Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Štvrtok, 4. apríla 2019 - BruselRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt (rozprava)
 3.Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom rodičov a opatrovateľov (rozprava) (rozprava)
 4.Pokračovanie prerušeného rokovania
 5.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku (ďalší postup): pozri zápisnicu
 6.Hlasovanie
  6.1.Žiadosť o zbavenie Georgiosa Epitideiosa imunity (A8-0185/2019 - Angel Dzhambazki) (hlasovanie)
  6.2.Žiadosť o zbavenie Lamprosa Fountoulisa imunity (A8-0183/2019 - Angel Dzhambazki) (hlasovanie)
  6.3.Žiadosť o zbavenie Eleftheriosa Synadinosa imunity (A8-0184/2019 - Angel Dzhambazki) (hlasovanie)
  6.4.Zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti, pokiaľ ide o vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ (A8-0047/2019 - Sergei Stanishev) (hlasovanie)
  6.5.Usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov (A8-0177/2019 - Miroslavs Mitrofanovs) (hlasovanie)
  6.6.Nakladanie s odpadmi (B8-0231/2019) (hlasovanie)
  6.7.Požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov a konkrétne pravidlá v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) (hlasovanie)
  6.8.Maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy odpočinku a určovanie polohy prostredníctvom tachografov (A8-0205/2018 - Wim van de Camp) (hlasovanie)
  6.9.Prispôsobenie vývoju v odvetví cestnej dopravy (A8-0204/2018 - Ismail Ertug) (hlasovanie)
  6.10.Spoločné pravidlá pre vnútorný trh so zemným plynom (A8-0143/2018 - Jerzy Buzek) (hlasovanie)
  6.11.Európsky námorný a rybársky fond (A8-0176/2019 - Gabriel Mato) (hlasovanie)
  6.12.Viacročný plán pre rybolov populácií žijúcich pri morskom dne v západnej časti Stredozemného mora (A8-0005/2019 - Clara Eugenia Aguilera García) (hlasovanie)
  6.13.Posilnenie zabezpečenia preukazov totožnosti a dokladov o pobyte vydávaných občanom Únie (A8-0436/2018 - Gérard Deprez) (hlasovanie)
  6.14.Riadenie bezpečnosti cestnej infraštruktúry (A8-0008/2019 - Daniela Aiuto) (hlasovanie)
  6.15.Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt (A8-0278/2018 - Sophia in 't Veld) (hlasovanie)
  6.16.Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom rodičov a opatrovateľov (A8-0270/2018 - David Casa) (hlasovanie)
  6.17.Ochrana rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch (A8-0469/2018 - Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa) (hlasovanie)
  6.18.Európsky sociálny fond plus (ESF+) (A8-0461/2018 - Verónica Lope Fontagné) (hlasovanie)
  6.19.Informatizácia prepravy a kontroly tovaru podliehajúceho spotrebnej dani (A8-0010/2019 - Kay Swinburne) (hlasovanie)
  6.20.Opakované použitie informácií verejného sektora (A8-0438/2018 - Neoklis Sylikiotis) (hlasovanie)
  6.21.Viacročný plán obnovy stredomorskej populácie mečiara veľkého (A8-0389/2018 - Marco Affronte) (hlasovanie)
  6.22.Minimálna úroveň prípravy námorníkov (A8-0007/2019 - Dominique Riquet) (hlasovanie)
  6.23.Úprava ročných zálohových platieb na roky 2021 až 2023 (A8-0181/2019 - Mirosław Piotrowski) (hlasovanie)
  6.24.Dočasné obnovenie kontroly na vnútorných hraniciach (A8-0356/2018 - Tanja Fajon) (hlasovanie)
  6.25.Žiadosť Súdnemu dvoru o stanovisko v súvislosti s pristúpením EÚ k Dohovoru o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (hlasovanie)
  6.26.Daňové zaobchádzanie s dôchodkovými produktmi vrátane celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu (A8-0481/2018 - Sophia in 't Veld) (hlasovanie)
 7.Vysvetlenia hlasovania
  7.1.Požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov a konkrétne pravidlá v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen)
  7.2.Maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy odpočinku a určovanie polohy prostredníctvom tachografov (A8-0205/2018 - Wim van de Camp)
  7.3.Prispôsobenie vývoju v odvetví cestnej dopravy (A8-0204/2018 - Ismail Ertug)
  7.4.Spoločné pravidlá pre vnútorný trh so zemným plynom (A8-0143/2018 - Jerzy Buzek)
  7.5.Európsky námorný a rybársky fond (A8-0176/2019 - Gabriel Mato)
  7.6.Posilnenie zabezpečenia preukazov totožnosti a dokladov o pobyte vydávaných občanom Únie (A8-0436/2018 - Gérard Deprez)
  7.7.Riadenie bezpečnosti cestnej infraštruktúry (A8-0008/2019 - Daniela Aiuto)
  7.8.Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt (A8-0278/2018 - Sophia in 't Veld)
 8.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 9.Rozhodnutia týkajúce sa určitých dokumentov: pozri zápisnicu
 10.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 11.Schválenie zápisníc z dnešného rokovania a zaslanie prijatých textov: pozri zápisnicu
 12.Termíny nasledujúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 13.Skončenie rokovania
 14.Prerušenie zasadania
Rozpravy
Revidované vydanie (529 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (2789 kb)
Posledná úprava: 22. júla 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia