Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 4 april 2019 - BrysselReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.En europeisk privat pensionsprodukt (PEPP) (debatt)
 3.Balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare (debatt) (debatt)
 4.Återupptagande av sammanträdet
 5.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen) (vidtagna åtgärder): se protokollet
 6.Omröstning
  6.1.Begäran om upphävande av Georgios Epitideios immunitet (A8-0185/2019 - Angel Dzhambazki) (omröstning)
  6.2.Begäran om upphävande av Lampros Fountoulis immunitet (A8-0183/2019 - Angel Dzhambazki) (omröstning)
  6.3.Begäran om upphävande av Eleftherios Synadinos immunitet (A8-0184/2019 - Angel Dzhambazki) (omröstning)
  6.4.Förteckning över tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är undantagna från detta krav, vad gäller Förenade kungarikets utträde ur EU (A8-0047/2019 - Sergei Stanishev) (omröstning)
  6.5.Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik (A8-0177/2019 - Miroslavs Mitrofanovs) (omröstning)
  6.6.Avfallshantering (B8-0231/2019) (omröstning)
  6.7.Tillsynskrav och särskilda bestämmelser för utstationering av förare inom vägtransportsektorn (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) (omröstning)
  6.8.Daglig körtid och körtid per vecka, minimigränser för raster och minsta vila samt positionsbestämning med hjälp av färdskrivare (A8-0205/2018 - Wim van de Camp) (omröstning)
  6.9.Anpassning till utvecklingen inom vägtransportsektorn (A8-0204/2018 - Ismail Ertug) (omröstning)
  6.10.Gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas (A8-0143/2018 - Jerzy Buzek) (omröstning)
  6.11.Europeiska havs- och fiskerifonden (A8-0176/2019 - Gabriel Mato) (omröstning)
  6.12.Upprättande av en flerårig plan för de fisken som utnyttjar demersala bestånd i västra Medelhavet (A8-0005/2019 - Clara Eugenia Aguilera García) (omröstning)
  6.13.Säkrare identitetskort och uppehållshandlingar som utfärdas till unionsmedborgare (A8-0436/2018 - Gérard Deprez) (omröstning)
  6.14.Förvaltning av vägars säkerhet (A8-0008/2019 - Daniela Aiuto) (omröstning)
  6.15.En europeisk privat pensionsprodukt (PEPP) (A8-0278/2018 - Sophia in 't Veld) (omröstning)
  6.16.Balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare (A8-0270/2018 - David Casa) (omröstning)
  6.17.Skydd av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna (A8-0469/2018 - Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa) (omröstning)
  6.18.Europeiska socialfonden+ (ESF+) (A8-0461/2018 - Verónica Lope Fontagné) (omröstning)
  6.19.Datorisering av uppgifter om förflyttningar och kontroller av punktskattepliktiga varor (A8-0010/2019 - Kay Swinburne) (omröstning)
  6.20.Vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (A8-0438/2018 - Neoklis Sylikiotis) (omröstning)
  6.21.Flerårig återhämtningsplan för svärdfisk i Medelhavet (A8-0389/2018 - Marco Affronte) (omröstning)
  6.22.Minimikrav på utbildning för sjöfolk (A8-0007/2019 - Dominique Riquet) (omröstning)
  6.23.Justering av den årliga förfinansieringen för åren 2021–2023 (A8-0181/2019 - Mirosław Piotrowski) (omröstning)
  6.24.Tillfälligt återinförande av gränskontroll vid de inre gränserna (A8-0356/2018 - Tanja Fajon) (omröstning)
  6.25.Förslag till resolution i enlighet med artikel 108.6 med begäran om ett yttrande från domstolen avseende EU:s anslutning till konventionen om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet (omröstning)
  6.26.Skattebehandlingen av pensionsprodukter, inklusive den europeiska privata pensionsprodukten (A8-0481/2018 - Sophia in 't Veld) (omröstning)
 7.Röstförklaringar
  7.1.Tillsynskrav och särskilda bestämmelser för utstationering av förare inom vägtransportsektorn (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen)
  7.2.Daglig körtid och körtid per vecka, minimigränser för raster och minsta vila samt positionsbestämning med hjälp av färdskrivare (A8-0205/2018 - Wim van de Camp)
  7.3.Anpassning till utvecklingen inom vägtransportsektorn (A8-0204/2018 - Ismail Ertug)
  7.4.Gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas (A8-0143/2018 - Jerzy Buzek)
  7.5.Europeiska havs- och fiskerifonden (A8-0176/2019 - Gabriel Mato)
  7.6.Säkrare identitetskort och uppehållshandlingar som utfärdas till unionsmedborgare (A8-0436/2018 - Gérard Deprez)
  7.7.Förvaltning av vägars säkerhet (A8-0008/2019 - Daniela Aiuto)
  7.8.En europeisk privat pensionsprodukt (PEPP) (A8-0278/2018 - Sophia in 't Veld)
 8.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 9.Beslut om vissa dokument: se protokollet
 10.Inkomna dokument: se protokollet
 11.Justering av protokoll från denna sammanträdesperiod och översändande av antagna texter: se protokollet
 12.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 13.Avslutande av sammanträdet
 14.Avbrytande av sessionen
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (529 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (2789 kb)
Senaste uppdatering: 22 juli 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy