Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Debašu stenogramma
Trešdiena, 2019. gada 27. marts - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Priekšsēdētāja paziņojums
 3.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants) (sk. protokolu)
 4.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts) (sk. protokolu)
 5.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 6.Apropriāciju pārvietojumi un lēmumi par budžetu (sk. protokolu)
 7.Eiropadomes 2019. gada 21. un 22. marta sanāksmes secinājumi (debates)
 8.Izpildes nodrošināšanas prasības un īpaši noteikumi autotransporta nozarē strādājošo transportlīdzekļu vadītāju norīkošanai darbā - Ikdienas un iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laiki, minimālie pārtraukumi un atpūtas laikposmi un pozicionēšana ar tahogrāfu palīdzību - Pielāgošanās norisēm autotransporta nozarē (debates)
 9.Politisko grupu sastāvs (sk. protokolu)
 10.Balsošanas laiks
  10.1.Resursi īpašajam piešķīrumam Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai (A8-0085/2019 - Iskra Mihaylova) (balsošana)
  10.2.Akcīzes nodokļa piemērošanas vispārējs režīms (A8-0117/2019 - Miguel Viegas) (balsošana)
  10.3.Preces, kurām var piemērot atbrīvojumus no ostu nodokļa vai tā samazinājumus (A8-0112/2019 - Iskra Mihaylova) (balsošana)
  10.4.Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumenta izveide (A8-0173/2019 - Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens) (balsošana)
  10.5.Pirmspievienošanās palīdzības instruments (IPA III) (A8-0174/2019 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein) (balsošana)
 11.Balsojumu skaidrojumi
  11.1.ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Komisija un izpildaģentūras (A8-0110/2019 - Inés Ayala Sender)
  11.2.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) (A8-0135/2019 - Petri Sarvamaa)
  11.3.Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumenta izveide (A8-0173/2019 - Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens)
  11.4.Pirmspievienošanās palīdzības instruments (IPA III) (A8-0174/2019 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein)
 12.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 13.Sēdes atsākšana
 14.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 15.Konkrētu plastmasas izstrādājumu vidiskās ietekmes samazināšana (debates)
 16.ES mēslošanas līdzekļi (debates)
 17.Sēdes atsākšana
 18.Balsošanas laiks
  18.1.Centrālo darījumu partneru atveseļošanas un noregulējuma režīms (A8-0015/2018 - Babette Winter, Kay Swinburne) (balsošana)
  18.2.Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji (EKFPS) uzņēmumiem (A8-0364/2018 - Ashley Fox) (balsošana)
  18.3.Finanšu instrumentu tirgi (A8-0362/2018 - Caroline Nagtegaal) (balsošana)
  18.4.Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Kohēzijas fonds (A8-0094/2019 - Andrea Cozzolino) (balsošana)
  18.5.Emisiju standarti jauniem vieglajiem pasažieru automobiļiem un jauniem vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem (A8-0287/2018 - Miriam Dalli) (balsošana)
  18.6.Konkrētu plastmasas izstrādājumu vidiskās ietekmes samazināšana (A8-0317/2018 - Frédérique Ries) (balsošana)
  18.7.ES mēslošanas līdzekļi (A8-0270/2017 - Mihai Ţurcanu) (balsošana)
  18.8.Darba ņēmēju aizsardzība pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā (A8-0382/2018 - Laura Agea) (balsošana)
  18.9.Vienoti noteikumi attiecībā uz dažu veidu kombinētajiem kravu pārvadājumiem starp dalībvalstīm (A8-0259/2018 - Daniela Aiuto) (balsošana)
  18.10.Ienākuma nodokļa informācijas atklāšana, ko veic konkrēti uzņēmumi un filiāles (A8-0227/2017 - Hugues Bayet, Evelyn Regner) (balsošana)
  18.11.Kopīgi noteikumi par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un finanšu noteikumi attiecībā uz tiem (A8-0043/2019 - Andrey Novakov, Constanze Krehl) (balsošana)
  18.12.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 105. panta 3. punktu: Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (B8-0214/2019) (balsošana)
  18.13.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 105. panta 3. punktu: finansiāla atbalsta instruments ārējām robežām un vīzām (B8-0215/2019) (balsošana)
  18.14.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificētas sojas pupas MON 87751 (MON-87751-7) (B8-0216/2019) (balsošana)
  18.15.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificēta kukurūza 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6) (B8-0217/2019) (balsošana)
  18.16.Iebildumu izteikšana saskaņā ar 106. pantu: bis(2-etilheksil)ftalāta (DEHP) izmantošana konkrētām vajadzībām (DEZA a.s.) (B8-0218/2019) (balsošana)
  18.17.Iebildumu izteikšana saskaņā ar 106. pantu: bis(2-etilheksil)ftalāta (DEHP) izmantošana konkrētām vajadzībām (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) (B8-0219/2019) (balsošana)
  18.18.Iebildumu izteikšana saskaņā ar 106. pantu: hroma trioksīda izmantošana konkrētām vajadzībām (B8-0221/2019) (balsošana)
  18.19.Situācija pēc Arābu pavasara: Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas reģiona turpmākā attīstība (A8-0077/2019 - Brando Benifei) (balsošana)
 19.Balsojumu skaidrojumi (sk. protokolu)
 20.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 21.To trešo valstu saraksta izveide, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu saraksta izveide, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (Kosova) (debates)
 22.2020. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāme, I iedaļa – Eiropas Parlaments (debates)
 23.Dzeramā ūdens kvalitāte (debates)
 24.ES informācijas sistēmu sadarbspēja policijas un tiesu iestāžu sadarbības, patvēruma un migrācijas jomā - ES informācijas sistēmu sadarbspēja robežu un vīzu jomā (debates)
 25.Pārstrukturēšanas, maksātnespējas un saistību dzēšanas procedūru efektivitātes palielināšana (debates)
 26.Noteiktām tiešsaistes pārraidēm un televīzijas un radio programmu retranslācijām piemērojamu autortiesību un blakustiesību īstenošana (debates)
 27.Eiropas Miera nodrošināšanas fonda izveides lēmums (debates)
 28.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 29.Sēdes slēgšana
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (1078 kb)
 
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (5099 kb)
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 28. jūnijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika