Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 3.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Μεταφορές πιστώσεων και δημοσιονομικές αποφάσεις: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 21ης-22ας Μαρτίου 2019 (συζήτηση)
 8.Απαιτήσεις επιβολής και θέσπιση ειδικών κανόνων για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών - Ημερήσιος και εβδομαδιαίος χρόνος οδήγησης, κατώτατα όρια για τα διαλείμματα, περίοδοι ανάπαυσης και εντοπισμός μέσω ταχογράφων - Προσαρμογή στις εξελίξεις στον κλάδο οδικών μεταφορών (συζήτηση)
 9.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Ώρα των ψηφοφοριών
  10.1.Πόροι για το ειδικό κονδύλιο για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (A8-0085/2019 - Iskra Mihaylova) (ψηφοφορία)
  10.2.Γενικό καθεστώς των ειδικών φόρων κατανάλωσης (αναδιατύπωση) (A8-0117/2019 - Miguel Viegas) (ψηφοφορία)
  10.3.Προϊόντα τα οποία δύνανται να τύχουν απαλλαγής ή μείωσης της εισφοράς θαλάσσης (A8-0112/2019 - Iskra Mihaylova) (ψηφοφορία)
  10.4.Μηχανισμός Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας (A8-0173/2019 - Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens) (ψηφοφορία)
  10.5.Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙΙ) (A8-0174/2019 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein) (ψηφοφορία)
 11.Αιτιολογήσεις ψήφου
  11.1.Απαλλαγή 2017 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί (A8-0110/2019 - Inés Ayala Sender)
  11.2.Απαλλαγή 2017 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) (A8-0135/2019 - Petri Sarvamaa)
  11.3.Μηχανισμός Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας (A8-0173/2019 - Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens)
  11.4.Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙΙ) (A8-0174/2019 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein)
 12.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Επανάληψη της συνεδρίασης
 14.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον (συζήτηση)
 16.Προϊόντα λίπανσης της ΕΕ (συζήτηση)
 17.Επανάληψη της συνεδρίασης
 18.Ώρα των ψηφοφοριών
  18.1.Πλαίσιο για την ανάκαμψη και την εξυγίανση κεντρικών αντισυμβαλλομένων (A8-0015/2018 - Babette Winter, Kay Swinburne) (ψηφοφορία)
  18.2.Ευρωπαίοι πάροχοι υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης για επιχειρήσεις (ECSP) (A8-0364/2018 - Ashley Fox) (ψηφοφορία)
  18.3.Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (A8-0362/2018 - Caroline Nagtegaal) (ψηφοφορία)
  18.4.Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείο Συνοχής (A8-0094/2019 - Andrea Cozzolino) (ψηφοφορία)
  18.5.Πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα και από τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα (A8-0287/2018 - Miriam Dalli) (ψηφοφορία)
  18.6.Μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον (A8-0317/2018 - Frédérique Ries) (ψηφοφορία)
  18.7.Προϊόντα λίπανσης της ΕΕ (A8-0270/2017 - Mihai Ţurcanu) (ψηφοφορία)
  18.8.Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία (A8-0382/2018 - Laura Agea) (ψηφοφορία)
  18.9.Κοινοί κανόνες για ορισμένες συνδυασμένες εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ των κρατών μελών (A8-0259/2018 - Daniela Aiuto) (ψηφοφορία)
  18.10.Δημοσιοποίηση πληροφοριών για τη φορολογία εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα (A8-0227/2017 - Hugues Bayet, Evelyn Regner) (ψηφοφορία)
  18.11.Κοινές διατάξεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και δημοσιονομικοί κανόνες αυτών (A8-0043/2019 - Andrey Novakov, Constanze Krehl) (ψηφοφορία)
  18.12.Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 3 του Κανονισμού: Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (B8-0214/2019) (ψηφοφορία)
  18.13.Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 3 του Κανονισμού: Μέσο χρηματοδοτικής στήριξης στον τομέα των εξωτερικών συνόρων και των θεωρήσεων (B8-0215/2019) (ψηφοφορία)
  18.14.Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: Γενετικώς τροποποιημένη σόγια MON 87751 (MON-87751-7) (B8-0216/2019) (ψηφοφορία)
  18.15.Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: Γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6) (B8-0217/2019) (ψηφοφορία)
  18.16.Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: Ορισμένες χρήσεις του φθαλικού δισαιθυλεξυλίου (DEHP) (DEZA a.s.) (B8-0218/2019) (ψηφοφορία)
  18.17.Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: Ορισμένες χρήσεις του φθαλικού δισαιθυλεξυλίου (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) (B8-0219/2019) (ψηφοφορία)
  18.18.Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: Ορισμένες χρήσεις του τριοξειδίου του χρωμίου (B8-0221/2019) (ψηφοφορία)
  18.19.Κατάσταση μετά την αραβική άνοιξη: μελλοντικές ενέργειες για την περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής (ΜΑΒΑ) (A8-0077/2019 - Brando Benifei) (ψηφοφορία)
 19.Αιτιολογήσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 20.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 21.Κατάλογος τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών και τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (Κοσσυφοπέδιο) (συζήτηση)
 22.Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και των δαπανών για το οικονομικό έτος 2020 - Τμήμα Ι - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (συζήτηση)
 23.Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (συζήτηση)
 24.Διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ (αστυνομική και δικαστική συνεργασία, άσυλο και μετανάστευση) - Διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ (σύνορα και θεωρήσεις) (συζήτηση)
 25.Αύξηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών αναδιάρθρωσης, αφερεγγυότητας και απαλλαγής (συζήτηση)
 26.Άσκηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων που ισχύουν για ορισμένες επιγραμμικές μεταδόσεις ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και αναμεταδόσεις τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων (συζήτηση)
 27.Απόφαση για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για την Ειρήνη (συζήτηση)
 28.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 29.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (1078 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (5099 kb)
Τελευταία ενημέρωση: 28 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου