacyjnemu Parlamentu Europejskiego za trud i ogromne zaangażowanie w negocjacje. Z przekonaniem poparłam dyrektywę w dzisiejszym głosowaniu.

 

8.3. Εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (A8-0042/2018 - Jerzy Buzek)
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

Explicaciones de voto orales

 
  
MPphoto
 

  Adam Szejnfeld (PPE). – Panie Przewodniczący! Nie ulega wątpliwości, że wewnętrzny rynek energii elektrycznej w Unii Europejskiej trzeba zmienić. Należy wzmocnić pozycję odbiorców energii w ramach tego planu, usprawnić handel transgraniczny, zapewnić bezpieczeństwo dostaw, ułatwić produkcję energii elektrycznej z przyjaznych źródeł, a co za tym idzie – zapewnić obywatelom zdrowsze środowisko, lepszy klimat. By to osiągnąć, musimy przejść na niskoemisyjny system produkcji energii elektrycznej, zintegrować bardzo wiele rozproszonych źródeł energii odnawialnej, wprowadzić zdecentralizowaną produkcję energii, oczywiście także przy równoległym zaangażowaniu samych odbiorców energii elektrycznej, ale co jest bardzo ważne – musimy stworzyć skuteczny rynek mocy, i to ze wsparciem publicznym, bez tego nie osiągniemy tego celu. Przepisy, nad którymi debatujemy, idą w tym kierunku, dlatego je popieram.

 

8.4. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά (A8-0245/2018 - Axel Voss)
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

Explicaciones de voto orales

 
  
MPphoto
 

  Babette Winter (S&D). – Herr Präsident! Ich habe mich in der finalen Abstimmung zum Urheberrecht enthalten, nachdem der von mir mitunterzeichnete Antrag auf getrennte Abstimmung zum Artikel 13 abgelehnt worden ist. Das Recht auf geistiges Eigentum muss auch in der digitalen Welt erhalten und durchgesetzt werden. Vergüten statt verbieten ist dabei meine Richtschnur. Und in der jetzt verabschiedeten Fassung ist die Lizenzierung zwar Ziel, aber ich hätte Pauschalvergütungen richtiger gefunden, um im Zweifel technische Filterungen zu vermeiden. Denn dies hat sehr viele Menschen auf die Straße gebracht. Deshalb konnte ich nicht zustimmen.

Ich habe aber auch nicht abgelehnt, da ich es richtig finde, die Plattformen in die Pflicht zu nehmen, die mit ihrem Geschäftsmodell aus Uploads, aus Daten Gewinne erzielen. Auch gibt es gute Ergebnisse für Wissenschaft und Bildung sowie für die Rechte für Kreative und Verlage. Das hat dazu geführt, dass ich die Richtlinie nicht in Gänze ablehnen konnte.

Ich setze jetzt darauf, dass in der Umsetzung der Richtlinie in nationales Recht die weitere Balance zwischen Vielfalt im Netz und Durchsetzung von Urheberschutz erreicht wird.

 
  
MPphoto
 

  Μαρία Σπυράκη (PPE). – Κύριε Πρόεδρε, σήμερα κάναμε ένα πολύ σημαντικό βήμα. Ένα βήμα για να δώσουμε την απάντηση ότι η ελευθερία σταματά εκεί που αρχίζει η προσβολή των δικαιωμάτων του άλλου. Οι δημιουργοί της Ευρώπης, οι συγγραφείς, οι δημοσιογράφοι πρέπει να αποζημιώνονται όταν η δουλειά τους χρησιμοποιείται από τις μεγάλες πλατφόρμες. Τα πνευματικά δικαιώματα μπορούν να λειτουργήσουν και στην ενιαία ψηφιακή αγορά. Οι start-up, οι πλατφόρμες που τώρα ξεκίνησαν, που δεν έχουν χρόνο ζωής περισσότερο από τρία χρόνια, που έχουν τζίρο λιγότερο από δέκα εκατομμύρια, που έχουν λιγότερους από πέντε εκατομμύρια επισκέπτες μηνιαίως, δεν πρέπει να υφίστανται ελέγχους και προδιαγραφές που υφίστανται οι μεγάλες πλατφόρμες. Ωστόσο θα πρέπει όλοι να καταβάλλουν αποζημιώσεις στους δημιουργούς. Οι δημιουργοί είναι εκείνοι που δίνουν νόημα σε όλη αυτή την προσπάθεια. Ο ψηφιακός κόσμος οφείλει να διέπεται από κανόνες. Ακόμη κι όταν η ψηφιακή ζωή εξελίσσεται με μεγαλύτερη ταχύτητα από τη νομοθεσία, εμείς είμαστε εδώ ως συννομοθέτες και οφείλουμε να δώσουμε στους πολίτες τα εργαλεία που τους επιτρέπουν να προστατεύσουν τη δουλειά τους.

 
  
MPphoto
 

  Michael Detjen (S&D). – Herr Präsident! Ich habe heute gegen die Richtlinie gestimmt. Ich fürchte nämlich, das Parlament hat heute damit den Weg frei gemacht für eine undemokratische Zensurmaschine, die allein nach privaten Interessen, wirtschaftlichen Interessen, ohne jegliche demokratische Kontrolle das Internet einschränken wird. Wir haben damit die Gaffer ermächtigt, das Internet zu zensieren. Unter dem Vorwand des Schutzes geistigen Eigentums wird die Meinungsfreiheit abgeschafft. Private Zensur wird stärker, als staatliche Zensur jemals war, Algorithmen werden Meinungen steuern. Das ist kein guter Tag gewesen für IT-Schaffende, das ist auch kein guter Tag gewesen für Kulturschaffende, und es war ein schwarzer Tag für das Internet.

 
  
MPphoto
 

  Igor Šoltes (Verts/ALE). – Gospod predsednik, avtorska direktiva je gotovo potrebna, vsi jo potrebujemo, najbolj pa seveda avtorji.

Vendar je jasno, da ta direktiva ne pomeni zmage za nikogar in pravzaprav spreminja internet v prostor robotizirane cenzure po nareku spletnih gigantov. In samo dober teden po že drugi astronomski kazni, ki jo je Evropska komisija naložila Googlu zaradi zlorabe položaja na trgu, s to avtorsko direktivo zopet puščamo prostor do zlorab in poseganja v pravice in tržna razmerja.

Zlasti pa že ves čas opozarjamo na popolnoma nejasno vlogo tako imenovanih robotiziranih cenzorjev oziroma cenzorskih filtrov in dejstva, da bodo ti filtri lahko temeljito posegli v pravice uporabnikov interneta.

In bojim se, da bo ta direktiva v svoji implementaciji se glede namena spremenila v svoje nasprotje in dejansko omejila tisto vlogo interneta, kot jo poznamo, in tudi zadušila tisto ustvarjalnost, ki jo Evropa tudi potrebuje.

 
  
MPphoto
 

  Thomas Mann (PPE). – Herr Präsident! Ich bin gegen den Kompromiss der Copyright-Richtlinie wegen des Artikels 13, jetzt 17. Ich begrüße ein Recht, das die Inhalte schützt, Künstler, Autoren, Musiker, Journalisten angemessen honoriert. Geistiges Eigentum darf es nicht zum Nulltarif geben. Wer es ins Internet setzt, muss dafür zahlen.

Die Kontrolle geschützter Werke durch Uploadfilter ist aber fehleranfällig. Algorithmen erkennen die Unterschiede zwischen Unternehmensrecht und kopierten Inhalten nur unzureichend. Es geht keineswegs um eine Auseinandersetzung zwischen Jung und Alt, Analog und Digital. Ich hoffe, dass bei der Umsetzung der soeben beschlossenen Copyright-Richtlinie in den Mitgliedstaaten die vielen Bedenken berücksichtigt werden. Bei aller notwendigen Kontrolle darf es nicht zu einer Einschränkung der Meinungsfreiheit kommen. Das Internet muss fair sein, muss offen sein und nach wie vor zugänglich für alle.

 
  
MPphoto
 

  Момчил Неков (S&D). – г-н Председател, гласувах против споразумението постигнато в триалога по новата Директива за авторското право. Смятам, че така съгласуваният текст не гарантира баланс между зачитането правата на потребителите и справедливото заплащане на носителите на авторските права.

Бързината, с която се развиват новите технологии, безспорно налага обновяване на законодателството в сферата на авторските права. Тази реформа обаче, не трябва и не бива да се случва на всяка цена. Безпрецедентната вълна от обществени реакции, сама по себе си е показателна за това, че спорните текстове прекрачват червените линии. За мен такава червена линия е член 13 в сегашния си вид.

Да, творците трябва да бъдат подкрепяни и да започнат да получават достойно възнаграждение за своя труд. Свободата на изразяване в интернет пространството обаче не може да бъде използвана като разменна монета за постигането на тези цели. Няма как да дам подкрепата си за реформа, която ще създаде предпоставки за филтриране на потребителското съдържание в мрежата и ще постави правоносителите в още по-неизгодно положение от досегашното.

 
  
MPphoto
 

  Isabella Adinolfi (EFDD). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, eravamo partiti con il giusto obiettivo di riformare la direttiva sul diritto d'autore, aggiornandola, visto che ormai ha quasi vent'anni e invece abbiamo finito per approvare un testo che mette a repentaglio la libertà di Internet e i diritti fondamentali.

Non un grande risultato, quindi, per chi, soprattutto come me, ha a cuore la libertà della rete e la libertà di espressione, capisaldi di un qualsiasi sistema che voglia dirsi democratico.

L'accordo raggiunto in trilogo non è soddisfacente perché, se da un lato vi sono degli articoli condivisibili che introducono dei giusti cambiamenti alla luce dei progressi tecnologici e dell'avvento del digitale, dall'altro pesa la presenza dei due articoli ex undici e tredici che viziano tutta quanta la direttiva, perché rischiano di mettere a repentaglio la rete e imbrigliare la libertà di espressione su Internet.

Ciò è inaccettabile e quindi non abbiamo potuto che votare contro. La rete deve rimanere libera e il Movimento 5 Stelle si batterà sempre per questo.

 
  
MPphoto
 

  Reinhard Bütikofer (Verts/ALE). – Herr Präsident! Ich habe gegen die Richtlinie gestimmt, weil sie keinen fairen Kompromiss zwischen den Interessen der Urheber und den Interessen der Netzbenutzer darstellt. Andere Lösungen hätten das ermöglicht. Aber dass insbesondere die Rechteinhaber und die Mehrheit dieses Hauses das Risiko, das in den Uploadfiltern liegt, zu gering bewertet haben und sich über die entsprechende Kritik hinweggesetzt haben, ist meines Erachtens ein schwerer Fehler. Die Urheber werden feststellen, dass ihnen diese Richtlinie weniger bringt, als sie erhoffen. Die Monopolisierung wirtschaftlicher Macht wird eher gefördert als behindert, und viele junge Menschen, die sich für unser gemeinsames europäisches Werk engagieren wollen, haben wir vor den Kopf gestoßen.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE). – Mr President, today was a good day when the European Parliament upheld the rights of creators, performers, artists, journalists and others in the creative sector to fair renumeration for their work. We did this by making their works copyrighted when their work is being used for profit by digital platforms.

This is a victory for the individual where the tech platforms will no longer be able to amass vast fortunes on the backs of artists and others whose works, whose performance and whose creativity has been consistently exploited. Today, this Parliament refused to be swayed by the well—resourced campaigns of those who want to maintain their dominant position.

Finally, one of the principals on which we must continue to build the European Union is the principle of decent pay for workers and their labour. I believe we have upheld that principle today in this Parliament for the creative sector.

 
  
MPphoto
 

  Younous Omarjee (GUE/NGL). – Monsieur le Président, protéger les auteurs et s’opposer aux GAFAM, ce n’est pas s’opposer aux petites plateformes, contre l’avis même de l’ONU, ce n’est pas être sourd à la vie des universitaires et des millions de citoyens à travers toute l’Europe qui s’inquiètent pour la liberté de l’internet. Car, malgré des avancées pour protéger les créateurs, la liberté d’expression et le partage libre des connaissances sont menacés par le filtrage massif des contenus que cette directive prépare, un texte que je considère comme liberticide et qui induit une censure culturelle majeure.

Cette directive est dépassée, ses rouages sont usés par une conception de l’internet du siècle dernier. Ne nous trompons pas de combat, ne nous trompons pas de cible, inventons un nouvel internet qui protège réellement la création et taxe vraiment les GAFAM au cœur.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – Mr President, the easiest thing to do today would have been either to abstain or pretend you weren’t here at all and not to vote, as some have done. That’s not my style; I always vote and I voted in favour of this important, if controversial, proposal. While I understand the concerns that have been raised, we must ensure that legislation evolves with technological developments if we want to ensure a well-functioning digital single market. I support the protection of rights holders from copyright infringement. Content creators, journalists and cultural actors must be fairly remunerated for the work they produce and a better balance needs to be struck between their rights and those of digital economic actors.

The proposed directive narrows the value gap, so that those who generate value also receive a fair share of it, instead of it going into the pockets of big tech companies only. The digital single market is not only an economic forum but a cultural one also, and I support measures aimed at protecting and supporting cultural output. No actor’s or journalist’s work should be exploited without fair remuneration. This is a directive that can be improved on when it comes to implementation at Member State level.

 
  
MPphoto
 

  Branislav Škripek (ECR). – Vážený pán predsedajúci. Po troch rokoch práce a hľadania optimálneho nastavenia ochrany autorských práv v digitálnej ére musíme skonštatovať, že autori tejto smernice zlyhali. Preto som hlasoval proti. A som sklamaný z toho, že europoslanci, kolegovia, že ste nedbali na hlas občanov a prijali sme túto smernicu. Technológia a vývoj umelej inteligencie sú obrovskou výzvou pre demokraciu. Predstavujú silný nástroj kontroly v autoritárskych režimoch. Mnohé z týchto pokrokov poskytnú autokratom nové spôsoby šírenia propagandy. Desí ma pokrok umelej inteligencie, ktorý dospeje až do toho štádia, že originálny spravodajský príspevok a to, čo bude vygenerované technologicky, nebude od seba rozoznateľné. Autori a vydavatelia v mene zisku ignorujú tento fakt, pretože ich zaujíma len odmena za ich autorstvo a prácu. Aj ja sám som autorom desiatok prekladov kníh z angličtiny do slovenčiny. Ale, na toto majú autori nárok, ale nie za cenu straty slobody na internete. A my, čo sme zo štátov za železnou oponou, máme vlastnú skúsenosť so životom v neslobode, a preto si viac uvedomujeme riziká, že sloboda nie je samozrejmosť. Takže oceňujem angažovanosť ľudí, ktorí nám volali, písali, ale žiadali, aby sme boli proti. Aj keď to neprešlo.

 
  
MPphoto
 

  Pirkko Ruohonen-Lerner (ECR). – Arvoisa puhemies, monet kansalaisjärjestöt ja IT-alan asiantuntijat ovat esittäneet voimakasta kritiikkiä uutta tekijänoikeusdirektiiviä vastaan.

Olen huolissani direktiivin käytännössä vaatimien automaattisten sisällönsuodattimien luotettavuudesta, sillä algoritmit tunnistavat huonosti esimerkiksi parodiaa. Tämä johtaisi automaattiseen sensuuriin ja rajoittaisi kansalaisten ilmaisunvapautta internetissä. Pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuudet kasvuun ja kilpailuun kansainvälisten suuryritysten kanssa myös vaikeutuvat. Direktiivi muuttaa myös uutisiin linkittämisen logiikkaa, mikä voi johtaa valeuutisten määrän lisääntymiseen ja vähentää pienten julkaisujen näkyvyyttä.

Ymmärrän täysin direktiivin puolestapuhujien pyrkimyksen turvata tekijänoikeuksien toteutumisen internetissä, jotta luovan alan toimijat ja uutisjulkaisut saisivat reilun korvauksen työstään. Uudistukseen liittyvät riskit ovat kuitenkin liian suuria, ja siksi äänestin esitystä ja sen ongelmallisia artikloja vastaan.

 
  
MPphoto
 

  Dobromir Sośnierz (NI). – Panie Przewodniczący! To się doigraliśmy! Mówiłem, żeby do Unii nie wchodzić. Ale jak się komuś da bat, postawi nad sobą i powie, że może nas okładać, to liczyć potem na to, że on nie będzie z tego korzystał i że będzie się powstrzymywał, jest naprawdę lekkomyślne. A nam mało było tego, że mamy nad sobą bat w Warszawie, to skręciliśmy sobie drugi bat nad sobą w Brukseli, i teraz będziemy obrywać na dwa baty, raz z jednej, raz z drugiej. Raz Warszawa, raz Bruksela, twoją wolność sponiewiera.

Po co to robią? Mamy jakiś kryzys? Mamy niedostatek twórców? Czy twórcy przymierają głodem? Czy mamy zły dostęp do kultury? Nie, jest dobry jak nigdy wcześniej, mamy eksplozję twórczości, koncerny medialne są bogate i przychodzą po jeszcze więcej. Tak naprawdę jest to tylko pretekst do tego, żeby zacząć kontrolować ostatni bastion wolności na świecie. Dla nich, dla tych biurokratów, dla tych wszystkich dziwaków tutaj w Parlamencie internet, który sam się organizuje i sam się reguluje, jest po prostu wyrzutem sumienia, dowodem na to, że świat może istnieć bez ich głupich regulacji.

 
  
MPphoto
 

  Stanislav Polčák (PPE). – Pane předsedající, možná, že nejjednodušší způsob, jak reagovat na dnešní hlasování, by bylo zde dnes nebýt. Ale to by bylo příliš zbabělé.

Já rozhodně souhlasím s tím, že nositelé práv, ať jsou to autoři, ať jsou to producenti, softwarové firmy, mají práva ke svému vlastnictví, k tomu, co vytváří. Mají práva na odměnu.

A ta druhá strana, uživatelé, mají práva na přiměřené podmínky, za kterých mohou získávat samozřejmě licence. My bychom měli hledat rovnováhu mezi tímto vztahem a mezi vztahem se třetími osobami, které poskytují služby v informační společnosti. A já jsem poměrně hodně nespokojen s tím, jak to dnes dopadlo, protože o několik málo hlasů nám nebylo umožněno hlasovat o pozměňovacích návrzích, a především se to týká článku 13.

Já u článku 11 si myslím, že tam ta rovnováha nalezena byla. Ale článek 13 byl po trialogu změněn tak, že je z něj skutečně velká bramboračka. Česky se tomu říká mišmaš. Měli bychom tedy hledat způsoby, jak jej napravit. To se nám nepodařilo díky procesnímu hlasování, které zde dnes bylo učiněno, proto jsem se musel zdržet v tom konečném hlasování.

 
  
MPphoto
 

  Andrejs Mamikins (S&D). – Priekšsēdētāja kungs! Nu ko, kolēģi, es jūs sirsnīgi apsveicu! Šodien mēs esam nobalsojuši par cenzūru internetā, un sauksim īstajos vārdos to, kas šeit notika. Es nesaprotu, kāpēc Voss kungam aplaudēja lielākā daļa deputātu, kas bija priecīgi, ka direktīva tādā nozīmē un tādā redakcijā tika pieņemta.

Es biju tas, kas atbalstīja Evelyn Regner ierosinājumu vēlreiz atvērt direktīvu grozījumiem, un es, protams, balsoju pret it kā pirmo lasījumu, bet nu ...

Es jūs apsveicu — mēs šodien speram soli PSRS virzienā un Ziemeļkorejas virzienā. Un nevajag melot — autori nesaņems neko, jo autortiesības piederēs lielām korporācijām.

Kādreiz man Latvijas televīzijā bija raidījums, kas saucās “Bez cenzūras”. Es jokoju, jo es domāju: “Nekad vairs nebūs cenzūras Eiropas Savienībā”. Ir! Un mēs Austrumeiropā, bijušie PSRS pilsoņi, mēs to jūtam ar ādu, salīdzinot ar Rietumeiropu. Un es nezinu, kā mēs varam izlabot esošo situāciju. Apsveicu! Cenzūra pastāvēs Eiropā.

 

8.5. Θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων αφρικανικής καταγωγής (B8-0212/2019)
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

Explicaciones de voto orales

 
  
MPphoto
 

  Cécile Kashetu Kyenge (S&D). – Signor Presidente, per la prima volta l'Europa riconosce questa forma odiosa di razzismo nei confronti degli afro-discendenti, purtroppo sempre più diffusa in Europa.

Questa risoluzione non è che il primo passo verso una società più inclusiva, multiculturale, equa e rispettosa, una società dove non ci sia più spazio per l'odio razziale.

 

8.6. Έκθεση σχετικά με το οικονομικό έγκλημα, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή (A8-0170/2019 - Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer)
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

Explicaciones de voto orales

 
  
MPphoto
 

  Monica Macovei (ECR). – Domnule președinte, spălarea de bani ne costă 110 miliarde de euro în fiecare an. Asta înseamnă 1 % din PIB-ul Uniunii Europene. În plus, 70 % din cazurile de spălare de bani sunt cazuri transfrontaliere, iar la nivel global, costurile se ridică la peste 1,5 milioane de euro în cazurile transfrontaliere.

Parlamentul și Consiliul au adoptat anul trecut Directiva a cincea pentru prevenirea spălării banilor. Uniunea, așadar, are un cadru legislativ pentru combaterea acestui fenomen și termenul de transpunere este ianuarie 2020.

România nu a transpus încă nici măcar a patra Directivă împotriva spălării banilor, iar Comisia a început procedura de infringement împotriva României și pentru că a întârziat, și pentru că acum o transpune fără să respecte prevederile Directivei a patra. Guvernul și Parlamentul României trebuie să adopte urgent legislație care să transpună corect, la timp și complet directivele europene. Altfel nu putem funcționa în Uniunea Europeană, decât așa, dacă toți transpunem corect, complet directivele europene.

 
  
MPphoto
 

  Alex Mayer (S&D). – Mr President, it may be legal, but it’s not right, it’s not moral and it has gone too far. The super-rich global elite, who avoid paying their fair share by setting up shell companies in exotic tax havens around the globe, must be stopped. Each pound they siphon off is a pound that belongs in our classrooms, hospitals and police stations, and it is a slap in the face for the people who pay their taxes day in, day out, after they’ve gone to work.

This is an international problem and so needs international institutions, like the EU, with the courage and capacity to push for real reform. This is why we need Britain to match these rules, whatever the Brexit outcome may be. There are enough problems in my country without us also competing in a race to the bottom on taxation.

 
  
MPphoto
 

  Thomas Mann (PPE). – Herr Präsident! Fünf Jahre lang habe ich in den Sonderausschüssen TAXE, TAX2 und TAX3 mitgearbeitet bei der Bekämpfung von Steuerhinterziehung und Steuervermeidung, aber auch im Untersuchungsausschuss zu den Panama Papers. Ich habe an etlichen Anhörungen teilgenommen von Bänkern über Wirtschaftsprüfer, Steuerfahnder bis zu Finanzministern. Die Arbeit von Whistleblowern und von den intensiv recherchierenden Journalisten, aber auch von uns Europaabgeordneten hat sich gelohnt. Hervorheben möchte ich das Hearing mit dem Sohn der Journalistin Daphne Galizia, die 2017 in Malta ermordet wurde.

Im TAX3-Bericht wurden mehr als 1200 Änderungsanträge integriert. Geldwäsche muss erschwert werden, Steueroasen ausgetrocknet, Kampf gegen Finanzkriminalität muss intensiviert werden. Wir bestehen auf einem country-by-country reporting. Das kommende Europäische Parlament muss diese Arbeit fortsetzen, und die Mitgliedstaaten müssen endlich besser kooperieren. Die Einstimmigkeit in Sachen Steuerfragen muss beendet werden. In der EU muss es auch in Steuerfragen gerecht zugehen.

 
  
MPphoto
 

  Bogdan Andrzej Zdrojewski (PPE). – Panie Przewodniczący! Gdybym wcześniej znał wystąpienie kolegi Manna, to nie zabierałbym już głosu, bo dziś mógłbym się pod nim podpisać. To jest właśnie to, na co chciałem zwrócić uwagę. Dodam jedynie, że choć prace trwały krótko, bo rok, to prace nad samymi rozwiązaniami trwały od początku tej kadencji, a ilość poprawek świadczy nie tylko o zainteresowaniu, lecz także o chęci zepsucia tego sprawozdania, czyli doprowadzenia do sytuacji, w której ta rezolucja i nasza praca nie przyniosą skutków. Bardzo się cieszę, że udało się je odrzucić i że osiągnięto tak wiele kompromisów, dzięki którym sprawozdanie jest do przyjęcia i stanowi pewien postęp. Jeszcze raz jednak zwracam uwagę na pewną opieszałość w przygotowaniu takich regulacji i na to, że tempo prac decyduje o naszej skuteczności.

 
  
MPphoto
 

  Dariusz Rosati (PPE). – Panie Przewodniczący! Niezwykle cieszy mnie przyjęcie przez Parlament sprawozdania komisji do spraw zwalczania nadużyć podatkowych i prania pieniędzy. Cieszę się też, że uzyskaliśmy szerokie międzypartyjne poparcie dla tej rezolucji. Jako koordynator w komisji TAX3 z ramienia Europejskiej Partii Ludowej bardzo ściśle współpracowałem ze sprawozdawcami, żeby osiągnąć kompromis, który będzie mogło zaakceptować jak najszersze spektrum polityczne i który wskaże na bardzo wyraźne zalecenia dla Komisji Europejskiej i państw członkowskich. Chcę powiedzieć, że jest to zwieńczenie pewnego procesu, który trwał w Parlamencie Europejskim od samego początku tej kadencji, a który wynikał z tego, że walka z nadużyciami podatkowymi i praniem pieniędzy była jednym z głównych naszych celów. W rezultacie powstało sprawozdanie, na które z całą pewnością czekają obywatele Europy.

 
  
MPphoto
 

  Danuta Jazłowiecka (PPE). – Panie Przewodniczący! Przestępstwa finansowe i podatkowe uszczuplają budżet zarówno Unii Europejskiej, jak i państw członkowskich o olbrzymie kwoty. Same wyłudzenia VAT wywołują straty rzędu 50 miliardów euro, co daje 100 euro na każdego obywatela Unii. Najwyższy czas podjąć działania mające na celu ukrócenie tego procederu, tym bardziej że służby państw członkowskich niechętnie ze sobą współpracują i w niewielkim stopniu wymieniają się informacjami. Jest to podstawowy problem w zwalczaniu przestępstw finansowych i podatkowych. Ponadto część rządów ze względu na funkcjonujący w ich państwach model podatkowy z zasady jest przeciwna ściganiu oszustw w tym obszarze. Oszustwa podatkowe nie tylko uderzają w budżety państw członkowskich, ale osłabiają również konkurencję na jednolitym rynku. Małe i średnie przedsiębiorstwa nie mogą sobie bowiem pozwolić na zatrudnianie doradców odpowiadających, w jaki sposób optymalizować podatki. W zasadzie trudno wskazać powody, dla których mielibyśmy nadal utrzymywać istniejącą sytuację i istniejące rozwiązania prawne. Nie służą one polityce budżetowej Unii i państw członkowskich, nie wzmacniają także europejskiej gospodarki. Z tych wszystkich powodów uważam, że dobrym pomysłem jest stworzenie ogólnoeuropejskich ram prawnych dla transgranicznych śledztw dotyczących przestępstw podatkowych i finansowych, dlatego z pełną odpowiedzialnością poparłam dzisiaj w głosowaniu sprawozdanie przygotowane przez komisję TAX3.

 
  
MPphoto
 

  Paloma López Bermejo (GUE/NGL). – Señor presidente, la evasión y la elusión fiscales es un asunto que mina nuestras economías, detrae recursos que pueden ser dedicados al bienestar de la mayoría y deteriora la confianza pública en las instituciones.

La visión de que las obligaciones fiscales no son iguales para todos ha contribuido a incrementar la exasperación y la indignación en nuestras sociedades. No puede esconderse que la presión fiscal y las exigencias son siempre para los sectores populares y las clases medias. La desfiscalización de las rentas ha significado además un deterioro visible de los servicios públicos para las mayorías en nuestros países. Bajo la falsa excusa de que menos impuestos favorecen la inversión y el empleo, se han incentivado mecanismos de elusión fiscal que han empobrecido a los Estados y dificultado las políticas sociales.

He votado a favor de este informe porque la Comisión TAX3 ha trabajado bien y ha revelado hasta qué punto las grandes empresas utilizan mecanismos de ingeniería fiscal cada vez más agresiva para eludir sus responsabilidades. En este punto, la existencia de los paraísos fiscales es el gran agujero que permite evadir impuestos y eludir las obligaciones de los que más tienen y de las grandes empresas.

También hemos podido constatar que la diversidad de modelos fiscales en Europa crea una competencia entre países que es aprovechada por las grandes empresas con el único propósito de contribuir cada vez menos. En esta lógica competitiva no se gana nada y perdemos todos. Antes o después alguien puede poner tasas más bajas y ofrecer mejores ventajas fiscales. La competición hacia menos derechos va en perjuicio de la inmensa mayoría. Por eso queda ahora conocer el compromiso de los países por aplicar las propuestas que este informe plantea. Si de verdad se quiere recuperar la confianza de las sociedades y hacer disminuir el malestar y la cólera social, hay que garantizar los mínimos que hacen que nuestras sociedades confíen en sus instituciones. Y el tema fiscal es especialmente sensible e importante en este asunto.

 

9. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

(Se suspende la sesión a las 14.22 horas).

 
  
  

PŘEDSEDNICTVÍ: PAN PAVEL TELIČKA
místopředseda

 

10. Επανάληψη της συνεδρίασης
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

(The sitting resumed at 15.01)

 

11. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
Βίντεο των παρεμβάσεων

12. Απαλλαγή 2017 (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  President. – The next item is the joint debate on

– the report by Inés Ayala Sender, on behalf of the Committee on Budgetary Control, on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2017, Section III – Commission and executive agencies (COM(2018)0521 — C8-0318/2018 - 2018/2166(DEC)) (A8—0110/2019),

– the report by Inés Ayala Sender, on behalf of the Committee on Budgetary Control, on the Court of Auditors’ special reports in the context of the 2017 Commission discharge (COM(2018)0521 - C8-0370/2018 - 2018/2219(DEC)) (A8—0088/2019),

– the report by Marco Valli, on behalf of the Committee on Budgetary Control, on discharge in respect of the implementation of the budget of the eighth, ninth, tenth and eleventh European Development Funds for the financial year 2017 (COM(2018)0519 - C8-0328/2018 - 2018/2177(DEC)) (A8-0107/2019),

– the report by Claudia Schmidt, on behalf of the Committee on Budgetary Control, on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2017, Section I – European Parliament (COM(2018)0521 - C8-0319/2018 - 2018/2167(DEC)) (A8—0108/2019),

– the report by Arndt Kohn, on behalf of the Committee on Budgetary Control, on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2017, Section II – European Council and Council (COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)) (A8—0096/2019),

– the report by Arndt Kohn, on behalf of the Committee on Budgetary Control, on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2017, Section IV – Court of Justice (COM(2018)0521 - C8-0321/2018 - 2018/2169(DEC)) (A8-0098/2019),

– the report by Arndt Kohn, on behalf of the Committee on Budgetary Control, on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2017, Section V – Court of Auditors (COM(2018)0521 - C8-0322/2018 - 2018/2171(DEC)) (A8-0097/2019),

– the report by Arndt Kohn, on behalf of the Committee on Budgetary Control, on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2017, Section VI – European Economic and Social Committee (COM(2018)0521 - C8-0323/2018 - 2018/2172(DEC)) (A8—0100/2019),

– the report by Arndt Kohn, on behalf of the Committee on Budgetary Control, on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2017, Section VII – Committee of the Regions (COM(2018)0521 - C8-0324/2018 - 2018/2173(DEC)) (A8—0101/2019),

– the report by Arndt Kohn, on behalf of the Committee on Budgetary Control, on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2017, Section X – European External Action Service (COM(2018)0521 - C8-0327/2018 - 2018/2176(DEC)) (A8—0109/2019),

– the report by Arndt Kohn, on behalf of the Committee on Budgetary Control, on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2017, Section VIII – European Ombudsman (COM(2018)0521 - C8-0325/2018 - 2018/2174(DEC)) (A8—0099/2019),

– the report by Arndt Kohn, on behalf of the Committee on Budgetary Control, on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2017, Section IX – European Data Protection Supervisor (COM(2018)0521 - C8-0326/2018 - 2018/2175(DEC)) (A8—0116/2019),

– the report by Petri Sarvamaa, on behalf of the Committee on Budgetary Control, on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Union agencies for the financial year 2017: performance, financial management and control (COM(2018)0521 - C8-0361/2018 - 2018/2210(DEC)) (A8—0140/2019),

– the report by Petri Sarvamaa, on behalf of the Committee on Budgetary Control, on discharge in respect of the implementation of the budget of the Agency for the Cooperation of Energy Regulators for the financial year 2017 (COM(2018)0521 - C8-0356/2018 - 2018/2205(DEC)) (A8-0113/2019),

– the report by Petri Sarvamaa, on behalf of the Committee on Budgetary Control, on discharge in respect of the implementation of the budget of the Office of the Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC) for the financial year 2017 (COM(2018)0521 - C8-0357/2018 - 2018/2206(DEC)) (A8—0114/2019),

– the report by Petri Sarvamaa, on behalf of the Committee on Budgetary Control, on discharge in respect of the implementation of the budget of the Translation Centre for the Bodies of the European Union (CdT) for the financial year 2017 (COM(2018)0521 - C8-0335/2018 - 2018/2184(DEC)) (A8—0122/2019),

– the report by Petri Sarvamaa, on behalf of the Committee on Budgetary Control, on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Centre for the Development of Vocational Training for the financial year 2017 (COM(2018)0521 - C8-0329/2018 - 2018/2178(DEC)) (A8—0119/2019),

– the report by Petri Sarvamaa, on behalf of the Committee on Budgetary Control, on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Union Agency for Law Enforcement Training (CEPOL) for the financial year 2017 (COM(2018)0521 - C8-0345/2018 - 2018/2194(DEC)) (A8-0121/2019),

– the report by Petri Sarvamaa, on behalf of the Committee on Budgetary Control, on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Aviation Safety Agency for the financial year 2017 (COM(2018)0521 - C8—0340/2018 - 2018/2189(DEC)) (A8—0120/2019),

– the report by Petri Sarvamaa, on behalf of the Committee on Budgetary Control, on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Asylum Support Office (EASO) for the financial year 2017 (COM(2018)0521 - C8—0359/2018 - 2018/2208(DEC)) (A8-0123/2019),

– the report by Petri Sarvamaa, on behalf of the Committee on Budgetary Control, on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Banking Authority (EBA) for the financial year 2017 (COM(2018)0521 - C8—0353/2018 - 2018/2202(DEC)) (A8-0124/2019),

– the report by Petri Sarvamaa, on behalf of the Committee on Budgetary Control, on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) for the financial year 2017 (COM(2018)0521 - C8-0342/2018 - 2018/2191(DEC)) (A8—0134/2019),

– the report by Petri Sarvamaa, on behalf of the Committee on Budgetary Control, on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Chemicals Agency (ECHA) for the financial year 2017 (COM(2018)0521 - C8—0349/2018 - 2018/2198(DEC)) (A8-0125/2019),

– the report by Petri Sarvamaa, on behalf of the Committee on Budgetary Control, on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Environment Agency (EEA) for the financial year 2017 (COM(2018)0521 - C8—0333/2018 - 2018/2182(DEC)) (A8-0127/2019),

– the report by Petri Sarvamaa, on behalf of the Committee on Budgetary Control, on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Fisheries Control Agency (EFCA) for the financial year 2017 (COM(2018)0521 - C8-0348/2018 - 2018/2197(DEC)) (A8-0133/2019),

– the report by Petri Sarvamaa, on behalf of the Committee on Budgetary Control, on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Food Safety Authority (EFSA) for the financial year 2017 (COM(2018)0521 - C8—0341/2018 - 2018/2190(DEC)) (A8-0128/2019),

– the report by Petri Sarvamaa, on behalf of the Committee on Budgetary Control, on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Institute for Gender Equality (EIGE) for the financial year 2017 (COM(2018)0521 - C8—0352/2018 - 2018/2201(DEC)) (A8-0150/2019),

– the report by Petri Sarvamaa, on behalf of the Committee on Budgetary Control, on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) for the financial year 2017 (COM(2018)0521 - C8-0354/2018 - 2018/2203(DEC)) (A8-0137/2019),

– the report by Petri Sarvamaa, on behalf of the Committee on Budgetary Control, on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Institute of Innovation and Technology (EIT) for the financial year 2017 (COM(2018)0521 - C8-0358/2018 - 2018/2207(DEC)) (A8-0152/2019),

– the report by Petri Sarvamaa, on behalf of the Committee on Budgetary Control, on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Medicines Agency (EMA) for the financial year 2017 (COM(2018)0521 - C8—0336/2018 - 2018/2185(DEC)) (A8-0135/2019),

– the report by Petri Sarvamaa, on behalf of the Committee on Budgetary Control, on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) for the financial year 2017 (COM(2018)0521 - C8-0332/2018 - 2018/2181(DEC)) (A8—0139/2019),

– the report by Petri Sarvamaa, on behalf of the Committee on Budgetary Control, on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Maritime Safety Agency (EMSA) for the financial year 2017 (COM(2018)0521 - C8-0339/2018 - 2018/2188(DEC)) (A8-0130/2019),

– the report by Petri Sarvamaa, on behalf of the Committee on Budgetary Control, on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Union Agency for Network and Information Security (ENISA) for the financial year 2017 (COM(2018)0521 - C8-0343/2018 - 2018/2192(DEC)) (A8—0129/2019),

– the report by Petri Sarvamaa, on behalf of the Committee on Budgetary Control, on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Railway Agency (ERA) (now European Union Agency for Railways) for the financial year 2017 (COM(2018)0521 - C8-0344/2018 - 2018/2193(DEC)) (A8—0158/2019),

– the report by Petri Sarvamaa, on behalf of the Committee on Budgetary Control, on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Securities and Markets Authority (ESMA) for the financial year 2017 (COM(2018)0521 - C8-0355/2018 - 2018/2204(DEC)) (A8—0141/2019),

– the report by Petri Sarvamaa, on behalf of the Committee on Budgetary Control, on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Training Foundation (ETF) for the financial year 2017 (COM(2018)0521 - C8—0338/2018 - 2018/2187(DEC)) (A8-0131/2019),

– the report by Petri Sarvamaa, on behalf of the Committee on Budgetary Control, on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Agency for the Οperational Management of Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice (now European Union Agency for the Operational Management of Large Scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice) (eu-LISA) for the financial year 2017 (COM(2018)0521 - C8-0360/2018 - 2018/2209(DEC)) (A8—0145/2019),

– the report by Petri Sarvamaa, on behalf of the Committee on Budgetary Control, on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA) for the financial year 2017 (COM(2018)0521 – C8-0334/2018 – 2018/2183(DEC)) (A8-0138/2019),

– the report by Petri Sarvamaa, on behalf of the Committee on Budgetary Control, on discharge in respect of the implementation of the budget of the Euratom Supply Agency (ESA) for the financial year 2017 (COM(2018)0521 – C8-0350/2018- 2018/2199(DEC)) (A8-0132/2019),

– the report by Petri Sarvamaa, on behalf of the Committee on Budgetary Control, on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound) for the financial year 2017 (COM(2018)0521 — C8-0330/2018 — 2018/2179(DEC)) (A8—0143/2019),

– the report by Petri Sarvamaa, on behalf of the Committee on Budgetary Control, on discharge in respect of the implementation of the budget of Eurojust for the financial year 2017 (COM(2018)0521 — C8-0337/2018 — 2018/2186(DEC)) (A8—0155/2019),

– the report by Petri Sarvamaa, on behalf of the Committee on Budgetary Control, on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol) (before 1 May 2017: European Police Office) for the financial year 2017 (COM(2018)0521 — C8-0351/2018 — 2018/2200(DEC)) (A8-0154/2019),

– the report by Petri Sarvamaa, on behalf of the Committee on Budgetary Control, on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) for the financial year 2017 (COM(2018)0521 — C8-0331/2018 — 2018/2180(DEC)) (A8-0136/2019),

– the report by Petri Sarvamaa, on behalf of the Committee on Budgetary Control, on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Border and Coast Guard Agency (Frontex) for the financial year 2017 (COM(2018)0521 - C8-0346/2018 - 2018/2195(DEC)) (A8-0153/2019),

– the report by Petri Sarvamaa, on behalf of the Committee on Budgetary Control, on discharge in respect of the implementation of the budget of the European GNSS Agency (GSA) for the financial year 2017 (COM(2018)0521 — C8-0347/2018 — 2018/2196(DEC)) (A8-0142/2019),

– the report by Martina Dlabajová, on behalf of the Committee on Budgetary Control, on discharge in respect of the implementation of the budget of the Bio-based Industries Joint Undertaking for the financial year 2017 (COM(2018)0521 — C8-0365/2018 — 2018/2214(DEC)) (A8-0103/2019),

– the report by Martina Dlabajová, on behalf of the Committee on Budgetary Control, on discharge in respect of the implementation of the budget of the Clean Sky 2 Joint Undertaking for the financial year 2017 (COM(2018)0521 — C8-0364/2018 - 2018/2213(DEC)) (A8-0095/2019),

– the report by Martina Dlabajová, on behalf of the Committee on Budgetary Control, on discharge in respect of the implementation of the budget of the ECSEL Joint Undertaking for the financial year 2017 (COM(2018)0521 — C8-0369/2018 — 2018/2218(DEC)) (A8-0102/2019),

– the report by Martina Dlabajová, on behalf of the Committee on Budgetary Control, on discharge in respect of the implementation of the budget of the Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking for the financial year 2017 (COM(2018)0521 — C8-0367/2018 — 2018/2216(DEC)) (A8-0105/2019),

– the report by Martina Dlabajová, on behalf of the Committee on Budgetary Control, on discharge in respect of the implementation of the budget of the Innovative Medicines Initiative 2 Joint Undertaking for the financial year 2017 (COM(2018)0521 — C8-0366/2018 — 2018/2215(DEC)) (A8-0104/2019),

– the report by Martina Dlabajová, on behalf of the Committee on Budgetary Control, on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Joint Undertaking for ITER and the Development of Fusion Energy for the financial year 2017 (COM(2018)0521 — C8-0362/2018 — 2018/2211(DEC)) (A8-0126/2019),

– the report by Martina Dlabajová, on behalf of the Committee on Budgetary Control, on discharge in respect of the implementation of the budget of the SESAR Joint Undertaking for the financial year 2017 (COM(2018)0521 — C8-0363/2018 — 2018/2212(DEC)) (A8-0118/2019), and

– the report by Martina Dlabajová, on behalf of the Committee on Budgetary Control, on discharge in respect of the implementation of the budget of the Shift2Rail Joint Undertaking for the financial year 2017 (COM(2018)0521 — C8—0368/2018 — 2018/2217(DEC)) (A8-0163/2019).

 
  
MPphoto
 

  Inés Ayala Sender, ponente. – Señor presidente, saludo al presidente del Tribunal de Cuentas, el señor Lehne, agradezco también que esté aquí el representante de la Presidencia del Consejo, y, desde luego, saludo al señor Oettinger.

En primer lugar, nos encontramos ante el último procedimiento de aprobación de la gestión de esta legislatura, relativo al ejercicio 2017, que es un año importante para el presupuesto de la Unión Europea. Pero también es importante este momento, 2019, porque nos enfrentamos a un balance donde precisamente las nuevas elecciones del 26 de mayo —de la semana de finales de mayo— van a ser clave para el futuro de la Unión Europea. De ahí que sea fundamental hacer un breve balance de todos estos años —quince en mi caso, puesto que han sido tres legislaturas—, donde hemos aprendido conjuntamente todas las instituciones.

Este Parlamento Europeo ha ejercido de manera firme, pero al mismo tiempo abriéndose a todas las otras instituciones para aprender conjuntamente y para encontrar los mejores sistemas, caminos y posibilidades para hacer que el presupuesto de la Unión fuera implementado allí donde se había decidido en cuanto a los valores, a las prioridades, y con todas sus garantías de regularidad y de legalidad.

Creo que, en ese sentido, señor Lehne, le tengo que agradecer —porque usted representa aquí al Tribunal de Cuentas— la ayuda inestimable y la progresión conjunta de ambos, que ha sido de enorme importancia. Yo creo que el hecho de que estemos ante el segundo año en el que la declaración de fiabilidad no es negativa abre justamente posibilidades de un trayecto donde se diga claramente a los ciudadanos y ciudadanas europeos que todo este trabajo ha merecido la pena, puesto que en todo este periodo se han conseguido reducir enormemente los niveles de error.

Pero es verdad, y también lo señala el Tribunal de Cuentas y lo hemos hablado a fondo con la Comisión, que hay nuevos retos que aparecen. Por ejemplo, la cuestión de los instrumentos financieros, que ahora mismo son muy diversos; los nuevos fondos fiduciarios, que aparecen en el horizonte también como una posibilidad; o incluso los problemas de los concursos públicos o los distintos problemas del futuro, de nuevos retos como la defensa, el cambio climático u otros aspectos fundamentales para la Unión Europea, que requieren, desde luego, de toda nuestra sabiduría y nuestra firmeza para el futuro.

He de decir que hemos intentado que este informe de 2017 fuera lo más legible posible para que, tanto quienes se presentan a las elecciones como, sobre todo, los ciudadanos, pudieran leer cuáles han sido los avances y dónde están los retos y los problemas fundamentales. Hemos trabajado en la gestión directa, que presenta algunos interrogantes que la Comisión tendrá que afrontar. Hemos hablado y trabajado en la gestión compartida, donde se ha mejorado mucho —hay que decirle al Consejo que ha sido capaz de, poco a poco, superar algunos de los problemas mayores—, y también en la gestión indirecta, donde, a través de esos fondos, esas agencias y esas nuevas fórmulas, es necesario ir más allá en cuanto a inventarnos y en cuanto al control del presupuesto de la Unión Europea.

Deseo decir que, desde la votación en comisión —que yo agradezco enormemente a todos mis colegas, a la Secretaría y a las Secretarías de los Grupos, que han sido de gran ayuda—, han sucedido dos cosas nuevas. Una, la actuación —o la mala actuación esta vez— de la OLAF en relación con la organización IMG y, por otro lado, un aspecto muy importante en cuanto al conflicto de intereses relativo al secretario general de la Comisión, que tendremos ocasión de ver en el debate. Yo les responderé al final de este debate.

 
  
MPphoto
 

  Marco Valli, relatore. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei ringraziare innanzitutto i colleghi relatori ombra per la collaborazione e la Commissione, la Corte dei conti e la BEI per i dati forniti, i quali sono stati molto utili per la stesura della relazione.

L'azione dell'Unione europea per promuovere lo sviluppo nei paesi terzi è fondamentale ed è importante. Di conseguenza, anche date le cifre in gioco, diventa estremamente rilevante controllarne il funzionamento e i risultati.

Vorrei iniziare trattando una delle questioni più importanti, cioè il fatto che la Corte dei conti, nella sua relazione annuale, ha sottolineato che il tasso di errore stimato per i pagamenti effettuati nel 2017 è pari al 4,5%. Questo è un dato molto preoccupante, che abbiamo tenuto a sottolineare nella relazione.

Le operazioni rispetto alle quali sono stati riscontrati più errori sono quelle relative ai programmi a preventivo, alle sovvenzioni, agli accordi di contributo con le organizzazioni internazionali e agli accordi di delega con le agenzie di comparazione degli Stati membri. La Commissione perciò dovrebbe migliorare la gestione dei contratti, le procedure di selezione e il sistema di gestione degli appalti. In questo ambito la DG DEVCO dovrebbe migliorare il controllo e la valutazione degli indicatori chiave relativi alle performance e ai risultati, raccogliendo delle informazioni chiare e complete.

Vorrei poi ricordare che nel 2017, nell'ambito dei Fondi europei di sviluppo, sono stati erogati circa 860 milioni di euro tramite le operazioni di sostegno al bilancio. È necessario che vi siano progressi quantificabili nello sviluppo dei Paesi che beneficiano di tale strumento ed occorre collegare in modo univoco questa modalità di aiuto ad azioni concrete per contrastare la corruzione e le frodi.

Il rischio in queste operazioni è alto: bisogna prestare particolare attenzione anche alla presenza di episodi di evasione ed elusione fiscale e di flussi finanziari illeciti, come abbiamo sottolineato anche nella relazione TAXE che è stata votata oggi.

Vorrei ora menzionare i fondi fiduciari dell'Unione, ai quali il Fondo europeo di sviluppo ha finora contribuito per circa 3 miliardi di euro sui 4 in totale. I fondi fiduciari, pur essendo strumenti flessibili e utili per affrontare situazioni critiche, necessitano, data appunto la loro flessibilità, di uno stretto controllo sia nella definizione degli obiettivi da raggiungere sia nella loro attuazione.

Credo poi sia di primaria importanza aumentare la tracciabilità delle relazioni con le ONG e con le organizzazioni internazionali. La cooperazione è importante ma ricordo che l'erogazione dei fondi deve sottostare a meccanismi di controllo stringenti e puntuali. Ricordo, in questo ambito, che la Corte dei conti ha recentemente pubblicato una relazione speciale mirata ad analizzare la tracciabilità dei finanziamenti dell'Unione, la cui esecuzione è demandata alle ONG. Nella relazione speciale viene sottolineato che la Commissione non è stata sufficientemente efficace e che sono state riscontrate delle debolezze sia nell’esercizio delle procedure di gestione che nella raccolta delle informazioni relative ai subcontratti.

Ringrazio ancora i relatori ombra, la Corte dei conti, la Commissione e la BEI.

 
  
MPphoto
 

  Claudia Schmidt, Berichterstatterin. – Sehr geehrte Herren Präsidenten, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen, Damen und Herren! Das Europäische Parlament hat 2017 1,9 Milliarden Euro ausgegeben, die Fehlerquote lag erfreulicherweise bei 0,5, so niedrig, wie man es sich ja bei anderen Ausgabenposten nur wünschen kann. Aber immerhin reden wir von einem administrativen Budget, also ist die Fehlerquote mit 0,5 immer noch zu hoch, denn 0 wäre natürlich super.

Ich habe mir in den letzten Monaten die Mühe gemacht und habe mir möglichst alle Bereiche des Europäischen Parlaments persönlich angeschaut. Die Kolleginnen und Kollegen waren sehr zuvorkommend, haben offen und ehrlich ihre Anliegen und ihre Sachen auf den Tisch gelegt, ich konnte alles fragen, was ich wissen wollte, und ich hatte das Gefühl, dass ich auch ehrliche Antworten bekommen habe. Natürlich ist nicht alles Gold, was glänzt. Es ist natürlich so, dass in den Bereichen, wo die meisten Beschwerden meiner Kollegen herkommen – das ist, wie immer in solchen Sachen, das Essen und hier auch der Fahrdienst und die Gebäude, die habe ich mir genauer angeschaut – sicherlich noch großer Handlungsbedarf besteht. Aber wenn ich jetzt vom Chaffeurdienst spreche, ist allein die Tatsache, dass wir die Fahrer ins Parlament integriert haben, mit Sicherheit ein großer Fortschritt.

Ich habe mir, wie gesagt, die Bereiche angeschaut. Eines meiner Steckenpferde sind die Verbindungsbüros. Da stehe ich, glaube ich, relativ allein auf weiter Flur da, denn die findet irgendwie jeder toll – außer mir. Aber ich glaube, dass die Fixkosten für Gebäude, Gehälter und Reisekosten nicht in einem guten Verhältnis stehen zu dem, was die Verbindungsbüros auch bringen. Ich würde mir hier wünschen, dass das Zugehen auf die Bürger in den Verbindungsbüros, von den Verbindungsbüros und deren Mitarbeitern noch viel stärker erfolgen wird. Und ich erwarte mir auch, dass über die sozialen Medien viel stärker kommuniziert wird, denn wir sind einfach in dem Zeitalter der sozialen Medien, und es reicht hier nicht, auf Kampagnen einfach zu reagieren, sondern es muss die Information so gegeben werden, dass Fake News überhaupt keinen Nährboden finden.

Bevor ich nun auf die großen Problembereiche kurz eingehen will, möchte ich mich bei allen Kolleginnen und Kollegen sehr bedanken. Man sieht es an neuen Kompromissvorschlägen, dass die Zusammenarbeit sehr gut und sehr konstruktiv war, auch wenn man natürlich nicht immer einer Meinung war.

Die großen drei Problembereiche sind, wie fast jedes Jahr, der Pensionsfonds. Hier müssen wir uns wirklich einmal was einfallen lassen. Er wurde ins Leben gerufen, als Abgeordnete noch keine nationalen Pensionsansprüche hatten. Die Zeiten haben sich geändert. Wir müssen jetzt Lösungen finden. Die Lösung muss mit Sicherheit die Rechte der Abgeordneten, die eingezahlt haben, auch wahren und auch den europäischen Steuerzahler schützen.

Sitz in Straßburg – single seat – das nächste der großen Probleme. Es gibt kein Einsehen, vor allem nicht bei den französischen Kollegen, dass wir über den single seat sprechen. Das ist wie immer ein riesiges Problem gewesen. Aber ich darf hier nur auf die Kosten hinweisen: über 21 Millionen Euro im Jahr, was das Ganze kostet, und von der CO2-Ersparnis, wenn man nicht mehr hin und her muss, mag ich nicht reden.

Das Dritte ist die allgemeine Kostenpauschale. Pauschale ist Pauschale ist Pauschale. Ich glaube, auch wenn man hier gegenteiliger Meinung ist, ist das zu akzeptieren. Und es kann nicht sein, dass rein nur, um daraus politisches Kleingeld zu schlagen, hier ewig diskutiert wird.

Alles in allem eine gute Arbeit, eine sehr interessante Arbeit. Ich hoffe, wir werden das Parlament später entlasten.

 
  
MPphoto
 

  Arndt Kohn, Berichterstatter. – Herr Präsident, Herr Kommissar, Herr Präsident Lehne, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Haushaltsführung der anderen Organe und Einrichtungen war 2017 weitestgehend zufriedenstellend. Es wurden nur wenige Unregelmäßigkeiten festgestellt. Darüber hinaus haben wir aber auch bestimmte Aspekte der Verwaltung und des Personalmanagements beleuchtet. Als Berichterstatter war es mir wichtig, die Arbeitsbedingungen im Hinblick auf ein wachsendes Arbeitsaufkommen hervorzuheben, die nötigen Schritte der Gleichstellung von Frauen und ein dezidiertes Vorgehen gegen Belästigung am Arbeitsplatz hervorzuheben.

Ich begrüße, dass viele Empfehlungen des Parlaments aus der letzten Entlastung aufgenommen wurden und dass es positive Entwicklungen bezüglich des Umgangs mit Ressourcen der Verwaltung und im Personalbereich gegeben hat. Der Europäische Auswärtige Dienst hat zum Beispiel bei den Verwaltungsverfahren in den Delegationen Fortschritte gemacht, insbesondere bei Ausschreibungsverfahren durch gezielte Schulung, gebündelte Expertise und Entwicklung der IT-Systeme. Vor allem begrüße ich die Zusammenarbeit mit anderen nationalen Delegationen im Ausland.

Der Ausschuss der Regionen und der Wirtschafts- und Sozialausschuss können eine vorbildliche Verwaltungszusammenarbeit vorweisen. Das Teilen von Gebäuden und Übersetzungsdiensten hat hier zum Beispiel zu deutlichen Einsparungen geführt. Allerdings haben wir einen erheblichen Investitionsstau festgestellt, insbesondere bei IT-Systemen. Ich ermutige zwar zu einer Vertiefung der Zusammenarbeit der beiden Einrichtungen, aber die Forderung nach einer weiteren Kürzung ihrer Haushalte in dem Zusammenhang lehne ich ab.

Die Europäische Bürgerbeauftragte macht als Anlaufstelle für die Bürgerinnen und Bürger eine hervorragende Arbeit. Sie schafft es, trotz steigendem Arbeitsandrang, ihre Effektivität immer weiter zu steigern. Allerdings habe ich den Eindruck, dass das Potenzial an möglichen Einsparungen erreicht wurde und absehbar ist, dass mittelfristig mehr Ressourcen erforderlich sein werden.

Der Europäische Gerichtshof hat infolge der Empfehlung des Rechnungshofs und des Parlaments deutliche Anstrengungen unternommen, die Bearbeitung seiner Fälle zu beschleunigen. So ist die Einrichtung eines neuen Fallverwaltungssystems sehr zu begrüßen. Mit der jüngsten Reform des Gerichts, der Verdoppelung der Zahl der Richterinnen und Richter und der gleichzeitig stets zunehmenden Zahl der Fälle muss uns das Thema allerdings in Zukunft weiterhin beschäftigen.

Der Europäische Rechnungshof ist für die Entlastung insgesamt ein unverzichtbarer Partner und leistet durch seine Berichte und seine Teilnahme an unseren Veranstaltungen eine wertvolle Unterstützung. Die Kommunikation mit Bürgerinnen und Bürgern über soziale Medien und die Presse finde ich bemerkenswert.

Der Europäische Datenschutzbeauftragte ist eine stets wachsende Einrichtung, die nicht zuletzt aufgrund der schnellen Entwicklung der Gesetzgebung im Bereich Datenschutz an Bedeutung gewinnt.

Neben diesen positiven Entwicklungen haben wir allerdings in diesem Jahr auch einige Problemfälle gehabt: Der Rat erkennt weiterhin nicht die Entlastungshoheit des Parlaments an und hat erneut die Aussage vor unserem Ausschuss verweigert. Wir arbeiten weiterhin an einem neuen Abkommen mit dem Rat. Eine Einigung steht allerdings noch aus. Deswegen empfehle ich die Aufschiebung der Entlastung für dieses Jahr in der Hoffnung auf Fortschritte in der Zukunft.

Im Ausschuss der Regionen beschäftigt uns bereits seit Jahren ein Streit zwischen dem Ausschuss und einem ehemaligen Mitarbeiter, der an der Aufdeckung von Unregelmäßigkeiten bei den Ausgaben des AdR beteiligt war. Mit meinem Kollegen aus der ALDE-Fraktion, Herrn Klinz, haben wir darauf hingewirkt, dass es ein Vermittlungsverfahren geben wird, das auch von einer breiten Mehrheit des Ausschusses unterstützt wird. Wir hoffen, dass dieses Verfahren dann auch zu einem guten Ergebnis führt.

Im Wirtschafts- und Sozialausschuss wurden einzelne Belastungsfälle sowie Hinweise auf deren mangelnde Aufarbeitung an uns herangetragen. Ermittlungen und Urteile über den Einzelfall müssen durch zuständige Behörden wie die Bürgerbeauftragte getroffen werden, allerdings fordern wir eine Überprüfung und Verbesserung der Verfahren und Regeln. Die sozialdemokratische Fraktion steht in puncto Belästigung für eine Nulltoleranzpolitik.

Im Europäischen Rechnungshof gab es einen schwerwiegenden Vorfall, bei dem Unregelmäßigkeiten bei Reisekosten und der Nutzung von Dienstwagen aufgedeckt wurden. Auch hier sind Regeln zu verbessern und die Anwesenheit der Mitglieder deutlicher zu registrieren. Der Haushaltskontrollausschuss wird diese Entwicklungen beobachten und positiv begleiten.

 
  
MPphoto
 

  Petri Sarvamaa, Rapporteur. – Mr President, I would like to thank the Court of Auditors, the Commission, the agencies network and Parliament’s staff, including the secretariat and our offices, for their valuable work during the 2017 discharge procedure. The decentralised agencies are highly visible in Member States and they have a direct impact on the daily lives of the Union’s citizens. We therefore welcome the overall positive results of the European Court of Auditors’ audit on Union agencies for this financial year.

The Court issued an unqualified audit opinion on the reliability of the accounts and on the legality and regularity of the revenue and the payments underlying the accounts for all the agencies in 2017, except for the payments of the European Asylum Support Office (EASO). We regret that the Court issued an adverse opinion for EASO’s payments. The matters which led the Court to issue this adverse opinion were mainly related to non-compliance of payments on public procurement and recruitment procedures. However, we acknowledged EASO’s new management’s commitment to ambitious reforms. We called on the new management to continue its determined and transparent efforts to develop a more accountable, trustworthy and efficient governance structure and related procedures. Therefore, we proposed to grant discharge to all agencies, except for the European Asylum Support Office, for which we propose to postpone the discharge.

I would like to point out the following eight horizontal remarks. One, we strongly call on the agencies to further implement performance-based budgeting to develop and make use of more suitable indicators to evaluate actual impacts and outcomes, and to consistently seek the most effective ways to provide added value. Two, we call on the Commission, the network and the individual agencies to work together and provide constructive feedback throughout the negotiations for the post—2020 MFF, and to explore new sources of financing for the agencies.

Three, we invite the Court and the Commission to propose and define a consistent formula for the calculation of cancelled carryovers and clear guidelines on agencies’ budget reporting. Four, we also call on the Commission in the coming years automatically to provide the discharge authority with the official budget and staff figures regarding only the 32 decentralised agencies.

Five, we are concerned about the number of factors hindering the operational performance of certain agencies and about the shortcomings in the management of procurements. Six, furthermore, we regret that the new audit approach involving private sector auditors has resulted in a significant increase in the administrative burden on the agencies. Seven, the agencies should continue their valuable work regarding prevention and management of conflicts of interest, whistleblower protection, harassment policy and transparency in order to avoid shortcomings in these areas. Finally, we repeat our request of deciding on granting the discharge in the year immediately following the year for which the discharge is granted.

I look forward to the discussion, especially now that we have been given this daylight slot for budgetary control affairs. I once complained that we were only ever allotted a slot at the midnight sitting.

 
  
MPphoto
 

  Martina Dlabajová, zpravodajka. – Pane předsedající, pane komisaři, pane předsedo Účetního dvora, úvodem mi dovolte poděkovat mým kolegům, Účetnímu dvoru, zástupcům Komise a samozřejmě zástupcům společných podniků. Jsem velmi ráda, že se nám společně podařilo zhodnotit účetní rok 2017, a to nejen po čistě finanční stránce, ale i z pohledu reálných výsledků a dopadů. Vážím si této spolupráce, která pro mne začala již v loňském roce, kdy jsem byla stínovou zpravodajkou zpráv společných podniků.

Hodnocení hospodaření a výsledků společných podniků považuji za velmi důležité, neboť v řadě případů již nyní ovlivňují naše životy. Ať už se jedná o prostou výdajovou stránku unijního rozpočtu nebo o propojení a aktivaci soukromého kapitálu a z toho vyplývající zaměstnanost či o rozvoj vědy a výzkumu. Celkový rozpočet společných podniků na rok 2017 činil 2,1 miliardy EUR, což jsou asi 2 % celkového rozpočtu EU na daný rok. Společné podniky zaměstnávaly v roce 2017 téměř 700 zaměstnanců. Cílem společných podniků je provádět výzkumné a inovační činnosti, zvýšit konkurenceschopnost evropského průmyslu a čelit velkým společenským výzvám. Společné podniky tak hrají klíčovou roli v propojení významných strategických partnerů z oblastí průmyslu a vědy, přispívají k bližší spolupráci aktérů v jednotlivých sektorech a k vytváření dlouhotrvajících sítí spolupráce. Právě propojení veřejného a soukromého sektoru v rámci těchto podniků je účinnou cestou pro rozvoj evropského výzkumu a pro jeho efektivní financování. Společné podniky EU ukazují, že pokud efektivně propojíme nejen evropské peníze, ale také soukromý kapitál a znalosti a dovednosti občanů, Evropská unie může být silným globálním hráčem v oblasti výzkumu a inovací.

Jako důležitou vnímám i účast malých a středních firem, které se na činnostech společných podniků podílejí. Jsem ráda, že společné podniky se je snaží podpořit a doufám, že v budoucnu se budou podílet na jejich činnosti v ještě větším měřítku.

Velmi pozitivně vnímám skutečnost, že program Horizont 2020 obsahuje také klíčové ukazatele výkonnosti. V tomto ohledu je potřeba společným podnikům pogratulovat, neboť většina z nich v roce 2017 tyto klíčové ukazatele výkonnosti stanovené pro celé programové období naplnila či dokonce předčila. Efektivitu společných podniků dále podtrhuje skutečnost, že poměr manažerských nákladů zůstává nižší než 5 %, což poukazuje na jejich štíhlou a účinnou organizační strukturu. Dále vítám, že v případě společných podniků drtivá většina výzev k předkládání návrhů byla zveřejněna a uzavřena v souladu s příslušnými pracovními plány a že „doba pro udělení grantu“ a „doba pro vyplacení prostředků“ zůstaly hluboko pod definovanými cíli.

V případě společného podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy je pak potřeba poukázat na skutečnost, že tento společný podnik dosáhl sedmi z devíti milníků plánovaných radou ITER na rok 2017 a oceňuji, že na celkové úrovni projektu ITER bylo dosaženo 30 ze 32 milníků rady ITER. Pouze v případě společného podniku ECSEL vydal Účetní dvůr výrok s výhradou o legalitě a správnosti plateb. To je však výsledkem projektů převzatých od právních předchůdců společného podniku ECSEL, tj. společných podniků Artemis a ENIAC, a týká se to nedokončených projektů předchozího rámcového programu.

Ještě jednou mi tedy dovolte poděkovat všem zúčastněným za spolupráci a pogratulovat společným podnikům k prezentovaným výsledkům. V souladu s jednomyslným rozhodnutím Výboru pro rozpočtovou kontrolu si dovoluji požádat i plénum Evropskému parlamentu o schválení účetní závěrky roku 2017 všech osmi společných podniků.

 
  
MPphoto
 

  George Ciamba, President-in-Office of the Council. – Mr President, it’s a pleasure for me to participate today in this debate on the implementation of the EU budget for the financial year 2017, in the context of the annual discharge procedure, as foreseen in Article 319 of the Treaty. The Council attaches great importance to the discharge exercise. It is important that EU funds are used according to the rules and that expenditure respects the principles of sound financial management.

On 20 February, my colleague Ms Luminița Odobescu, the Permanent Representative of Romania to the European Union, had the honour of presenting to the Committee on Budgetary Control (CONT) the Council’s recommendation to grant discharge to the Commission. This plenary will hold a vote today and, I believe, will confirm the vote of the Committee on Budgetary Control and grant discharge to the Commission.

On the one hand, the Council welcomes the fact that, for the second time in a row, the Court gives a qualified opinion on the legality and regularity of payments. Additionally, the Council welcomes the gradual reduction of the overall estimated level of error, as reported by the Court over the last years. On the other hand, the Council regrets that the overall estimated level of error for 2017 payments – at 2.4 % – is still above the benchmark of 2 %. The Council, therefore, reiterates its wish to see further improvements in the financial management systems and in the estimated level of errors across all policy areas.

The year 2017 was a special one, not only because it sits in the middle of the period covered by the Multiannual Financial Framework, but also because of the changes in the Control and Assurance Framework. This was particularly important in the area of cohesion, where the Court has introduced a new approach: for the first time, it checked assurance packages submitted by Member States for the current programming period.

Having that in mind, a sustained improvement has been observed in the management of the EU budget over the past few years. The overall error rate for payments decreased in 2017 for the fourth year in a row. The Member States and the Commission have been able to improve their management and their control systems. This good work has to be kept up.

There is, of course, room for improvement, especially in reimbursement—based payments, which still account for the highest proportion of errors. The rules are still very complicated, both for beneficiaries to follow and for authorities to check. A simpler, more transparent and more predictable regulatory framework is essential to ensure the effective and correct management of EU funds.

In the same approach, the Council takes note of the Court’s recommendation concerning the simplification and streamlining of the strategic frameworks that govern the implementation of the EU budget. This is also about making sure that the budget delivers results connected to the objectives of the Union. European taxpayers must see that their money is not wasted and, furthermore, is spent on what matters to them and makes a difference.

This is why the Council supports the Court’s recommendation to streamline indicators on the performance of the EU budget and to improve the alignment between high-level general objectives and specific programme and policy objectives, thereby reinforcing accountability for results and increasing clarity and transparency for all stakeholders.

Increasing focus on performance measurement, however, should not prevent the Court from continuing its essential work on the annual reports and providing the estimated level of error for all spending areas both in the current and in the next Multiannual Financial Framework. This is particularly important in headings 3 (Security and Citizenship) and 4 (Global Europe), where expenditure is of increasing political significance.

Going back to the way the budget and the finances of the EU are managed, the Council found some important elements of concern. There is a significant level of outstanding budgetary commitments and the budget is also exposed to contingent liabilities. The Council would like the Commission to improve the payment estimates and to follow the Court’s recommendation to provide more information about the situation of liabilities and about the use of financial instruments. This is an absolute must to ensure the transparency and predictability of EU funding.

The European Parliament and the Council seem, in general, to share the same approach. We welcome the improvements that are there for all to see, and we want to see the good work of Member States’ authorities, of the Commission and of the Court, sustained and further improved. We have to send a clear signal to European citizens and taxpayers that EU funds are used in a responsible and accountable manner.

 
  
MPphoto
 

  Günther Oettinger, Mitglied der Kommission. – Herr Präsident, Damen und Herren Berichterstatter und Abgeordnete, Herr Präsident des Europäischen Rechnungshofs, Herr Präsident des Rates, meine sehr verehrten Damen und Herren! Mein Dank gilt zunächst allen, die an diesem konstruktiven Entlastungsverfahren mitgewirkt haben, federführend Frau Ayala Sender und ihre Kollegen aus dem Haushaltskontrollausschuss. Ich finde Ihren Berichtsentwurf sehr lesenswert, sachbezogen und kompetent. Ich will genauso dem Europäischen Rechnungshof danken, der uns ein ständiger konstruktiv-kritischer Ratgeber ist, dessen Ratschläge für uns weiterführend sind, die wir im Regelfall auch befolgen und der auch hier unsere Arbeit durchaus mehr als fair gewürdigt hat.

Wir haben im Haushaltsjahr 2017 das letzte Jahr, dessen Entlastung in diesem Parlament, in dieser Periode vor der Wahl entschieden werden muss. Deswegen danke ich generell für die letzten fünf Jahre dem Haushaltskontrollausschuss und der Frau Abgeordneten Gräßle in ihrer Vorsitzendentätigkeit, die hier immer sehr, sehr engagiert gewesen ist.

Lassen Sie mich in dieser Zeit nach fünf Jahren eine kurze Bilanz ziehen. Wir haben in den letzten Jahren unsere Haushaltsführung wesentlich verbessert – operativ die Kommission, aber strategisch und mit kritischen Vorschlägen Parlament, Rat und Rechnungshof in gleichem Maße. Wir haben die Leistung stärker in den Vordergrund gerückt. Wir haben geprüft, wie wir mit unseren begrenzten Mitteln am besten gemeinsame Prioritäten erfüllen und einen Mehrwert schaffen können. Mehrwert ist das Motto auch für die nächste Generation unserer europäischen Haushaltsprogramme.

Wir haben einiges unternommen, um die Vorschriften zu vereinfachen und allen Endbegünstigten das Leben bei der Antragstellung, Projektdurchführung und -abrechnung leichter zu machen durch Nutzung vereinfachter Kostenoptionen. Der Erlass der neuen Haushaltsordnung war dabei ein Meilenstein, federführend geprägt durch die Frau Abgeordnete Gräßle in den Beratungen. Dies ist die Grundlage für vereinfachte Programme im nächsten mehrjährigen Finanzrahmen.

Wir haben die Haushaltsführung und deren Wirtschaftlichkeit verbessert. Die Fehlerquote hat sich in den fünf Jahren fast halbiert und liegt jetzt bei 2,4 %. Wir werden alles tun, um diesen Wert weiterzuentwickeln und damit die Interessen unserer Steuerzahler wahrzunehmen.

Wir haben den Schutz unseres Haushalts erhöht und einen zunehmend robusten Rahmen für Prävention und für Korrekturen geschaffen. Wir haben die Verwaltungs- und Kontrollsysteme verbessert. Wir haben auch viel getan, um die Verwaltungen der Mitgliedstaaten weiterzuentwickeln, um damit ihre Arbeit für unsere Arbeit zur Grundlage machen zu können. Dass der Rechnungshof in den letzten beiden Jahren kein negatives Urteil abgegeben hat, sondern ein eingeschränktes, zeugt von dieser allgemeinen Verbesserung.

Wir haben auch unsere Berichterstattung weiterentwickelt. Mit dem integrierten Finanzberichterstattungspaket, das Dokumente mit wichtigen Informationen über die Leistung von Programmen und die Haushaltsführung und den Schutz des Haushalts vereint, liefern wir Ihnen einen umfassenden Überblick für das Entlastungsverfahren. Ihre Forderungen und die Empfehlungen des Hofes sind in den Vorschlägen der Kommission für den nächsten Haushaltsrahmen berücksichtigt. Dafür zu sorgen, dass Steuergelder ordnungsgemäß verwendet werden und ein Mehrwert für die Bürger entsteht, wird weiterhin in unserem Fokus stehen. Die derzeitigen Verhandlungen für den nächsten MFR sind ein entscheidender Schritt in diese Richtung.

Konkret zum Haushaltsjahr 2017: Ihr Bericht, meine Damen und Herren, ergibt ein klares Bild der Entwicklungen, der zumeist positiven Entwicklungen in der Haushaltsführung der Europäischen Union. Wir wollen dem Bürger noch mehr verdeutlichen, welchen Mehrwert ein europäischer Haushalt für jeden von uns täglich bringen kann. Der Haushalt ist, relativ gesehen, klein, aber er ist sehr wirksam, weil wir einen Mehrwert schaffen, Ergebnisse erzielen, die ein Mitgliedstaat, auf sich alleine gestellt, nicht oder nur teurer erzielen könnte. Ein grenzüberschreitendes Infrastrukturnetz für Schiene, Straße, für Energie, für digitale Infrastrukturen, Arbeitsplätze für junge Menschen, Energieversorgungssicherheit, der Binnenmarkt und der digitale Binnenmarkt, Forschung im Großforschungsbereich, Förderung von KMU – all dies sind Stichworte, wo ein Mehrwert europäisch, im Team Europas erzielt werden kann.

Ihr Bericht nennt auch Bereiche, in denen Verbesserungen möglich sind. Ich will zu wenigen hier Stellung nehmen. Erster zentraler Punkt: die Inanspruchnahme von europäischen Mitteln. Zu Beginn des MFR 2014, 2015 und noch 2016 wurden die Mittel nur sehr schleppend abgerufen. Dies hat sich im letzten Jahr deutlich verbessert. Wir haben in diesem Jahr die volle Fahrgeschwindigkeit, also einen planmäßigen Rhythmus, erreicht. Wir wollen alles tun, um diese Entwicklung 2021 und 2022 durch Simplifizierung und durch eine frühere Verabschiedung des Haushaltsrahmens zu vermeiden oder zumindest stark zu vermindern.

Zweitens: Wir wollen, dass die Steuergelder gut eingesetzt werden, und dafür ist der Leistungsrahmen des Haushalts relativ hoch entwickelt. Dies wird uns von der OECD regelmäßig bestätigt. Wir schlagen weitere Schritte mit unseren Vorschlägen für den MFR vor. Es muss unser Ziel sein, Leistungsdaten heranzuziehen und den Mehrwert damit auch nachweisbar zu machen.

Drittens: die Fehlerquote. Wir wollen alles tun, dass die Fehlerquote eher weiter nach unten führt. Nach Programmdurchführung und nach allen Kontrollen haben wir eine verbleibende Fehlerquote von unter 2 %. Die haben wir 2017 erreicht, und dies wollen wir auch weiter zur Grundlage für unsere Haushaltsvollzugsarbeiten machen.

Ein vierter Punkt: Interessenkonflikte. Ich darf dem Parlament Respekt bekunden – dies gilt namentlich für den Haushaltskontrollausschuss, dafür, dass er die Verschärfung der Bestimmungen über Interessenkonflikte unterstützt hat, sogar herbeigeführt hat. Wir unternehmen jetzt Schritte, um den Mitgliedstaaten Hilfestellung zu geben, wie die Bestimmungen über Interessenkonflikte in der neuen Haushaltsordnung anzuwenden sind, und wir werden die Angemessenheit im Rahmen der Prüftätigkeiten auf Ebene der Mitgliedstaaten entsprechend begleiten und auch kontrollieren. Dazu haben wir für den 10. April eine große Konferenz anberaumt mit den Behörden der Mitgliedstaaten, um über konkrete Maßnahmen zu sprechen, die bei Interessenkonflikten zu ergreifen sind, und sich über Best Practice auszutauschen. Das Parlament ist dazu sehr herzlich eingeladen, auch einen aktiven Beitrag zu leisten.

Wie Sie wissen, meine Damen und Herren, prüft die Kommission die Beschwerde, die ihr in Bezug auf mutmaßliche die Tschechische Republik betreffende Interessenkonflikte zur Kenntnis gebracht worden sind, sehr intensiv und genau. Ich will hier darauf hinweisen, dass es wichtig ist, zwischen Handlungen, die vor dem Inkrafttreten der neuen Haushaltsordnung am 2. August letzten Jahres in den Mitgliedstaaten stattgefunden haben können, und späteren Handlungen seit 2. August zu unterscheiden. Wir prüfen aber beide Zeiträume, den Zeitraum der Gegenwart – seit 2. August – und die Zeiträume der Jahre davor.

Wir haben Anfang Januar begonnen, Audits durchzuführen mit Experten aus verschiedenen Generaldirektionen. Diese Audits sind andauernd. Wir wollen dabei feststellen, ob bei Zahlungen an Agrofert-Unternehmen die Bestimmungen über Interessenkonflikte lückenlos eingehalten wurden. Es geht um den Zeitraum 2012 bis 2018. Was den Zeitraum nach dem 2. August des letzten Jahres anbelangt, haben wir hier den tschechischen Regierungschef gebeten, uns schriftlich Auskunft zu geben, welche gezielten Maßnahmen er und seine Regierung ergreifen, um Interessenkonflikte von vornherein auszuschließen und entsprechende Abhilfemaßnahmen zu ergreifen. Zurzeit analysieren wir die uns zugegangene Antwort mit Schwerpunkt auf den Maßnahmen, die die Regierung ergreifen will, um Situationen abzuhelfen, die objektiv als Interessenkonflikt wahrgenommen werden könnten. Der Regierungschef hat uns in seiner Antwort schriftlich mitgeteilt, dass er sich aus dem ESI-Fonds-Rat zurückzieht und weder bei der Entscheidungsfindung noch an der Kommunikation über Fonds mitwirkt. Auf der Grundlage dieser Analyse wird die Kommission alsbald ihre Schlussfolgerungen ziehen.

Ich erinnere daran, dass die Kommission als Vorsichtsmaßnahme zurzeit keine Zahlungen aus den europäischen Struktur- und Investitionsfonds für Projekte an Agrofert oder verbundene Begünstigte in der Tschechischen Republik leistet, bis die Sachlage umfassend geklärt ist. Die tschechischen Behörden sind informiert und gehalten, die Förderfähigkeit von Ausgaben sorgfältig zu prüfen.

Dies ist eine proaktive Maßnahme zum Schutz des europäischen Haushalts. Es ist wichtig, konsequent, aber auch objektiv zu verfahren und weder im Zusammenhang mit der Analyse der Antwort von den tschechischen Behörden noch bezüglich der Frage, ob getätigte Ausgaben korrigiert werden müssten, Vorurteile zu treffen. Wie bei allen Kommissionsprüfungen müssen wir das Recht der geprüften Stellen auf ein kontradiktorisches Verfahren zu den vorläufigen Prüfungsfeststellungen entsprechend berücksichtigen. Falls festgestellt wird, dass die geltenden Vorschriften nicht eingehalten wurden, werden wir geeignete Maßnahmen zum Schutz des Haushalts ergreifen, auch Korrekturmaßnahmen für die Vergangenheit, wo dies vorgesehen und möglich ist.

Wir werden das Hohe Haus, das Parlament, zeitnah informieren. Wie auf der Plenartagung im Dezember letzten Jahres angekündigt, werde ich im April vor den Haushaltskontrollausschuss treten, und ich bin bereit, dies auch nach der Wahl zu tun, und biete an, im Juli, September, Oktober weiterführende Berichte über alle unsere Audits und die entsprechenden Schlussfolgerungen und ergriffenen Maßnahmen Ihnen zuallererst zu geben.

Zur nächsten Frage, nämlich zur Frage der hochrangigen Ernennungen im letzten Jahr, die auch Gegenstand dieses Berichts ist, möchte ich auf die Gesprächsrunde, die wir im September mit allen Organen durchgeführt haben, hinweisen. Vertreter der EU-Organe konnten darlegen, wie sie ihre Verfahren durchführen, und konnten vergleichen, wie dies geschieht – Best Practice also. Alle Organe, so glaube ich, haben das Ziel, auf der Basis von Befähigung, Leistung, Qualifikation und Erfahrung kompetente Mitarbeiter einzustellen, zu ernennen und zu befördern.

Die Ernennung des Generalsekretärs der Kommission ist ein Punkt von besonderem Interesse für Sie in diesem Bericht. Seit der Ernennung hat das Parlament mehrere Erklärungen abgegeben, es wurden viele Fragen gestellt, auch von der Bürgerbeauftragten. Wir haben als Kommission hier in vollem Umfang kooperiert, uns bemüht, alle Fragen ausführlich und umfassend und korrekt zu beantworten und Einsicht in alle Akten zu geben. Meine und unsere Position ist weiterhin die, dass die Ernennung im Einklang mit dem Statut, der Rechtsprechung und allen geltenden Vorschriften erfolgt ist.

Der Generalsekretär übt sein Amt im Einklang mit unseren Vorschriften aus und will dies und wird dies auch weiterhin tun. Der Präsident und alle Kommissare haben volles Vertrauen zu ihm. Der Generalsekretär verfügt über alle Qualifikationen und die Erfahrung, die notwendig ist für diese Aufgabe. Wir haben nicht die Absicht, unsere Entscheidung zu revidieren. Dies ist auch nicht möglich, wie dies hier im Hause im April letzten Jahres anerkannt wurde. Eine Ernennung kann nicht widerrufen werden.

Ich kann einige Ihrer Fragen nachvollziehen. Die Grundsätze von Transparenz, Fairness und Chancengleichheit sind auch mir wichtig. In diesem Geiste werde ich meinen Kollegen in wenigen Tagen vorschlagen, eine Reihe von offenen Stellen der höheren und höchsten Führungsebene auszuschreiben. Ich bin sicher, dass die derzeitigen Verfahren der Kommission, die auf dem Statut und dem geltenden Recht basieren, einen robusten Rahmen bieten, der für die Einhaltung unserer Grundsätze bei der Auswahl und Ernennung höherer und höchster Führungskräfte notwendig ist.

Ein letzter Satz zum IMG-Fall, der von Frau Ayala Sender kurz angesprochen worden ist. Die Kommission hat in der Vergangenheit mit der IMG kooperiert, um Projekte im Bereich Entwicklungspolitik umzusetzen. Wie Sie aufgrund der Beratungen im Haushaltskontrollausschuss aus den letzten Jahren wissen, hat die Kommission den Status der IMG als einer internationalen Organisation angefochten. In der jüngeren Rechtsprechung folgten das Schiedsgericht und der EuGH dem Standpunkt der Kommission nicht. Deswegen wird die Kommission selbstverständlich diesen Entscheidungen ordnungsgemäß Folge leisten. Wir werden die noch ausstehenden Zahlungen an die IMG ausführen und die Möglichkeit einer etwaigen weiteren künftigen Zusammenarbeit mit der IMG rechtlich und objektiv prüfen.

Meine Damen und Herren! Sie alle haben in der zu Ende gehenden Periode des Parlaments erfolgreich und konkret an der Umsetzung des von Ihnen beschlossenen Haushalts mitgewirkt – in Bezug auf die Leistung, die Regeleinhaltung oder auch in Sachen Betrugsbekämpfung. Der Berichtsentwurf, der uns heute vorgelegt wurde, hat konkrete Forderungen zum Gegenstand. Die nehmen wir als Kommission sehr ernst. Ich werde dem Haushaltskontrollausschuss über die Folgemaßnahmen der Kommission dazu im Herbst umfassend Bericht erstatten. Ihre Arbeit war intensiv und trägt Früchte. Besten Dank dafür und für die konstruktive Zusammenarbeit!

Ich will, da dies die letzte Gelegenheit ist, um über Entlastungen zu beraten, Ihnen allen für die aus meiner Sicht mich betreffend sehr faire und kollegiale Zusammenarbeit meinen Dank sagen.

 
  
MPphoto
 

  Klaus-Heiner Lehne, Präsident des Europäischen Rechnungshofs. – Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrter Herr Kommissar Oettinger, sehr geehrter Vertreter der Ratspräsidentschaft! Da dies vor dem Ende der Wahlperiode die letzte Gelegenheit für den Rechnungshof ist, hier im Plenum zu Wort zu kommen, möchte ich mich heute bei allen anwesenden Partnern des Hofes – dem Haushaltskontrollausschuss, seiner Vorsitzenden Ingeborg Gräßle, seinen Berichterstattern, Herrn Kommissar Oettinger und seinen Diensten, dem Vorsitz des Rates und seiner Arbeitsgruppe – für die ausgezeichnete Zusammenarbeit während der gesamten Wahlperiode und auch während des diesjährigen Entlastungsverfahrens bedanken. Ihre Kontrolltätigkeit mag nicht immer so sichtbar sein wie Ihre Legislativtätigkeit, die mitunter im Mittelpunkt des allgemeinen Interesses steht. Ich bin aber sicher, dass es für zahlreiche unserer Bürgerinnen und Bürger von ebenso großer Bedeutung ist, dass das EU-Recht korrekt angewendet wird und die Steuergelder gut eingesetzt werden.

Die Entlastungsbeschlüsse, die das Parlament sofort nach dieser Aussprache annehmen wird, stellen niemals einen „Blankoscheck“ dar – vielmehr sind sie Teil eines sich über einen längeren Zeitraum erstreckenden Prozesses der Zusammenarbeit.

Aus den Verträgen geht deutlich hervor: Die Kommission ist rechtlich verpflichtet, alle zweckdienlichen Maßnahmen zu treffen, um den Bemerkungen des Parlaments im Entlastungsbeschluss und auch den Erläuterungen des Rates nachzukommen. Ich denke, mittlerweile sind Sie wohlvertraut mit den Feststellungen in unserem Jahresbericht und unseren Sonderberichten für das Jahr 2017.

Wie 2016 gaben wir ein eingeschränktes – und kein versagtes – Prüfungsurteil zu den EU-Ausgaben ab, wobei dies nach unserer Sichtweise heißt, dass „das Glas halb voll ist“ und als Bestätigung einer positiven Entwicklung der Art und Weise, wie die Kommission und die Mitgliedstaaten die europäischen Finanzen verwalten, zu verstehen ist.

Daher möchte ich heute lediglich auf vier Punkte näher eingehen. Erstens: Was unsere Wirtschaftlichkeitsprüfungen betrifft, so möchte ich den Mitgliedern des Europäischen Parlaments dafür danken, dass sie die Empfehlungen in unseren Sonderberichten weitgehend positiv aufgenommen haben. Dies ist der Weg, einen Beitrag dazu zu leisten, die Politiken und Programme der Europäischen Union zu verbessern. Außerdem möchte ich betonen, dass wir – die Mitglieder des Hofes und unser Personal – Ihnen und Ihren Ausschüssen nach Herausgabe unserer Berichte zur Verfügung stehen. Wenden Sie sich an uns, wenn Sie weitere Erläuterungen oder zusätzliche Informationen benötigen. Wir sind da, um Sie in Ihrer Arbeit als Parlamentarier zu unterstützen.

Zweitens: Zu den noch abzuwickelnden Mittelbindungen – den sogenannten RALs, reste à liquider, – stellen wir fest, dass das Parlament unsere Besorgnis teilt: Als ich im vergangenen Oktober bei Ihnen war, versprach ich Ihnen, diese Problematik eingehend weiter untersuchen zu lassen. Deshalb freue ich mich, dass wir nunmehr unsere diesbezügliche Analyse beendet haben, in der die zugrunde liegenden Ursachen des Rekordstands von 267 Milliarden Euro an noch abzuwickelnden Mittelbindungen im Jahr 2017 beleuchtet werden. Unser Hofmitglied Frau Turtelboom wird diese Analyse dem Haushaltsausschuss und dem Haushaltskontrollausschuss in einer gemeinsamen Sitzung am 2. April vorstellen.

Drittens: Zu Ihrer Forderung an die Kommission, eine Methodik für die Berechnung der Fehlerquoten zu verwenden, die der des Hofes vergleichbar ist, sowie zu der Forderung, dass beide Organe eine diesbezügliche Vereinbarung treffen: Lassen Sie mich wiederholen, dass wir in diesem Punkt völlig einer Meinung sind. Unbeschadet unserer Unabhängigkeit stehen wir in engem Kontakt mit den einzelnen Dienststellen der Kommission, um zu prüfen, inwieweit und bis wann dies geschehen könnte. Herr Oettinger wird eventuell hierzu später noch Stellung nehmen wollen, doch lassen Sie mich bereits jetzt ihm und seinem Team für die ersten positiven Kontakte in dieser Frage danken. Wir sehen den Fortschritten, die wir in den nächsten Wochen und Monaten nach und nach erzielen werden, erwartungsgemäß entgegen. Dies liegt auch in unserem massiven Interesse.

Ich möchte bei dieser Gelegenheit auch auf einige Punkte eingehen, die der Rat in seiner Empfehlung anspricht. Natürlich ist es auch unser Ziel, einen höchstmöglichen Grad an Informationen und Detailgenauigkeit zu liefern, insbesondere dort, wo es am meisten darauf ankommt, und dies zu angemessenen Kosten zu bewerkstelligen. So wie die Dinge heute liegen, benötigen wir für unseren Jahresbericht bereits fast die Hälfte unserer Ressourcen – dies ist ein hoher Prozentsatz. Und am Rande bemerkt: Je näher wir uns der Materialitätsgrenze nähern, desto größer wird automatisch der Aufwand, um überhaupt noch brauchbare Ergebnisse bei der Berechnung der Fehlerquote liefern zu können.

In den letzten Jahren haben wir unsere Risikoanalyse verbessert und legen tendenziell den Schwerpunkt unserer Bemühungen auf die Bereiche, welche die höchsten Risiken aufweisen. Gleichzeitig geht es uns darum, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass wir die detaillierten Informationen, die bereits von anderen Prüfern vorgelegt werden, bestätigen können. Derzeit bemühen wir uns darum sicherzustellen, dass diese Informationen von angemessener Qualität sind. Ein Beispiel ist unser im Jahr 2017 geänderter Ansatz im Bereich der Kohäsion. Wesentlich neu war dabei, dass wir Prüfungen und Kontrollen überprüften und nachvollzogen, die zuvor von den für die Ausgaben zuständigen Stellen durchgeführt worden waren, und diese Ergebnisse dann bei unserer Bewertung mit berücksichtigten. Mit diesem neuen Ansatz wollen wir Sie im Parlament mit umfassenderen Informationen darüber versorgen, wie die EU-Mittel verwaltet werden, und das hierfür verantwortliche Management für seine Berichterstattung stärker in die Pflicht nehmen. Zudem ist es unser Ziel, Ihnen bessere geografische und fondsspezifische Erkenntnisse für die gesamte Europäische Union an die Hand zu geben. Wir beabsichtigen, diesen Ansatz in allen jenen Bereichen des EU-Haushalts anzuwenden, wo dies kosteneffizient umgesetzt werden kann und die Ergebnisse auch verlässlich sind.

Viertens schließlich eine Anmerkung zur Zusammenarbeit mit der Europäischen Zentralbank, die auch in Ihrer Entschließung zur Sprache kommt: Was den Zugang zu Dokumenten der EZB, die wir zur Wahrnehmung unserer Prüfungsaufgaben benötigen, angeht, haben sich jedenfalls zuletzt die atmosphärischen Bedingungen verbessert. Die EZB scheint jetzt ernsthaft gewillt, mit uns in einen interinstitutionellen Dialog über den Entwurf eines memorandum of understanding einzutreten, den wir der EZB schon vor über einem Jahr zugesandt haben. Ich denke, diese Entwicklung ist insbesondere auch der Unterstützung, die wir in dieser Angelegenheit durch Ihr Haus erfahren haben, zu verdanken. Wir haben die Absicht, die Gespräche jetzt schnell in Gang zu setzen und den Prozess möglichst bis zur Sommerpause abzuschließen. Ich appelliere aber an Sie, diese Angelegenheit weiterhin zu verfolgen und nötigenfalls dann in der nächsten Wahlperiode legislativ tätig zu werden, falls der Dialog mit der EZB nicht in angemessener Zeit zu einem zufriedenstellenden Ergebnis führt, und auch das Grundproblem der Beschränkung unseres Mandats im Bereich der Bankenaufsicht anzugehen.

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zu einem letzten Punkt kommen: Da die Kampagne zur Europawahl in mindestens 27 Mitgliedstaaten in nur wenigen Wochen anlaufen wird – und vielleicht handelt es sich ja um die bisher wichtigste Wahl dieser Art – möchte ich allen Mitgliedern des Europäischen Parlaments ans Herz legen, über unsere unabhängigen Prüfungsarbeiten, die wir als objektiv sachbezogene Referenz anbieten, frei zu verfügen.

Wir richten den Blick nach vorne in unseren zahlreichen Stellungnahmen, die wir im Februar dieses Jahres in Form einer Kurzdarstellung mit Bemerkungen zusammengefasst haben und in denen wir unsere Überlegungen zum künftigen MFR und den damit verbundenen Programmen darlegen.

Der Hof richtet aber auch seinen Blick zurück in seinem Jahresbericht und einer großen Zahl von Sonderberichten, in denen zahlreiche Kritikpunkte, aber auch viele Erfolgsgeschichten und bewährte Verfahren herausgestellt werden. Als Prüfern geht es uns nicht primär darum, zu beanstanden oder zu maßregeln. Vielmehr wollen wir konstruktiv dazu beitragen, die Dinge zu verbessern, wo wir dies als erforderlich und sinnvoll erachten.

 
  
MPphoto
 

  Neena Gill, rapporteur for the opinion of the Committee on Foreign Affairs. – Mr President, it’s good to see our former colleague, Mr Lehne, here. My takeaways on 2017 discharge are that the EU needs to visibly become a stronger and more effective global actor. Not only do we need to enhance our collective foreign and security capabilities as the world’s leading donor, we really do need to review our current way of funding projects with partner countries. Otherwise we’re in danger of getting the reputation of having a magic money tree, and this will impact our credibility unless the focus is increased.

My questions to the Commission on AFET expenditure are as follows. Firstly, how will the Commission tackle the lack of EU visibility of pooled funded projects? Will the Commission engage in a substantive and thorough review of working with partners and host countries, pushing for a performance-based approach?

Secondly, following up on the letter that I received from the High Representative, could you provide an update to this House on what measures have been taken to increase competition among service providers of EU election observation?

(The President cut off the speaker)

 
  
MPphoto
 

  Innocenzo Leontini, relatore per parere della commissione per i trasporti e il turismo. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Parlamento europeo ha il diritto esclusivo di approvare l'esecuzione del bilancio e, in qualità di istituzione eletta direttamente dai cittadini, esercita un controllo democratico per garantire che le istituzioni e le agenzie dell'Unione europea gestiscano correttamente i fondi messi a disposizione.

Per quanto concerne il discarico per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017 relativo all'Agenzia europea per la sicurezza marittima, all'Agenzia europea per la sicurezza aerea, all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie, all'impresa comune per la ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo (SESAR) e all'impresa comune Shift2Rail, ho basato il mio lavoro principalmente sulle relazioni annuali della Corte dei conti europea, la quale ha constatato che le tre agenzie e le due imprese comuni ,oggetto dei pareri da me redatti per conto della commissione TRAN, hanno gestito il proprio bilancio in modo legittimo e regolare.

Pertanto, ho proposto di concedere il discarico, invitando questi organismi a proseguire sulla strada della corretta gestione dei bilanci, della trasparenza e della lotta alla corruzione.

 
  
MPphoto
 

  Искра Михайлова, докладчик по становището на комисията по регионално развитие. – г-н Председател, г-н Комисар, комисията по регионално развитие в своето становище отбелязва със задоволство постоянното намаление през последните години на изчисления процент грешки за разходите по функция икономическо, социално и териториално сближаване.

На практика намалението е сериозно, от 4,8% за 2016 г. до 3% за 2017 г. Грешките във финансовите инструменти, недопустимите разходи и декларациите за недопустими разходи са допринесли в най-голяма степен за изчисления процент грешки в политиката на сближаване. Някои от установените грешки са свързани със специфични случаи и по тях вече са предприети действия за смекчаване на последиците.

Приветстваме увеличената бюджетна гъвкавост вследствие на междинния преглед на Многогодишната финансова рамка, но считаме, че ще се наложи да бъдат предприети допълнителни мерки за повишаване на гъвкавостта и опростяването.

 
  
MPphoto
 

  Marijana Petir, izvjestiteljica za mišljenje Odbora AGRI. – Poštovani predsjedavajući, način provjere financijskog i sadržajnog okvira godišnjeg trošenja proračuna Unije, koji radimo putem razrješnica izvješća Revizorskog suda, jamče građanima Unije da se njihov teško zarađeni i potom za poreze uplaćeni novac troši na najbolji mogući način, transparentno i u skladu s usvojenim politikama Unije.

Kao izvjestiteljica za Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj želim istaknuti kako je bolja identifikacija uzroka pogrešaka u provedbi ZPP-a važna za provedbu poljoprivredne politike. Revizorski sud trebao bi moći razlikovati uzrok nastanka pogrešaka jer u kompliciranim postupcima s puno dionika nenamjerne greške su nešto što se može očekivati s većom učestalošću. Kod sistemskih grešaka potrebno je mijenjati sustav, a prijevarama ne smije biti mjesta u provedbi ZPP-a niti u provedbi proračuna Unije.

ZPP je politika koja utječe na više od 11 milijuna poljoprivrednika i 22 milijuna zaposlenih u sektoru poljoprivrede i zato je važno da se greške na vrijeme otkrivaju i ispravljaju u visokom postotku.

 
  
MPphoto
 

  Alain Cadec, rapporteur pour avis de la commission de la pêche. – Monsieur le Président, la commission de la pêche a donné, comme chaque année, son avis sur la décharge sur le budget général de l’Union.

Cette année, le rapport de la Cour des comptes concernant l’exercice financier 2017 n’a pas présenté de remarque particulière sur le rapport d’activité de la DG MARE.

Toutefois, la commission de la pêche souhaite que la Cour des comptes présente un taux d’erreur pour la pêche séparé des taux d’erreur relatifs à l’environnement, au développement rural et à la santé, et non sous forme agrégée. Ceci permettra une évaluation plus correcte de la gestion financière.

Par ailleurs, la commission de la pêche tient à rappeler également que le manque de consommation du FEAMP, le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, par les États membres, est particulièrement inquiétant.

 
  
MPphoto
 

  José Blanco López, ponente de opinión de la Comisión de Pesca. – Señor presidente, la Agencia Europea de Control de la Pesca viene ejecutando su presupuesto de forma ejemplar. La Agencia es esencial para llevar a cabo la gestión sostenible de las pesquerías, para cubrir cada vez más caladeros y para lograr el cumplimiento de los objetivos de la política pesquera común.

El ámbito pesquero es tradicionalmente complejo, y lo es más ahora. La incertidumbre que genera la salida del Reino Unido, la implementación de la política pesquera común, la obligación de desembarque, el Reglamento de medidas técnicas o los impactos derivados del cambio climático exigen que Europa convierta esta política en política prioritaria.

Son muchos los territorios como el mío —Galicia, la primera región pesquera de la Unión Europea— para los que es vital una política pesquera fuerte, dotada de recursos suficientes, que no sea moneda de cambio de nada. Ese ha sido mi empeño durante este tiempo en el Parlamento Europeo, porque es necesario y porque es de justicia.

 
  
MPphoto
 

  Bogdan Andrzej Zdrojewski, autor projektu opinii Komisji Kultury i Edukacji. – Panie Przewodniczący! W imieniu Komisji Kultury chciałbym przedstawić dwie opinie w sprawie absolutorium. Pierwsza opinia dotyczy samego budżetu, druga opinia dotyczy Centrum Tłumaczeń. Jeżeli chodzi o opinię do samego budżetu, zwracamy uwagę na dwa elementy niezwykle ważne, i od razu dodam pozytywne, po pierwsze na realizację programu Erasmus+: nie tylko na tendencję do jego zwiększania, ale także prawidłowy sposób realizacji. Jest to o tyle ważne, że mamy akurat jubileusz trzydziestolecia istnienia tego programu i jednocześnie ponad dziewięć milionów studentów, którzy już z tego programu skorzystali. Druga rzecz to podejście do Kreatywnej Europy i Europy dla obywateli. Mamy tu sporo satysfakcji z jednym wyjątkiem: zbyt małą absorpcją w konkursach – na poziomie około 20–21%. Cały czas uznajemy, że ten program jest niedowartościowany, powinien być lepiej realizowany. Jeżeli chodzi o Centrum Tłumaczeń, opinia jest pozytywna.

 
  
MPphoto
 

  Romeo Franz, Verfasser der Stellungnahme des mitberatenden Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres. – Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Als mitberatender Ausschuss haben wir im Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres Empfehlungen zur Entlastung der LIBE-relevanten Agenturen ausgesprochen. Grundsätzlich empfehlen wir die Entlastung aller jener Agenturen durch das Parlament.

Dennoch möchte ich hier ein paar Punkte anmerken: Es ist schade, dass es den Agenturen – teils aus Geldmangel – nicht möglich ist, ihre Stellenausschreibungen auf der EPSO- Website in allen Amtssprachen der EU zu veröffentlichen. Hier sehen wir Handlungsbedarf seitens der Kommission. Einige Agenturen, namentlich die eu-LISA, die Grundrechteagentur FRA, die CEPOL und auch das EASO, fallen leider durch Mängel bei der Auftragsvergabe auf. Bei der Datenbankagentur eu-LISA bemängeln wir, dass 90 Prozent der Arbeit durch drei externe Dienstleister getätigt wird. Dies führt zur Abhängigkeit und kann sogar zu einem Sicherheitsrisiko werden.

Nicht zuletzt möchte ich noch darauf hinweisen, dass die Stichprobengröße bei der Haushaltskontrolle teils so klein ausfällt, dass es schwerfällt, ein vernünftiges Urteil über die Wirtschaftlichkeit der Agenturen zu fällen.

 
  
MPphoto
 

  Malin Björk, föredragande av yttrande från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. – Herr talman! Jämställdhet nämns i vart och vartannat dokument i EU-sammanhang. Men handen på hjärtat: när det blir skarpt läge, då sviker institutionerna alltför ofta kvinnors rättigheter. Det räcker inte med vackra deklarationer om vi menar allvar med vår feministiska kamp för jämställdhet, och det gör vi i jämställdhetsutskottet. Då måste pengarna följa med.

EU:s budget i dag finansierar inte tillräckligt jämställdhetssatsningar och kvinnors rättigheter. Budgetering utifrån ett feministiskt perspektiv lyser fortfarande med sin frånvaro, tyvärr kommissionären. Utvärdering av olika satsningar och av påverkan på jämställdheten görs helt enkelt inte. Det är 2019 och det här håller inte. Vårt utskott vill se ökade satsningar på kvinnors rättigheter i EU:s budget, ökade satsningar på att stärka kvinnors mänskliga rättigheter och bekämpa våld mot kvinnor och ökade satsningar på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter både inom och utanför EU.

Och vi vill få garantier för att kvinnor får ökad del av EU:s budget. För om man menar allvar med jämställdhetsarbetet, då måste pengarna följa med.

 
  
MPphoto
 

  Ingeborg Gräßle, im Namen der PPE-Fraktion. – Herr Präsident! Ich möchte den Ratspräsidenten sehr herzlich begrüßen und mich bedanken, zum einen dafür, dass Sie gekommen sind, und zum anderen dafür, dass Sie Stellung genommen haben. Und ich möchte Sie einladen, dass wir die Gespräche fortsetzen, dass es uns doch noch gelingt, die leidige Sache mit der Ratsentlastung vom Tisch zu bringen, aber eben auch das Entlastungsverfahren insgesamt zu verkürzen. Herzlich willkommen, wir freuen uns, dass Sie da sind!

Herr Kommissar, herzlichen Dank für die netten Worte. Ich möchte mich auch bei Ihnen und bei Ihrem Team bedanken. Wir wissen, dass die Entlastung ernst genommen wird, dafür danken wir, und wir möchten auch darum bitten, dass wir bei den Punkten, die Sie angekündigt haben, vor allem in der Frage der Ausschreibeverfahren für Generaldirektoren, die uns wichtiger sind als die Frage der Ernennung des Generalsekretärs, die ja jedem Organ überlassen bleibt, doch in dieser Periode noch eine Lösung erzielen. Ich möchte mich bedanken für conflict of interest und möchte zum Thema IMG und vor allem zu den letzten Anträgen Ihnen doch sagen, dass wir erstaunt sind – also ich war erstaunt, ich habe erst heute das Berufungsurteil erfahren und zur Kenntnis genommen. Die IMG war eine Organisation, die von ehemaligen Kommissionsbeamten gegründet wurde und bis heute zumindest teilweise von diesen umgetrieben wird. Also wenn man dann aus so einem Urteil eigentlich nicht sehen kann, welche Haltung das Gericht zum Status dieser Organisation einnimmt und warum, finde ich es einen erschreckenden Mangel an Transparenz. Ich frage mich auch, wieso die Kommission, nachdem sie in der ersten Instanz gewonnen hat, diesmal so schlecht war, dass sie gleich alles verloren hat. Wollten Sie es etwa verlieren? Da haben wir noch Gesprächsbedarf. Da kommen wir sicherlich noch auf Sie zu.

Herzlichen Dank an den Rechnungshof, und wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.

 
  
MPphoto
 

  Gilles Pargneaux, au nom du groupe S&D. – Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, en 2017, des progrès notables ont été réalisés. Je pense notamment à la visibilité renforcée de l’action du Parlement européen sur Internet, aux efforts de transparence dans la gestion de l’enveloppe des frais généraux à la révision des règles relatives aux visiteurs, au recours plus fréquent au télétravail pour les fonctionnaires, à la sécurité professionnelle garantie aux fonctionnaires britanniques du Parlement ainsi qu’au renforcement progressif des droits des stagiaires des députés. Il y a toutefois encore beaucoup d’efforts à faire.

Le premier, autoriser les partis politiques européens à recevoir des financements de la part d’entreprises privées n’est pas acceptable. Comment un député de la commission ENVI, par exemple, pourrait appartenir à un parti politique subventionné par le géant de l’agrochimie Monsanto-Bayer?

Pour mettre fin à cette pratique, j’ai déposé, au nom du groupe socialiste et démocrate, un amendement demandant l’interdiction de pareille subvention. J’espère que cet amendement 30 sera soutenu par l’ensemble des groupes politiques lors du vote, ce soir, en séance plénière.

Deuxième observation, se montrer réticent à la recomposition d’un comité unique de lutte contre le harcèlement n’est pas la meilleure solution pour instaurer une véritable confiance auprès des membres de notre institution. Nous avons aussi déposé un amendement avec Inès Ayala Sender, les Verts et la GUE.

Voilà mes observations, Monsieur le Président.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki, w imieniu grupy ECR. – Panie Przewodniczący! Mam takie poczucie déjà vu, ponieważ my co roku w procedurze absolutoryjnej spotykamy się i cały czas podkreślamy brak współpracy z Radą. Ja już mam takie poczucie, że to jest jakaś never ending story, że cały czas mówimy to samo i w zasadzie nie ma tutaj żadnego przełomu. Nie chcę o tym więcej mówić, ale jest to rzecz zdumiewająca. Chciałbym natomiast powiedzieć o absolutorium dla Komisji Europejskiej w kontekście pewnych problemów dotyczących Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Odnośnie do tego funduszu jak i Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego DG Home pilnie należy poprawić wadliwe określenie poziomu błędu.

Chciałbym też, kończąc, powiedzieć, że sytuacja z Radą jest sytuacją permanentną i to się powinno zmienić.

 
  
MPphoto
 

  Martina Dlabajová, za skupinu ALDE. – Pane předsedající, dovolte mi i krátkou reakci týkají se účetní závěrky výdajů Evropské komise. Chtěla bych poděkovat zpravodajce, Inés Ayalové Senderové nejen za příkladnou spolupráci, ale především za to, že pokračovala v procesu změny vnímání absolutoria jako účelné součásti životního cyklu nakládání s prostředky občanů Evropské unie, kterou jsem v roce 2015 započala.

Ačkoliv je potřeba najít chyby či opomenutí, napravit je a přijmout mechanizmy jejich prevence, je také velmi důležité zdůraznit, že v případě chyb se bavíme o méně než 3 procentech finančních výdajů Unie. Neměli bychom tedy zapomínat na více než 97 procent výdajů, které splnily svůj účel, byly použity řádně a včas a ve prospěch nejen jednotlivých občanů a podniků, ale i ve prospěch našich společných cílů. Právě z těchto úspěchů si musíme vzít příklad do budoucna a prezentovat je občanům Unie jako úspěch evropského projektu. Už jako zpravodajka hlavní zprávy o absolutoriu Evropské komise za rok 2014 jsem se snažila o to, aby bylo absolutorium vnímáno jako smysluplná součást životního cyklu nakládání s prostředky občanů Evropské unie. Proto jsem ráda, že zaměření na výkonnost a prevenci chyb tvoří stále větší část zprávy.

Ráda bych na závěr vyzvala, abychom se při hodnocení rozpočtu zaměřovali na fakta a souvislosti daného účetního roku, a nikoliv abychom daný rok používali jako fiktivní vodítko k událostem budoucím, které s ním však nesouvisí a nemají v dnešní debatě místo ani opodstatnění.

 
  
MPphoto
 

  Bart Staes, namens de Verts/ALE-Fractie. – Voorzitter, wie geloofwaardig wil zijn in het debat over een correcte omgang met overheidsgeld, wie pleit voor eerlijkheid en transparantie, die moet bereid zijn om voor eigen deur te vegen. Daarom zijn wij als Groenen blij dat in de voorliggende ontwerpverslagen ingegaan wordt op een aantal heikele zaken. Allereerst op de zeer betwistbare benoeming van meneer Selmayr tot secretaris-generaal van de Commissie. Het Europees Parlement sprak van een heuse staatsgreep en ook de Europese Ombudsvrouw oordeelde in september dat bij deze zeer bizarre benoeming de limieten van de wet zijn opgerekt. Dit alles verdient nadere opvolging. Daarom dus een pleidooi om de bestaande paragrafen en de aanvullende amendementen goed te keuren. We moeten ook zeer uitdrukkelijk veroordelen dat Selmayr aanwezig was op twee vergaderingen van de Europese Commissie, waarbij de antwoorden op onze vragen werden voorbereid. Hij was zowel rechter als partij en dat is onaanvaardbaar.

Wie voor eigen deur veegt, moet het ook hebben over het belangenconflict van de Tsjechische eerste minister Babiš en het Agrofert-consortium dat miljoenen Europese subsidies ontving. Meneer Oettinger, ik heb drie expliciete vragen aan u. Ik hoop dat u luistert. Eén, wat is de stand van zaken in het onderzoek en de audits van diverse directoraten-generaal over deze zaak in Tsjechië? Twee, wanneer komt er een eindrapport? Drie, komt er nog een uitspraak van de Europese Commissie vóór de verkiezingen van mei 2019?

Ten slotte betekent voor eigen deur vegen ook in het Parlement een serieuze hervorming van de algemene onkostenvergoeding. We moeten het Bureau dwingen de aanbevelingen van de plenaire uit te voeren en dat overeenkomstig de volgende principes: een aparte bankrekening, niet-gebruikt geld moet teruggestort worden aan het Parlement, alle bewijsstukken moeten worden bijgehouden, steekproefcontroles zijn nodig en ieder lid publiceert een jaaroverzicht over de gedane uitgaven. Alleen zo kunnen we het vertrouwen van de burger terugwinnen.

 
  
MPphoto
 

  Dennis de Jong, namens de GUE/NGL-Fractie. – Voorzitter, mijn opmerking betreffende kwijting van het Parlement. Opnieuw heb ik een voorstel ingediend over de erbarmelijke situatie van de medewerkers die via Manpower Solutions werden ingehuurd door dit Parlement voor het Huis van de Europese geschiedenis en het Parlamentarium. Klokkenluiders hebben met mij informatie gedeeld over middeleeuwse toestanden. Geen fatsoenlijke werkkleding, intimidatie, te korte lunchpauzes, verbod op het spreken met elkaar, verplicht staan als er bezoekers zijn. Het gaat maar door. En dat alles tegen een hongerloontje: het absolute minimumloon dat in België nog is toegestaan.

Eerder heb ik de secretaris-generaal van dit Parlement gevraagd om opheldering. Er is een nieuwe aanbesteding uitgezet, maar hierover heb ik helemaal niets kunnen vinden en ook niets ontvangen. Waarom niet? En wie is het nieuwe payrollbedrijf of is het contract met Manpower Solutions verlengd? En wat zijn de voorwaarden voor het personeel? Ze melden dat er niets is verbeterd. Het Parlement kan zich geen slavenarbeid veroorloven en dat is dit. Hier is ingrijpen nodig van het Bureau en de secretaris-generaal.

Over de algemene onkostenvergoeding ben ik het eens met wat collega Staes erover gezegd heeft. Er is nog steeds geen uitputtende lijst van zaken waar je die voor kunt gebruiken, geen verplichting om aan het eind van het mandaat de externe accountant de rechtmatigheid van de uitgaven te laten beoordelen, geen verplichting tot transparantie over de uitgaven. Opnieuw hebben we hier voorstellen over ingediend. Ik reken erop dat het Parlement deze aanneemt en dat het Bureau deze kwesties nog voor het eind van het mandaat oplost.

 
  
MPphoto
 

  Jonathan Bullock, on behalf of the EFDD Group. – Mr President, just as a recap for those in the real world watching this debate, we are discussing the discharge procedure where MEPs have a look through the budgets of all the different EU agencies and institutions and give political approval whether to sign off on their financial activities. No bad thing in principle, as it is one of the few ways to hold these shadowy, behind-the-scenes agencies to account, but the procedure, I would argue, lacks some actual clout.

One of the biggest talking points has been the European Asylum Office, which has a budget of EUR 86 million. The Court of Auditors gave an adverse opinion on the legality of its payments. It has had a bad recent history, with high-ranking officios being removed and replaced, due to alleged harassment, misappropriation of funds and breaches of data protection, to name but a few.

If we look at the European Parliament budget for 2020, it will be increased to over EUR 2 billion. On top of that, in the Committee on Budgets (BUDG) last night, you approved over EUR 3 million for 51 contractual agents to boost media relations and digital communications activity in the Member States in order to build a so-called pan-European community ahead of the European elections. This sort of state—sponsored propaganda machine is exactly what I oppose and will continue to oppose to protect taxpayers’ money.

If Theresa May survives in the short term and continues the Brexit betrayal, she says she will meet all financial obligations to the EU, despite there being no legal obligation. So, under the Tories, if the withdrawal agreement deal goes through, the British taxpayers are on the hook for GBP 39 billion. For these reasons, I’ll be voting against the accounts of these EU agencies. All these matters and policy areas handled by EU agencies should be operated by democratically elected national governments, either on their own or bilaterally.

 
  
MPphoto
 

  Angelo Ciocca, a nome del gruppo ENF. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, qualsiasi persona dotata di buon senso, un buon padre di famiglia, una buona madre di famiglia, guarderebbe le spese di questo discarico e si accorgerebbe di tanti, tanti, tanti, tanti, tanti sprechi.

Sprechi che, ovviamente, non basterebbe una plenaria per raccontare. Mi limito solo a dirne alcuni, per ricordarli a voi, per sperare che un po' di buon senso entri nella testa di chi amministra questa istituzione, affinché si riducano questi sprechi.

La sede di Strasburgo per 48 giorni all'anno – cioè per 48 giorni viene usata mentre per 302 giorni è vuota – costa più di duecento milioni, quasi un miliardo di euro in cinque anni. Costringiamo i TIR ad andare da Strasburgo a Bruxelles, da Bruxelles a Strasburgo, con un aumento dell'inquinamento di 15 000 tonnellate di CO2. Si dice tanto che l'Europa voglia arrivare all'obiettivo di ridurre del 40% l’inquinamento nel 2030; tuttavia, temo che qui vi si contribuisca.

Abbiamo poi 9 milioni per la casa della Storia europea: 200 persone al giorno la visitano, quindi per 200 persone 9 milioni. 500 milioni per la sede vecchia dell'EMA, perché qualcuno si è dimenticato di prevedere la clausola di recesso. Fino al 2039 dovremo tenere una sede vuota perché non c'è la clausola del recesso. 500 milioni di sprechi. 16 miliardi in più per le spese amministrative, questo è quanto prevede il nuovo bilancio europeo.

Ma non vi basta! Pensate di spendere addirittura 33 milioni di euro per la campagna promozionale elettorale, pensando di nascondere gli sprechi di questo carrozzone. Ma è chiaro che qualcuno in passato era convinto che ad andarsene erano i popoli europei; oggi i popoli europei reagiscono e sono pronti a invitare voi con lo scatolone del trasloco, con lo scatolone dello sfratto, a dirvi di lasciare questo Parlamento e di piantare di ...

(Il Presidente ritira la parola all'oratore)

 
  
MPphoto
 

  Tomáš Zdechovský (PPE). – Pane předsedající, pane komisaři, který v současné době neposloucháte, pane předsedo Evropského účetního dvora, já jsme osobně rád, že mohu podpořit udělení absolutoria všem společným podnikům a že mohu vyzdvihnout předložené zprávy jako vyvážené. Spolupráce skrze společné podniky v oblasti výzkumu a vývoje je pro Evropskou unii zásadní, především pro rozvoj našeho know-how ve sféře inovací a technologií. Strategie na úrovni Evropské unie dává daleko jasnější a silnější mandát členským státům, aby se utužovala a zlepšovala spolupráce mezi podniky napříč Evropskou unií.

Nicméně mi dovolte se Vás, pane komisaři, který neposloucháte, při absolutoriu zeptat na zásadní otázky, které nás dneska tíží, a to je střet zájmů. My máme poměrně zásadní směrnici, která se tímto měla zabývat, a byl to Bart Staes, který tady Vám položil tři důležité otázky. Mně dovolte také jedinou. Já se Vás chci zeptat, pane komisaři, jestli mě tedy posloucháte, jestli skutečně budete řešit střet zájmů některých vrcholných politiků a jestli nám odpovíte na to, proč jsou některé Vaše dotazy posílané premiérům doposud tajné.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Poche (S&D). – Pane předsedající, pane komisaři, pane předsedo Účetního dvora, úvodem bych chtěl paní zpravodajce Dlabajové poděkovat za výtečnou spolupráci a přípravu korektních zpráv. V letošním roce jsem byl počtvrté za sebou zpravodajem pro účetní závěrku společných podniků. A já bych chtěl rád konstatovat, že dochází postupně ke zlepšení, a to jak v řízení projektů, tak ve vnitřních organizačních i kontrolních systémech těchto podniků.

Existují i některá rizika. Společné podniky zatím nedosáhly nebo nedohnaly počáteční zpoždění v oblasti implementace programu Horizont 2020, nicméně já stále zastávám názor, že kvalita je důležitější než kvantita a že v zájmu evropského rozpočtu jsou především správně investované prostředky. Účetní závěrka však potvrdila vysokou evropskou přidanou hodnotu činností těchto společných podniků a jsem rád, že můžeme doporučit udělení rozpočtového absolutoria za rok 2017 pro všechny tyto podniky.

 
  
MPphoto
 

  Monica Macovei (ECR). – Domnule președinte, conflictul de interese este elefantul din cameră, dar Curtea Europeană de Conturi nu a mai făcut niciun raport privind conflictul de interese din 2012, când l-a făcut la cererea mea și nu l-a făcut public. E vorba de agențiile care lucrează cu industriile. Deci, de șapte ani, Curtea de Conturi nu a făcut, repet, niciun raport privind conflictele de interese, măcar pe agențiile care lucrează cu industriile.

Este foarte important. De câte ori ies pe piață noi medicamente, noi produse, noi elicoptere, avioane, alte modele, noi semințe, toate acestea trebuie avizate de agențiile europene. Și dacă acolo lucrează experți din industrii, așa cum se întâmplă de multe ori, evident că testările nu sunt obiective. Avem nevoie de teste obiective și independente. Mai nou, a apărut o nouă modă: lumea face, la aceste agenții, autodeclarații de absență de conflict de interese. Adică, eu mă declar că nu sunt în conflict de interese, eu - expert, sau eu - membru al management board. Cum pot eu să mă autoevaluez? Evaluarea trebuie făcută de o...

(Președintele a retras cuvântul vorbitoarei)

 
  
MPphoto
 

  Nedzhmi Ali (ALDE). – Mr President, I would like to congratulate both rapporteurs on the discharge of the EU’s agencies and the European Parliament for the financial year 2017. These are institutions whose functioning has a substantial impact on the everyday lives of European citizens and on their perception of the effectiveness of law-making within the Union.

These 32 agencies had a combined budget of EUR 2.24 billion in payment appropriations. Bearing in mind the magnitude of their activities, for us it is important that ECA issued clear opinions on the legality and regularity of the payments underlying the agencies’ accounts, except for one of them. Despite some weaknesses related to staffing, public procurement procedures and a lack of harmonisation of information technology, we should underline that the agencies demonstrated increased cooperation that helped to enhance their visibility. Furthermore, they were able to demonstrate improvements in efficiency as well as to generate added value.

Concerning the European Parliament, we also have positive attitudes. The use of the financial resources in the fulfilment of objectives for 2017 shows encouraging results: 99 % of the budget was committed, and only 1 % had to be cancelled. This proves good management of financial resources. At the same time, the objectives pursued, and outcomes achieved, during the year stem mainly from the priorities set by Parliament’s competent bodies preparing the budget.

Some of the improvements introduced within Parliament during the year 2017 helped not only to increase the effectiveness of its functioning generally, but also to support …

(The President cut off the speaker)

 
  
MPphoto
 

  Indrek Tarand (Verts/ALE). – Mr President, I will speak only about the Parliament itself. We all know that the Green Group has a critical view on the general expenditure allowance. We will not repeat it. We recall the days of the budget of 2017 which internalised the car service. We may not remember how heated a debate we had, how critical many Members were and how public about it. But let’s be honest, the new system works. The cars are environmentally-friendly, the drivers are professional. Of course, we have a problem of two seats. The cars drive empty from Brussels to Strasbourg. I noticed that some ALDE MEPs have a critical view on that, but as Mr Verhofstadt is Belgian, he could lead the way and teach all the ALDE Members to use that transport.

To conclude, it has been a privilege to work in the Committee on Budgetary Control. Allow me to quote the Russian writer, Andrei Platonov: ‘if money has been spent in the Governate of Gradov it must have been well spent’.

 
  
MPphoto
 

  Luke Ming Flanagan (GUE/NGL). – Mr President, above all else in the Committee on Budgetary Control, I see it as our duty to act as the final watchdog in the budget of the Commission, both its income and more especially its expenditure. This particular report every year is the summary of that work, and I’m happy to say that – while I will as usual be voting against granting discharge for the year in question, 2017 – I will be voting in favour of this report. This report is the result of the combined work of all the groups on this committee, and especially the work of Ms Ayala Sender and her staff, who presented the initial draft and was fair to all in her approach to amendments and compromise amendments.

It’s not all brightness and light, however. The European Court of Auditors also has a major duty to the people and the Member States of the European Union – a duty to ensure that their scrutiny of the Commission’s books is thorough, honest and transparent. For 2017, it wasn’t. It was a fudge, with many holes, the most glaring of which was the omission of the error rate correction figure. I don’t have time in 90 seconds to go into detail, but suffice to say their failure needs to be exposed, and it is.

 
  
MPphoto
 

  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE). – Señor presidente, señor presidente del Consejo, señor comisario, señor presidente del Tribunal de Cuentas, señorías, he trabajado en este procedimiento de aprobación de la gestión en el ámbito de las otras instituciones y quisiera agradecer al señor Kohn su cooperación. Creo que las enmiendas que hemos presentado en comisión y las pocas que vienen al Pleno en este ámbito contribuirán a mejorar la situación de las otras instituciones y órganos y del Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea.

Creo, señor presidente, que el debate sobre la aprobación de la gestión no tiene que transformarse en un campo de batalla donde se tengan que dirimir ataques y cuestiones políticas, particularmente en vísperas de las elecciones. Creo que la ejecución de la aprobación de la gestión tiene que venir referida a una verificación regular y legal de la ejecución del presupuesto, y que este presupuesto y esta ejecución se ciñen a unos principios de buena gestión presupuestaria.

Y esto vale, señor presidente, para el nombramiento del secretario general de la Comisión. Quiero recordar que el secretario general de la Comisión fue nombrado en febrero de 2018, que el Parlamento aprobó una Resolución en el mes de abril, y que ahora estamos discutiendo la aprobación de la gestión del año 2017. Evidentemente, no corresponde.

Quiero decir, señor presidente —y coincido con lo que han dicho algunos colegas aquí—, que efectivamente corresponde al Parlamento la aprobación legal de las cuentas, pero creo que el Parlamento tendría mayor credibilidad moral y mayor legitimación si, efectivamente, predicase, en nuestra política de nombramientos, con el ejemplo, con nuestro propio ejemplo, en nuestra propia casa.

 
  
MPphoto
 

  Caterina Chinnici (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario, signor Presidente della Corte dei conti, io voglio ringraziare tutti i colleghi per l'ottimo lavoro svolto sul discarico 2017 e vorrei soffermarmi brevemente sulle Agenzie del settore giustizia e affari interni, agenzie tutte in prima linea nel far fronte alle sfide, in continua evoluzione, che l'Unione europea è chiamata ad affrontare nei settori della giustizia e della sicurezza, della migrazione e della tutela dei diritti fondamentali.

Così, ad esempio, Eurojust, che svolge già un ruolo nella lotta contro i più gravi reati transnazionali e che diverrà, nel prossimo futuro, un partner fondamentale della Procura europea, ha evidenziato un miglioramento della performance e una positiva riorganizzazione amministrativa anticipatrice della riforma della governance introdotta dal nuovo regolamento.

Sostengo quindi con convinzione il discarico a tali Agenzie, poiché la correttezza e la trasparenza dei bilanci è, a mio avviso, fondamentale per le politiche europee ed è doverosa nei confronti dei cittadini.

 
  
MPphoto
 

  Raffaele Fitto (ECR). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, io vorrei sollevare una sola questione in modo molto chiaro, quella dell'Agenzia europea del farmaco.

Dopo una scelta politica discutibilissima, che ha portato al tiro a sorte con una monetina, della nuova sede in Olanda, ad Amsterdam, oggi noi ci ritroviamo con una sede in affitto ad Amsterdam e un palazzo in costruzione nella stessa città mentre c'era una sede pronta a Milano, che poteva essere occupata e immediatamente utilizzata. Ma questo è quello che è accaduto: vedremo nei ricorsi come andrà a finire.

La vicenda incredibile è quella della decisione dell'Alta corte di giustizia di Londra che ha condannato l'Agenzia al pagamento di un affitto di 465 milioni di euro fino al 2039.

Io ho presentato un emendamento su questo: queste responsabilità vanno accertate. Non è pensabile, in alcun modo, che su una vicenda così clamorosa e grave, che appare più un'offesa ai cittadini contribuenti dell'Europa, non ci sia un intervento chiaro e deciso.

 
  
MPphoto
 

  Joachim Zeller (PPE). – Herr Präsident, Herr Kommissar, lieber Herr Lehne! Die Europäischen Entwicklungsfonds können in diesem Jahr auf 60 Jahre ihres Bestehens zurückblicken. Der jetzt laufende 11. Europäische Entwicklungsfonds ist – wie auch der 9. und der 10. – an das Abkommen von Cotonou gebunden, welches im nächsten Jahr ausläuft.

Da das weitere Schicksal des Cotonou-Abkommens noch nicht abschließend geklärt ist, ist es Zeit, über die Zukunft des Europäischen Entwicklungsfonds nachzudenken. Ich bin der Ansicht, dass der EEF endlich seinen Sonderstatus als Fonds neben dem EU-Haushalt verlieren soll, auch angesichts dessen, dass oft die Ziele der Programme im Rahmen des EEF nicht erreicht werden konnten, die Fehler bei der Umsetzung unverhältnismäßig hoch waren, wie der Rechnungshof festgestellt hat, und gerade in der letzten Zeit der Fonds zunehmend als Quelle für neue Finanzinstrumente und Treuhandfonds genutzt wurde, wobei die Transparenz und Sichtbarkeit der EU-Entwicklungspolitik nicht erhöht wurde und weiterhin zu wünschen übrig ließ.

Ich begrüße den Vorschlag der Kommission, die Mittel des EEF künftig in den europäischen Haushalt zu überführen und damit der parlamentarischen Kontrolle und Einflussnahme ...

(Der Präsident entzieht dem Redner das Wort.)

 
  
MPphoto
 

  Eric Andrieu (S&D). – Monsieur le Président, je voudrais vous saisir sur ce que je continue d’appeler l’affaire Selmayr et vous lire l’article 11 bis du statut des fonctionnaires qui dispose que «dans l’exercice de ses fonctions, un fonctionnaire ne traite aucune affaire dans laquelle il a, directement ou indirectement un intérêt personnel». Or, comme nous le savons tous ici, la nomination de M. Selmayr à la fonction de Secrétaire général de la Commission européenne a été pour le moins contestée.

Nous avons émis ici un certain nombre de questions sur cette nomination et le 24 mars 2018, le cabinet de M. Juncker a convoqué une réunion pour rédiger les réponses à ces questions, avec la participation de M. Selmayr. Notre assemblée n’ayant pas jugé ces réponses satisfaisantes, nous avons posé une nouvelle série de 61 questions, à la suite desquelles une nouvelle réunion a eu lieu le 2 avril 2018, à laquelle a participé une nouvelle fois M. Selmayr. De ce fait, nous devons agir et intervenir sérieusement en matière de contrôle.

Je propose, d’une part, que M. Juncker vienne s’expliquer de ces pratiques devant la Conférence des présidents, et d’autre part, de créer une commission d’enquête au sein de notre institution afin de trancher et d’y voir plus clair sur cette affaire. Dans cette attente, Monsieur le Président, je propose que M. Selmayr soit, si ce n’est révoqué, au moins suspendu de ses fonctions, car l’affaire est grave du point de vue du respect des règles des normes internes à nos institutions.

 
  
 

Catch-the-eye

 
  
MPphoto
 

  Stanislav Polčák (PPE). – Pane předsedající, já chci dopředu avizovat, že podpořím absolutorium a chci poděkovat zpravodajům za velmi dobrou práci. Chtěl bych se specificky věnovat účetním závěrkám společných podniků, protože jde o 2,5 miliardy EUR, a to je skutečně důležitý veřejný zájem. Zde je vidět jednoznačné zlepšení, i když implementace by měla určitě postupovat rychleji a možná i zavádění těch informačních technologií. Každopádně byla potvrzena evropská přidaná hodnota, přínos těchto podniků.

A zároveň bych se v těch posledních 30 vteřinách, které mám, chtěl věnovat konfliktu zájmů. Nikoliv pouze u významných premiérů, nechci tu debatu tematizovat pouze na české prostředí, i když k tomu je ve zprávě taky jeden bod. Mě by zajímaly skutečně ty agentury, protože na různých projektech v rámci agentur pracují osoby, které jsou spjaté s privátní sférou, to je podle mého názoru neobjektivní, netransparentní a myslím si, že to je nepřijatelné. Měli bychom se ptát Evropské komise: Jak tomu zamezí, kdy bude konat?

 
  
 

(End of catch-the-eye procedure)

 
  
MPphoto
 

  Klaus-Heiner Lehne, Präsident des Europäischen Rechnungshofs. – Herr Präsident, meine Damen und Herren Abgeordnete! Zunächst einmal möchte mich ganz herzlich für die interessante Debatte und die vielen Anregungen bedanken. Vor dem Hintergrund der Zeit will ich mich allerdings nur auf zwei Aspekte beschränken.

Der eine betrifft das Thema Interessenkonflikte und ethische Fragen. Ich wollte Frau Macovei darüber in Kenntnis setzen, dass die Absicht besteht – und zurzeit sind wir mitten in der Arbeit, und die zuständige Kammer befasst sich mit diesem Thema –, einen Bericht über die Situation der ethischen Regeln in den Organen und Einrichtungen noch vor der Sommerpause fertigzustellen und vorzulegen. Wir selber unterziehen uns auch einer entsprechenden Prüfung durch ein Peer-Review, das in absehbarer Zeit auch deutlich vor der Sommerpause fertig werden wird.

Der zweite Aspekt, den ich ansprechen möchte, ist der Wunsch, der immer wieder zusätzlich geäußert wurde, nach noch mehr error rates zu noch mehr Sektoren des Haushalts. Ich will das hier ganz deutlich sagen: Das wird nicht möglich sein. Das macht auch keinen Sinn. Was ist denn die error rate? Die error rate ist eine statistisch-mathematische Methode, mit der wir eine gewisse Wahrscheinlichkeit für eine bestimmte Fehlerquote ausrechnen, indem wir tausend Transaktionen über den gesamten europäischen Haushalt – etwa tausend Transaktionen – testen und auf der Basis der Fehlerergebnisse, die wir dabei erkennen, eine Wahrscheinlichkeitsberechnung vornehmen, bei der wir letztes Jahr, 2017, gesagt haben, die wahrscheinliche Fehlerquote, die geschätzte Fehlerquote beträgt 2,4 Prozent mit einer 95 %igen Wahrscheinlichkeit und einer Toleranzquote von plus einem Prozent und minus einem Prozent. Im Klartext heißt das: Sie liegt irgendwo zwischen 1,4 und 3,4 Prozent. Und wenn wir das jetzt auf kleinere Bereiche herunterbrechen und auf kleineren Bereichen natürlich mit einem noch viel geringeren Datenumfang arbeiten, dann wird die Genauigkeit dieser Fehlerquote immer geringer. Das heißt, wenn wir zum Beispiel im administrativen Bereich eine Fehlerquote von 0,9 oder 0,5 feststellen, dann ist das eine reine Schätzung, und die wahrscheinliche Fehlerquote kann darüber liegen, sie kann aber auch darunter liegen.

Und in diesem statistischen Bereich macht es einfach keinen Sinn mehr, genauere Feststellungen treffen zu wollen, weil der Aufwand, den man dafür treiben muss, in keinem Verhältnis mehr zu dem steht, um was es dabei geht. Wir machen mit heute etwa 40 bis 50 Prozent unserer Ressourcen das, was wir machen können. Viel mehr wird nicht mehr möglich sein. Und ich denke, das muss ich an dieser Stelle einfach auch als Antwort geben auf diejenigen immer wiederholten Wünsche, dass wir noch mehr noch genauer und in noch mehr Bereichen machen sollen. Es geht nicht, es macht auch mathematisch-statistisch keinen Sinn, weil wir einfach nicht die erforderliche Genauigkeit erzielen können.

 
  
MPphoto
 

  Günther Oettinger, Mitglied der Kommission. – Herr Präsident, Damen und Herren Abgeordnete, meine Damen und Herren! Ich möchte zu drei politisch wesentlichen Fragen oder Wortmeldungen hier kurz Stellung beziehen.

Zum einen auf die konkreten Fragen bezüglich conflict of interest und die Tschechische Republik: Wir haben seit Anfang Januar mit Expertenteams aus verschiedenen Generaldirektionen – DG REGIO, DG AGRI und DG Employment – und anderen Fachleuten vor Ort in Prag umfassend die Unterlagen eingesehen, Zahlen, Daten, Abläufe erhoben. Jetzt sind wir mit unseren Fachleuten in der umfassenden Auswertung. Ich habe meine Kollegen und auch die Generaldirektoren gebeten, dies so intensiv wie notwendig und so unverzüglich wie möglich zu machen. Ich kann kein Zeitlimit einräumen, hier geht Gründlichkeit vor Schnelligkeit. Aber Sie können sicher sein, wir sind intensiv unterwegs. Ich will in wenigen Wochen, wie mit Ihrem Ausschusssekretariat vereinbart, am Montag, 15. April, hier in Straßburg dem Haushaltskontrollausschuss einen umfassenden Zwischenbericht über die Audits, erste Auswertungsergebnisse und auch mögliche Folgerungen geben. Ich bin dort dann auch ohne Zeitdruck, wie er heute besteht, zur umfassender Beantwortung aller Fragen bereit.

Zweitens: Ausschreibung einer Stelle als Generaldirektor oder senior manager versus Transfer. Nochmals, wir sind davon überzeugt, dass beide Möglichkeiten, Instrumente, zu einer Entscheidung für einen Posten zu kommen, gleichwertig in unseren gesetzlichen Regelwerken stehen. Ich will aber ergänzen: Was sind Gründe, wenn es zu einem Transfer kommt? Es gibt zwei Gründe, die vielleicht ganz interessant sind. Zum einen: Transfers finden in größerer Zahl zu Beginn einer Amtsperiode eine Kommission statt, aber nur zu Beginn. Eine neue Kommission hat neue Generaldirektionen, teilt Generaldirektoren neu ein und kommt deswegen eben auch zu dem Ergebnis, den Bestand an kompetenten senior managers gegebenfalls neu zu ordnen. Dies ist nur durch Transfer sinnvoll.

Und zweitens: Wir praktizieren nicht als starre Regel, aber doch als wichtigen Bestandteil unserer Personalführung Mobilität – nach fünf, sechs Jahren der Wechsel von einem Amt in das andere. Auch dies geht nur durch Transfer. Ich erinnere daran, es gab schon öfter aus diesem hohen Hause Klage, wenn Generaldirektoren oder vergleichbare Positionen sechs, sieben, acht, neun Jahre mit der gleichen Frau, mit dem gleichen Mann besetzt waren. Da wurden wir gefragt, warum gruppiert ihr nicht um? Das ginge nur als Transfer. Dem kommen wir entsprechend nach, aber klar ist – und dies will ich auch in den nächsten Tagen darlegen und beweisen –, dass die Ausschreibung und damit der Wettbewerb sehr wohl das naheliegende Verfahren ist.

Zum Dritten nochmals die Frage, ob und warum der Generalsekretär bei der Beantwortung der vielfältigen Fragen aus diesem hohen Hause dort, wo diese Fragen zu beantworten waren, in diesem Kreise von Mitarbeitern anwesend war Ich zitiere wörtlich meine Aussage vom März im Haushaltskontrollausschuss – ich zitiere sie, da viele Fragen für die Beantwortung den Input von einem Thema benötigten und wir möglichst umfassend antworten wollten, hat er bei der Bearbeitung an Teilen der Beratungen teilgenommen. Er hat dies nicht gemacht, um die Formulierungen zu beeinflussen, sondern um den Inhalt zu vervollständigen. Eine Frage Ihres Hauses war zum Beispiel: Ab wann wusste Herr Selmayr Bescheid? Wenn eine Frage von Ihnen gewesen war, im Ablauf 2015, 2016, 2017, 2018, Januar, Februar? Wann wusste er Bescheid? Dann war doch klar, dass diese Frage und andere Fragen nur mit ihm oder gar nur von ihm zu beantworten gewesen sind. Hätten wir geantwortet, es tut uns leid, wir wissen es nicht, wir haben zwar einen Generalsekretär, der sitzt im gleichen Gebäude, ein Stockwerk höher als wir, aber wir können keine Antwort geben – da würde ich gern mal Ihre Rückäußerung gehört haben. Deswegen haben wir ihn beigezogen. Er war anwesend, soweit und da er – und nur er – auf viele Fragen eine konkrete Antwort für Ihr hohes Haus geben konnte.

 
  
MPphoto
 

  George Ciamba, President-in-Office of the Council. – Mr President, I would like to thank honourable Members so much for this useful exchange of views. I am glad to hear that the Council and Parliament share many concerns, as well the common wish to see year-on-year improvements, creating the basis for an unqualified audit opinion from the court. All parties are encouraged to work together towards sound financial management and control of EU funds. It’s very important that we show our determination and urge all actors to fully assume their responsibilities. Progress needs to be achieved in the coming years.

But overall I think the message sent by this debate to Europe’s citizens and taxpayers is clear: we are serious and thorough in our scrutiny of EU spending and we want to make sure that the EU budget is on track in delivering its expected results.

 
  
MPphoto
 

  Inés Ayala Sender, ponente. – Señor presidente, les agradezco mucho este debate tan enriquecedor y solamente querría, como he dicho al principio, hablar de dos puntos novedosos después de la votación.

Creo que no he entendido bien a la presidenta de la Comisión de Control Presupuestario, que creo que ponía en duda lo bien fundado de la sentencia sobre IMG. Usted sabe muy bien, señora Gräßle, que IMG no fue fundada más que por los embajadores, en Ginebra, en el momento en el que la guerra de los Balcanes exigía que unos expertos pudieran entrar tras los bombardeos a establecer los puentes, los tendidos eléctricos, etcétera. Es decir, que en esa fundación solo hubo unos embajadores en Ginebra, precisamente para subvenir a los problemas de un conflicto tan grave como la guerra de los Balcanes.

Sin embargo, yo me pregunto si el hecho de que los problemas de IMG empezasen en 2012 no tiene también que ver con la llegada a la cabeza de GIZ —beneficiaria directa de lo que le pasó a IMG, es decir, de los contratos que le fueron rechazados a IMG— de la señora Tanja Gönner, a la que usted conoce muy bien.

La verdad es que sus artículos en Der Spiegel, señora Gräßle, y las enmiendas que usted consintió en el procedimiento de aprobación de la gestión dicen muy poco de nuestra capacidad de ayudar a los ciudadanos en la Unión Europea.

Y en cuanto al conflicto de intereses, señor Oettinger, yo lo siento mucho; usted sabe que yo le aprecio enormemente y que le considero un buen profesional, pero nuestro Estatuto de los funcionarios, que es un Reglamento adoptado en codecisión, dice claramente en el artículo 11 bis:

‘An official shall not, in the performance of his duties and save as hereinafter provided, deal with a matter in which, directly or indirectly, he has any personal interest such as to impair his independence, and, in particular, family and financial interests.’

—esta es solamente la primera parte de un artículo mucho más extenso—; así que, cuando la Comisión, en su planteamiento oficial, dice que el señor Selmayr sí que estuvo...

(El presidente interrumpe a la oradora).

 
  
MPphoto
 

  Marco Valli, relatore. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio i colleghi per il dibattito costruttivo che abbiamo avuto.

La commissione per il controllo dei bilanci ogni anno dà importanti suggerimenti su come gestire meglio il bilancio dell'Unione europea. Persistono comunque numerosi sprechi di carattere generale, a partire da questo Parlamento, dalla doppia sede, dai tanti privilegi dei deputati e anche dei Commissari, che potremmo andare a gestire meglio, come le numerose spese amministrative tanto contestate, sulle quali si potrebbe agire con più fermezza.

Mi sia concessa anche una precisazione di carattere politico: per il prossimo quadro finanziario pluriennale, visto che c'è un rallentamento dell'economia, sia globale ma soprattutto europeo e dell'Eurozona, anche in paesi come la Germania, la Francia e l'Italia, cioè dei paesi trainanti in termini di produzione industriale interna, sarebbe interessante pensare a una revisione delle clausole sul Patto di stabilità e crescita, per consentire che gli investimenti, dotati di valore aggiunto e legati ai fondi europei, vengano scorporati dal calcolo del deficit, a partire dai Fondi strutturali e da tutti i fondi di investimento.

 
  
MPphoto
 

  Claudia Schmidt, Berichterstatterin. – Herr Präsident! Nur ganz kurz zum Schluss: Ich würde mir wünschen, dass die Rolle des Haushaltskontrollausschusses von allen Kollegen und auch den Stellen mehr ernst genommen wird, als ich es bisher empfunden habe, dass die Vorschläge und Bemerkungen des Haushaltskontrollausschusses ernst genommen werden und auch umgesetzt werden. Ich würde mir wünschen, dass die Kollegen nicht, um sich selber wichtig zu machen oder um zu polemisieren, wichtige Themen, die hier aufgegriffen werden, im Parlamentshaushalt verwenden, sondern dass man wirklich ernsthaft auch auf die Stellen zugeht und versucht, das Beste für uns alle und auch die Kollegen in den verschiedenen Bereichen herauszuholen.

 
  
MPphoto
 

  Arndt Kohn, Berichterstatter. – Herr Präsident! Ich will es ganz kurz machen. Ich möchte mich bei den Kolleginnen und Kollegen Schattenberichterstattern sehr herzlich für die gute Zusammenarbeit bedanken, aber auch bei den anderen Organen, bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dort für die hervorragende Unterstützung und natürlich auch bei allen Beteiligten und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sekretariate.

 
  
MPphoto
 

  Petri Sarvamaa, Rapporteur. – Mr President, very briefly, because colleagues are filling the Hemicycle and I want to be popular, as everybody wants to be. I just want to wrap up by saying that discharge is very serious business. It’s not about the Brexiteers and other anti-European forces screaming about us wasting the taxpayers’ money. It is exactly the opposite.

Tässä on kyse nimenomaan siitä, että me olemme täällä vartioimassa ja vahtimassa sitä, miten näitä meidän yhteisiä rahojamme käytetään ja niitä käytetään – voin vakuuttaa teille – kohtuullisen järkevästi.

 
  
MPphoto
 

  Martina Dlabajová, zpravodajka. – Pane předsedající, dovolte mi ještě jednou poděkovat všem stínovým zpravodajům za jejich spolupráci a za dnešní debatu.

Na závěr chci zopakovat, že společné podniky hrají klíčovou roli v propojení veřejného a soukromého sektoru, v propojení významných strategických partnerů z oblastí průmyslu a vědy.

Naše výzvy do budoucnosti musí být právě výzvy, které se zaměří na zapojení většího počtu malých a středních podniků. Výzkum, vývoj a inovace nemůžou být jen záležitostí velkých firem a nadnárodních společností. Jsou také klíčovou součástí udržitelného úspěchu a růstu malých a středních podniků v EU.

Využijme tedy potenciál společných podniků. Proto si ještě jednou na základě jednomyslného rozhodnutí Výboru pro rozpočtovou kontrolu dovoluji požádat plénum Evropského parlamentu o schválení účetních závěrek všech osmi společných podniků. Děkuji všem za spolupráci.

 
  
MPphoto
 

  President. – The joint debate is closed.

The vote will take place at 17.00.

Written statements (Rule 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (ENF), par écrit. – La mission du Centre de traduction des organes de l’Union européenne est intimement liée au principe fondamental du multilinguisme, énoncé aux termes du règlement 1/1958. Pourtant, en dépit du statut de langue officielle de vingt-quatre langues européennes et, par ailleurs, de langues de travail de l’allemand, du français et de l’anglais, c’est bien ce dernier qui semble régner sans partage à l’orée du départ du Royaume-Uni. Des appels à le consacrer définitivement comme langue des affaires unique se font d’ailleurs entendre. Il est donc heureux que le Centre de traduction assure ses missions avec diligence et efficacité, comme en témoignent ses documents comptables. On peut regretter toutefois les nombreuses réserves qui émaillent ce rapport de décharge, et qui ont trait notamment à l’incomplétude des déclarations d’intérêts. Autres points qu’on ne saurait ignorer: l’indépendance insuffisante du comptable et le manque d’indicateurs de performance satisfaisants. Plus préoccupantes sont les perspectives de long terme, du fait de la forte dépendance du Centre vis-à-vis de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle. D’autre part, les nombreuses prestations réalisées pour le Bureau européen d’appui en matière d’asile sont un témoignage éloquent du gouffre constitué par la politique migratoire européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Kappel (ENF), schriftlich. – Der Bericht fordert den Rat und die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, die Einbeziehung des Europäischen Entwicklungsfonds (kurz EEF) in den Unionshaushalt voranzutreiben. Dies vor dem Hintergrund, dass eine Budgetierung des EEF einen kohärenteren Rahmen, eine bessere Aufsicht und eine bessere Koordinierung gewährleisten würde, ebenso Synergien zwischen Programmen, Regionen und Ländern. Die bestehenden dualen Verfahrenssätze würden trotz erheblicher Angleichungsbemühungen (z.B. administrative, rechtliche Bestimmungen oder Entscheidungsverfahren) unterdrückt und der bürokratische Aufwand verringert. Gleichzeitig enthält der EEF wichtige Elemente der Flexibilität. So verfügt der EEF beispielsweise über beträchtliche Reserven, die bei Bedarf mobilisiert werden können, einschließlich der Finanzierung humanitärer Maßnahmen bei Krisen, er hat auch einen mehrjährigen Anwendungsrahmen. Darüber hinaus finanziert der EEF über die Afrikanische Friedensfazilität auch Maßnahmen, die außerhalb der Grenzen der Verträge liegen, einschließlich Operationen zu militärischen oder verteidigungspolitischen Zwecken. Der EEF wird nach wie vor als grundlegendes Instrument der Entwicklungszusammenarbeit angesehen, da er in den seit dem ersten Abkommen von Lomé aufgebauten, privilegierten Beziehungen zwischen AKP und EU eine symbolische Rolle spielt. Dieses positive Erbe könnte mit der Budgetierung verloren gehen. Die Budgetierung könnte die Natur der Zusammenarbeit zwischen der EU und den AKP-Staaten verändern.

 
  
  

(The sitting was suspended briefly until voting time.)

 
  
  

VORSITZ: RAINER WIELAND
Vizepräsident

 

13. Ώρα των ψηφοφοριών
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Der Präsident. – Als nächster Punkt der Tagesordnung folgt die Abstimmung.

(Abstimmungsergebnisse und sonstige Einzelheiten der Abstimmung: siehe Protokoll.)

 

13.1. Απαλλαγή 2017 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί (A8-0110/2019 - Inés Ayala Sender) (ψηφοφορία)

13.2. Απαλλαγή 2017 : Ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής της Επιτροπής για το οικονομικό έτος 2017 (A8-0088/2019 - Inés Ayala Sender) (ψηφοφορία)
 

– Vor der Abstimmung:

 
  
MPphoto
 

  Pervenche Berès (S&D). – Monsieur le Président, le Président a été saisi d’un certain nombre de demandes pour déclarer certains éléments de ce rapport inadmissibles. Il a refusé de prendre position mais du coup, de façon tout à fait exceptionnelle, j’ai cosigné avec Markus Ferber un certain nombre d’amendements de suppression. Je demande à mon groupe de suivre cette consigne qui est liée, non pas à un problème politique, mais à un problème de compétence, qui n’a pas pu être arbitré entre la commission des affaires économiques et monétaires et la commission du contrôle budgétaire.

Le contenu de ces paragraphes porte des jugements de fond sur le fonctionnement du fonds de résolution unique ou le pacte de stabilité, qui ne sont des compétences ni de la Cour des comptes, ni de la commission du contrôle budgétaire, mais bien de la commission des affaires économiques et monétaires.

Par conséquent, je demande à mon groupe de suivre les amendements cosignés entre le groupe du PPE et le groupe S&D, contrairement à la liste de vote qui est distribuée.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. – Vielen Dank, Frau Kollegin Berès.

Ich will nur der guten Ordnung halber sagen, dass bei diesem Bericht keine Anträge für unzulässig erklärt worden sind.

 

13.3. Απαλλαγή 2017: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - 8ο, 9ο,10ο και 11ο ΕΤΑ (A8-0107/2019 - Marco Valli) (ψηφοφορία)
 

– Nach der Abstimmung:

 
  
MPphoto
 

  Dominique Martin (ENF). – Monsieur le Président, pour un rappel au règlement, je regarde le député qui est à la place 1985, M. Tarabella, je crois, et lorsqu’il s’agissait de voter à main levée sur le rapport précédent, le rapport Ayala Sender, je n’ai pas compris ce qu’il votait puisqu’il votait à la fois pour et à la fois contre. Alors, Monsieur le Président, comment avez-vous pu décompter?

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. – Herr Kollege! Wenn Herr Marc Tarabella das tatsächlich getan haben sollte – ich mache solche Bemerkungen normalerweise nicht –, so lag das, glaube ich, in diesem Fall an der Stimmliste.

 
  
MPphoto
 

  Marc Tarabella (S&D). – Monsieur le Président, exactement, il faut parfois un peu d’humour dans notre boulot. Moi, j’ai une liste où il y a des amendements S&D, PPE et il est indiqué de voter contre. Alors, par humour, mon côté droit a voté pour et mon côté gauche a voté contre sur quelques amendements, mais cela n’a entaché aucunement la capacité du Président à juger si les amendements ont été acceptés ou refusés.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. – Herr Kollege, ich lasse das noch einmal zu. Aber wir sollten schon bei der Geschäftsordnung bleiben.

 
  
MPphoto
 

  Dominique Martin (ENF). – Monsieur le Président, si je comprends bien, puisqu’il y a du public, des électeurs et puisqu’il y a la presse, pour M. Tarabella, le Parlement européen, c’est une partie d’humour, de sketches et de blagues.

(Protestations)

(Mouvements divers)

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. – Vielen Dank, Herr Kollege, für den bedeutenden Beitrag.

 

13.4. Απαλλαγή 2017 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (A8-0108/2019 - Claudia Schmidt) (ψηφοφορία)

13.5. Απαλλαγή 2017 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Συμβούλιο και Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (A8-0096/2019 - Arndt Kohn) (ψηφοφορία)

13.6. Απαλλαγή 2017 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Δικαστήριο (A8-0098/2019 - Arndt Kohn) (ψηφοφορία)

13.7. Απαλλαγή 2017 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (A8-0097/2019 - Arndt Kohn) (ψηφοφορία)

13.8. Απαλλαγή 2017: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (A8-0100/2019 - Arndt Kohn) (ψηφοφορία)

13.9. Απαλλαγή 2017 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Επιτροπή των Περιφερειών (A8-0101/2019 - Arndt Kohn) (ψηφοφορία)

13.10. Απαλλαγή 2017: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (A8-0109/2019 - Arndt Kohn) (ψηφοφορία)

13.11. Απαλλαγή 2017 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής (A8-0099/2019 - Arndt Kohn) (ψηφοφορία)

13.12. Απαλλαγή 2017 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαίος Eπόπτης Προστασίας Δεδοµένων (A8-0116/2019 - Arndt Kohn) (ψηφοφορία)

13.13. Απαλλαγή 2017 : επιδόσεις, δημοσιονομική διαχείριση και έλεγχος των οργανισμών της ΕΕ (A8-0140/2019 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)

13.14. Απαλλαγή 2017: Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) (A8-0113/2019 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)

13.15. Απαλλαγή 2017: Υπηρεσία του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) (A8-0114/2019 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)

13.16. Απαλλαγή 2017 : Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης (CdT) (A8-0122/2019 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)

13.17. Απαλλαγή 2017 : Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) (A8-0119/2019 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)

13.18. Απαλλαγή 2017: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (CEPOL) (A8-0121/2019 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)

13.19. Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) (A8-0120/2019 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)

13.20. Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) (A8-0123/2019 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)

13.21. Απαλλαγή 2017 : Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) (A8-0124/2019 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)

13.22. Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) (A8-0134/2019 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)

13.23. Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) (A8-0125/2019 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)

13.24. Απαλλαγή 2017 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (EEA) (A8-0127/2019 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)

13.25. Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (EFCA) (A8-0133/2019 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)

13.26. Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) (A8-0128/2019 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)

13.27. Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) (A8-0150/2019 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)

13.28. Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) (A8-0137/2019 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)

13.29. Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) (A8-0152/2019 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)

13.30. Απαλλαγή 2017 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) (A8-0135/2019 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)

13.31. Απαλλαγή 2017 : Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ) (A8-0139/2019 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)

13.32. Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) (A8-0130/2019 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)

13.33. Απαλλαγή 2017: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) (A8-0129/2019 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)

13.34. Απαλλαγή 2017: Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA) (A8-0158/2019 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)

13.35. Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) (A8-0141/2019 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)

13.36. Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF) (A8-0131/2019 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)

13.37. Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA) (A8-0145/2019 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)

13.38. Απαλλαγή 2017 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) (A8-0138/2019 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)

13.39. Απαλλαγή 2017: Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ (ESA) (A8-0132/2019 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)

13.40. Απαλλαγή 2017 : Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) (A8-0143/2019 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)

13.41. Απαλλαγή 2017 : Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (Eurojust) (A8-0155/2019 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)

13.42. Απαλλαγή 2017: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) (A8-0154/2019 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)

13.43. Απαλλαγή 2017 : Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) (A8-0136/2019 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)

13.44. Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (FRONTEX) (A8-0153/2019 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)

13.45. Απαλλαγή 2017: Οργανισμός του Ευρωπαϊκού GNSS (GSA) (A8-0142/2019 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)

13.46. Απαλλαγή 2017 : Κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων (ΒΒΙ) (A8-0103/2019 - Martina Dlabajová) (ψηφοφορία)

13.47. Απαλλαγή 2017 : Clean Sky 2 - Κοινή επιχείρηση (A8-0095/2019 - Martina Dlabajová) (ψηφοφορία)

13.48. Απαλλαγή 2017: Ηλεκτρονικά συστατικά στοιχεία και συστήματα για την ευρωπαϊκή πρωτοπορία (κοινή επιχείρηση ECSEL) (A8-0102/2019 - Martina Dlabajová) (ψηφοφορία)

13.49. Απαλλαγή 2017 : Κοινή επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» (FCH) (A8-0105/2019 - Martina Dlabajová) (ψηφοφορία)

13.50. Απαλλαγή 2017: Κοινή επιχείρηση «Πρωτοβουλία για καινοτόμα φάρμακα 2» (IMI) (A8-0104/2019 - Martina Dlabajová) (ψηφοφορία)

13.51. Απαλλαγή 2017: ITER και ανάπτυξη της κοινής επιχείρησης πυρηνικής σύντηξης (A8-0126/2019 - Martina Dlabajová) (ψηφοφορία)

13.52. Απαλλαγή 2017 : Κοινή επιχείρηση – Ασφάλεια της αεροναυτιλίας (SESAR) (A8-0118/2019 - Martina Dlabajová) (ψηφοφορία)

13.53. Απαλλαγή 2017 : Κοινή επιχείρηση Shift2Rail (SHIFT2RAIL) (A8-0163/2019 - Martina Dlabajová) (ψηφοφορία)
MPphoto
 

  Der Präsident. – Damit ist die Abstimmungsstunde geschlossen.

 

14. Αιτιολογήσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

15. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

(Die Sitzung wird für einige Augenblicke unterbrochen)

 
  
  

PRZEWODNICTWO: ZDZISŁAW KRASNODĘBSKI
Wiceprzewodniczący

 

16. Επανάληψη της συνεδρίασης
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

(Posiedzenie zostało wznowione o godz. 18.08)

 

17. Διορθωτικά (άρθρο 231 του Κανονισμού) (συνέχεια που δόθηκε): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
Βίντεο των παρεμβάσεων

18. Πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα και από τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Przewodniczący. – Kolejnym punktem porządku dziennego jest sprawozdanie sporządzone przez Miriam Dalli w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady określającego normy emisji dla nowych samochodów osobowych i dla nowych lekkich pojazdów użytkowych w ramach zintegrowanego podejścia Unii na rzecz zmniejszenia emisji CO2 z pojazdów lekkich oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 715/2007 (wersja przekształcona) (COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)) (A8-0287/2018).

 
  
MPphoto
 

  Miriam Dalli, Rapporteur. – Mr President, allow me, first and foremost, to start by thanking all the shadow rapporteurs with whom I worked on this legislation. Thank you for your ambition. Thank you for your different points of view and your ideas, which many times allowed me to formulate and push for a strong position. The last months were tough. We negotiated hard, but we are here today because we do understand that the transition to a carbon—neutral economy can help address climate change, improve our health and environment, and can bring a new impulse to our countries’ industrial competitiveness.

The legislation aimed at reducing CO2 emissions for passenger cars and light commercial vehicles is part of this whole transition. It’s part of a bigger picture, one that requires a shift from traditional economic models to ones rooted in sustainability, where new technologies can flourish, where innovation takes centre stage and where further investments are channelled into research and development.

The final CO2 reduction targets agreed upon during the trilogue negotiations for 2025 and 2030 are a step in this direction, but they are just the beginning of a transitory path towards the economy of the future. After a number of meetings with the Council and the Commission, we managed to agree that new cars will need to emit 37.5% less CO2 and new vans will need to emit 31% less CO2 from 2030 onwards. Between 2025 and 2029 both cars and vans will be required to emit 15% less CO2. Electric cars, plug-in hybrids, hydrogen, fuel cell technology and efficient combustion engines will all play a role.

I am glad that we managed to achieve this. The road was not always easy and we had to overcome some tough lobbying and initial opposition, even from some Member States. But anyway, what’s easy? At the end of the day we managed to successfully close a number of loopholes that would otherwise have weakened the legislation. We made sure that during the transition to the new test cycle manufacturers will not be allowed to inflate the Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP) value. For the very first time, there is an obligation on the Commission to monitor and report fuel consumption meter data to ensure emission reductions are delivered on the road and not only in the laboratory.

Acknowledging the importance of new infrastructure, the legislation is echoing Parliament’s position, pushing for more investment to develop recharging infrastructure all over Europe and in favour of mobilising and incentivising significant public and private investment. Understanding the concerns of trade unions, the legislation allows for the allocation of excess emission premiums to a fund that would help the reskilling and upskilling of workers. This fund is aimed to achieve a climate—neutral economy without negative social implications and, in particular, to support workers in the European car manufacturing industry, a key priority for myself and my political group, the S&D.

The new law means fuel savings for consumers and will make it affordable to buy zero- and low-emission vehicles in the years to come. I have always said that I believe in policymaking that pushes change. Policies need to move the shift towards cleaner transport and we, as policymakers, need to encourage and stimulate this move, as I believe we’ll be doing in this legislation. This is our opportunity to inject new life into the EU’s manufacturing sector, create new skilled jobs and boost economic growth in Industry 4.0.

Once again allow me to thank Commissioner Arias Cañete for his participation and positive help in this legislation. Thanks to all the shadow rapporteurs and thanks to everyone for their input.

 
  
MPphoto
 

  Miguel Arias Cañete, Member of the Commission. – Mr President, I am glad to be here today as we bring to a successful conclusion the legislation setting CO2 emission standards for new cars and vans for the period post-2020. The agreement reached by Parliament and the Council is an important achievement and – together with the legislation on heavy-duty vehicles – marks the completion of a comprehensive legislative framework on climate and clean energy for 2030.

This has been possible thanks to the excellent work and constructive efforts of the negotiators from both institutions. In particular, I would like to warmly thank the rapporteur Ms Dalli for her leadership on this challenging file. It required a lot of work and dedication from her side to bring together the different views and to lead successfully the negotiations. I would like also to thank all the shadow rapporteurs for their crucial role in these negotiations.

This agreement is both ambitious and balanced. It is a major step forward in regulating CO2 emissions from cars and vans. Its main elements for new cars: the European Union fleet-wide average CO2 emissions will have to be 37.5% lower in 2030, compared to 2021, and 31% for new vans. Intermediate reduction targets of 15% for 2025 for both cars and vans will ensure that investments are already kick-started now.

An innovative and technology-neutral incentive system will stimulate manufacturers to deploy more zero- and low-emission vehicles in the next decade, and a strong governance system will make sure that emission reductions occur in reality, not only in the laboratory. A comprehensive review in 2023 will evaluate the effectiveness of the legislation. This new legislation puts the road transport sector on a clear pathway towards clean mobility, and the broader transition to a climate-neutral economy.

Let me highlight its main benefits. The targets agreed, together with the targets agreed for heavy-duty vehicles, will lead to a 24% reduction in greenhouse gas emissions from road transport in 2030 compared to 2005. This will help Member States to reach their binding targets under the Effort Sharing Regulation and for the European Union to deliver its commitments under the Paris Agreement. Citizens will benefit from cleaner air as the result of the new legislation, and consumers will also benefit economically as they are projected to save around EUR 1 100 over the lifetime of an average new car bought in 2030, and nearly EUR 4 000 for an average van.

The legislation will also help to modernise the European Union economy, and the automotive sector in particular, to channel investments and strengthen innovation for clean vehicle technologies.

The incentive system for zero- and low-emission vehicles will reward the front-runners in developing such vehicles. As a result of this legislation, around 35 million zero- and low-emission vehicles are projected to be driving on the road, compared to a bit more than one million today.

The new regulation is also projected to have positive impacts on the overall economy, creating around 60 000 jobs and more, around 80 000, if batteries are produced in the European Union. In this context, the Battery Alliance was launched to create a sustainable and competitive battery value chain in Europe. This is a market with huge opportunities for economic growth and job creation.

At the same time, the legislation allows for a smooth, gradual and realistic transition to zero-emission vehicles. In 2030, a very large majority of new vehicles – around 87% – will still have an internal combustion engine, as plug-in hybrid vehicles will play an important role. This will give sufficient time to undertake the necessary investments to re—skill and up—skill the workers in the conventional vehicles supply chain.

A clear signal is also provided for investors in refuelling and recharging infrastructure. In particular, by 2030, around 4.5 million public charging points will have to be operational. This represents a substantial increase, requiring significant investments, including at local, regional, national and European Union levels.

Let me conclude by inviting you to support this ambitious and balanced agreement when voted tomorrow. I would also take the opportunity to inform the Members of this House that the Commission has tabled a statement concerning the review provisions of the regulation to accompany its full support for the overall agreement. This will put Europe on track towards the necessary transition towards clean mobility, and I thank all of you for your support.

 
  
MPphoto
 

  Karima Delli, Rapporteure pour avis de la commission du transport et du tourisme. – Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, mes chers collègues, là c’est un petit coup de gueule: le président du lobby des constructeurs automobiles, M. Tavares, nous a traités, nous législateurs européens, d’amateurs parce que nous voulons réduire les émissions de CO2 pour les voitures en Europe. Amateurs, parce que nous entendons les jeunes qui marchent pour défendre le climat, qui attendent de nous que nous agissions avec responsabilité pour protéger les générations futures.

Les transports représentent 30 % des émissions de CO2 en Europe, dont la majeure partie provient du transport routier. Là, nous fixons une réduction de 37,5 % pour les voitures et les véhicules légers, pas pour demain, mais pour 2030.

Celui qui repousse à plus tard la lutte contre le réchauffement climatique n’est qu’un climatosceptique. Alors je le dis à M. Tavares, s’il veut être du bon côté de l’histoire, qu’il investisse maintenant pour produire au plus vite des voitures à basses émissions parce que c’est bon pour le climat et c’est bon pour l’emploi.

 
  
MPphoto
 

  Jens Gieseke, im Namen der PPE-Fraktion. – Herr Präsident! Für die europäische Automobilindustrie, Zulieferer und Arbeitnehmer wird es ernst. Morgen werden wir über eine deutliche Verschärfung der CO2-Grenzwerte für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge abstimmen. Der CO2-Ausstoß für Pkw soll bis 2025 um 15 % und bis 2030 um 37,5 % reduziert werden. Einige in diesem Haus halten diese Ziele noch immer für zu gering, andere halten sie für maßlos übertrieben. Klimaschutz ist wichtig, keine Frage. Ich sage Ihnen aber auch: Diese Grenzwerte zu erreichen, wird kein Kinderspiel – im Gegenteil. Wir sind mit dem Verhandlungsergebnis noch einmal deutlich über den ursprünglichen Vorschlag der Kommission hinausgegangen. Wir dürfen jedoch auch nicht vergessen, mit welchen Grenzwerten zu Beginn der Debatte im Europäischen Parlament tatsächlich jongliert wurde. Die Sozialdemokraten forderten 50 % Reduktion, die Grünen wollten bis zu 75 % Reduktion – geradezu absurd, nicht realistisch, und Zehntausende Jobs wären dadurch zerstört worden. Um welchen Preis? Gerade die einseitige Ausrichtung auf die Elektromobilität hätte Emissionen lediglich vom Auspuff in die Kraftwerke verlagert.

Vor uns liegt nun ein Kompromiss. Wir haben einiges erreicht. Das Zwischenziel von 15 % bis 2025 ist realistisch, die Überprüfung 2023, wie weit wir wirklich sind, ist wichtig, und das gesonderte Ziel für leichte Nutzfahrzeuge mit 31 % ist auch in Ordnung.

Wir als EVP haben uns von Anfang an jedoch auch für eine verbesserte Anrechnung innovativer Technologien wie zum Beispiel synthetischer Treibstoffe eingesetzt. Es ist sehr bedauerlich, dass hier aus ideologischen Gründen keine Mehrheit für eine technologieneutrale Lösung möglich war. Ganz klar: Hier haben wir eine Chance vertan. Ich werde weiter für diese Technologieoffenheit kämpfen.

Dennoch: Wir sollten dieses Gesetz, diesen Kompromiss nun auf den Weg bringen. Wir müssen den Produzenten dringend die nötige Planungssicherheit geben. Die Entwicklung der Fahrzeuge, die bis 2025 auf dem Markt sein sollen, ist bereits in vollem Gange.

 
  
MPphoto
 

  Tiemo Wölken, im Namen der S&D-Fraktion. – Sehr geehrter Herr Präsident! Zur Verordnung selber will ich heute Abend gar nicht mehr so viel sagen. Wir haben das ja hier auch sehr intensiv debattiert. Ich glaube, dass wir uns mit dieser Verordnung in der Tat auf den Weg machen in eine saubere Mobilität, eine Mobilität, die auch dafür sorgen wird, dass die Konsumentinnen und Konsumenten weniger bezahlen. Das ist gut! Die Verkehrswende wird passieren, und dass wir sie als Europäerinnen und Europäer mitgestalten und dass wir die Rahmenbedingungen dafür setzen, ist auch richtig.

Aber auch gerade als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten haben wir natürlich auch eine Verantwortung gegenüber den arbeitenden Menschen, und deswegen ist es richtig, dass diese Verordnung – anders, als der Kollege Jens Gieseke das gerade gesagt hat – technologieoffen gestaltet ist. Es ist auch richtig, dass wir die Anrechnung von synthetischen Kraftstoffen im Automobilbereich ausgeschlossen haben, denn wir wissen, dass wir mit den zur Verfügung stehenden Flächen diese Kraftstoffe besser nutzen müssen, zum Beispiel im Luftverkehr, zum Beispiel auch bei den Lkw, wo wir es ja anrechnen lassen.

In der Zukunft müssen wir als Europäerinnen und Europäer auch hier in diesem Haus dafür sorgen, dass die just transition im Zentrum unserer Bemühungen steht. Wir müssen hier sehr viel mehr Geld in die Hand nehmen, um Fort- und Weiterbildung für die Kolleginnen und Kollegen zu arrangieren. Wir müssen uns in Zukunft auch über Arbeitszeiten Gedanken machen, die zur Verfügung stehende Arbeit besser aufzuteilen. All das ist eine gesellschaftliche Aufgabe, und als gesamtgesellschaftliche Aufgabe müssen wir den Klimaschutz verstehen. Das zeigen am Ende auch die Fridays-for-future-Demonstrationen und die jungen Europäerinnen und Europäer, die von uns verlangen, dass wir ihnen noch etwas überlassen von diesem Planeten.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. – Entschuldigung, es gibt eine blaue Karte für Sie von Herrn Rübig. Akzeptieren Sie diese blaue Karte?

 
  
MPphoto
 

  Tiemo Wölken (S&D). – Nein, ich glaube die Kollegen von der CDU müssen mal lernen, sich in diesem Haus zu benehmen und nicht so pöbelhaft immer dazwischen zu brüllen, und das mit der blauen Karte würde dieses Verhalten bestärken.

(Der Redner lehnt eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“ von Paul Rübig ab.)

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. – Rozumiem, że dzisiaj jesteśmy świadkami sporów między koalicjantami w rządzie Republiki Federalnej Niemiec, ale nie musimy oglądać tego spektaklu. Bardzo proszę kolegów o cywilizowane zachowanie.

 
  
MPphoto
 

  Mark Demesmaeker, namens de ECR-Fractie. – Voorzitter, in Brussel kamperen sinds zondag enkele tientallen jongeren in de buurt van het federaal parlement. Ze eisen een bijzondere Belgische klimaatwet. Ik vind in de eerste plaats dat we de symboliek links moeten late