Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Czwartek, 4 kwietnia 2019 r. - BrukselaWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Ogólnoeuropejski indywidualny produkt emerytalny (OIPE) (debata)
 3.Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (debata) (debata)
 4.Wznowienie posiedzenia
 5.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu) (podjęte działania): patrz protokół
 6.Głosowanie
  6.1.Wniosek o uchylenie immunitetu Georgiosa Epitideiosa (A8-0185/2019 - Angel Dzhambazki) (głosowanie)
  6.2.Wniosek o uchylenie immunitetu Lamprosa Fountoulisa (A8-0183/2019 - Angel Dzhambazki) (głosowanie)
  6.3.Wniosek o uchylenie immunitetu Eleftheriosa Synadinosa (A8-0184/2019 - Angel Dzhambazki) (głosowanie)
  6.4.Państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu, w odniesieniu do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej (A8-0047/2019 - Sergei Stanishev) (głosowanie)
  6.5.Wytyczne dotyczące polityk zatrudnienia państw członkowskich (A8-0177/2019 - Miroslavs Mitrofanovs) (głosowanie)
  6.6.Gospodarowanie odpadami (B8-0231/2019) (głosowanie)
  6.7.Wymogi w zakresie egzekwowania prawa oraz szczegółowe zasady dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) (głosowanie)
  6.8.Maksymalny dzienny i tygodniowy czas prowadzenia pojazdu, minimalne przerwy oraz dzienny i tygodniowy czas odpoczynku oraz określanie położenia za pomocą tachografów (A8-0205/2018 - Wim van de Camp) (głosowanie)
  6.9.Dostosowanie do zmian w sektorze transportu drogowego (A8-0204/2018 - Ismail Ertug) (głosowanie)
  6.10.Wspólne zasady rynku wewnętrznego gazu ziemnego (A8-0143/2018 - Jerzy Buzek) (głosowanie)
  6.11.Europejski Fundusz Morski i Rybacki (A8-0176/2019 - Gabriel Mato) (głosowanie)
  6.12.Ustanowienie planu wieloletniego dotyczącego połowów eksploatujących stada denne w zachodniej części Morza Śródziemnego (A8-0005/2019 - Clara Eugenia Aguilera García) (głosowanie)
  6.13.Wzmocnienie zabezpieczeń dowodów tożsamości oraz dokumentów pobytowych wydawanych obywatelom Unii (A8-0436/2018 - Gérard Deprez) (głosowanie)
  6.14.Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury drogowej (A8-0008/2019 - Daniela Aiuto) (głosowanie)
  6.15.Ogólnoeuropejski indywidualny produkt emerytalny (OIPE) (A8-0278/2018 - Sophia in 't Veld) (głosowanie)
  6.16.Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (A8-0270/2018 - David Casa) (głosowanie)
  6.17.Ochrona budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich (A8-0469/2018 - Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa) (głosowanie)
  6.18.Europejski Fundusz Społeczny Plus (A8-0461/2018 - Verónica Lope Fontagné) (głosowanie)
  6.19.Komputeryzacja przepływu wyrobów akcyzowych i nadzór nad nimi (A8-0010/2019 - Kay Swinburne) (głosowanie)
  6.20.Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego (przekształcenie) (A8-0438/2018 - Neoklis Sylikiotis) (głosowanie)
  6.21.Wieloletni plan odbudowy populacji włócznika śródziemnomorskiego (A8-0389/2018 - Marco Affronte) (głosowanie)
  6.22.Minimalny poziom wyszkolenia marynarzy (A8-0007/2019 - Dominique Riquet) (głosowanie)
  6.23.Dostosowanie rocznych płatności zaliczkowych w latach 2021–2023 (A8-0181/2019 - Mirosław Piotrowski) (głosowanie)
  6.24.Tymczasowe przywrócenie kontroli granicznej na granicach wewnętrznych (A8-0356/2018 - Tanja Fajon) (głosowanie)
  6.25.Projekt rezolucji złożony zgodnie z art. 108 ust. 6 Regulaminu z wnioskiem o zasięgnięcie opinii Trybunału Sprawiedliwości w kwestii przystąpienia UE do Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (głosowanie)
  6.26.Traktowanie pod względem podatkowym indywidualnych produktów emerytalnych, w tym ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (A8-0481/2018 - Sophia in 't Veld) (głosowanie)
 7.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  7.1.Wymogi w zakresie egzekwowania prawa oraz szczegółowe zasady dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen)
  7.2.Maksymalny dzienny i tygodniowy czas prowadzenia pojazdu, minimalne przerwy oraz dzienny i tygodniowy czas odpoczynku oraz określanie położenia za pomocą tachografów (A8-0205/2018 - Wim van de Camp)
  7.3.Dostosowanie do zmian w sektorze transportu drogowego (A8-0204/2018 - Ismail Ertug)
  7.4.Wspólne zasady rynku wewnętrznego gazu ziemnego (A8-0143/2018 - Jerzy Buzek)
  7.5.Europejski Fundusz Morski i Rybacki (A8-0176/2019 - Gabriel Mato)
  7.6.Wzmocnienie zabezpieczeń dowodów tożsamości oraz dokumentów pobytowych wydawanych obywatelom Unii (A8-0436/2018 - Gérard Deprez)
  7.7.Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury drogowej (A8-0008/2019 - Daniela Aiuto)
  7.8.Ogólnoeuropejski indywidualny produkt emerytalny (OIPE) (A8-0278/2018 - Sophia in 't Veld)
 8.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 9.Decyzje dotyczące niektórych dokumentów: patrz protokół
 10.Składanie dokumentów: patrz protokół
 11.Zatwierdzenie protokołów posiedzeń bieżącej sesji i przekazanie przyjętych tekstów: patrz protokół
 12.Kalendarz następnych posiedzeń: patrz protokół
 13.Zamknięcie posiedzenia
 14.Przerwa w obradach
Debaty
Wersja poprawiona (529 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (2789 kb)
Ostatnia aktualizacja: 22 lipca 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności