Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Onsdag den 27. marts 2019 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Meddelelse fra formanden
 3.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106): se protokollen
 4.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6): se protokollen
 5.Modtagne dokumenter: se protokollen
 6.Bevillingsoverførsler og budgetafgørelser: se protokollen
 7.Konklusionerne fra Det Europæiske Råd den 21.-22. marts 2019 (forhandling)
 8.Håndhævelseskrav og særlige regler i forbindelse med udstationering af førere i vejtransportsektoren - Daglig og ugentlig køretid, minimumspauser samt hviletid og lokalisering ved hjælp af takografer - Tilpasning til udviklingen i vejtransportsektoren (forhandling)
 9.De politiske gruppers sammensætning: se protokollen
 10.Afstemningstid
  10.1.Midler til den specifikke tildeling til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet (A8-0085/2019 - Iskra Mihaylova) (afstemning)
  10.2.Generel ordning for punktafgifter (A8-0117/2019 - Miguel Viegas) (afstemning)
  10.3.Varer, der kan indrømmes fritagelse for eller nedsættelse af særafgiften "octroi de mer" (A8-0112/2019 - Iskra Mihaylova) (afstemning)
  10.4.Oprettelse af et instrument for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde (A8-0173/2019 - Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens) (afstemning)
  10.5.Oprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (IPA III) (A8-0174/2019 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein) (afstemning)
 11.Stemmeforklaringer
  11.1.Decharge 2017: EU's almindelige budget - Kommissionen og forvaltningsorganerne (A8-0110/2019 - Inés Ayala Sender)
  11.2.Decharge 2017: Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) (A8-0135/2019 - Petri Sarvamaa)
  11.3.Oprettelse af et instrument for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde (A8-0173/2019 - Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens)
  11.4.Oprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (IPA III) (A8-0174/2019 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein)
 12.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 13.Genoptagelse af mødet
 14.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 15.Reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning (forhandling)
 16.EU-gødningsprodukter (forhandling)
 17.Genoptagelse af mødet
 18.Afstemningstid
  18.1.Regelsæt for genopretning og afvikling af centrale modparter (A8-0015/2018 - Babette Winter, Kay Swinburne) (afstemning)
  18.2.Europæiske crowdfundingtjenesteudbydere for erhvervslivet (A8-0364/2018 - Ashley Fox) (afstemning)
  18.3.Markeder for finansielle instrumenter (A8-0362/2018 - Caroline Nagtegaal) (afstemning)
  18.4.Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Samhørighedsfonden (A8-0094/2019 - Andrea Cozzolino) (afstemning)
  18.5.Præstationsnormer for nye personbilers og nye lette erhvervskøretøjers emissioner (A8-0287/2018 - Miriam Dalli) (afstemning)
  18.6.Reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning (A8-0317/2018 - Frédérique Ries) (afstemning)
  18.7.EU-gødningsprodukter (A8-0270/2017 - Mihai Ţurcanu) (afstemning)
  18.8.Beskyttelse af arbejdstagere mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer og mutagener (A8-0382/2018 - Laura Agea) (afstemning)
  18.9.Fælles regler for visse former for kombineret godstransport mellem medlemsstaterne (A8-0259/2018 - Daniela Aiuto) (afstemning)
  18.10.Offentliggørelse af selskabsskatteoplysninger for visse virksomheder og filialer (A8-0227/2017 - Hugues Bayet, Evelyn Regner) (afstemning)
  18.11.Fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond Plus, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om finansielle regler for nævnte fonde (A8-0043/2019 - Andrey Novakov, Constanze Krehl) (afstemning)
  18.12.Indsigelse jf. forretningsordenens artikel 105, stk. 3: Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden (B8-0214/2019) (afstemning)
  18.13.Indsigelse jf. forretningsordenens artikel 105, stk. 3: Instrument for finansiel støtte til forvaltning af de ydre grænser og visumpolitikken (B8-0215/2019) (afstemning)
  18.14.Indsigelse jf. forretningsordenens artikel 106: Den genetisk modificerede sojabønne MON 87751 (MON-87751-7) (B8-0216/2019) (afstemning)
  18.15.Indsigelse jf. forretningsordenens artikel 106: Genetisk modificeret majs 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6) (B8-0217/2019) (afstemning)
  18.16.Indsigelse jf. forretningsordenens artikel 106: Visse anvendelser af bis(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) (DEZA a.s.) (B8-0218/2019) (afstemning)
  18.17.Indsigelse jf. forretningsordenens artikel 106: Visse anvendelser af bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) (B8-0219/2019) (afstemning)
  18.18.Indsigelse jf. forretningsordenens artikel 106: Bestemte anvendelser for chromtrioxid (B8-0221/2019) (afstemning)
  18.19.Efter det arabiske forår: vejen frem for MENA-regionen. (A8-0077/2019 - Brando Benifei) (afstemning)
 19.Stemmeforklaringer: se protokollen
 20.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 21.Fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (Kosovo) (forhandling)
 22.Overslag over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2020 - Sektion I - Europa-Parlamentet (forhandling)
 23.Kvaliteten af drikkevand (forhandling)
 24.Interoperabilitet mellem EU-informationssystemer inden for politisamarbejde og retligt samarbejde, asyl og migration - Interoperabilitet mellem EU-informationssystemer inden for grænser og visum (forhandling)
 25.Rammer for forebyggende rekonstruktion, muligheden for en ny chance og foranstaltninger med henblik på mere effektive procedurer for rekonstruktion, insolvensbehandling og gældssanering (forhandling)
 26.Udøvelse af ophavsretten og beslægtede rettigheder, der gælder for visse af radio- og TV-selskabernes onlinetransmissioner (forhandling)
 27.Afgørelse om oprettelse af en europæisk fredsfacilitet (forhandling)
 28.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 29.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Revideret udgave (1078 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (5099 kb)
Seneste opdatering: 28. juni 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik