Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Středa, 27. března 2019 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Sdělení předsednictví
 3.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu): viz zápis
 4.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu): viz zápis
 5.Předložení dokumentů: viz zápis
 6.Převody prostředků a rozpočtová rozhodnutí: viz zápis
 7.Závěry zasedání Evropské rady ve dnech 21.–22. března 2019 (rozprava)
 8.Požadavky na prosazování a konkrétní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy - Denní a týdenní doba řízení, minimální přestávky a doby odpočinku a určování polohy pomocí tachografů - Přizpůsobení vývoji v odvětví silniční dopravy (rozprava)
 9.Členství v politických skupinách: viz zápis
 10.Hlasování
  10.1.Zdroje na zvláštní příděl pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí (A8-0085/2019 - Iskra Mihaylova) (hlasování)
  10.2.Obecná úprava spotřebních daní (A8-0117/2019 - Miguel Viegas) (hlasování)
  10.3.Produkty, jež mohou využít osvobození nebo snížení tzv. „octroi de mer“ (přístavní daně) (A8-0112/2019 - Iskra Mihaylova) (hlasování)
  10.4.Nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci (A8-0173/2019 - Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens) (hlasování)
  10.5.Nástroj předvstupní pomoci (NPP III) (A8-0174/2019 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein) (hlasování)
 11.Vysvětlení hlasování
  11.1.Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Komise a výkonné agentury (A8-0110/2019 - Inés Ayala Sender)
  11.2.Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) (A8-0135/2019 - Petri Sarvamaa)
  11.3.Nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci (A8-0173/2019 - Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens)
  11.4.Nástroj předvstupní pomoci (NPP III) (A8-0174/2019 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein)
 12.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 13.Pokračování denního zasedání
 14.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 15.Omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí (rozprava)
 16.Hnojivé výrobky EU (rozprava)
 17.Pokračování denního zasedání
 18.Hlasování
  18.1.Rámec pro ozdravné postupy a řešení krize ústředních protistran (A8-0015/2018 - Babette Winter, Kay Swinburne) (hlasování)
  18.2.Evropští poskytovatelé služeb skupinového financování pro podniky (A8-0364/2018 - Ashley Fox) (hlasování)
  18.3.Trhy finančních nástrojů (A8-0362/2018 - Caroline Nagtegaal) (hlasování)
  18.4.Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti (A8-0094/2019 - Andrea Cozzolino) (hlasování)
  18.5.Výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla (A8-0287/2018 - Miriam Dalli) (hlasování)
  18.6.Omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí (A8-0317/2018 - Frédérique Ries) (hlasování)
  18.7.Hnojivé výrobky EU (A8-0270/2017 - Mihai Ţurcanu) (hlasování)
  18.8.Ochrana zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci (A8-0382/2018 - Laura Agea) (hlasování)
  18.9.Společná pravidla pro určité druhy kombinované přepravy zboží mezi členskými státy (A8-0259/2018 - Daniela Aiuto) (hlasování)
  18.10.Zveřejňování informací o dani z příjmu ze strany některých podniků a poboček (A8-0227/2017 - Hugues Bayet, Evelyn Regner) (hlasování)
  18.11.Společná ustanovení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech pro tyto fondy (A8-0043/2019 - Andrey Novakov, Constanze Krehl) (hlasování)
  18.12.Námitka podle čl. 105 odst. 3 jednacího řádu: Azylový, migrační a integrační fond (B8-0214/2019) (hlasování)
  18.13.Námitka podle čl. 105 odst. 3 jednacího řádu: nástroj pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz (B8-0215/2019) (hlasování)
  18.14.Námitka podle článku 106 jednacího řádu: geneticky modifikovaná sója MON 87751 (MON-87751-7) (B8-0216/2019) (hlasování)
  18.15.Námitka podle článku 106 jednacího řádu: geneticky modifikovaná kukuřice 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6) (B8-0217/2019) (hlasování)
  18.16.Námitka podle článku 106 jednacího řádu: určitá použití bis(2-ethylhexyl)-ftalátu (DEHP) (DEZA a.s.) (B8-0218/2019) (hlasování)
  18.17.Námitka podle článku 106 jednacího řádu: určitá použití bis(2-ethylhexyl)-ftalátu (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) (B8-0219/2019) (hlasování)
  18.18.Námitka podle článku 106 jednacího řádu: určitá použití oxidu chromového (B8-0221/2019) (hlasování)
  18.19.Období po arabském jaru: další postup pro oblast Blízkého východu a severní Afriky (A8-0077/2019 - Brando Benifei) (hlasování)
 19.Vysvětlení hlasování: viz zápis
 20.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 21.Seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Kosovo*) (rozprava)
 22.Odhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2020 – oddíl I – Evropský parlament (rozprava)
 23.Jakost vody určené k lidské spotřebě (rozprava)
 24.Interoperabilita mezi informačními systémy EU v oblasti policejní a justiční spolupráce azylu a migrace - Interoperabilita mezi informačními systémy EU v oblasti hranic a víz (rozprava)
 25.Zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení (rozprava)
 26.Pravidla pro výkon autorského práva a práv s ním souvisejících, jež se použijí na některá online vysílání a přenosy vysílání televizních a rozhlasových pořadů (rozprava)
 27.Rozhodnutí o zřízení evropského mírového nástroje (rozprava)
 28.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 29.Ukončení zasedání
Rozpravy
Revidované vydání (1078 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydání (5099 kb)
Poslední aktualizace: 28. června 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí