Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Streda, 27. marca 2019 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Oznámenie predsedníctva
 3.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 4.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 5.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 6.Presun rozpočtových prostriedkov a rozpočtové rozhodnutia: pozri zápisnicu
 7.Závery zo zasadnutia Európskej rady 21. – 22. marca 2019 (rozprava)
 8.Požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov a konkrétne pravidlá v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy - Maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy odpočinku a určovanie polohy prostredníctvom tachografov - Prispôsobenie vývoju v odvetví cestnej dopravy (rozprava)
 9.Zloženie politických skupín: pozri zápisnicu
 10.Hlasovanie
  10.1.Zdroje na osobitné pridelené prostriedky na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí (A8-0085/2019 - Iskra Mihaylova) (hlasovanie)
  10.2.Všeobecný systém spotrebných daní (A8-0117/2019 - Miguel Viegas) (hlasovanie)
  10.3.Výrobky, na ktoré sa môže vzťahovať oslobodenie od dane alebo úľavy na dani „octroi de mer“ (A8-0112/2019 - Iskra Mihaylova) (hlasovanie)
  10.4.Zriadenie Nástroja susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce (A8-0173/2019 - Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens) (hlasovanie)
  10.5.Stanovenie nástroja predvstupovej pomoci (IPA III) (A8-0174/2019 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein) (hlasovanie)
 11.Vysvetlenia hlasovania
  11.1.Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Komisia a výkonné agentúry (A8-0110/2019 - Inés Ayala Sender)
  11.2.Absolutórium za rok 2017: Európska agentúra pre lieky (EMA) (A8-0135/2019 - Petri Sarvamaa)
  11.3.Zriadenie Nástroja susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce (A8-0173/2019 - Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens)
  11.4.Stanovenie nástroja predvstupovej pomoci (IPA III) (A8-0174/2019 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein)
 12.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 13.Pokračovanie prerušeného rokovania
 14.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 15.Znižovanie vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie (rozprava)
 16.Hnojivé výrobky EÚ (rozprava)
 17.Pokračovanie prerušeného rokovania
 18.Hlasovanie
  18.1.Rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií centrálnych protistrán (A8-0015/2018 - Babette Winter, Kay Swinburne) (hlasovanie)
  18.2.Európski poskytovatelia služieb kolektívneho financovania (ECSP) pre podnikanie (A8-0364/2018 - Ashley Fox) (hlasovanie)
  18.3.Trhy s finančnými nástrojmi (A8-0362/2018 - Caroline Nagtegaal) (hlasovanie)
  18.4.Európsky fond regionálneho rozvoja a Kohézny fond (A8-0094/2019 - Andrea Cozzolino) (hlasovanie)
  18.5.Emisné normy pre nové osobné automobily a nové ľahké úžitkové vozidlá (A8-0287/2018 - Miriam Dalli) (hlasovanie)
  18.6.Znižovanie vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie (A8-0317/2018 - Frédérique Ries) (hlasovanie)
  18.7.Hnojivé výrobky EÚ (A8-0270/2017 - Mihai Ţurcanu) (hlasovanie)
  18.8.Ochrana pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénom alebo mutagénom pri práci (A8-0382/2018 - Laura Agea) (hlasovanie)
  18.9.Spoločné pravidlá pre určité typy kombinovanej dopravy tovaru medzi členskými štátmi (A8-0259/2018 - Daniela Aiuto) (hlasovanie)
  18.10.Zverejňovanie informácií o dani z príjmu určitými podnikmi a pobočkami (A8-0227/2017 - Hugues Bayet, Evelyn Regner) (hlasovanie)
  18.11.Spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy (A8-0043/2019 - Andrey Novakov, Constanze Krehl) (hlasovanie)
  18.12.Námietka podľa článku 105 ods. 3: Fond pre azyl, migráciu a integráciu (B8-0214/2019) (hlasovanie)
  18.13.Námietka podľa článku 105 ods. 3: Nástroj pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz (B8-0215/2019) (hlasovanie)
  18.14.Námietka podľa článku 106: geneticky modifikovaná sója MON 87751 (MON-87751-7) (B8-0216/2019) (hlasovanie)
  18.15.Námietka podľa článku 106: geneticky modifikovaná kukurica 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6) (B8-0217/2019) (hlasovanie)
  18.16.Námietka podľa článku 106: Niektoré použitia bis(2-etylhexyl)ftalátu (DEHP) (DEZA a.s.) (B8-0218/2019) (hlasovanie)
  18.17.Námietka podľa článku 106: Niektoré použitia bis(2-etylhexyl)ftalátu (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) (B8-0219/2019) (hlasovanie)
  18.18.Námietka podľa článku 106: Niektoré použitia oxidu chrómového (B8-0221/2019) (hlasovanie)
  18.19.Situácia po Arabskej jari: cesta vpred pre Blízky východ a severnú Afriku (región MENA) (A8-0077/2019 - Brando Benifei) (hlasovanie)
 19.Vysvetlenia hlasovania: pozri zápisnicu
 20.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 21.Zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Kosovo) (rozprava)
 22.Odhad príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2020 – Oddiel I – Európsky parlament (rozprava)
 23.Kvalita vody určenej na ľudskú spotrebu (rozprava)
 24.Interoperabilita medzi informačnými systémami EÚ v oblasti policajnej a justičnej spolupráce, azylu a migrácie) - Interoperabilita medzi informačnými systémami EÚ v oblasti hraníc a víz (rozprava)
 25.Zvýšenie účinnosti postupov reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a oddlženia (rozprava)
 26.Výkon autorského práva a s ním súvisiacich práv uplatniteľných na niektoré online vysielania vysielacích organizácií a retransmisie televíznych a rozhlasových programov (rozprava)
 27.Rozhodnutie o zriadení Európskeho mierového nástroja (rozprava)
 28.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 29.Skončenie rokovania
Rozpravy
Revidované vydanie (1078 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (5099 kb)
Posledná úprava: 28. júna 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia