Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Πέμπτη 4 Απριλίου 2019 - ΒρυξέλλεςΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (συζήτηση)
 3.Ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές (συζήτηση) (συζήτηση)
 4.Επανάληψη της συνεδρίασης
 5.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού) (επακόλουθες ενέργειες): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  6.1.Αίτηση για την άρση της ασυλίας του Γεωργίου Επιτήδειου (A8-0185/2019 - Angel Dzhambazki) (ψηφοφορία)
  6.2.Αίτηση για την άρση της ασυλίας του Λάμπρου Φουντούλη (A8-0183/2019 - Angel Dzhambazki) (ψηφοφορία)
  6.3.Αίτηση για την άρση της ασυλίας του Ελευθέριου Συναδινού (A8-0184/2019 - Angel Dzhambazki) (ψηφοφορία)
  6.4.Κατάλογος των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών και των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή, όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ (A8-0047/2019 - Sergei Stanishev) (ψηφοφορία)
  6.5.Κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών (A8-0177/2019 - Miroslavs Mitrofanovs) (ψηφοφορία)
  6.6.Διαχείριση αποβλήτων (B8-0231/2019) (ψηφοφορία)
  6.7.Απαιτήσεις επιβολής και θέσπιση ειδικών κανόνων για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) (ψηφοφορία)
  6.8.Ημερήσιος και εβδομαδιαίος χρόνος οδήγησης, κατώτατα όρια για τα διαλείμματα, περίοδοι ανάπαυσης και εντοπισμός μέσω ταχογράφων (A8-0205/2018 - Wim van de Camp) (ψηφοφορία)
  6.9.Προσαρμογή στις εξελίξεις στον κλάδο οδικών μεταφορών (A8-0204/2018 - Ismail Ertug) (ψηφοφορία)
  6.10.Κοινοί κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου (A8-0143/2018 - Jerzy Buzek) (ψηφοφορία)
  6.11.Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (A8-0176/2019 - Gabriel Mato) (ψηφοφορία)
  6.12.Πολυετές σχέδιο για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης βενθοπελαγικών αποθεμάτων στη δυτική Μεσόγειο Θάλασσα (A8-0005/2019 - Clara Eugenia Aguilera García) (ψηφοφορία)
  6.13.Ενίσχυση της ασφάλειας των δελτίων ταυτότητας και των εγγράφων διαμονής που εκδίδονται για τους πολίτες της Ένωσης (A8-0436/2018 - Gérard Deprez) (ψηφοφορία)
  6.14.Διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών (A8-0008/2019 - Daniela Aiuto) (ψηφοφορία)
  6.15.Θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (A8-0278/2018 - Sophia in 't Veld) (ψηφοφορία)
  6.16.Ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές (A8-0270/2018 - David Casa) (ψηφοφορία)
  6.17.Προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης στην περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη (A8-0469/2018 - Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)
  6.18.Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+) (A8-0461/2018 - Verónica Lope Fontagné) (ψηφοφορία)
  6.19.Εισαγωγή της πληροφορικής στη διακίνηση και στους ελέγχους των αγαθών που υπόκεινται σε φόρους κατανάλωσης (A8-0010/2019 - Kay Swinburne) (ψηφοφορία)
  6.20.Περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα (A8-0438/2018 - Neoklis Sylikiotis) (ψηφοφορία)
  6.21.Πολυετές σχέδιο αποκατάστασης για τον ξιφία της Μεσογείου (A8-0389/2018 - Marco Affronte) (ψηφοφορία)
  6.22.Ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών (A8-0007/2019 - Dominique Riquet) (ψηφοφορία)
  6.23.Προσαρμογή της ετήσιας προχρηματοδότησης για τα έτη 2021 έως 2023 (A8-0181/2019 - Mirosław Piotrowski) (ψηφοφορία)
  6.24.Προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα (A8-0356/2018 - Tanja Fajon) (ψηφοφορία)
  6.25.Πρόταση ψηφίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 108 παράγραφος 6 του Κανονισμού, με το οποίο ζητείται η γνώμη του Δικαστηρίου σχετικά με την προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (ψηφοφορία)
  6.26.Φορολογική μεταχείριση συνταξιοδοτικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου του πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (A8-0481/2018 - Sophia in 't Veld) (ψηφοφορία)
 7.Αιτιολογήσεις ψήφου
  7.1.Απαιτήσεις επιβολής και θέσπιση ειδικών κανόνων για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen)
  7.2.Ημερήσιος και εβδομαδιαίος χρόνος οδήγησης, κατώτατα όρια για τα διαλείμματα, περίοδοι ανάπαυσης και εντοπισμός μέσω ταχογράφων (A8-0205/2018 - Wim van de Camp)
  7.3.Προσαρμογή στις εξελίξεις στον κλάδο οδικών μεταφορών (A8-0204/2018 - Ismail Ertug)
  7.4.Κοινοί κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου (A8-0143/2018 - Jerzy Buzek)
  7.5.Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (A8-0176/2019 - Gabriel Mato)
  7.6.Ενίσχυση της ασφάλειας των δελτίων ταυτότητας και των εγγράφων διαμονής που εκδίδονται για τους πολίτες της Ένωσης (A8-0436/2018 - Gérard Deprez)
  7.7.Διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών (A8-0008/2019 - Daniela Aiuto)
  7.8.Θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (A8-0278/2018 - Sophia in 't Veld)
 8.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της τρέχουσας περιόδου συνόδου και διαβίβαση των Κειμένων που Εγκρίθηκαν: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Λήξη της συνεδρίασης
 14.Διακοπή της συνόδου
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (529 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (2789 kb)
Τελευταία ενημέρωση: 22 Ιουλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου