Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Kolmapäev, 27. märts 2019 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Presidentuuri teatis
 3.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106) (vt protokoll)
 4.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6) (vt protokoll)
 5.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 6.Assigneeringute ümberpaigutamised ja eelarveotsused (vt protokoll)
 7.Euroopa Ülemkogu 21.–22. märtsi kohtumise järeldused (arutelu)
 8.Täitmise tagamise nõuded ja konkreetsed õigusnormid sõidukijuhtide lähetamiseks autoveosektoris - Maksimaalne ööpäevane ja iganädalane sõiduaeg, minimaalsed vaheajad ja puhkeperioodid ning sõidumeerikute abil positsioneerimine - Autoveosektori muutustega kohanemine (arutelu)
 9.Fraktsioonide koosseis (vt protokoll)
 10.Hääletused
  10.1.Noorte tööhõive algatuse jaoks ette nähtud sihtotstarbelise eraldise vahendid (A8-0085/2019 - Iskra Mihaylova) (hääletus)
  10.2.Aktsiisi üldine kord (uuesti sõnastatud) (A8-0117/2019 - Miguel Viegas) (hääletus)
  10.3.Tooted, mille suhtes saab kohaldada dokimaksuvabastust või -vähendust (A8-0112/2019 - Iskra Mihaylova) (hääletus)
  10.4.Naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahend (A8-0173/2019 - Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens) (hääletus)
  10.5.Ühinemiseelse abi rahastamisvahend (IPA III) (A8-0174/2019 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein) (hääletus)
 11.Selgitused hääletuse kohta
  11.1.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Komisjon ja rakendusametid (A8-0110/2019 - Inés Ayala Sender)
  11.2.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Ravimiamet (EMA) (A8-0135/2019 - Petri Sarvamaa)
  11.3.Naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahend (A8-0173/2019 - Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens)
  11.4.Ühinemiseelse abi rahastamisvahend (IPA III) (A8-0174/2019 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein)
 12.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 13.Istungi jätkamine
 14.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 15.Teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamine (arutelu)
 16.CE-märgisega väetisetooted (arutelu)
 17.Istungi jätkamine
 18.Hääletused
  18.1.Kesksete vastaspoolte finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse raamistik (A8-0015/2018 - Babette Winter, Kay Swinburne) (hääletus)
  18.2.Ettevõtjatele Euroopa ühisrahastamisteenuste osutajad (A8-0364/2018 - Ashley Fox) (hääletus)
  18.3.Finantsinstrumentide turud (A8-0362/2018 - Caroline Nagtegaal) (hääletus)
  18.4.Euroopa Regionaalarengu Fond ja Ühtekuuluvusfond (A8-0094/2019 - Andrea Cozzolino) (hääletus)
  18.5.Uute sõiduautode ja uute väikeste tarbesõidukite heitenormid (A8-0287/2018 - Miriam Dalli) (hääletus)
  18.6.Teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamine (A8-0317/2018 - Frédérique Ries) (hääletus)
  18.7.CE-märgisega väetisetooted (A8-0270/2017 - Mihai Ţurcanu) (hääletus)
  18.8.Töötajate kaitse tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest (A8-0382/2018 - Laura Agea) (hääletus)
  18.9.Ühiseeskirjad kaupade teatavate kombineeritud vedude kohta liikmesriikide vahel (A8-0259/2018 - Daniela Aiuto) (hääletus)
  18.10.Tulumaksualase teabe avalikustamine teatavate äriühingute ja filiaalide poolt (A8-0227/2017 - Hugues Bayet, Evelyn Regner) (hääletus)
  18.11.Ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi+, Ühtekuuluvusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning nende suhtes kohaldatavad finantseeskirjad (A8-0043/2019 - Andrey Novakov, Constanze Krehl) (hääletus)
  18.12.Vastuväide kodukorra artikli 105 lõike 3 alusel: Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond (B8-0214/2019) (hääletus)
  18.13.Vastuväide kodukorra artikli 105 lõike 3 alusel: välispiiride ja viisade rahastamisvahend (B8-0215/2019) (hääletus)
  18.14.Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: geneetiliselt muundatud sojauba MON 87751 (MON-87751-7) (B8-0216/2019) (hääletus)
  18.15.Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: geneetiliselt muundatud mais 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6) (B8-0217/2019) (hääletus)
  18.16.Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: bis(2-etüülheksüül)ftalaadi (DEHP) teatav kasutamine (DEZA a.s.) (B8-0218/2019) (hääletus)
  18.17.Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: bis(2-etüülheksüül)ftalaadi (DEHP) teatav kasutamine (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) (B8-0219/2019) (hääletus)
  18.18.Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: kroomtrioksiidi teatav kasutamine (B8-0221/2019) (hääletus)
  18.19.Araabia kevade järgne olukord ning Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika piirkonna tulevikuväljavaated (A8-0077/2019 - Brando Benifei) (hääletus)
 19.Selgitused hääletuse kohta (vt protokoll)
 20.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 21.Kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (Kosovo) (arutelu)
 22.2020. aasta tulude ja kulude eelarvestus – I jagu – Euroopa Parlament (arutelu)
 23.Olmevee kvaliteet (arutelu)
 24.ELi infosüsteemide koostalitlusvõime politsei- ja õiguskoostöö, varjupaiga- ja rändepoliitika valdkonnas - ELi infosüsteemide koostalitlusvõime piiride ja viisade valdkonnas (arutelu)
 25.Restruktureerimise, maksejõuetuse ja maksukohustustest vabastamise menetluste tõhususe suurendamine (arutelu)
 26.Teatavate veebiülekannete ning televisiooni- ja raadiosaadete taasedastamise suhtes kohaldatavate autoriõiguste ja nendega kaasnevate õiguste teostamine (arutelu)
 27.Otsus, millega luuakse Euroopa rahutagamisrahastu (arutelu)
 28.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 29.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (1078 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (5099 kb)
Viimane päevakajastamine: 28. juuni 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika