Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Onsdagen den 27 mars 2019 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Meddelande från talmannen
 3.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen): se protokollet: se protokollet
 4.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen): se protokollet
 5.Inkomna dokument: se protokollet
 6.Anslagsöverföringar och budgetbeslut: se protokollet
 7.Slutsatser från Europeiska rådets möte den 21–22 mars (debatt)
 8.Tillsynskrav och särskilda bestämmelser för utstationering av förare inom vägtransportsektorn - Daglig körtid och körtid per vecka, minimigränser för raster och minsta vila samt positionsbestämning med hjälp av färdskrivare - Anpassning till utvecklingen inom vägtransportsektorn (debatt)
 9.De politiska gruppernas sammansättning: se protokollet
 10.Omröstning
  10.1.Medlen för den särskilda tilldelningen för sysselsättningsinitiativet för unga (A8-0085/2019 - Iskra Mihaylova) (omröstning)
  10.2.Allmänna regler för punktskatt (A8-0117/2019 - Miguel Viegas) (omröstning)
  10.3.Produkter som kan omfattas av befrielse från eller nedsättning av sjötull (A8-0112/2019 - Iskra Mihaylova) (omröstning)
  10.4.Instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete (A8-0173/2019 - Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens) (omröstning)
  10.5.Instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA III) (A8-0174/2019 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein) (omröstning)
 11.Röstförklaringar
  11.1.Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – kommissionen och genomförandeorgan (A8-0110/2019 - Inés Ayala Sender)
  11.2.Ansvarsfrihet 2017: Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) (A8-0135/2019 - Petri Sarvamaa)
  11.3.Instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete (A8-0173/2019 - Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens)
  11.4.Instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA III) (A8-0174/2019 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein)
 12.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 13.Återupptagande av sammanträdet
 14.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 15.Minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön (debatt)
 16.Gödselprodukter från EU (debatt)
 17.Återupptagande av sammanträdet
 18.Omröstning
  18.1.Ram för återhämtning och resolution av centrala motparter (A8-0015/2018 - Babette Winter, Kay Swinburne) (omröstning)
  18.2.Europeiska leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster för företag (A8-0364/2018 - Ashley Fox) (omröstning)
  18.3.Marknader för finansiella instrument (A8-0362/2018 - Caroline Nagtegaal) (omröstning)
  18.4.Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden (A8-0094/2019 - Andrea Cozzolino) (omröstning)
  18.5.Utsläppsnormer för nya personbilar och för nya lätta nyttofordon (A8-0287/2018 - Miriam Dalli) (omröstning)
  18.6.Minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön (A8-0317/2018 - Frédérique Ries) (omröstning)
  18.7.Gödselprodukter från EU (A8-0270/2017 - Mihai Ţurcanu) (omröstning)
  18.8.Skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet (A8-0382/2018 - Laura Agea) (omröstning)
  18.9.Gemensamma regler för vissa former av kombinerad transport av gods mellan medlemsstaterna (A8-0259/2018 - Daniela Aiuto) (omröstning)
  18.10.Offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer (A8-0227/2017 - Hugues Bayet, Evelyn Regner) (omröstning)
  18.11.Gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och finansiella regler för dessa fonder (A8-0043/2019 - Andrey Novakov, Constanze Krehl) (omröstning)
  18.12.Invändning i enlighet med artikel 105.3: Asyl-, migrations- och integrationsfonden (B8-0214/2019) (omröstning)
  18.13.Invändning i enlighet med artikel 105.3: Instrument för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering (B8-0215/2019) (omröstning)
  18.14.Invändning i enlighet med artikel 106: Den genetiskt modifierade sojabönan MON 87751 (MON-87751-7) (B8-0216/2019) (omröstning)
  18.15.Invändning i enlighet med artikel 106: Den genetiskt modifierade majsen 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6) (B8-0217/2019) (omröstning)
  18.16.Invändning i enlighet med artikel 106: Vissa användningar av bis(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) (Deza a.s.) (B8-0218/2019) (omröstning)
  18.17.Invändning i enlighet med artikel 106: Vissa användningar av bis(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) (B8-0219/2019) (omröstning)
  18.18.Invändning i enlighet med artikel 106: Vissa användningar av kromtrioxid (B8-0221/2019) (omröstning)
  18.19.Tiden efter den arabiska våren: Vägen framåt för Mellanöstern och Nordafrika (A8-0077/2019 - Brando Benifei) (omröstning)
 19.Röstförklaringar: se protokollet
 20.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 21.Fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (Kosovo) (debatt)
 22.Beräkning av inkomster och utgifter för budgetåret 2020 - Avsnitt I - Europaparlamentet (debatt)
 23.Kvaliteten på dricksvatten (debatt)
 24.Interoperabilitet mellan EU-informationssystem på områdena polissamarbete och straffrättsligt samarbete, asyl och migration - Interoperabilitet mellan EU-informationssystem på området gränser och viseringar (debatt)
 25.Åtgärder för att göra förfaranden för omstrukturering, insolvens och skuldavskrivning effektivare (debatt)
 26.Betstämmelser för utövandet av upphovsrätt och närstående rättigheter tillämpliga på vissa onlinesändningar och vidaresändningar av tv- och radioprogram (debatt)
 27.Beslut om inrättande av en europeisk fredsfacilitet (debatt)
 28.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 29.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Reviderad upplaga (1078 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (5099 kb)
Senaste uppdatering: 28 juni 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy