Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Βενεζουέλα (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Πρόσφατες εξελίξεις στο σκάνδαλο «Dieselgate» (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (2021 έως 2027) (συζήτηση)
 5.'Erasmus': το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό (συζήτηση)
 6.Θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων (συζήτηση)
 7.Επανάληψη της συνεδρίασης
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  8.1.Κατάλογος τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών και τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (Κοσσυφοπέδιο) (A8-0261/2016 - Tanja Fajon) (ψηφοφορία)
  8.2.Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (A8-0288/2018 - Michel Dantin) (ψηφοφορία)
  8.3.Αύξηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών αναδιάρθρωσης, αφερεγγυότητας και απαλλαγής (A8-0269/2018 - Angelika Niebler) (ψηφοφορία)
  8.4.Άσκηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων που ισχύουν για ορισμένες επιγραμμικές μεταδόσεις ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και αναμεταδόσεις τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων (A8-0378/2017 - Pavel Svoboda) (ψηφοφορία)
  8.5.Θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (2021 έως 2027) (A8-0156/2019 - Silvia Costa) (ψηφοφορία)
  8.6.'Erasmus': το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό (A8-0111/2019 - Milan Zver) (ψηφοφορία)
  8.7.Θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων (A8-0175/2019 - Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen) (ψηφοφορία)
  8.8.Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και των δαπανών για το οικονομικό έτος 2020 - Τμήμα Ι - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (A8-0182/2019 - Vladimír Maňka) (ψηφοφορία)
  8.9.Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Βενεζουέλα (RC-B8-0225/2019, B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019, B8-0229/2019) (ψηφοφορία)
  8.10.Η κατάσταση όσον αφορά το κράτος δικαίου και την καταπολέμηση της διαφθοράς στην ΕΕ, ιδίως στη Μάλτα και στη Σλοβακία (B8-0230/2019) (ψηφοφορία)
  8.11.Πρόσφατες εξελίξεις στο σκάνδαλο «Dieselgate» (B8-0222/2019, RC-B8-0223/2019, B8-0223/2019, B8-0224/2019) (ψηφοφορία)
  8.12.Απόφαση για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για την Ειρήνη (A8-0157/2019 - Hilde Vautmans) (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
  9.1.Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείο Συνοχής (A8-0094/2019 - Andrea Cozzolino)
  9.2.Μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον (A8-0317/2018 - Frédérique Ries)
  9.3.Κατάσταση μετά την αραβική άνοιξη: μελλοντικές ενέργειες για την περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής (ΜΑΒΑ) (A8-0077/2019 - Brando Benifei)
  9.4.Κατάλογος τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών και τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (Κοσσυφοπέδιο) (A8-0261/2016 - Tanja Fajon)
  9.5.Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (A8-0288/2018 - Michel Dantin)
  9.6.Θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (2021 έως 2027) (A8-0156/2019 - Silvia Costa)
  9.7.'Erasmus': το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό (A8-0111/2019 - Milan Zver)
  9.8.Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Βενεζουέλα (RC-B8-0225/2019, B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019, B8-0229/2019)
  9.9.Πρόσφατες εξελίξεις στο σκάνδαλο «Dieselgate» (B8-0222/2019, RC-B8-0223/2019, B8-0223/2019, B8-0224/2019)
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Επανάληψη της συνεδρίασης
 12.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (συζήτηση)
 14.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17.Αναφορές: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της τρέχουσας συνεδρίασης και διαβίβαση των Κειμένων που Εγκρίθηκαν: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 20.Λήξη της συνεδρίασης
 21.Διακοπή της συνόδου
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (536 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (2693 kb)
Τελευταία ενημέρωση: 8 Ιουλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου