Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Środa, 27 marca 2019 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Komunikat Przewodniczącego
 3.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu): Patrz protokól
 4.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu): Patrz protokól
 5.Składanie dokumentów: patrz protokół
 6.Przesunięcia środków i decyzje budżetowe: Patrz protokól
 7.Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 21–22 marca 2019 r. (debata)
 8.Wymogi w zakresie egzekwowania prawa oraz szczegółowe zasady dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego - Maksymalny dzienny i tygodniowy czas prowadzenia pojazdu, minimalne przerwy oraz dzienny i tygodniowy czas odpoczynku oraz określanie położenia za pomocą tachografów - Dostosowanie do zmian w sektorze transportu drogowego (debata)
 9.Skład grup politycznych: Patrz protokól
 10.Głosowanie
  10.1.Zasoby przeznaczone na szczególną alokację na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (A8-0085/2019 - Iskra Mihaylova) (głosowanie)
  10.2.Ogólne zasady dotyczące podatku akcyzowego (A8-0117/2019 - Miguel Viegas) (głosowanie)
  10.3.Produkty uprawnione do korzystania ze zwolnienia lub obniżki podatku od dokowania (A8-0112/2019 - Iskra Mihaylova) (głosowanie)
  10.4.Ustanowienie Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej (A8-0173/2019 - Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens) (głosowanie)
  10.5.Ustanowienie Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III) (A8-0174/2019 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein) (głosowanie)
 11.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  11.1.Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Komisja i agencje wykonawcze (A8-0110/2019 - Inés Ayala Sender)
  11.2.Absolutorium za rok 2017: Europejska Agencja Leków (EMA) (A8-0135/2019 - Petri Sarvamaa)
  11.3.Ustanowienie Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej (A8-0173/2019 - Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens)
  11.4.Ustanowienie Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III) (A8-0174/2019 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein)
 12.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól
 13.Wznowienie posiedzenia
 14.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 15.Ograniczenie wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko (debata)
 16.Produkty nawozowe z oznakowaniem CE (debata)
 17.Wznowienie posiedzenia
 18.Głosowanie
  18.1.Ramy naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji kontrahentów centralnych (A8-0015/2018 - Babette Winter, Kay Swinburne) (głosowanie)
  18.2.Europejscy dostawcy usług w zakresie finansowania społecznościowego dla przedsiębiorstw (A8-0364/2018 - Ashley Fox) (głosowanie)
  18.3.Rynki instrumentów finansowych (A8-0362/2018 - Caroline Nagtegaal) (głosowanie)
  18.4.Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Fundusz Spójności (A8-0094/2019 - Andrea Cozzolino) (głosowanie)
  18.5.Normy emisji dla nowych samochodów osobowych i nowych lekkich samochodów użytkowych (A8-0287/2018 - Miriam Dalli) (głosowanie)
  18.6.Ograniczenie wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko (A8-0317/2018 - Frédérique Ries) (głosowanie)
  18.7.Produkty nawozowe z oznakowaniem CE (A8-0270/2017 - Mihai Ţurcanu) (głosowanie)
  18.8.Ochrona pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (A8-0382/2018 - Laura Agea) (głosowanie)
  18.9.Wspólne przepisy dla niektórych rodzajów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (A8-0259/2018 - Daniela Aiuto) (głosowanie)
  18.10.Ujawnianie informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały (A8-0227/2017 - Hugues Bayet, Evelyn Regner) (głosowanie)
  18.11.Wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy (A8-0043/2019 - Andrey Novakov, Constanze Krehl) (głosowanie)
  18.12.Sprzeciw na podstawie art. 105 ust. 3 Regulaminu: Fundusz Azylu, Migracji i Integracji (B8-0214/2019) (głosowanie)
  18.13.Sprzeciw na podstawie art. 105 ust. 3 Regulaminu: Instrument na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz (B8-0215/2019) (głosowanie)
  18.14.Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: Genetycznie zmodyfikowana soja MON 87751 (MON-87751-7) (B8-0216/2019) (głosowanie)
  18.15.Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: Genetycznie zmodyfikowana kukurydza 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6) (B8-0217/2019) (głosowanie)
  18.16.Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: Określone zastosowania ftalanu bis (2-etyloheksylu) (DEHP) (DEZA a.s.) (B8-0218/2019) (głosowanie)
  18.17.Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: Określone zastosowania ftalanu bis (2-etyloheksylu) (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) (B8-0219/2019) (głosowanie)
  18.18.Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: Określone zastosowania tritlenku chromu (B8-0221/2019) (głosowanie)
  18.19.Okres po arabskiej wiośnie – perspektywy dla Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (A8-0077/2019 - Brando Benifei) (głosowanie)
 19.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania: Patrz protokól
 20.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól
 21.Wykaz państw trzecich, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz tych, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Kosowo) (debata)
 22.Preliminarz dochodów i wydatków na rok budżetowy 2020 – sekcja I – Parlament Europejski (debata)
 23.Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (wersja przekształcona) (debata)
 24.Interoperacyjność między systemami informacyjnymi UE w dziedzinie współpracy policyjnej i sądowej, azylu i migracji - Interoperacyjność między systemami informacyjnymi UE w obszarze granic i polityki wizowej (debata)
 25.Ramy zapobiegawczej restrukturyzacji, drugiej szansy i środków zwiększających skuteczność restrukturyzacji, niewypłacalności i procedur zwolnienia (debata)
 26.Przepisy dotyczące wykonywania praw autorskich i praw pokrewnych mające zastosowanie do niektórych transmisji online oraz retransmisji programów telewizyjnych i radiowych (debata)
 27.Decyzja ustanawiająca Europejski Instrument na rzecz Pokoju (debata)
 28.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 29.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (1078 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (5099 kb)
Ostatnia aktualizacja: 28 czerwca 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności