Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Четвъртък, 28 март 2019 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Извънредна ситуация във Венесуела (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 3.Последни развития във връзка със скандала „Дизелгейт“ (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 4.Създаване на програма „Творческа Европа“ (2021—2027 г.) (разискване)
 5.„Еразъм“: програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта (разискване)
 6.Създаване на рамка за насърчаване на инвестициите в устойчиво развитие (разискване)
 7.Възобновяване на заседанието
 8.Време за гласуване
  8.1.Определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Косово) (A8-0261/2016 - Tanja Fajon) (гласуване)
  8.2.Качество на водите, предназначени за консумация от човека (A8-0288/2018 - Michel Dantin) (гласуване)
  8.3.Повишаване на ефикасността на процедурите за преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задължения (A8-0269/2018 - Angelika Niebler) (гласуване)
  8.4.Упражняване на авторското право и сродните му права, приложими за определени онлайн предавания и за препредаването на телевизионни и радиопрограми (A8-0378/2017 - Pavel Svoboda) (гласуване)
  8.5.Създаване на програма „Творческа Европа“ (2021—2027 г.) (A8-0156/2019 - Silvia Costa) (гласуване)
  8.6.„Еразъм“: програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта (A8-0111/2019 - Milan Zver) (гласуване)
  8.7.Създаване на рамка за насърчаване на инвестициите в устойчиво развитие (A8-0175/2019 - Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen) (гласуване)
  8.8.Бюджетна прогноза за приходите и разходите за финансовата 2020 година – Раздел І – Европейски парламент (A8-0182/2019 - Vladimír Maňka) (гласуване)
  8.9.Извънредна ситуация във Венесуела (RC-B8-0225/2019, B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019, B8-0229/2019) (гласуване)
  8.10.Положението с принципите на правовата държава и борбата с корупцията в ЕС, по-специално в Малта и Словакия (B8-0230/2019) (гласуване)
  8.11.Последни развития във връзка със скандала „Дизелгейт“ (B8-0222/2019, RC-B8-0223/2019, B8-0223/2019, B8-0224/2019) (гласуване)
  8.12.Решение за създаване на Европейски механизъм за подкрепа на мира (A8-0157/2019 - Hilde Vautmans) (гласуване)
 9.Обяснение на вот
  9.1.Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионен фонд (A8-0094/2019 - Andrea Cozzolino)
  9.2.Намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда (A8-0317/2018 - Frédérique Ries)
  9.3.След Арабската пролет: перспективите за региона на Близкия изток и Северна Африка (A8-0077/2019 - Brando Benifei)
  9.4.Определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Косово) (A8-0261/2016 - Tanja Fajon)
  9.5.Качество на водите, предназначени за консумация от човека (A8-0288/2018 - Michel Dantin)
  9.6.Създаване на програма „Творческа Европа“ (2021—2027 г.) (A8-0156/2019 - Silvia Costa)
  9.7.„Еразъм“: програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта (A8-0111/2019 - Milan Zver)
  9.8.Извънредна ситуация във Венесуела (RC-B8-0225/2019, B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019, B8-0229/2019)
  9.9.Последни развития във връзка със скандала „Дизелгейт“ (B8-0222/2019, RC-B8-0223/2019, B8-0223/2019, B8-0224/2019)
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 11.Възобновяване на заседанието
 12.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 13.Запитвания, последвани от разисквания (разискване)
 14.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността): вж. протокола
 15.Решения относно някои документи: вж. протокола
 16.Внасяне на документи: вж. протокола
 17.Петиции: вж. протокола
 18.Одобряване на протокола от настоящата сесия и предаване на приетите текстове: вж. протокола
 19.График на следващите заседания: вж. протокола
 20.Закриване на заседанието
 21.Прекъсване на сесията
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (536 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (2693 kb)
Последно осъвременяване: 8 юли 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност