Zoznam 
Doslovný zápis z rozpráv
PDF 2789k
Štvrtok, 4. apríla 2019 - Brusel Revidované vydanie
1. Otvorenie rokovania
 2. Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt (rozprava)
 3. Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom rodičov a opatrovateľov (rozprava) (rozprava)
 4. Pokračovanie prerušeného rokovania
 5. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku (ďalší postup): pozri zápisnicu
 6. Hlasovanie
  6.1. Žiadosť o zbavenie Georgiosa Epitideiosa imunity (A8-0185/2019 - Angel Dzhambazki) (hlasovanie)
  6.2. Žiadosť o zbavenie Lamprosa Fountoulisa imunity (A8-0183/2019 - Angel Dzhambazki) (hlasovanie)
  6.3. Žiadosť o zbavenie Eleftheriosa Synadinosa imunity (A8-0184/2019 - Angel Dzhambazki) (hlasovanie)
  6.4. Zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti, pokiaľ ide o vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ (A8-0047/2019 - Sergei Stanishev) (hlasovanie)
  6.5. Usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov (A8-0177/2019 - Miroslavs Mitrofanovs) (hlasovanie)
  6.6. Nakladanie s odpadmi (B8-0231/2019) (hlasovanie)
  6.7. Požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov a konkrétne pravidlá v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) (hlasovanie)
  6.8. Maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy odpočinku a určovanie polohy prostredníctvom tachografov (A8-0205/2018 - Wim van de Camp) (hlasovanie)
  6.9. Prispôsobenie vývoju v odvetví cestnej dopravy (A8-0204/2018 - Ismail Ertug) (hlasovanie)
  6.10. Spoločné pravidlá pre vnútorný trh so zemným plynom (A8-0143/2018 - Jerzy Buzek) (hlasovanie)
  6.11. Európsky námorný a rybársky fond (A8-0176/2019 - Gabriel Mato) (hlasovanie)
  6.12. Viacročný plán pre rybolov populácií žijúcich pri morskom dne v západnej časti Stredozemného mora (A8-0005/2019 - Clara Eugenia Aguilera García) (hlasovanie)
  6.13. Posilnenie zabezpečenia preukazov totožnosti a dokladov o pobyte vydávaných občanom Únie (A8-0436/2018 - Gérard Deprez) (hlasovanie)
  6.14. Riadenie bezpečnosti cestnej infraštruktúry (A8-0008/2019 - Daniela Aiuto) (hlasovanie)
  6.15. Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt (A8-0278/2018 - Sophia in 't Veld) (hlasovanie)
  6.16. Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom rodičov a opatrovateľov (A8-0270/2018 - David Casa) (hlasovanie)
  6.17. Ochrana rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch (A8-0469/2018 - Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa) (hlasovanie)
  6.18. Európsky sociálny fond plus (ESF+) (A8-0461/2018 - Verónica Lope Fontagné) (hlasovanie)
  6.19. Informatizácia prepravy a kontroly tovaru podliehajúceho spotrebnej dani (A8-0010/2019 - Kay Swinburne) (hlasovanie)
  6.20. Opakované použitie informácií verejného sektora (A8-0438/2018 - Neoklis Sylikiotis) (hlasovanie)
  6.21. Viacročný plán obnovy stredomorskej populácie mečiara veľkého (A8-0389/2018 - Marco Affronte) (hlasovanie)
  6.22. Minimálna úroveň prípravy námorníkov (A8-0007/2019 - Dominique Riquet) (hlasovanie)
  6.23. Úprava ročných zálohových platieb na roky 2021 až 2023 (A8-0181/2019 - Mirosław Piotrowski) (hlasovanie)
  6.24. Dočasné obnovenie kontroly na vnútorných hraniciach (A8-0356/2018 - Tanja Fajon) (hlasovanie)
  6.25. Žiadosť Súdnemu dvoru o stanovisko v súvislosti s pristúpením EÚ k Dohovoru o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (hlasovanie)
  6.26. Daňové zaobchádzanie s dôchodkovými produktmi vrátane celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu (A8-0481/2018 - Sophia in 't Veld) (hlasovanie)
 7. Vysvetlenia hlasovania
  7.1. Požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov a konkrétne pravidlá v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen)
  7.2. Maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy odpočinku a určovanie polohy prostredníctvom tachografov (A8-0205/2018 - Wim van de Camp)
  7.3. Prispôsobenie vývoju v odvetví cestnej dopravy (A8-0204/2018 - Ismail Ertug)
  7.4. Spoločné pravidlá pre vnútorný trh so zemným plynom (A8-0143/2018 - Jerzy Buzek)
  7.5. Európsky námorný a rybársky fond (A8-0176/2019 - Gabriel Mato)
  7.6. Posilnenie zabezpečenia preukazov totožnosti a dokladov o pobyte vydávaných občanom Únie (A8-0436/2018 - Gérard Deprez)
  7.7. Riadenie bezpečnosti cestnej infraštruktúry (A8-0008/2019 - Daniela Aiuto)
  7.8. Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt (A8-0278/2018 - Sophia in 't Veld)
 8. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 9. Rozhodnutia týkajúce sa určitých dokumentov: pozri zápisnicu
 10. Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 11. Schválenie zápisníc z dnešného rokovania a zaslanie prijatých textov: pozri zápisnicu
 12. Termíny nasledujúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 13. Skončenie rokovania
 14. Prerušenie zasadania


  

VORSITZ: EVELYNE GEBHARDT
Vizepräsidentin

 
1. Otvorenie rokovania
Videozáznamy z vystúpení
 

(Die Sitzung wird um 8.30 Uhr eröffnet.)

 

2. Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
MPphoto
 

  Die Präsidentin. – Der erste Punkt der Tagesordnung ist die Aussprache über den Bericht von Sophia in 't Veld im Namen des Ausschusses für Wirtschaft und Währung über den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über ein europaweites privates Altersvorsorgeprodukt (PEPP) (COM(2017)0343 – C8-0219/2017 – 2017/0143(COD)) (A8-0278/2018).

 
  
MPphoto
 

  Sophia in 't Veld, Rapporteur. – Madam President, I am very pleased that today we will be able to vote finally on the PEPP as it is called, the pan-European personal pension product, because I think that we have delivered what we promised, a truly pan-European product that would be simple and safe and good for consumers and I think that that is what we have on the table.

First of all, to start with the pan-European nature. It is a regulation that lays down pan-European quality criteria, pan-European rights for consumers but also true pan-European oversight and the possibility for EIOPA to intervene, and I think that is something that was very important. Initially we wanted authorisation by EIOPA but I think that now, with the smart use of the existing powers of EIOPA, we have achieved the same goal.

We have also laid down extensive rights for consumers, protection for consumers, the right to information, compulsory advice, the right to switching, the right to, let’s say, portability rights; we have achieved a fee cap of 1%, which is no small achievement because there was massive resistance against it, and if you see the fees that are actually being charged today, a 1% fee cap is really very good. We have achieved a basic PEPP which is basically a kind of off—the—shelf product for anyone who is not financially literate and who is not rich, that we have set up with all the necessary safeguards. Nevertheless, we have all seen in recent days that there are still a lot of people who are concerned, and I would like to eliminate a couple of misunderstandings.

First of all, PEPP is clearly a third pillar product. It is complementary, individual and voluntary. It in no way replaces the first or second pillar products, and I think it is important to realise that. I’ve received a lot of emails, as have most of the colleagues I suppose, in particular from Spain, accusing us of being a threat to the public pension systems. But that is really complete nonsense and I would like to state here that the only real threat to public pension systems are the national authorities, which are completely unable and unwilling to reform their systems, and if today PEPP is going to fill a gap in Member States where the pension provisions are inadequate, that is purely to blame on those national governments and not on PEPP. It will actually offer the opportunity to people who today do not have a proper pension provision to actually have something for the future.

I would like to say that for me, creating a PEPP which is good for consumers was the prime concern, and I know that one of the objectives of the Commission was also to complete the capital markets union and if we have contributed to that with PEPP then I’m very happy, but for me creating something which is good for European citizens was actually the prime objective. I think that what we are going to vote on today will achieve that objective and further contribute to a social Europe that actually cares for people, and I hope that it’s going to command a very solid majority.

 
  
MPphoto
 

  Jyrki Katainen, Vice-President of the Commission. – Madam President, I really want to thank you for organising this very important debate on the pan-European personal pension product (PEPP). The PEPP regulation is a major milestone on the road to addressing pension gaps and democratic challenges and a major achievement in completing the capital markets union (CMU). It will benefit consumers and providers with a strong framework for personal pensions through a new product with strong consumer protection and enhanced cross-border competition.

As the rapporteur said, it will not, by any means, replace public pension schemes. On the contrary, it offers new opportunities and alternatives to those who voluntarily want to use this scheme.

Let me express my gratitude to the rapporteur, Ms Sophia in ’t Veld, who has invested a great deal of time and passion to make PEPP a reality. I also want to thank Mr Roberto Gualtieri, Chair of the Committee on Economic and Monetary Policy (ECON) and the shadow rapporteurs, Mr Brian Hayes, Mr Renato Soru, Mr Bas Eickhout, Mr Ashley Fox, Mr Gerolf Annemans and Mr Dennis de Jong, for your constructive engagement, persistence and faith in this truly pan-European challenge.

Finally, my thanks go to the rapporteurs of the Committee on the Internal Market and Consumer Protection (IMCO) and the Committee on Employment and Social Affairs (EMPL), who have made extremely valuable contributions.

According to our data, across the EU, people retiring between now and 2057 will need to save an additional two trillion euro each year to achieve a sustainable income in retirement. At the same time, European markets for personal pension products are fragmented and uneven – in some parts of the Union, even non-existent. Only 67 million out of the total population of 243 million European citizens between 25 and 59 years old have currently invested in personal pension products.

The PEPP will give all citizens the opportunity to save for their retirement on a purely voluntary basis. It will open up a genuine pan-European market for personal pension products, complementing public and occupational pension systems. Supplementary pensions can only become effective if they are accessible for all income brackets. The design of the PEPP will ensure that products offered are competitive and cost—effective, with strong protection for all savers. Personal pension providers will be able to sell the PEPP across the EU with one single registration, allowing savers to benefit from enhanced cross-border competition and economies of scale.

The Commission hopes very much that Member States will follow this recommendation and grant PEPPs the same tax advantages as they grant similar national personal pension products, even if the PEPP doesn’t match in all the details the criteria set for the national product.

I regret that the portability of the PEPP and the role of the European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) were considerably weakened in sometimes difficult negotiations. Having said that, I believe that this is an important first step towards building a true pan-European market for personal pension products. The PEPP is also one of the key measures of the Commission’s Action Plan to strengthen the capital markets union. It will channel savings towards long—term investments and benefit investment growth and jobs throughout the EU.

Finally, I am well aware that important work remains to be done to define some key features of the PEPP, through delegated acts. The Commission will closely follow EIOPA’s work on these matters and make sure that the resulting delegated acts are fully consistent with the political orientation taken by the co-legislators.

 
  
MPphoto
 

  Heinz K. Becker, Verfasser der Stellungnahme des mitberatenden Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten. – Frau Präsidentin, Herr Kommissar! Ich habe als einer von mehreren in diesem Parlament für PEPP gekämpft, und ich danke der Kommission für die Initiative zu diesem Produkt. Es gibt eine gute Nachricht für Europas jüngere Generationen, denn mit PEPP gibt es eine Zusatzpension für mehr Lebensqualität im besten Alter. In anderen Regionen Europas gibt es nicht so gut ausgebaute Sozialsysteme wie zum Beispiel in meinem Heimatland. Ich glaube, dass PEPP dort eine sehr gute Chance hat, genau diese Funktion zu erfüllen. Zugleich hat es in entwickelten Sozialsystemen einen Zusatzwert, um den Lebensstandard abzusichern.

Die private Rentenzusatzversicherung PEPP, das paneuropäische Pensionsprodukt, wird es in verschiedenen Varianten geben. Ich begrüße außerordentlich, dass es gelungen ist, in einer EU-weit standardisierten Basisversion sogar eine Art europäischer Kapitalgarantie anzubieten, die eine hohe Sicherheit für viele Menschen bietet, wo es eben keine hochentwickelten Rentensysteme gibt. PEPP ist eine transparente, attraktive Ergänzung zur ersten und zweiten Säule. Ich unterstreiche, was Frau in 't Veld – meine Kollegin als Berichterstatterin –, sagte: dass es keinerlei Konkurrenz zur ersten und zweiten Säule ist, sondern ein Zusatzprodukt, und als solches leistet es sehr wertvolle Beiträge zur Alterssicherung.

Ich unterstütze namens des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten die Einführung von PEPP. Wir haben darüber hinaus den Kunden eine standardisierte Dokumentation anzubieten, die zum Beispiel auch Auskunft über die Zertifizierung gibt. Hier wird die Rolle von EIOPA auch von uns mit außerordentlicher Sympathie begleitet. Ich denke, dass wir hier den jüngeren Generationen ein exzellentes Produkt zur Alterssicherung anbieten können.

 
  
MPphoto
 

  Birgit Collin-Langen, Verfasserin der Stellungnahme des mitberatenden Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz. – Frau Präsidentin, Herr Kommissar! Ich freue mich, dass wir dieses Dossier noch in dieser Wahlperiode abschließen können. Als Verfasserin der Stellungnahme des IMCO-Ausschusses möchte ich zunächst der Berichterstatterin Sophia in 't Veld herzlich gratulieren. Vielen Dank für die gute und offene Kooperation!

Für mich war von Anfang an das Ziel, ein PEPP zu schaffen, das ein einfaches, sicheres, transparentes, verbraucherfreundliches, günstiges und langfristiges Altersvorsorgeprodukt ist, und dieses Ziel konnten wir erreichen. Nach Abschluss der Verhandlungen kann man zusammengefasst sagen, dass wir den Kommissionsvorschlag binnenmarkttauglicher und verbraucherfreundlicher gestaltet haben. Der wichtigste Punkt aus meiner Sicht ist die Einführung des Basis-PEPP. Jeder Anbieter muss ein solches anbieten. Wichtig ist hier, dass das Basis-PEPP auch über digitale Kanäle sicher und kostengünstig abgeschlossen werden kann.

Mein oberstes Anliegen war der Kapitalschutz. Der Kunde darf beim Basis-PEPP sein Kapital auf keinen Fall verlieren, und es darf auch nicht durch Gebühren oder andere Abgaben aufgefressen werden. Dies haben wir durchsetzen können, weil immer ein Kapitalschutz angestrebt werden muss – sei es durch eine Kapitalgarantie oder durch Lebenszyklus-Risikominderungstechniken.

Ein PEPP ist ein Rentenprodukt. Dieser Anforderung wird genügt, indem beim Basis-PEPP 35 % des Kapitals in Form einer lebenslangen Rente ausgezahlt werden müssen. Bei einem über den Lebenszyklus anders gesicherten Basis-PEPP soll eine Auszahlung über einen Entnahmeplan erfolgen.

Zwingende Voraussetzung für den Erfolg des PEPP ist die Unterstützung der Mitgliedstaaten. Nur sie können dieselben steuerlichen Begünstigungen vorsehen, die für vergleichbare nationale Produkte gelten. Daher begrüße ich die Änderungen, wonach die Bedingungen für ein PEPP nicht ungünstiger ausfallen dürfen als für nationale Produkte.

Mit diesem Ergebnis gestalten wir einen echten Binnenmarkt für die private Altersvorsorge, von der vor allem die junge Generation und Menschen mit geringem Einkommen profitieren können.

 
  
MPphoto
 

  Brian Hayes, on behalf of the PPE Group. – Madam President, can I firstly congratulate Sophia in ’t Veld and all our colleagues who worked so closely with us to get this result today and to thank the Commission.

Last year in my country, Ireland, 30 000 EU citizens came to work, because we have full employment in Ireland. Many of them are young people. Many of them have come to Ireland and worked for maybe four or five years and then go back to their home country or go to another country to work. It is crucially important that we get people saving earlier, as the Commissioner rightly said, and one of the advantages of PEPP now is that we have a pan-European product.

This is not the end of PEPP; this is the first step, we’re taking baby steps here today. But it’s an important first step in trying to get the message across. Those young people who are travelling to Ireland and elsewhere to work have the opportunity of buying into a pan-European pension.

Secondly, it is important that this is part of the capital markets union. We need to get the connection going between investment and savers. That’s where the big problem is in Europe right now.

From my perspective it was very important that this product was provided for by a multiple of providers. So it’s important that the insurance industry, asset managers and others are now able to provide this product on a pan-European basis. But I want to reiterate, this is a third pillar product. This is a voluntary product. It does not cut across in any way first or second pillar pension provision. This is a product that delivers on strong consumer protection. It delivers on giving citizens full transparency of costs and ESG policy. It ensures mandatory advice, strong contract requirements, rights of switching and a fee cap, and the product intervention powers of EIOPA and competent authorities.

We have made a good start with this proposal. It is not the end of the matter by any manner or means, but it certainly deals with the issue that we face in Europe, that we are going to have. It is anticipated that we will have one worker for every two pensioners by 2060. Currently there are four pensioners for every one worker. If we don’t encourage people to save we’re going to find our situation getting worse and worse over the years.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 162(8))

 
  
MPphoto
 

  Sven Giegold (Verts/ALE), blue-card question. – Thank you for accepting the blue card. First, I have to declare that after several years working with you, Brian, I have always had a great personal sympathy for you, even if we disagreed on a lot of substance. However, I have to say that our code of conduct says in Article 3.3 that, before speaking, any potential conflict of interest should be declared orally or in writing to the President. You have accepted, unfortunately, to leave that House in order to become CEO of the Irish Banks and Payments Federation. Have you declared the potential conflict of interest when dealing with this file?

 
  
MPphoto
 

  Brian Hayes (PPE), blue-card answer. – Yes, I have.

 
  
MPphoto
 

  Liisa Jaakonsaari, S&D-ryhmän puolesta. – Arvoisa puhemies, sosiaalidemokraattinen parlamenttiryhmä suhtautuu kriittisemmin tähän ehdotukseen kuin edeltävät puhujat. Olen itse aika innostunut tästä, koska me haluamme muuttaa maailmaa, ja yksi, mitä me olemme halunneet, on sisämarkkinoiden toimivuus ja ihmisten liikkuvuuden lisääminen Euroopan unionin sisällä. Tämä eläketuote, eurooppalainen eläketuote, ikään kuin edistää sitä.

Minun täytyy sanoa tässä yhteydessä, että eniten mistä tällä hetkellä kansalaisilta tulee kritiikkiä ja pelkoja Eurooppaa ja omaa tulevaisuutta kohtaan on se, että kun he ovat tehneet osan työurastaan eri puolilla, eri Euroopan maissa, niin eri eläkejärjestelmät eivät sopeudu tähän uuteen tilanteeseen.

Tämä PEPP-tuote on aiheuttanut valitettavasti kuitenkin sellaisia epäilyksiä, että tällä olisi jotenkin tekemistä niiden pelkojen kanssa, jotka liittyvät tähän yleensä sosiaaliturvan heikkenemisen, mutta tästä ei ole kysymys. Tämä on hyvä idea ja kuluttajavaliokunnassa saatiin erittäin paljon parannuksia tämän kuluttajansuojan suhteen. Nyt on tärkeää pitää kiinni siitä, että nämä kuluttajansuojan ja pääoman turvan takaavat eurooppalaiset ajatukset toteutuvat tästä, koska tämän tuotteen vetovoima liittyy juuri siihen, että tämä on eurooppalainen, eurooppalaisesti ikään kun leimattu, ja jos tästä tulee pettymyksiä, silloin muihinkin asioihin tulee pettymyksiä.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Lucke, im Namen der ECR-Fraktion. – Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Eines ist sicher – die Rente, sagte einst Bundesarbeitsminister Norbert Blüm. Heute ist nichts mehr sicher. Schon gar nicht ist die Rente sicher; weder die umlagefinanzierte noch die kapitalgedeckte Rente ist sicher. Der Grund dafür, dass die kapitalgedeckte Rente nicht mehr sicher ist, ist die Europäische Zentralbank: Es gibt keine Zinsen mehr, man kann keine Vorsorge durch Ersparnisse mehr treiben. Wenn es keine Zinsen gibt, dann gibt es im Alter keine Rente, jedenfalls keine kapitalgedeckte Rente. An diesem großen Fehler der Geldpolitik unserer Zentralbank ändert auch PEPP nichts. Es ist schön und gut, Anreize zum Sparen zu setzen. Aber wenn keine Zinsen da sind, dann ist der Anreiz minimal.

Was nun das Europäische Parlament hier macht, ist eine Kleinigkeit im Vergleich zu dem Schaden, der durch die Zinspolitik der Europäischen Zentralbank angerichtet wird. Aber so, wie das hier gemacht wird, wird es auch noch falsch angepackt. Denn dieses PEPP ist überkompliziert. Es ist intransparent, und es ist überteuert, sodass es auf dem Markt nicht vernünftig erfolgreich sein kann. Ich schaue mir nur an, was hier im Bereich der Beratung auferlegt wird: eine zwingende Beratung durch Verkäufer, von denen jeder weiß, dass sie eigentlich für Beratung völlig unqualifiziert sind.

Und danke schön, Herr Giegold, für den Hinweis auf die Interessenkonflikte. Wer hat den größten Interessenkonflikt? Das sind doch gerade die Verkäufer dieser Produkte, die hier das Europäische Parlament nun auch noch mit der Beratung beauftragt. Diese Beratung ist unnütz, überflüssig, und dass wir sie zwingend machen, macht das Produkt teuer und marktunfähig. Es wird ein Flop werden, so leid es mir tut.

 
  
MPphoto
 

  Enrique Calvet Chambon, en nombre del Grupo ALDE. – Señora presidenta, señor vicepresidente, quiero felicitar a todos los ponentes y ponentes alternativos, en particular a los de la Comisión de Empleo, donde también contribuí a este PEPP.

Quiero decir que es un complejo y técnico tema el que aquí tratamos, y que se puede llegar ―como se ve― a hablar incluso del error de la política monetaria del BCE. No hay que ir tan lejos. Esto tiene la ambición que tiene.

La ambición que tiene ―como dijo desde el primer día el presidente del Grupo de trabajo de empleo― es ayudar, facilitar, aumentar las posibilidades de una pensión digna para las personas que no han podido ser cubiertas, por razones históricas, razonablemente, en el curso de su vida, por los sistemas de pensiones públicos de su país o que tienen pensiones demasiado bajas, etcétera. Y, por lo tanto, es un problema de voluntad de Europa de proteger mejor socialmente a nuestros mayores.

Discutimos si la garantía de capital es suficiente o no. De acuerdo, esperemos que mejoremos. ¿La presencia de Europa es suficiente con EIOPA? Nos hubiera gustado algo mejor, pero es, sin duda, un instrumento positivo socialmente. Y pocas bromas con decir que esto ataca los fondos o las pensiones públicas. Eso es alarmar inútilmente y demagógicamente.

 
  
MPphoto
 

  Martin Schirdewan, im Namen der GUE/NGL-Fraktion. – Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen! Für eine armutsfeste Altersvorsorge braucht es starke gesetzliche Rentensysteme, gute Löhne und einen hohen Beschäftigungsgrad. Dass die Privatisierung der Altersvorsorge ein Irrweg ist, das hat auch eine Studie der Vereinten Nationen belegt, die im Übrigen während der Verhandlungen zum PEPP veröffentlicht worden ist. Diese Studie fordert letztendlich dazu auf, die gesetzliche Rente zu stärken und die Privatisierung einzustellen.

Doch PEPP ist nicht nur politisch falsch, sondern auch noch schlecht gemacht. Es gibt keine Garantie für die Käufer, dass sie das, was sie einzahlen, am Ende auch wieder herausbekommen. Die Gebühren sind zu hoch, und PEPP wird von Asset Managern und Hedgefonds vertrieben. PEPP nutzt also weder den Jüngeren noch den Einkommensschwachen noch den zwanzig Prozent der europäischen Bevölkerung, die bereits von Altersarmut bedroht oder von ihr betroffen sind.

Soziale Sicherheit an die Finanzmärkte zu koppeln, ist nachweislich ein Irrweg. Und deshalb haben meine Fraktion und ich einen Ablehnungsantrag zu PEPP gestellt, weil wir die Privatisierung der Rente ablehnen.

 
  
MPphoto
 

  Bas Eickhout, on behalf of the Verts/ALE Group. – Madam President, first of all, I would like to thank the rapporteur for all her great work on this product. Probably the most important thing to stress is that there are private pension products on the European markets and they are unregulated. So, what we’re doing here is finally regulating private pension products. I think the best thing that we are doing here is to create a basic pan—European private pension product that has rules to protect consumers, rather than give money away to all kinds of hedge funds. And, of course, you can criticise these rules, but what I think is very important is that we have a cap on the total fee. We really need to make sure – and this is also a question to the Commission – that this cap is really at 1% of the overall costs. That is a very important statement to make.

One final point: we all know that this does not replace basic pensions but I do think that the Commission needs to become very clear that they are not, in their austerity programme of the future, pushing further cuts of the first pillar. The first pillar can then remain and we can have a third additional, rather than replacement, pillar.

 
  
MPphoto
 

  Auke Zijlstra, namens de ENF-Fractie. – Voorzitter, het Nederlandse parlement verzet zich tegen het Europees pensioenproduct, het PEPP. Dat PEPP vereist namelijk een forse wetswijziging in Nederland en de daaropvolgende Nederlandse tegenstem van de minister in de Raad was tevergeefs. Zoals gebruikelijk geldt de meerderheid van de stemmen in de Europese wetgeving en besluitvorming. Nederland stond dus alleen.

Maar in artikel 114, lid 2, van het Verdrag staat dat de Commissie zich niet mag mengen in fiscale bepalingen en in rechten en belangen van werknemers. Ik heb twee maanden geleden dan ook vragen gesteld aan de Europese Commissie, vragen waarop de Commissie nog steeds geen antwoord heeft weten te vinden. Want waarom vindt de Commissie dat ze zich hierin toch mag mengen en waarom die meerderheidsbeslissingen, die steeds ten koste gaan van onze werknemers? De Nederlandse kapitaalgedekte bedrijfspensioenen zijn uniek!

Mijn zorgen en die van het Nederlandse parlement worden gedeeld door de Nederlandse pensioenfederatie. Met de invoering van het PEPP dreigt het Nederlandse pensioenstelsel te worden ondermijnd. Dit is nu dus al de derde keer dat de wens van Nederland om het eigen pensioenstelsel uit de greep van de EU te houden door de Unie wordt genegeerd. Waarom niet een aanvullend pensioen stimuleren zonder in te boeten op de soevereiniteit van de lidstaten? Want als financieel duurzame nationale pensioenstelsels van zulk vitaal belang zijn voor de stabiliteit van de Unie, zoals de rapporteur stelt, is dat juist een argument om de Unie verre van de pensioenstelsels van de lidstaten te houden! Immers, pensioenen uit de derde pijler moeten op maat gemaakt zijn voor de situatie in elke lidstaat, juist omdat er grote verschillen bestaan tussen de lidstaten. En daar is dus geen rekening mee gehouden.

Bemoeienis van de EU geeft alleen maar administratieve ballast, verlies van soevereiniteit en uitholling van de positie van de Nederlandse werknemer. De PVV zal dan ook tegen dit voorstel stemmen.

 
  
MPphoto
 

  Σωτήριος Ζαριανόπουλος (NI). – Κυρία Πρόεδρε, το πανευρωπαϊκό ατομικό ασφαλιστικό προϊόν που αποφασίζεται σήμερα είναι πανευρωπαϊκή ταφόπλακα στην κοινωνική ασφάλιση, κίνδυνος θάνατος για τους εργαζόμενους, ιδιαίτερα τους νέους. Ένα μεγάλο εμπόδιο στην κερδοφορία και ανταγωνιστικότητα του κεφαλαίου, δηλαδή οι κατακτήσεις σε συντάξεις και υγεία, η δημόσια κοινωνική ασφάλιση μετά από χρόνια περικοπών ισοπεδώνονται. Επιχειρήσεις και κράτος όχι μόνο απαλλάσσονται από το βάρος τους αλλά κερδοσκοπούν στις πλάτες των εργαζόμενων. Είναι καθαρή ιδιωτική ασφάλιση, συμπλήρωμα σε κρατικές συντάξεις πείνας για δουλειά θανάτου με ενεργό γήρανση, αν βέβαια σου μένουν για να επενδύσεις με τσακισμένους μισθούς. Καμιά απολύτως εγγύηση ότι θα πάρεις πίσω όσα έδωσες. Όλα τα αποθεματικά στον τζόγο των χρηματιστηρίων, τζάμπα χρηματοδότηση των μεγάλων επιχειρήσεων. Ένα ακόμα δώρο σε αυτές τις τράπεζες και τις ιδιωτικές ασφαλιστικές. Συναγερμός τώρα για εργαζόμενους, παλιούς και νέους. Μαύρο στο πραγματικό μέτωπο νεοφιλελεύθερων σοσιαλδημοκρατών, δήθεν αριστερών τύπου ΣΥΡΙΖΑ που κρύβουν την ταύτισή τους και εδώ με ψεύτικα δίπολα και διλήμματα. Ταξικός αγώνας και ενίσχυση των κομμουνιστών είναι η μόνη εγγύηση για κοινωνική ασφάλιση και εργατικά δικαιώματα.

 
  
MPphoto
 

  Jiří Pospíšil (PPE). – Paní předsedající, já patřím k poslancům, kteří podporují tento návrh. Chci se k němu přihlásit, chci konstatovat, že obavy některých kolegů, kteří se bojí, že by tento produkt podkopal národní důchodové systémy, jsou zcela liché.

Bylo zde jasně řečeno, že je to produkt, který je doplňkový, který umožní občanům další volbu při své úvaze, jak si zajistit peníze na stáří, a pokud rozšiřujeme množství privátních bankovních produktů pro penzijní pojištění, tak je to podle mého názoru jedině dobře. My zde vytváříme další možnost pro naše občany, jak si spořit na důchod. Vytváříme zde další privátní penzijní produkt v rámci třetího pilíře, nijak tím nepodkopáváme národní existující důchodové systémy. To je třeba si uvědomit, takže já ty obavy, které zde někteří kolegové ventilují, považuji za opravdu naprosto liché a nikdo zde nemluví o unifikaci evropského důchodového systému a o likvidaci národních specifik.

Já ten návrh velmi vítám, je pro mě alarmujícím číslem, že pouze přibližně čtvrtina lidí středního věku v Evropě si spoří v rámci privátních bankovních důchodových systémů. Je to velmi malé číslo, protože do budoucna pro dnes produktivní generaci táty nebudou schopny průběžným finančním systémem zajistit dostatečně vysoký důchod. Takže je logické, že přemýšlíme, jak posílit vůli lidí střední generace, aby si více spořili na důchod, a tento instrument k tomu může pomoci.

Já naopak tedy chci říci jednu věc, byl bych rád, kdyby ten nástroj byl více ambiciózní. Tady trochu vytýkám Komisi a Radě, že se nebyly schopny domluvit na bankovním a hlavně daňovém zvýhodnění tohoto produktu. Myslím si, že kdyby zde bylo daňové zvýhodnění, které by bylo minimálně konkurenceschopné vůči národním produktům, bylo by to pro občany více atraktivní.

 
  
MPphoto
 

  Maria Arena (S&D). – Madame la présidente, en ce qui concerne la question des pensions, je pense que, lorsque nous parlons des pensions aujourd’hui en Europe, nous avons plutôt intérêt à parler du premier pilier des pensions, qui vise à garantir que chacun puisse, au terme de sa carrière, bénéficier d’une pension suffisamment rémunérée.

Parler aujourd’hui d’un pilier de pensions privé, c’est-à-dire du troisième pilier de pensions, avec l’idée que ce troisième pilier de pensions va pouvoir régler la question du premier pilier de pension, me semble être la mauvaise dynamique. D’autant plus que, dans les recommandations qui sont formulées dans le cadre du semestre européen, on lit souvent que la Commission européenne propose aux États membres de diminuer leurs dépenses en matière de pensions relevant du premier pilier. Nous voyons que la logique serait d’opérer un transfert vers un troisième pilier, c’est-à-dire une pension privée. Le débat que nous avons aujourd’hui me semble donc tout à fait particulier dans la mesure où notre priorité devrait aller vers ce premier pilier.

Ensuite, concernant le pilier de pension privé tel qu’il est proposé aujourd’hui, nous voyons qu’il existe un certain nombre de difficultés, dont la principale consiste à dire que cette portabilité peut se faire sur deux États membres alors qu’elle est qualifiée d’outil paneuropéen.

Enfin, la dernière remarque que je voudrais faire concerne la question de l’évasion fiscale, qui peut s’organiser par ce pilier de pension, qui est un pilier de pension privée: il est possible de cotiser dans un pays et de toucher sa pension dans un autre pays, en choisissant le pays qui est le plus avantageux fiscalement.

Il me semble, par conséquent, que cette proposition qui est sur la table aujourd’hui ne répond pas aux problématiques actuelles relatives aux pensions en Europe et, surtout, favorise la question de l’évasion fiscale concernant la capitalisation. Pour cette raison, je ne voterai pas en faveur de cette proposition.

 
  
MPphoto
 

  Jasenko Selimovic (ALDE). – Madam President, it’s my pleasure to see that this Chamber will hopefully manage to get into this scheme and help Europeans get into the pan-European pension schemes in a good way. Today, selling and trading goods and some services in the single market is normal but as this file shows, when it comes to capital, there is still some way to go. Bringing in this pan-European personal pension product will make it easier to save, and the private pension plan will get you a pension in countries where this is not possible today, and to use it without any problems if you move or go to another country.

I believe this is great news for European citizens. It is not a mandatory scheme, it is a third pillar, it is voluntary, it does not replace existing schemes, it just complements them, and it will help both consumers and providers.

So I don’t see the problem in this. It has taken decades, I know, almost a decade to get it done, and I notice the resistance from both the financial industry in some countries, and from some countries, but for me this is the best proof that this is good for competition and its consequences for the citizens as well.

What does it do? It will make it possible for the citizen who cannot get a decent pension in some countries today to get one – it will make it more flexible, portable, easy, comprehensible and, surely, cheaper for most of the European countries and for the citizens in them. This is what the single market and the EU can do for them. I think we should be proud.

 
  
MPphoto
 

  Paloma López Bermejo (GUE/NGL). – Señora presidenta, bajo el mito —que ustedes mismos han creado— de la insostenibilidad de las pensiones públicas, fomentan un producto que abre un nuevo frente para el negocio especulativo en Europa. Un producto financiero que nunca podrá constituir ninguna garantía para la ciudadanía y solo beneficia, a través de las ventajas fiscales, a los más ricos y al negocio de la banca, canalizando el pequeño ahorro de los trabajadores europeos hacia mercados financieros.

Ustedes solo quieren ampliar el mercado único de capitales con fondos de pensiones gigantescos capaces de intervenir en el sistema financiero global

El deber de la Unión Europea y de los Estados debería ser proteger a la ciudadanía, y ustedes incumplen este principio potenciando sistemas privados de alto riesgo que ni tan siquiera tienen una garantía de capital en términos reales.

¿Quieren proteger de verdad a la ciudadanía? Pues el único camino es reforzar los sistemas públicos de pensiones, que son el mayor y el único mecanismo de lucha contra la pobreza.

 
  
MPphoto
 

  Sven Giegold (Verts/ALE). – Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich habe hier eine Menge verwirrter Argumente gehört, die sich gegen dieses Pensionsprodukt aussprechen. Es ist doch völlig unstreitig, dass die gesetzliche Rente die Säule der Alterssicherung ist, und aus guten Gründen wird mit diesem Produkt eben kein steuerlicher Vorteil, kein finanzieller Vorteil in die private Säule der Alterssicherung gesteckt. Aus guten Gründen nicht, denn die öffentliche Förderung sollten wir auf die gesetzliche Rente konzentrieren.

Dagegen haben wir eine weit verbreitete Abzocke mit privaten Alterssicherungsprodukten, und diese europäische Verordnung wird dieser Abzocke Grenzen setzen. Das ist ein Fortschritt gerade für Arbeitnehmer und kleine Leute, die nicht die besten Finanzprodukte am Kapitalmarkt bekommen. Ich weiß wirklich nicht, was wir dagegen haben sollten.

Und schon gar nicht hat das Ganze etwas mit Steuerflucht zu tun, liebe Kollegin. Denn wenn man sich in einem Land eine Pension erarbeitet hat und dann in ein anderes Land umzieht, dann ist das keine Steuerflucht, sondern einfach die Freiheit, wo man seinen Wohnsitz sucht. Also hier wird alles durcheinandergebracht, um gegen dieses Produkt zu Felde zu ziehen.

(Der Redner ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“ gemäß Artikel 162 Absatz 8 der Geschäftsordnung zu beantworten.)

 
  
MPphoto
 

  Maria Arena (S&D), question «carton bleu». – Monsieur Giegold, quand vous dites les «petites gens», j’aimerais savoir de qui vous parlez. Quand vous gagnez 1 200 euros par mois, est-ce que vous pensez qu’il vous reste de quoi payer un fonds de pension pour garantir votre retraite à 65 ans? Non. Vous dites qu’il n’y a pas d’évasion fiscale. Or, nous avons demandé que, dans ce processus, la pension, quand elle est reprise par capitalisation, soit imposée dans le pays où vous avez cotisé, chose que nous n’avons pas obtenue. Dès lors, quand vous sortez votre fonds de pension, vous le faites dans le pays qui est le plus avantageux fiscalement. Votre argument est donc, selon moi, un argument de riche qui ne tient pas la route.

 
  
MPphoto
 

  Sven Giegold (Verts/ALE), Antwort auf eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. – Das war sehr laut gebrüllt. Aber ich muss sagen, in der Sache ist es doch so: Zunächst einmal fangen kleine Leute für mich schon früher an als bei 1 200 Euro. Es gibt viele normale Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die etwas beiseitelegen, und warum sollen die überhohe Gebühren bezahlen? Dank dieser europäischen Verordnung werden diese Gebühren sinken, und das ist gut.

Aber was Sie argumentieren, ist eine Art – ich sage es mal so – Rentennationalismus. Das bedeutet, wenn Sie in einem Land eine Rente einbezahlt haben, dann sollen Sie gefälligst auch da bleiben und sie dort genießen. Ich finde es in Ordnung, wenn ein Franzose nach der Rente in Spanien leben will; das ist völlig in Ordnung. Und wenn dort die Systeme anders sind, sind sie anders. Aber das ist Freiheit in Europa.

 
  
MPphoto
 

  Ελευθέριος Συναδινός (NI). – Κυρία Πρόεδρε, πρωταρχικό μέλημα της Ένωσης πρέπει να είναι ο σεβασμός των πολιτών και του κόπου της εργασίας τους. Επιδίωξή μας είναι ο περιορισμός της ιδιωτικοποίησης και η ενίσχυση των δημόσιων καθολικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Εντούτοις, προωθείται ένα αμιγώς επενδυτικής φύσεως προϊόν, υποχρεωτικό για τα κράτη μέλη, το οποίο μάλιστα θα χαίρει φορολογικών κινήτρων και ελαφρύνσεων. Οι αρχές ενός δίκαιου και βιώσιμου συστήματος είναι απλές: υποχρεωτική ασφάλιση, εγγυημένη επαρκής σύνταξη, αναλογικότητα και σταθερότητα των εισφορών, ανταποδοτικότητα παροχών, υποστήριξη της συνέχειας των εισφορών με όρους αναδιανομής, μακροχρόνια δομημένη αποταμίευση και δημιουργία αποθεματικών, ώστε το κρατικό συνταξιοδοτικό σύστημα να είναι βιώσιμο και αξιοπρεπές για τους πολίτες. Βέβαια, κάθε πολίτης πρέπει να έχει το δικαίωμα να επιλέγει τυχόν επιπρόσθετες ιδιωτικές προαιρετικές συνταξιοδοτικές επιλογές, όμως η πολιτεία έχει την ουσιαστική υποχρέωση να καθορίσει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο με κατάλληλους κανόνες, ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία αθέμιτου ανταγωνισμού εις βάρος του κρατικού συστήματος.

 
  
MPphoto
 

  Brando Benifei (S&D). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, il voto di oggi in Aula sul PEPP, un prodotto pensionistico paneuropeo del terzo pilastro, ovvero addizionale e integrativo rispetto alle pensioni pubbliche, è un voto di assoluta importanza.

Sul versante finanziario, i PEPP possono offrire l'opportunità per incanalare il risparmio privato in investimenti produttivi, contribuendo così a stimolare la crescita economica e facendo così avanzare l'Unione dei mercati dei capitali in maniera concreta. Sul fronte sociale, invece, i PEPP possono giocare un ruolo importante nel contrastare il crescente fenomeno del divario pensionistico che affligge la nostra società.

È tuttavia necessario che tali nuovi prodotti pensionistici siano di alta qualità, altamente competitivi e sufficientemente appetibili al pubblico. È bene che finalmente si istituisca uno strumento europeo utile al numero crescente di lavoratori, soprattutto tra i giovani, che vivono e lavorano nell'Unione europea al di fuori del loro paese d'origine, permettendo così loro di attivare un unico prodotto pensionistico complementare, senza dover ricongiungere i diversi periodi contributivi versati nei vari Stati membri.

Devo tuttavia segnalare un serio elemento di criticità nel testo uscito dal trilogo, ovvero la mancanza di un ruolo adeguato per l'Autorità europea di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali nella delicata fase di autorizzazione dei fornitori di PEPP. Quindi credo che, per far funzionare al meglio questo strumento, sarà necessario fare aggiustamenti e modifiche in futuro.

 
  
MPphoto
 

  Caroline Nagtegaal (ALDE). – Voorzitter, ik ben gekozen door de Nederlanders en dat was om een boost te geven aan de interne markt en ook om wat meer Rotterdamse mentaliteit in Brussel te brengen. En om al het moois dat we hebben opgebouwd in Europa met elkaar te beschermen.

En een van die Nederlandse verworvenheden die wij hebben en waar ik altijd pal voor zal staan, is ons pensioenstelsel, die enorme pot van meer dan 1 300 miljard euro, door miljoenen Nederlanders bijeen gespaard voor hun welverdiende oude dag. Meer dan de helft van het Europees pensioenvermogen is gespaard door juist die Nederlanders, met hard werken en met een blik op de toekomst.

Ik ben tegen een nieuw Europees pensioenproduct, want dat gaat in mijn optiek leiden tot meer Europese bemoeienis met onze pensioenen. Want voor mij is het eigenlijk in die zin klip en klaar: de enigen die iets te zeggen hebben over ons pensioengeld, dat zijn wij, de Nederlanders zelf!

 
  
MPphoto
 

  Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL). – Señora presidenta, los pensionistas están hartos de escuchar a las instituciones europeas decir que los sistemas públicos de pensiones no son sostenibles. Hablamos de personas que han trabajado toda su vida para poder tener una jubilación digna, y como sociedad estamos obligados a garantizar sus pensiones. No es una cuestión de beneficios, sino de derechos.

Señorías, los pensionistas no necesitan que se juegue al casino con sus pensiones ni que se inventan nuevos productos financieros que lo único que hacen es permitir hacer negocio con sus ahorros. Lo que necesitan es que la Unión Europea se comprometa decididamente a garantizar los sistemas públicos de pensiones y dejar de promover su privatización.

Desde aquí, todo nuestro apoyo a tantos pensionistas en lucha que están trabajando, que están demostrando, que están defendiendo los derechos de todas y de todos. No sus derechos, sino los de todas y los de todos. Defendamos las pensiones públicas.

 
  
MPphoto
 

  Ana Miranda (Verts/ALE). – Señora presidenta, esta semana, las diputadas y diputados europeos hemos recibido más de veinte mil correos de pensionistas —particularmente del Estado español— que nos pedían que votáramos en contra de este producto. Desde luego, tendrán mi voto en contra y el de la organización que aquí represento.

Pensiones dignas, porque para una persona que tenga una pensión de cuatrocientos euros —como hay muchos casos en mi tierra—, y de seiscientos, y de setecientos —esas ya son consideradas altas—, será muy difícil acceder a este producto, señor comisario. Será muy difícil. Y, además, el Parlamento Europeo no dispone de competencias en materia tributaria, con lo cual este producto esconde, de nuevo, una trampa.

Porque, después de haber sufrido numerosos recortes por la imposición de la decisión de la troika y, además, por las sucesivas reformas que hemos tenido en materia de pensiones —particularmente promovidas por el Partido Popular en España—, nuestros pensionistas están con sus derechos mermados y no sabemos si las futuras generaciones tendrán pensiones. Con lo cual este producto acabará beneficiando a las rentas más altas y supondrá una pérdida enorme de ingresos públicos que se podrían destinar a otras políticas sociales, como la creación de empleo, la ayuda a los más desfavorecidos y también a la dependencia.

De ahí mi voto en contra y mi apoyo a los pensionistas.

 
  
MPphoto
 

  Paul Tang (S&D). – Voorzitter, de kapitaalmarktenunie is begonnen in dit mandaat. Er zijn dertien voorstellen gedaan door de Commissie, waarvan er tien zijn blijven liggen. Van de voorstellen die wel worden aangenomen, zoals over het PEPP, is het maar de vraag of ze echt bijdragen aan de kapitaalmarktenunie. De volgende periode zal dat toch echt beter moeten.

Ik begrijp dat er door het Parlement hard gewerkt is aan de verbetering van het voorstel, maar het roept toch de vraag op: wat is er zo pan-Europees aan het product als het toezicht nationaal blijft? Dat speelt bij de hele kapitaalmarktenunie. En in hoeverre gaat een vrijwillig product bijdragen aan de pensioenopbouw in landen die dat nog niet hebben?

Waarom zouden we eigenlijk geïnteresseerd moeten zijn in een pensioenproduct op een moment dat de rente laag is en sparen eigenlijk niet loont? In Nederland ben je dan geneigd om te zeggen: baat het niet, dan schaadt het niet. Maar dat lijkt toch een tikje te cynisch voor Europese wetgeving. Daarom stemt de Partij van de Arbeid tegen het PEPP.

 
  
 

Spontane Wortmeldungen

 
  
MPphoto
 

  António Marinho e Pinto (ALDE). – Senhora Presidente, eu gostava de sublinhar logo de início que, depois de ouvir o que aqui foi dito e as várias partes, eu vou votar a favor desta proposta porque entendo que ela não vai concorrer com os sistemas nacionais. Vai, sim, abrir a porta a pessoas que fizeram poupanças poderem ter um novo sistema, um outro sistema complementar, não concorrente com os sistemas nacionais, mas complementar.

Isto não é para todos, nem sequer põe em causa os sistemas nacionais que poderão continuar a funcionar com o modelo universal obrigatório contributivo para todos. Este é para aquelas pessoas que agora fazem alguma poupança, algum aforro, e que o investem por vezes em maus investimentos e em maus produtos e que agora podem investir mais um pouco melhor no seu futuro. Portanto, eu acho que esta proposta é boa e destina-se justamente a complementar e não a concorrer com os sistemas nacionais.

 
  
MPphoto
 

  Κωνσταντίνα Κούνεβα (GUE/NGL). – Κυρία Πρόεδρε, λίγο πριν τις εκλογές τι μήνυμα θα στείλει το Ευρωκοινοβούλιο στους πολίτες; Ότι θέλει να κάνει, στο τέλος της θητείας μας, πιο πλούσιους τους μεγάλους παίκτες των αγορών με τις οικονομίες των εργαζομένων; Tο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο βιάζεται να ενισχύσει τις αγορές με τις αποταμιεύσεις των εργαζομένων που αγωνιούν για τα γεράματά τους. Από την άλλη, οι κυβερνήσεις δεν μπορούν να συμφωνήσουν καν για τα επιδόματα των εργαζομένων όταν μετακινούνται από χώρα σε χώρα. Σας καλώ να αναλογιστούμε και να δεσμευτούμε πως θα ενισχύσουμε τη δημόσια σύνταξη καταψηφίζοντας την πανευρωπαϊκή ιδιωτική σύνταξη.

 
  
MPphoto
 

  Maria Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL). – Señora presidenta, señor comisario, colegas, a mí este producto paneuropeo de pensiones individuales me parece un insulto a la clase trabajadora, un insulto a los jóvenes precarios, un insulto a las mujeres, un insulto a tantas y tantas personas que no tienen empleo.

Creo que para garantizar realmente sistemas públicos de pensiones y pensiones dignas tenemos que votar «no» a este producto paneuropeo de pensiones individuales y ponernos a trabajar en medidas y en un Reglamento que realmente ayude a los Estados a fortalecer esos sistemas públicos de pensiones y a tener pensiones dignas.

Nuestro futuro ―que en la vejez tengamos una vida digna― no puede depender de si tenemos capacidad de ahorro. También me parece una falta de toda ética destinar dinero público a apoyar con ventajas fiscales estos productos individuales de pensiones. Es traspasar dinero público a las arcas del negocio de los que van a vender estos productos.

 
  
 

(Ende der spontanen Wortmeldungen)

 
  
MPphoto
 

  Jyrki Katainen, Vice-President of the Commission. – Madam President, I would like to thank the honourable Members very much for a very enlightening and good – slightly heated – debate on this very important matter.

First, I want to make clear that the most important thing for everyone is that our public pension systems are robust and can deliver what they are meant to deliver. In many Member States – if not in all – we have to pay attention to reforming the public pension systems in order to make them strong, even in an era where the number of aging people in our societies is increasing significantly. So we have to do everything possible to strengthen public pension schemes.

But this particular product, PEPP, has nothing to do with public pension schemes. It does not replace public pension schemes. It only increases the alternatives available for ordinary citizens. In many of our Member States, if you look at statistics, people who have temporary jobs – not permanent decade—long careers, but a temporary job – sometimes with quite low salaries, have wanted to complement their public pensions by taking a private pension product, and now what we are doing is increasing alternatives. We are creating regulations and rules for existing European pension products. Is this wrong? I don’t think so. It’s positive, because it may lead to greater competition between service providers and it usually leads to better quality, safer and cheaper products for end consumers.

I have seen that this issue is very easy to use for disinformation, spreading messages that we are privatising public pension schemes. Everybody should know that this is not true; even food is sold in private companies. So I am sure that, even though there are different ideologies and different priorities, there is no one in this Chamber who would like to spread disinformation to our voters, because it’s not worth it. It’s not responsible. It’s better to explain what this proposal and this product really does in our societies and, at the same time, to convey messages that we have to be responsible and also make sure that our public pension schemes are in good shape, also in the future when there will be fewer people of working age and more people retiring and enjoying public pension schemes.

 
  
MPphoto
 

  Sophia in 't Veld, Rapporteur. – Madam President, first of all, I would like to thank those colleagues who spoke in support and I would also like to thank the shadow rapporteurs and the Presidencies, in particular the Austrians, who have contributed to this, and the Commission.

But I would like to say to those colleagues who spoke very negatively and who are going to vote against – most of whom have actually already left the room, because they’re clearly not interested in hearing arguments! But I’ve heard a lot of fake news in this debate, as the Commissioner said. For example, saying that if you vote against then you can keep these personal pension savings products off the markets – that’s rubbish. Those who are going to vote against should know that they’re actually going to help the cowboys on the market, because they are on the market, and this is, as Bas Eickhout rightfully said, the only way of regulating.

Secondly, I heard that if you vote ‘For’, you’re going to weaken the public pension systems – rubbish! Complete and utter rubbish! They are completely different systems. And to those colleagues who are going to vote against: you know what you should do? Rather than voting against a good PEPP regulation with consumer protection, address your national governments and tell them that they should reform and strengthen the public systems because it’s completely unrelated to PEPP, and if the public systems are weak it’s because the national governments are not doing anything about it.

And then finally to my Dutch colleagues, I’m going to switch to Dutch.

Vandaag hadden we weer het broodje-aapverhaal: zodra je in Europa het woord pensioen noemt, betekent dat dat Europa met zijn tengels aan de Nederlandse pensioenspaarpotten gaat zitten! Broodje aap, broodje aap, broodje aap! Beste collega’s van de PvdA, de PVV en de VVD: onzin, klinkklare onzin! Alleen maar voor de koppen in De Telegraaf!

And finally, I heard that if we vote for the PEPP that’s going to lead to tax evasion. Sorry! The PEPP regulation has got absolutely zero to do with tax policies. To Ms Arena, who is now back, it doesn’t change the tax policies at all. It is nonsense! Read the regulation. The regulation is merely about setting standards – consumer protection standards – for products which are on the market. That’s all it is doing. You should welcome it! We have taken on board all the amendments of your Group, which wasn’t always represented in the negotiations, except by Mr Gualtieri who did an excellent job, so the S&D Group should be able to support this.

 
  
MPphoto
 

  Die Präsidentin. – Die Aussprache ist geschlossen.

Die Abstimmung findet heute, Donnerstag, 4. April 2019 statt.

 

3. Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom rodičov a opatrovateľov (rozprava) (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
MPphoto
 

  Die Präsidentin. – Als nächster Punkt der Tagesordnung folgt die Aussprache über den Bericht von David Casa im Namen des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten über den Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben für Eltern und pflegende Angehörige und zur Aufhebung der Richtlinie 2010/18/EU des Rates (COM(2017)0253 – C8-0137/2017 – 2017/0085(COD)) (A8-0270/2018).

 
  
MPphoto
 

  David Casa, Rapporteur. – Sinjura President, ninsabu biss ftit passi ’l bogħod minn ftehim f’din il-plenarja u jiena konvint illi din id-direttiva ser twassal għal investiment dirett fil-familji madwar l-Ewropa. Jiena nemmen illi dak li qed nippreżentaw illum hu att legali bilanċjat illi jintroduċi regoli minimi li se jagħtu drittijiet u aċċess kemm lill-irġiel kif ukoll lin-nisa għal liv tal-ġenituri, liv tal-paternità u liv tal-carers kif ukoll id-dritt li jintalbu arranġamenti tax-xogħol flessibbli.

B’mod konkret din id-direttiva tintroduċi għaxart ijiem liv għall-missirijiet, xahrejn ta’ liv imħallas għall-ġenituri, ħamest ijiem fis-sena ta’ liv tal-carers għal kull ħaddiem u d-dritt li l-ġenituri jitolbu għal arranġamenti tax-xogħol flessibbli.

Importanti l-fatt li l-għan ta’ din id-Direttiva jmur lil hinn milli żżid id-drittijiet tal-ġenituri u l-carers. Se twassal ukoll għal aktar ugwaljanza bejn is-sessi sabiex ir-responsabilitajiet ikunu jistgħu jitqassmu aħjar. Waqt in-negozjati jien dejjem insistejt illi għandna neliminaw l-inugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa fl-arranġamenti ta’ bilanċ bejn il-ħajja [privata] u x-xogħol kif ukoll fl-opportunitajiet ta’ xogħol. L-għan tiegħi kien li naslu għal dan il-mod illi [bih] il-benefiċċji ma jkunux biss għall-impjegati iżda anki għal min iħaddem.

Diversi studji juru li, tradizzjonalment, huma n-nisa li l-aktar li jbatu meta r-responsabilitajiet tat-trobbija ma jkunux l-istess, kemm bħala ġenituri kif ukoll bħala carers, bir-riżultat illi jkollhom jieqfu jaħdmu u dan iżid id-differenza fl-impjiegi bejn is-sessi, id-differenza fil-pagi bejn is-sessi kif ukoll fil-pensjonijiet. Għalhekk f’dawn il-miżuri, issa se jkun aktar faċli għall-ġenituri li jaqsmu bejniethom it-trobbija ta’ wliedhom jew jieħdu ħsieb il-qraba tagħhom. Dan ser jassigura wkoll illi l-irġiel ikunu involuti daqs in-nisa fl-ewwel snin ta’ wliedhom.

Fl-istess ħin, in-nisa għandhom jingħataw l-appoġġ biex jidħlu fid-dinja tax-xogħol mingħajr ma jintmiss id-dritt li l-ġenituri jqattgħu l-ħin ma’ wliedhom. In-nisa għandu jkollhom l-appoġġ neċessarju biex jilħqu l-potenzjal sħiħ tagħhom fuq il-post tax-xogħol. Min-naħa l-oħra rridu naraw aktar missirijiet illi jkunu aktar involuti fit-trobbija ta’ wliedhom. Għalhekk irridu nipprovdu l-għodod neċessarji biex ngħinuhom jilħqu dawn iż-żewġ aspirazzjonijiet.

Fis-soċjetà tal-lum irridu wkoll nirrikonoxxu l-importanza tal-carers f’kull familja. Li tieħu ħsieb ta’ xi ħadd ifisser impenn kbir kemm fiżiku kif ukoll mentali. Jien nemmen li rridu nagħtu aktar importanza lill-carers anki bl-appoġġ neċessarju. Nemmen ukoll li dawn il-proposti se jgawdi minnhom kulħadd. Il-membri tal-familja li jieħdu ħsieb qraba jew anzjani li jkunu ma jifilħux għandhom id-dritt għal-liv u għalhekk b’din il-ħidma ppruvajna nindirizzaw din ir-realtà u nikkonkluduha f’din il-liġi illi qed inressqu quddiemkom illum.

Se noħolqu wkoll Ewropa fejn it-tfal, b’mod partikolari s-subien, se jikbru f’ambjent fejn iż-żewġ ġenituri jkunu qed jaqsmu r-responsabilitajiet bejniethom u dan se jgħin biex inbiddlu l-kultura dwar dawn it-tip ta’ responsabilitajiet. Se nagħlaq billi nħeġġiġkom tappoġġaw din il-liġi, il-liġi bilanċjata, tajba għan-nisa, tajba għall-irġiel, tajba għall-familji u tajba għall-ekonomija. Pass importanti għal Ewropa aktar soċjali.

 
  
MPphoto
 

  Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, autorka projektu opinii Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia. – Pani Przewodnicząca! Pani Komisarz! W imieniu komisji FEMM wyrażam satysfakcję, że finalizujemy ten nowatorski i bardzo oczekiwany projekt w zakresie równoważenia życia rodzinnego i zawodowego. Gratuluję Davidowi Casie za prowadzenie tego file, a wszystkim kontrsprawozdawcom, ekspertom, organizacjom, które towarzyszyły nam w tej drodze, dziękuję za konstruktywne podejście do tego projektu.

Sprawozdanie Davida Casy było rozpatrywane także w naszej komisji, Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia, gdyż brak równowagi praca-dom to problem głównie kobiet. W sytuacji konfliktu obowiązków rodzinnych i zawodowych kobiety stawiają rodzinę najczęściej na pierwszym miejscu. To matki biorą urlopy na dzieci, zostają z nimi w domu, gdy są chore, i płacą za to wysoką cenę. Nieprzypadkowo mówimy, że kobiety poświęcają się dla rodziny. Przerwy w karierze zawodowej, wolniejsze awanse, niższe płace dają w rezultacie średnio o 40 % niższą emeryturę. Pracodawcy kojarzą kobiety-matki z potencjalną nieobecnością pracy i widzą w kobietach pracownika wysokiego ryzyka, a więc rzadziej je zatrudniają, mniej im płacą, szybciej zwalniają. To niesprawiedliwe.

Nowe prawo zachęca do bardziej elastycznego podejścia do pracowników, do elastycznej organizacji pracy dla rodziców oraz do bardziej równomiernego rozłożenia obowiązków rodzinnych pomiędzy oboje rodziców, wzmacniając prawa rodzicielskie ojców i pozycję matek-pracownic na rynku pracy. Daje ono prawo do opieki nad dzieckiem w domu, co jest niezwykle cennym elementem tej oferty, gdyż cementuje rodzinę i daje rodzicom i dzieciom szansę na wspólny czas. Przypomnijmy: minimum dwa miesiące płatnego, nieprzekładalnego między rodzicami urlopu rodzicielskiego plus dwutygodniowy urlop ojcowski to jest oferta, która jest dobra dla matek, dobra dla ojców, dobra dla dzieci. Dlatego apeluję do wszystkich grup politycznych, aby dzisiaj poparły w głosowaniu ten niezwykle ważny projekt. Bądźmy po stronie rodziców, bądźmy po stronie dzieci, po stronie rodziny!

 
  
MPphoto
 

  Marianne Thyssen, Member of the Commission. – Madam President, I would like to thank the European Parliament, the lead and associated committees, and in particular the rapporteur Mr Casa and co-rapporteur Ms Kozłowska‑Rajewicz, and of course all the shadow rapporteurs for their hard and dedicated work on this directive. You have really done your utmost to find a good agreement on this important file. Reaching an agreement would not have been possible without the goodwill and cooperation from both Parliament and the Council, and your determination to seek a positive outcome of the negotiations was instrumental.

With this directive we aim at increasing women’s participation in the labour market and ensuring that they have the choice to balance family and professional career. We also aim at giving fathers a real chance to be with their children, because nowadays men and women are still forced to juggle their careers and their families, and as we all know this is especially the case for women. We see this in our labour market statistics – the overall employment rate of women is 11.5 percentage points lower than that of men, and this also means that there is a gender pay gap of 16% translating later into a gender pension gap of 36%.

There are, of course, those who say that this proposal would impose rules on families and interfere with their personal decisions. Allow me to disagree and argue quite the opposite. This directive aims at providing more opportunities, incentives and choices for our citizens to define their own work—life balance, but the final decision remains a choice of the individual parents.

Thanks to this directive, fathers and mothers will have parental leave of four months, like now, but with the directive two of those four months will be non—transferable and paid at an adequate level set by Member States. Of course, the Commission was even more ambitious but I think we have found a fair compromise in the trilogues.

In addition, fathers will have 10 days of paternity leave paid at the level of sick pay, and parents and carers will all have the right to request flexible working arrangements. Last but not least, this directive will also respond to one of the major challenges our society is facing: the ageing of the population. By introducing a carer’s leave of five working days, workers can better take care of their relatives. This is the first time a European directive introduces the concept of this kind of carer’s leave.

I truly believe that this directive provides concrete improvements to the family and working lives of our citizens. It is transforming the principles of the European pillar of social rights into reality and it’s also taking us a step ahead in the implementation of the United Nations Sustainable Development Goals. Thank you so much for your hard work.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Morin-Chartier, au nom du groupe PPE. – Madame la Présidente, mes premiers mots seront pour la commissaire Marianne Thyssen.

J’ai beaucoup d’admiration, Madame la Commissaire, pour ce que vous faites à travers ce texte éminemment moderne. Vous avez été courageuse de mettre ce texte relatif à l’équilibre entre la vie familiale et la vie professionnelle sur notre table de travail. Vous avez été courageuse parce que c’est un texte qui vient bouleverser les habitudes ancestrales inscrites dans nos sociétés où la charge de la famille et des enfants repose uniquement sur les femmes, ce qui aboutit à mettre un embargo sur leur carrière et influence jusqu’à leur prix sur le marché du travail. Vous venez par ce texte rééquilibrer cette injustice devant laquelle tant de femmes ont plié le genou. Donc, pour toutes ces femmes, je voulais vous dire merci.

Merci bien sûr à notre rapporteur David Casa, qui a su aller au bout de ses convictions. C’est là aussi le travail des députés européens parce qu’on peut avoir un bon texte sur la table de travail, on peut faire un bon travail entre rapporteur et rapporteurs fictifs, mais si tout ce travail n’est pas conclu par des trilogues efficaces, alors cela ne vaut rien. Donc, merci à vous tous.

C’est une nouvelle brique de l’Europe sociale qui est posée sur notre table ce matin et qu’il nous faut soutenir. C’est une nouvelle brique qui change le marché du travail, le concept de la famille et l’égalité entre les hommes et les femmes. C’est le marché du travail qui change parce que, effectivement, nous sortons de cette charge unique qui repose sur la femme. Nous allons avoir une égalité de salaire et de carrière, et c’est ce que nous voulons pour les femmes. Je vous dis merci, Madame la Commissaire, et je remercie également mes collègues.

 
  
MPphoto
 

  Maria Arena, au nom du groupe S&D. – Madame la Présidente, je me joins aux remerciements que Mme Morin-Chartier a adressés à Mme la Commissaire et au rapporteur de ce dossier.

Il est vrai que nous vivons, encore au vingt-et-unième siècle, des discriminations dans notre société, et particulièrement des discriminations à l’égard des femmes. Ces femmes qui, aujourd’hui, font l’objet de discriminations dans l’emploi, dans leurs carrières et pour ce qui est de leurs salaires.

Les raisons, je dirais même la raison, c’est tout simplement le fait que nous puissions être mères. La raison de cette discrimination, c’est notre capacité d’être mères, de porter des enfants. Je dirais même, pas seulement le fait d’avoir des enfants, mais le fait de pouvoir éventuellement un jour avoir des enfants. C’est cela qui nous expose à des discriminations, c’est cela que l’employeur considère comme étant un risque par rapport à l’emploi et par rapport à la carrière. Neuf mois de grossesse, cela justifierait aujourd’hui un taux d’emploi inférieur au taux d’emploi des hommes, 16 % de différentiel salarial, 30 % de différentiel de pension. Vous vous rendez compte que ce sont neuf mois dans la vie qui vous mettent dans cette situation!

Et bien nous avons aujourd’hui proposé une solution, qui serait de mettre sur un pied d’égalité les hommes et les femmes. Il est vrai que nous n’allons pas y arriver uniquement avec une directive: dix jours de congé de paternité, ce n’est pas l’équivalent du congé de maternité, mais cela représente une avancée. Le congé parental non transférable – dans le trilogue, nous avons une non-transférabilité de deux mois –, c’est un pas en avant.

Nous pourrions aller plus loin, surtout en ce qui concerne le salaire. Je pense que nous évaluerons la situation. Le congé de cinq jours pour les aidants relève d’une nouvelle directive. C’est un nouveau droit qui est ouvert, et nous devrons l’évaluer.

Alors je vous dis merci, Madame la Commissaire, pour le travail qui a été fait pour ce pas en avant, mais nous devrons bien entendu vérifier attentivement la transposition de cette directive. Cette directive n’est qu’un plancher et, par conséquent, chaque État membre qui se sent plus généreux pour aller vers plus d’égalité est, bien entendu, le bienvenu en matière de lutte contre la discrimination.

Mais nous aurons aussi un travail à faire ici, dans ce Parlement, pour veiller à ce que cette directive aille bien dans le sens d’une lutte contre toutes les discriminations qui sont commises aujourd’hui à l’égard des femmes sur le marché du travail.

 
  
MPphoto
 

  Jana Žitňanská, za skupinu ECR. – Vážené kolegyne, vážení kolegovia, v Európskom parlamente často hovoríme o rovnosti medzi mužmi a ženami, o vyššom zapojení žien do pracovného procesu, o lepšom zosúladení rodinného a pracovného života. Legislatíva, o ktorej budeme o chvíľu hlasovať, je konkrétnym nástrojom, ktorý by spomínané ciele mohol pomôcť dosiahnuť.

Návrh vychádza z princípov stanovenia minimálnych štandardov. Znamená to, že predstavuje akési celoeurópske minimum, no každý členský štát má dostatok priestoru na to, aby si návrhy upravil tak, aby čo najlepšie vyhovovali jeho obyvateľom. Moja osobná predstava podpory pre matky a otcov starajúcich sa o svoje novonarodené deti, ako aj o tie, ktoré vzhľadom na svoj zdravotný stav či postihnutie potrebujú intenzívnejšiu starostlivosť aj v neskoršom veku, je v niečom odlišná od toho, čo sa podarilo vyrokovať v trialógu. Dokonca si myslím, že by mala byť v niektorých ohľadoch štedrejšia. Je tu ale jedno veľké ale: toto zlepšenie by malo ostať už na členských štátoch, ktoré majú voľné ruky usilovať o ďalšie úpravy. Priznanie otcovskej dovolenky pri príležitosti narodenia dieťaťa považujem za krok vpred a som veľmi rada, že otcom bude umožnené tráviť prvé chvíle s bábätkom doma ako rodina. Na Slovensku sme veľmi dlho počúvali najmä sľuby o otcovskej dovolenke.

Som preto rada, že táto úprava konečne povedie k ich naplneniu. Taktiež oceňujem, že sme sa na európskej úrovni začali vážne baviť aj o starostlivosti o blízkych a že sa toto pretaví aj do legislatívnej podoby v podobe opatrovateľskej dovolenky. Podporu rodinám v Európe považujem za kľúčovú. A to aj s ohľadom na budúcnosť.

 
  
MPphoto
 

  Renate Weber, on behalf of the ALDE Group. – Madam President, I thank the rapporteur and the shadow rapporteurs for their work. My expectations for this directive were more in line with the Commission’s ambitious proposal. In this House we managed to take it to a higher level, but after tough and lengthy negotiations with the Council the final text has lost in potential. I would have liked stronger provisions on paternity leave, and levels of payment on parental leave, because there are studies which clearly indicate that a percentage of around 85% of workers’ salary represents an incentive for men to make use of their parental leave entitlement. Otherwise, the burden will continue to be on women.

The final negotiations between the two co—legislators couldn’t reach an agreement on these aspects. Too much is left in the hands of the Member States and in the end there is little changed compared to the current situation. It is a step forward, but a very small step.

In relation to carers’ leave, this directive brings a true novelty at the European level, but I regret to say that Member States have been too reluctant or cautious in their approach. Studies prove that, due to the responsibility of caring for a sick or elderly member of their family, women are always at the forefront, at the expense of their jobs, careers, financial independence, decent pensions and, of course, social life. However, the text stands for a step forward. Although it is not revolutionary, at least we are now talking about a paid paternity leave entitlement at the EU level, about two months’ non—transferable and paid parental leave and five days of carers’ leave.

Last but not least, EU citizens are entitled to ask for flexible working arrangements to balance working patterns with their individual and family needs. I can but hope that we will improve this in the future.

 
  
MPphoto
 

  Tania González Peñas, en nombre del Grupo GUE/NGL. – Señora presidenta, permisos de maternidad y paternidad de la misma duración, intransferibles y pagados al 100 % del salario. Esta es nuestra posición, y el acuerdo provisional se queda lejos y es claramente insuficiente para nosotros.

Hemos introducido enmiendas en distintas direcciones. Por un lado, la intransferibilidad: es una condición indispensable para que exista la igualdad en los cuidados y en el mercado de trabajo. La alta remuneración al 100 % o, en su caso, al 80 % es indispensable para sostener la vida, para que no exista un empobrecimiento de los progenitores, del padre o de la madre. Las dos semanas del permiso de paternidad deberían ser obligatorias, porque alguien tiene también que cuidar de la madre.

Esta Directiva establece unos estándares mínimos y entendemos que esto es algo positivo: unos estándares mínimos para toda Europa, que mejoran la vida de algunos ciudadanos y ciudadanas.

Sin embargo, tenía la oportunidad de ir mucho más allá y ser un paso adelante en la construcción de una Europa social que luche por la igualdad. Espero, no obstante, que sea así en la próxima legislatura. Que se revise y que demos pasos en firme.

 
  
MPphoto
 

  Ernest Urtasun, en nombre del Grupo Verts/ALE. – Señora presidenta, el texto nos deja una sensación agridulce. Vamos a estar muy lejos de lo que deberíamos, que son permisos iguales e intransferibles, pagados al cien por cien.

Sin embargo, habrá algunos elementos introducidos que van a tener un efecto real sobre la vida de muchas personas. En cinco países se introducirá, por primera vez, un permiso de paternidad y en ocho ese permiso va a ser más largo de lo que es hoy. Y también vamos a introducir que, de los cuatro meses de permiso parental, dos meses van a ser a partir de ahora no transferibles y pagados.

Por lo tanto, hay pequeños pasos adelante a pesar de que, evidentemente, por ejemplo, el pago del permiso parental de paternidad seguramente estará muy por debajo del 80 %, que sería lo mínimo recomendable, y el permiso parental, lamentablemente, por ejemplo, no tiene una referencia mínima de pago.

Creo, por lo tanto, que nos hemos quedado un poco cortos. Y yo lo que sí quiero decir hoy es que quiero agradecerle al ponente, a los ponentes alternativos y a la Comisión que han puesto la ambición que no ha puesto el Consejo. Y al Consejo quiero decirle que cada vez que adoptamos una medida del pilar social europeo no podemos estar constantemente con el regate de lo que va a costar en cada país.

Necesitamos ambición de futuro, y para ello vamos a trabajar en el próximo mandato. Para mejorar estas disposiciones.

 
  
MPphoto
 

  Tiziana Beghin, a nome del gruppo EFDD. – Signora Presidente, onorevoli colleghi, qualunque sia la vostra idea di famiglia, direi che possiamo essere tutti d'accordo su una cosa: la sfida più grande per l'Europa non è la globalizzazione o il terrorismo, ma continuare a creare famiglie in futuro, in una parola continuare ad esistere.

Gli studi demografici puntano ad un crollo della popolazione europea entro il 2050, e noi dobbiamo fare tutto quello che possiamo per invertire questa tendenza. Ma se non garantiamo diritti ai lavoratori e tutele ai giovani, non possiamo certo aspettarci che abbiano i mezzi per crearsi una famiglia.

Ecco perché sono particolarmente soddisfatta di questa direttiva, che avrà un impatto concreto sulla vita di milioni di cittadini europei, aiutando giovani e donne a ottenere migliori condizioni occupazionali e a conciliare finalmente lavoro e vita familiare. Dopo lunghi negoziati, la direttiva istituisce il congedo di paternità in tutti i paesi europei, fissandolo in almeno dieci giorni e obbligando i datori di lavoro a retribuirlo adeguatamente.

Inoltre, questo provvedimento introduce il congedo parentale, due mesi retribuiti e non trasferibili, da dividere all'interno della coppia per occuparsi della famiglia, contribuendo anche a non far gravare tutto sempre e solo sulle spalle di noi mamme. Inoltre, abbiamo chiesto e ottenuto che gli orari siano più flessibili, anche grazie al telelavoro, e che si adattino alle esigenze di cura della famiglia, soprattutto in presenza di membri non indipendenti, malati o disabili.

È ovvio, avremmo voluto ottenere molto di più, come ad esempio maggiori tutele per gli autonomi e gli imprenditori, agevolazioni per le microimprese, più incentivi per la creazione di strutture per l'infanzia. Avevamo anche chiesto di prevedere forme di assistenza domestica da parte di operatori specializzati, che avrebbero aiutato a coniugare la vita lavorativa con la necessità di assistere figli e anziani. Purtroppo, non tutte le nostre richieste sono state esaudite, ma il risultato finale è comunque condivisibile e soddisfacente.

Anche se non è perfetta, questa direttiva ha il potenziale per cambiare in meglio la vita di milioni di cittadine e cittadini ed invertire il crollo demografico del nostro continente. Per questo, colleghi, qualunque sia la vostra idea di famiglia, vi invito a votare questa direttiva e a dare il vostro piccolo contributo per salvare la nostra Europa.

 
  
MPphoto
 

  Joëlle Mélin, au nom du groupe ENF. – Madame la Présidente, ce dossier sur les dispositions destinées à accompagner les travailleurs, non pas dans leur vie professionnelle mais dans leur vie privée, relève typiquement de ce qui ne regarde pas l’Union européenne.

Dans sa poursuite de son but réel, à savoir se mêler de tout, dans chaque moment de la vie quotidienne de chacun et chacune des travailleurs, de la naissance des enfants et leur éducation à l’aide aux parents ou au conjoint dans la maladie ou la perte d’autonomie, Bruxelles, contrairement à ce qui est annoncé en parlant d’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, créé d’authentiques déséquilibres, car derrière cette idée plus que louable, le texte présente trois risques.

D’abord, tous les textes législatifs ou administratifs dans ce domaine ne relèvent que des États membres. Bruxelles n’a aucunement le droit de fixer des taux, des durées et des montants, car cela enfreint le principe de subsidiarité et vient en sus contraindre les pays, comme la France, qui disposent déjà de tout l’arsenal souhaitable, sans compter l’éventuel déséquilibre des comptes sociaux nationaux.

De plus, ces dispositions purement sociétales ne sont absolument pas du ressort des employeurs, dont le rôle est de fournir des activités professionnelles dans un environnement acceptable et non d’imposer un paternalisme obligatoire qu’ils ne souhaiteraient pas.

Enfin et surtout, ce texte impose une prévalence de la vie personnelle sur la vie professionnelle, ce qui à terme deviendra un frein majeur au dynamisme économique de l’Europe, touchant dans un premier temps les TPE et les PME, qui seront ainsi déséquilibrées.

 
  
MPphoto
 

  Λάμπρος Φουντούλης (NI). – Κυρία Πρόεδρε, η δημιουργία οικογένειας αποτελεί τη σημαντικότερη ίσως στιγμή στη ζωή του κάθε ανθρώπου. Επιπλέον, είναι o τρόπος με τον οποίο εξασφαλίζεται η συνέχεια των εθνών μας. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να προστατεύεται με κάθε τρόπο και να ενθαρρύνονται οι νέοι να αποφασίσουν να κάνουν το μεγάλο αυτό βήμα. Αυτό ισχύει πολύ περισσότερο για όσους εργάζονται. Δεν μπορούμε άλλο να επιτρέψουμε να τιμωρείται εργασιακά η δημιουργία οικογένειας ούτε να αναλαμβάνει περισσότερα βάρη ο ένας από τους δύο γονείς, είτε ο πατέρας είτε η μητέρα. Συμφωνούμε απόλυτα, λοιπόν, με τη θέσπιση πανευρωπαϊκά του δικαιώματος γονικής άδειας και για τους δύο γονείς. Επιπλέον, θεωρούμε πως πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες και νομοθετημένες δυνατότητες ελαστικού ωραρίου και αδειών για τους γονείς μέχρι την ηλικία εκείνη που τα παιδιά θα μπορούν να εξυπηρετούν μόνα τους σημαντικό μέρος των καθημερινών τους αναγκών και, συγκεκριμένα, για εμάς μέχρι τα δώδεκα έτη. Τέλος, ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να δοθεί στους γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες, καθώς αντιμετωπίζουν ακόμη μεγαλύτερες προκλήσεις σε σχέση με τους υπολοίπους, καθώς και άδεια φροντίδας για εργαζόμενους που φροντίζουν συγγενή που πάσχει από σοβαρή ασθένεια.

 
  
MPphoto
 

  Sofia Ribeiro (PPE). – Senhora Presidente, Senhora Comissária, se nós queremos efetivamente uma Europa mais social, então esta Europa tem que responder às novas exigências da nova sociedade. E que sociedade é esta? É uma sociedade em que as famílias têm os seus filhos cada vez mais tarde, em que as mulheres estão cada vez, e muito bem, mais ativas no mundo laboral, em que os pais, os homens, também exigem os seus direitos à paternidade, e muito bem. O que nós verificávamos é que na nossa Europa nós tínhamos uma grande divergência entre os direitos entre homens e mulheres, que, de facto, não são consentâneos com estas necessidades familiares, que os casais de facto têm dificuldades em acompanhar os seus filhos, não apenas quando eles nascem, mas também na idade escolar em que as necessidades das crianças não se coadunam com as necessidades laborais das empresas.

Isso traz consequências terríveis a nível da diminuição da natalidade e do envelhecimento da nossa Europa, como todos nós sabemos.

Por outro lado, esta geração que tem os filhos cada vez mais tarde também é uma geração sanduíche porque passa a ter não apenas que cuidar dos seus filhos, mas também a ter de cuidar dos seus pais e o envelhecimento na Europa traz-nos esta responsabilidade acrescida. Os nossos idosos têm de ser acarinhados e têm de ter a possibilidade de ficarem em casa com uma maior estabilidade. E os seus filhos, que estão em idade laboral, não têm direitos consagrados à luz laboral no sentido de poderem acompanhar devidamente os seus pais. É por isso é que nós precisamos urgentemente de fazer uma evolução neste acompanhamento à família. Infelizmente não fomos tão além quanto as propostas que apresentei, mas tenho a certeza que este é efetivamente o desafio da Europa social do futuro.

 
  
MPphoto
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D). – Šiandien Europos Parlamentas priimdamas šeimos ir darbo suderinimo direktyvą siunčia gerą žinią visiems dirbantiesiems, ypač šeimoms, auginančioms vaikus, prižiūrinčioms pagyvenusius ir sergančius šeimos narius. Mes privalome įvertinti tai, jog Europa sensta, todėl palankesnės sąlygos derinti darbą ir asmeninį gyvenimą tikrai įgalintų tėvus daugiau dėmesio skirti savo šeimai ir paskatintų gimstamumą. Labai svarbu yra skatinti vyrus imti tėvo ir vaiko priežiūros atostogas, nes būtent tai padės įgyvendinti lyčių lygybę darbo rinkoje ir suteiks lygias galimybes moterims dirbti ir būti aktyvesnėms profesinėje veikloje. Žinoma, Europos Parlamento pozicija dėl šios direktyvos yra daugiau ambicinga nei valstybių narių, tačiau sveikinu tai, jog po ilgų derybų radom bendrą sutarimą. Ir dėl to, kad kiekvienas tėtis gali, pavyzdžiui, pasiimti apmokamų dešimt dienų tėčio atostogų gimus kūdikiui, ir mamos, ir tėčiai vienodai galės dalintis vaiko priežiūros atostogomis siekiant, kad abu tėvai turėtų galimybes auginti ir auklėti vaikus. Ir pagaliau pirmą kartą Europos Sąjungos lygmeniu įtvirtiname penkių dienų slaugytojo atostogas, prižiūrinčių asmenų atostogas, skirtas prižiūrėti pagyvenusius ar sergančius šeimos narius. Taip pat labai svarbu, kad darbo vietoje būtų sukurta šeimai draugiška aplinka ir kad darbdaviai garantuotų vaikus auginančioms šeimoms lanksčius darbo santykius, kad būtų sustiprintos teisės į socialinę apsaugą ir pensiją. Baigdama tikrai noriu padėkoti komisarei Thyssen už jos didelį darbą šioje srityje.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Hoc (ECR). – Pani Przewodnicząca! Konfucjusz mawiał wybierz sobie pracę, którą kochasz, a przez całe życie nie będziesz musiał pracować. Z drugiej strony tylko człowiek spełniony i szczęśliwy w życiu prywatnym jest maksymalnie wydajny i zaangażowany w sferze zawodowej. Byłoby wspaniale, gdyby zachować równowagę tych dwóch sfer. Otóż dyrektywa unijna dotycząca owej równowagi ma cele dobre i pożądane. Wszak wzmacnianie potencjału rodziny i jej roli w wychowaniu i opiece nad dziećmi oraz osobami starszymi to inwestycja pokoleniowa i pożądana wymiarze aksjologicznym.

W polskiej konstytucji mamy wprost napisane, że rodzina, rodzicielstwo i opieka nad starszymi osobami są pod szczególną ochroną państwa. Natomiast należy zauważyć, że kwestie te są materią bardzo wrażliwą, że państwa członkowskie mogą uważać to za zbyt nadmierną ingerencję Unii w sprawy organizacji życia rodzinnego, w sfery opieki nad potomstwem i ich wychowaniem, nawet naruszenie zasady pomocniczości. Niektóre wewnętrzne przepisy są kompatybilne z propozycjami unijnymi, na przykład w Polsce z okazji urodzenia dziecka przysługuje czternastodniowy płatny urlop ojcowski, Unia proponuje co najmniej dziesięć dni czy też uelastycznienie organizacji pracy. Natomiast należy już polemizować jeśli chodzi o nieprzenoszalność dwumiesięcznego urlopu rodzicielskiego na drugiego rodzica.

 
  
MPphoto
 

  Enrique Calvet Chambon (ALDE). – Señora presidenta, señora comisaria, mis felicitaciones a todos los ponentes alternativos y, muy particularmente, a mi amigo, el señor Casa, como ponente, que ha elaborado un texto sin duda de gran importancia para los ciudadanos europeos y para los trabajadores europeos.

El equilibrio entre el trabajo y la vida familiar es un desafío considerable para muchos trabajadores, pero, evidentemente, este texto es un paso y no un petit pas. Es un paso importante que avanza en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, en la sociedad que queremos, que reduce la brecha de género y promociona un mayor equilibrio entre lo personal y lo laboral.

Dicho esto, yo quiero insistir en cómo esto se inscribe en el desarrollo del pilar europeo de derechos sociales, y estoy muy contento de participar y felicitar a la comisaria por todas esas directivas que están apuntalando derechos mínimos básicos para la cohesión y la sociedad de los ciudadanos europeos.

Y recojo lo que ha dicho finalmente antes el diputado Urtasun. Por supuesto que los Estados miembros tendrán que ir avanzando, pero el desafío para el próximo mandato es, sin duda, establecer la necesidad de una solidaridad financiera europea para lo social.

 
  
  

PRESIDENZA DELL'ON. DAVID-MARIA SASSOLI
Vicepresidente

 
  
MPphoto
 

  Κωνσταντίνα Κούνεβα (GUE/NGL). – Κύριε Πρόεδρε, πώς ορίζεται άραγε ο «γονιός»; «Είναι το τόξο από τα οποία τα παιδιά σαν ζωντανά βέλη ξεκινάνε να πάνε μπροστά», έγραψε στο ποίημά του «Ο προφήτης» ο Khalil Gibran. Η οδηγία για την εξισορρόπηση ιδιωτικής και επαγγελματικής ζωής δεν είναι αυτή που φανταζόμουν όταν ξεκίνησα να δουλεύω αυτόν τον φάκελο. Δυστυχώς, δεν αναθεώρησε την άδεια μητρότητας παρά τις πιέσεις μας. Ρύθμισε, δε, ελάχιστα τις άδειες για τους γονείς που εργάζονται. Είναι όμως ένα πρώτο βήμα που θα επιτρέψει σε εκατομμύρια γονείς στην Ευρώπη να είναι στη ζωή των παιδιών τους σήμερα ώστε να είναι στις αναμνήσεις τους αύριο. Για αυτό το αύριο δουλεύουμε και θα συνεχίσουμε για μια Ευρώπη κοινωνικότερη και δικαιότερη, για μια Ευρώπη το μέλλον.

 
  
MPphoto
 

  Miroslavs Mitrofanovs (Verts/ALE). – Mr President, the report on work—life balance was a long—term project for all of us involved. I’m not only talking about the period of time which was needed to reach the agreement, but the enormous intensity in all the negotiation process.

To conclude this process, which took several years overall, I would like to mention that the final deal improves the current framework of paternity, parental and carer’s leave. However, it is far from the original ambitious mandate of the European Parliament.

Me and my colleagues would want to see this directive more family— and people—oriented. Nevertheless, as a citizen and a father, I’m glad that finally, in EU documents, paternity leave with a duration of 10 days will be officially introduced. However, the payment at sick—pay level is certainly not enough.

I also consider the introduction of a new kind of leave – carer’s leave – as one of the visible achievements of the European Parliament in the social sphere during this legislative period.

 
  
MPphoto
 

  Angelo Ciocca (ENF). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'Unione europea fa bene ad andare nella direzione strategica di investire nelle politiche di conciliazione. La conciliazione tra la vita professionale e la vita lavorativa con quella privata è sicuramente la direzione giusta. Dobbiamo investire sul valore della famiglia, sul ruolo della famiglia e sul rilancio della natalità, pilastri importanti sia per la Lega, ma anche per la società, per la stessa Europa.

La conciliazione tra lavoro e vita privata aiuta uomini, aiuta donne, aiuta l'economia italiana, aiuta l'economia europea. Contrastare il declino demografico, le culle vuote, è sicuramente un tema importante, e allora l'Europa deve credere nella conciliazione, continuare a credere nella conciliazione premiando anche quelle regioni virtuose, quelle regioni come la Regione Lombardia, che negli anni hanno fortunatamente sviluppato modelli di conciliazione vita-lavoro eccellenti, all'avanguardia, capaci di poter dare risposte concrete ai bisogni di conciliazione tra la vita e il lavoro, una regione come la Lombardia che ha investito 30 milioni di euro in questi anni per gli asili nido e per il welfare aziendale.

Allora chiedo davvero l'Europa di investire e di credere nel ruolo delle regioni, di leggere i bisogni di prossimità e di dare le risposte ai bisogni di prossimità come ha fatto la Regione Lombardia in questi anni. Investire sulle regioni vuol dire investire nella giusta risposta per la conciliazione vita-lavoro.

 
  
MPphoto
 

  Michaela Šojdrová (PPE). – Pane předsedající, paní komisařko, já myslím, že pro vás to musí být velmi příjemné, když posloucháte ocenění této směrnice, dohody z trialogu jak zprava, tak zleva. Vlastně ti, kteří měli mnohem větší ambice, zaznělo to tady, i ti, kteří byli striktně proti, že to zasahuje do národních systémů, tak najednou oceňují, že ten kompromis je přijatelný a že je to skutečně krok k podpoře rodin a rodičů.

Já s tím naprosto souhlasím a chci zdůraznit čtyři hlavní body, které jsou pro mě důležité pro to, abych tuto směrnic podpořila. Je to minimální standard, dva týdny otcovské dovolené, dva měsíce nepřenositelné rodičovské dovolené, podpora flexibilních pracovních úvazků a pečovatelská dovolená. Je to skutečně minimum toho, na čem se je možné, na úrovni 28 různých zemí, různých systémů, různých tradic, a na čem jsme schopni se shodnout. To považuji za velmi důležitý signál ze strany EU vůči členským státům, že děti jsou investice do budoucna, že je to budoucnost EU a je to budoucnost členských států a my musíme pomoci rodičům zvládnout jejich rodičovskou roli.

Já bych si přála, abychom do budoucna ještě více mysleli na to, že práce rodičů, maminek, tatínků, kteří zůstávají s dětmi doma, je také práce, která si zaslouží stejné ocenění. To je samozřejmě na členských státech, ty to mohou a musí udělat, aby zde byla svobodná volba, aby každá maminka a každý otec cítili, že si jich společnost váží a že jejich práci oceňuje jako investici do budoucnosti. Já vám děkuji a těším se na to, že budeme tuto směrnici implementovat a že pomůže rodinám.

 
  
MPphoto
 

  Agnes Jongerius (S&D). – Voorzitter, als ouder wil je dolgraag dat je kind een goede start krijgt. Als PvdA willen we graag dat alle ouders verlof kunnen opnemen om hun kind te zien opgroeien. Dat mag niet afhangen van de dikte van je portemonnee, je werkgever of de plek waar je wieg heeft gestaan.

Helaas kunnen ouders met lage inkomens in Nederland nog steeds geen verlof opnemen, omdat ze daardoor onder het bestaansminimum zakken, en wij zijn er dan ook trots op dat Europa er wel in geslaagd is om goede afspraken te maken. En nu moet onze minister Koolmees de bal oppakken. Goede verlofregelingen zorgen er namelijk voor dat moeders makkelijker op eigen benen kunnen staan, dat vaders kunnen helpen bij de opvoeding en dat ouders samen kunnen genieten van hun pasgeboren kind.

Dit voorstel versterkt de band tussen ouder en kind, leidt tot een goeie verdeling van taken thuis en tot betere kansen van moeders op de arbeidsmarkt. Ik zou zeggen: dit is echt een goeie stap in de richting van een sociaal Europa.

 
  
MPphoto
 

  Anders Primdahl Vistisen (ECR). – Hr. formand! Den lovgivning, man er ved at vedtage i dag, markerer et nyt lavpunkt i EU’s indblanding i såvel familielivet som i medlemsstaternes ret til selv at definere sociale forhold. Det er nærmest topmålet af hykleri, at et parlament, der ikke engang selv tillader barselsorlov for hverken mænd eller kvinder, vil diktere, hvordan de europæiske familier skal orientere sig, når det kommer til at sikre barnet den bedst mulige start på livet. I Dansk Folkeparti mener vi helt udelukkende, at sociale rettigheder og sociale kompetencer er et område, der skal defineres af medlemsstaterne. Det er medlemsstaterne, der skal opkræve skatten, der betaler for disse ordninger, og det er medlemsstaterne, der har ansvaret for at føre dem ud i livet. Derfor er det også en debat, der hører til i medlemsstaterne. Derfor kan vi kun blankt afvise, at EU på endnu et område blander sig i sociale forhold, og endnu engang bevirker, at der er mindre råderum for familierne og medlemsstaterne til at definere, hvordan vi ønsker at indrette vores velfærdsstater.

 
  
MPphoto
 

  João Pimenta Lopes (GUE/NGL). – Senhor Presidente, esta proposta de diretiva é um exemplo de retrocesso social e de avanço na exploração laboral. A definição de períodos de licença não obrigatórios, a definição de remunerações com base nos subsídios de doença, na licença de paternidade, a indefinição de remunerações na licença parental ou a ausência de remuneração na licença de cuidadores, exemplos que bastariam para envergonhar quem os propõe ou defende.

Acrescem as condicionalidades às necessidades do patronato e a fatores como o tempo de trabalho ou tipologia de vínculo antes do pedido de licença, em formulações que podem excluir do acesso à licença, por exemplo, trabalhadores temporários. Esta diretiva não defende os progenitores, defende os patrões que determinarão quando, como e se podem os trabalhadores usufruir dos seus direitos.

Apresentámos propostas que elevariam os direitos sociais e a proteção laboral, do alargamento de licença ao pagamento a 100% da remuneração de referência, da proteção e promoção da amamentação e aleitamento maternos à promoção de políticas e serviços públicos, propostas rejeitadas pelo Parlamento Europeu, razões que nos levam a rejeitar esta proposta.

 
  
MPphoto
 

  Terry Reintke (Verts/ALE). – Mr President, lately, especially with the start of the campaign, a lot of lies about families have been told in Europe. Lies: that in order to protect families, we have to spread hatred around LGBTI rights; we have to restrict women’s rights, or we have to impose one single limited view of what families can look like on all of us.

The latest: at the World Congress of Families last weekend in Verona it became clear that there is an alliance of right-wing extremists, Christian fundamentalists and conservatives who want to spread these lies in the campaign.

I say the exact opposite is true. In order to protect families we don’t have to follow homophobic and anti-choice rhetoric. We have to stand up for these families. We have to give them space in society. We have to embrace all forms and diversity of families and we have to give families time to care for each other. And this work-life balance directive is an important step in this direction and this is the way that we should go as the European Union.

 
  
MPphoto
 

  Anne Sander (PPE). – Monsieur le Président, Madame la Commissaire, le temps est devenu une denrée rare, surtout quand nous sommes parents ou proches aidants.

Aujourd’hui, plus de six parents sur dix ne parviennent pas à trouver ce fragile équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle, au risque de s’exposer, parfois, à la précarité ou à l’épuisement professionnel.

Face à cette situation difficile, l’Europe a un rôle essentiel à jouer pour renforcer la solidarité qui existe, dans chaque pays, envers les familles. Et les nouvelles règles en matière de congés familiaux que nous adoptons aujourd’hui sont cette réponse d’une Europe concrète. Malgré nos différences, je me réjouis que nous soyons parvenus à avancer ensemble et à mettre au point ce socle minimal social de règles, qui contribuera au mieux-vivre ensemble.

En tenant compte de l’évolution de la société, nous avons introduit un congé européen de paternité pour garantir à tous les pères qu’ils puissent être présents pour la naissance de leur enfant. Nous avons également introduit une clause de non-transférabilité pour une partie du congé parental.

Un autre élément essentiel de cette nouvelle réglementation est l’introduction d’un congé pour les proches aidants. L’Europe est le continent qui compte le plus grand nombre de personnes âgées: près de 20 % des Européens ont soixante-cinq ans et plus. Par choix, par manque de services adéquats ou en raison de coûts importants de prise en charge, 80 % des soins sont opérés par les proches aidants. Leur accorder un congé est donc un juste retour pour un investissement vraiment très important.

Nous franchissons ici un premier pas essentiel. Aux États membres, maintenant, d’accompagner cette démarche en créant, par exemple, des maisons de répit, pour permettre à ces proches aidants de recharger leurs batteries.

 
  
MPphoto
 

  Marita Ulvskog (S&D). –Det finns de i det här huset som säger att det här är onödig lagstiftning. Redan 1992 antogs dock det första mödraledighetsdirektivet och det var när EU:s medlemsländer var ganska få och samhället såg ganska annorlunda ut. Mot den bakgrunden är det verkligen på tiden att denna lagstiftning nu moderniseras.

Det vi röstar om i dag är ju en grundläggande rätt till en föräldraförsäkring som fungerar. Vi vet också att när pappor får vara hemma med sina barn, så tar de större ansvar för hemmet och detta är också en ödesfråga. Alldeles för få kvinnor inom EU har möjlighet att förvärvsarbeta, samtidigt som vi har ett omfattande behov av kvalificerad arbetskraft. Vi vet att kvinnors deltagande på arbetsmarknaden är en enorm ekonomisk motor och den motorn måste vi sätta i gång på riktigt.

Ett mer jämställt samhälle är helt enkelt bra för familjerna, för individerna, för barnen och för ekonomin. Det är dags att vi tar nästa steg.

 
  
MPphoto
 

  Helga Stevens (ECR). – Voorzitter, een goed evenwicht tussen werk en privéleven is cruciaal. We moeten iedereen en in het bijzonder vrouwen alle kansen geven op de arbeidsmarkt. Vrouwen moeten nog steeds te veel kiezen tussen een bloeiende carrière of een mooi gezinsleven. Maar dit betekent niet dat we niet kritisch mogen zijn.

Ik blijf erbij dat lidstaten nog steeds in de beste positie zijn om een antwoord te bieden op de noden van hun eigen burgers. In Vlaanderen zijn er bijvoorbeeld goede regelingen voor zorgverlof, maar niet precies vijf dagen per jaar. Europese eenheidsworst opdringen aan de lidstaten kan dus lokaal averechts werken. En hoe zit het met het subsidiariteitsbeginsel?

Verder betreur ik sterk dat flexibiliteit bijna alleen vanuit het oogpunt van de werknemer wordt bekeken. De werkgevers krijgen er weer een hoop rompslomp bij, maar onze kmo’s kreunen al onder allerlei regeltjes. Ik betreur dat de richtlijn die administratieve overlast nog groter maakt.

 
  
MPphoto
 

  Barbara Matera (PPE). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio David Casa e Agnieszka Kozłowska per il loro impegno e per aver lavorato ad un testo che vuole finalmente affrontare il tema della conciliazione tra vita privata e vita professionale. È importante soprattutto per le donne, che si sono viste mettere da parte semplicemente perché sono diventate mamme o perché devono prendersi cura di familiari a loro carico.

Attraverso l'adattamento e la modernizzazione del quadro giuridico dell'Unione europea, la direttiva cerca di consentire a genitori e persone con responsabilità di cura di conciliare meglio il loro lavoro e le loro mansioni di assistenza. La direttiva si basa su diritti esistenti e li rafforza, introducendone e mantenendo il livello di protezione già offerto dalla legislatura europea.

La mancanza, però, di congedi di paternità retribuiti e della trasferibilità del congedo parentale in molti Stati membri contribuisce al basso utilizzo di tali congedi da parte dei padri. Ecco, per questo ringrazio i miei colleghi, per il loro impegno volto ad invertire questa tendenza. Quindi appoggio l'approccio bilanciato utilizzato, in quanto non va a ledere gli interessi delle piccole e medie imprese.

Quindi esorto i colleghi oggi a sostenere questa relazione, perché migliora l'uguaglianza di genere all'interno dell'Unione europea, e soprattutto promuove un sostegno delle donne nel loro reinserimento nel mercato del lavoro. Fatelo per tutte le madri, per tutti i padri e per tutte le generazioni future dell'Unione europea.

 
  
MPphoto
 

  Elena Gentile (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, il paradigma della separazione dei ruoli ha di fatto limitato, se non impedito, ai soggetti tradizionalmente destinati alla cura – le donne – di contribuire con il loro capitale di competenze alla crescita socio-economica. Quindi questo è il momento della responsabilità, della condivisione, appunto, responsabile dei tempi, della fatica, delle gioie della cura, degli affetti che fanno delle famiglie, comunque declinate, di tutte le famiglie, una comunità.

Nelle pagine di questa direttiva c'è la nuova Europa, c'è la cifra di un cambiamento culturale e politico, perché valorizza la genitorialità, perché richiama ad una nuova responsabilità istituzioni e sistema di impresa, perché la conciliazione diventi un'opportunità, oltre che un diritto esigibile, attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi e mettendo in sicurezza i diritti acquisiti dei lavoratori e delle lavoratrici.

 
  
MPphoto
 

  Jadwiga Wiśniewska (ECR). – Panie Przewodniczący! Równowaga między życiem zawodowym a życiem rodzinnym jest niezwykle ważna, niezwykle istotna dla wszystkich stron zarówno dla rodziców dziecka, jak i dla samego dziecka. I szukanie rozwiązań, które przybliżą nas do osiągnięcia takiego stanu jest rzeczywiście bardzo istotne i bardzo ważne.

Popatrzmy przez pryzmat Parlamentu Europejskiego i jak wygląda właśnie ta równowaga między życiem zawodowym a życiem rodzinnym np. pracowników Parlamentu Europejskiego, którzy przychodzą do Parlamentu przed godziną 9.00, a bardzo często wychodzą w godzinach niemalże wieczornych. Ich dzieci wychowują żłobki, przedszkola, mają bardzo słaby kontakt z rodzicami. Ja, kiedy moja asystentka była w ciąży, próbowałam przyjrzeć się, jak wygląda elastyczny czas pracy, jak wygląda tutaj możliwość pracy z domu dla asystentów. Okazuje się, że te nasze regulacje w praktyce stają się fikcją.

 
  
MPphoto
 

  Michael Detjen (S&D). – Herr Präsident, Frau Thyssen! Europa kann nur sozialer werden, wenn die Chancengleichheit zwischen Männern und Frauen zu Hause und am Arbeitsplatz gewährleistet ist. Meine Fraktion fordert schon seit Langem mehr Gleichstellung in Kinderbetreuung und Pflege von kranken und älteren Menschen. Die europäische soziale Säule sieht genau das vor. Mit der heute verabschiedeten Richtlinie kommen wir diesem Ziel einen großen Schritt näher. Endlich leistet Europa seinen Beitrag zu einem modernenb Gesellschaftsbild in Kinderbetreuung und Pflege von Angehörigen.

Die Arbeit soll fair aufgeteilt werden in der Familie. Mindestens vier Monate bezahlte Elternzeit, davon zwei, die nicht übertragen werden können, schaffen starke Anreize auch für Männer, in der Kinderbetreuung tätig zu werden. Das begrüße ich ausdrücklich. Mit dem neuen Anspruch haben endlich auch Väter Anspruch auf zehn Tage Vaterschaftszeit. Fünf Tage Pflegezeit, die bezahlt werden, sind ebenso gut.

Vaterschaftszeit in Höhe des Krankengelds ist allerdings zu wenig. Wir haben 36 % in Irland, und das ist zu wenig. Da hat sich die konservative Mehrheit im Rat durchgesetzt. Damit bin ich noch nicht zufrieden.

 
  
MPphoto
 

  Siôn Simon (S&D). – Mr President, this measure, proposed two years ago and five months in trilogue, is an example of a piece of legislation which doesn’t provide a one—size—fits—all solution, which is flexible and allows great opportunity for Member States to make their own laws and implement them themselves according to their own context and customs, but which gently raises the floor for everybody.

So even some of the wealthiest and highest level of protection countries, like the UK, will see people benefit without being told what to do by Brussels bureaucrats. Parents in the UK will have paid parental leave. Carers in the UK will have paid parental leave under this measure if the UK remains in the European Union.

 
  
 

Procedura "catch the eye"

 
  
MPphoto
 

  Caterina Chinnici (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, la direttiva di cui oggi discutiamo contribuirà positivamente a colmare il divario di genere nei livelli di occupazione, realizzando un migliore bilanciamento tra lavoro e vita familiare, tanto per gli uomini quanto per le donne, affinché possano anch'esse sviluppare pienamente la propria carriera.

È importante che l'Unione europea abbia finalmente stabilito delle norme, seppur norme minime, in materia di congedo parentale e di congedo di paternità, prevedendo adeguate retribuzioni e prevedendo la non trasferibilità di parte dei congedi, affinché la cura dei bambini non gravi esclusivamente sulle madri. Certo, per favorire una piena partecipazione delle donne al mercato del lavoro, gli Stati membri dovranno fornire ai lavoratori la possibilità di richiedere condizioni di lavoro flessibili e dovranno offrire accesso ad infrastrutture e servizi per la cura dei bambini e di altre persone a carico.

Sono davvero importanti, infine, le innovative disposizioni a favore dei lavoratori, sempre più numerosi, che prestano assistenza a familiari gravemente malati.

 
  
MPphoto
 

  Jordi Solé (Verts/ALE). – Señor presidente, como ha dicho la comisaria Thyssen, en Europa existe una brecha salarial entre hombres y mujeres del 16 % y una brecha en pensiones del 37 %. Las mujeres siguen siendo discriminadas en el ámbito laboral y dedican tres veces más de su tiempo que los hombres a tareas de cuidados no remunerados.

Con la Directiva sobre conciliación damos un paso adelante hacia esta Europa social de la que tanto hablamos, pero que normalmente tan poco hacemos. Porque esta Directiva debe permitir una distribución más equitativa de las tareas de cuidados entre hombres y mujeres y, por lo tanto, un avance en la igualdad efectiva. Y también porque reconoce nuevos derechos, como el de solicitar condiciones de trabajo flexibles para el cuidado de los hijos.

El resultado está lejos de lo que queríamos lograr. Sin embargo, es un avance. Y es un avance que compartimos.

 
  
MPphoto
 

  Ana Miranda (Verts/ALE). – Senhor Presidente, há que apoiar os cuidadores e as famílias. Isto também é a Europa social, isto é garantir a igualdade. Por isso, a diretiva é um passo em frente. Obrigada, Senhora Comissária, pela oportunidade de dar aos Estados-Membros a possibilidade de melhorar.

Conciliar a vida familiar e laboral nem sempre é fácil para as mulheres. Quase sempre são elas que ficam em casa, que deixam o trabalho, e isso não é justo. Sabe, Senhora Comissária, que no meu país, que sofre um enorme envelhecimento, são os avós que cuidam dos netos e das netas.

Temos que acompanhar as famílias com crianças, as famílias monoparentais, acompanhar as licenças de maternidade e de paternidade, acompanhar os cuidadores de dependentes e de doentes. Sei-o bem! A minha mãe tem Alzheimer e isso mudou-nos a vida, como a tantas famílias no meu país e em toda a Europa.

Os cuidadores e as cuidadoras e as famílias precisam do nosso apoio.

 
  
MPphoto
 

  Nicola Caputo (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, la direttiva per l'equilibrio tra attività professionale e vita familiare rappresenta un grande passo avanti verso un migliore equilibrio tra vita lavorativa e vita privata per tutti i genitori che lavorano.

Saranno introdotti nuovi standard minimi per i padri, che potranno chiedere almeno dieci giorni di congedo di paternità dopo la nascita o l'adozione di un figlio. Il congedo parentale non trasferibile verrà portato fino ai due mesi per genitore e sarà pagato almeno come il congedo per malattia. Spetterà agli Stati membri il compito di stabilire un compenso minimo. Il congedo per la cura di familiari invalidi o con malattie gravi verrà portato a cinque giorni all'anno e tutti i genitori con figli minori di otto anni avranno il diritto di chiedere maggiore flessibilità al lavoro.

In pratica, si offre alle famiglie con genitori e prestatori di assistenza che lavorano un'autentica opportunità di scelta su come conciliare la vita professionale e quella familiare. Un enorme passo avanti verso un'Europa più sociale, una nuova Europa.

 
  
 

(Fine della procedura "catch the eye")

 
  
MPphoto
 

  Marianne Thyssen, Member of the Commission. – Mr President, as you know, and some of you said it also in the debate, the negotiation process has not been easy. We have come a long way to reach this result and we all had to show flexibility and compromise on certain points. But I am convinced that the agreement on the table is well balanced and preserves the main objectives of our original proposal.

It proves that social Europe and a sustainable Europe is not a theoretic, imaginary objective but an evolving reality on the ground. I am convinced that it will provide concrete improvements to the family and working lives of our citizens, transforming the principles of the European pillar of social rights into reality. It’s not only a question of fairness, but it is a triple win.

It’s good for working parents and carers, who will enjoy a better balance between their private and professional lives. It’s good for businesses, also SMEs, which will profit from attracting and keeping talent, and it is good for Member States that currently lose out altogether EUR 370 billion every year due to the gender employment gap today.

I truly believe that family-friendly policies are a key driver to economic growth. Therefore, I call on all of you to support the directive on work-life balance and I want to thank you very much for the kind words to the Commission and to me personally. You can be assured that the Commission will follow closely the transposition of this directive. Thank you again for your engagement and dedication to this nice work.

 
  
MPphoto
 

  David Casa, Rapporteur. – Sinjur President, irrid nirringrazzja naturalment, anki jiena, lill-Kummissarju Thyssen, u lill-Kummissarju Jourová wkoll, għall-għajnuna tagħhom, għal din il-proposta tagħhom, u għall-paċenzja tagħhom ukoll. Nixtieq nirringrazzja lil Agnieszka, il-kollega tiegħi, kif ukoll lix-Shadow Rapporteurs kollha li kellna għal din id-direttiva.

Naturalment kien hemm Shadow Rapporteurs illi ma riedu assolutament xejn, u kellna Shadow Rapporteurs illi riedu iktar milli fil-fatt għandna quddiemna. Però l-maġġor parti tas-Shadow Rapporteurs, tal-Membri Parlamentari f’din il-Kamra, kif smajtu llum, jaqblu li din hija liġi bilanċjata. Kellna nagħmlu diversi laqgħat, kemm mal-ETUC, kemm ma’ BusinessEurope, kemm ma’ organizzazzjonijiet tal-SMEs, li kienu importanti biex aħna nieħdu veduta ta’ kif tinsab is-sitwazzjoni u fejn nistgħu mmorru.

Naturalment jiena xtaqt li ġibna iktar minn hekk, però b’li għandna quddiemna qed nassiguraw illi se jkollna Ewropa ħafna iktar soċjali milli hija llum. Irrid nesprimi sodisfazzjon ukoll għal dan id-dibattitu li kien jirrifletti eżatt il-ħidma li kellna, mhux biss mal-Membri Parlamentari Ewropej, imma anki fil-Kunsill. Jiġifieri anki l-pożizzjoni tal-Kunsill kienet, fil-bidu ta’ din id-direttiva, iktar opposta meta fil-fatt, meta naraw x’ġara fl-aħħar, insibu li l-maġġor parti tal-membri tal-Kunsill ivvutaw huma wkoll favur dan l-arranġament illi sibna lkoll flimkien.

Din mhijiex rebħa ta’ persuna waħda. Din hija rebħa ta’ tliet istituzzjonijiet f’daqqa li ħadmu flimkien biex ikollna r-riżultat illi għandna llum, u allura jiena nagħlaq billi nħeġġeġ lil kull wieħed u waħda minnha jappoġġa din il-liġi, li hija liġi bilanċjata, tajba għan-nisa, tajba għall-irġiel, tajba għall-familji, tajba għall-ekonomija, imma l-iktar importanti, tajba għal Ewropa soċjali.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. – Grazie David, complimenti per il tuo lavoro. Grazie a tutti i colleghi che sono intervenuti e alla Commissaria che è stata con noi in Aula.

La discussione è chiusa.

La votazione si svolgerà giovedì 4 aprile 2019.

Dichiarazioni scritte (articolo 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Antanas Guoga (PPE), in writing. – We have had numerous discussions here in the European Parliament about gender pay gap and ways to solve it, about the shortage of IT professionals in the ICT sector in Europe and a lack of women’s engagement in this sector. However, these two topics are directly related with the planning of family life for women who wish to have it. It is still extremely difficult for women who have children, to be able to enjoy their family life and take care of their children as well as to maintain their ambition in their careers. We need to provide flexible working conditions for parents and create conditions for men to be able to take parental leave in the whole EU, because then the EU can directly contribute to the welfare of families and combat gender pay gap. Therefore, I fully support this report and want to thank the rapporteur for a great work and the final outcome.

 
  
MPphoto
 
 

  Ádám Kósa (PPE), írásban. – Az irányelv célja minimumkövetelmények meghatározása, de tekintettel kell lennünk a szubszidiaritás elvére is, mivel a családjogi kérdések meghatározása tagállami hatáskörbe tartozik. A tagállamok nyújthatnak az irányelvben lefektetettnél kedvezőbb feltételeket. Magyarország nem kényszerítő intézkedésekkel akarja elérni a munka és a család jobb egyensúlyát. Magyarország nagyon erősen támogatja a családokat és ösztönözi a gyermekvállalást, amelynek része az is, hogy a nőket támogatjuk a munkahelyre való visszatérésben. Ebben szerepe van az apasági szabadságnak is, de Magyarországon ezen is túlmegy: 2022-re megvalósul a teljes bölcsődei ellátottság és bevezetjük a nagyszülői gyedet: ha a család úgy dönt, akkor az aktívan dolgozó nagyszülő is otthon maradhat a gyermekkel és ő lesz jogosult a pénzbeli támogatásra.

Nagyon sokféle megoldás létezik tehát, ezért úgy vélem, hogy a tagállamokra kell bízni, hogy az irányelven túlmenően hogyan támogatják a nőket, a családokat. Véleményünk szerint a családok elég érettek ahhoz, hogy a szülői szabadság átruházásról döntsenek, nem kell semmit rájuk kényszeríteni. Az ellátási szintet pedig úgy kell meghatározni a tagállamoknak, hogy erősítsék a szülői szabadság mindkét szülő általi igénybevételét. Támogatjuk, hogy a szülői szabadságot legfeljebb a gyermek 8 éves koráig ki lehessen venni. Ugyancsak támogatjuk a gondozói szabadság intézményét, de a részlet szabályokat itt is a tagállamoknak kell kidolgozniuk.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Molnár (S&D), írásban. – A férfiak és nők egyenlősége pusztán jogszabályok révén nem érvényesülhet. Az állam hatókörén túl, a mindennapi életben is ezernyi kulturális, társadalmi, gazdasági körülmény, hagyomány nehezíti a nők helyzetét, lehetetlenné téve, hogy tehetségüknek, céljaiknak megfelelő életet éljenek. Kulcskérdés ezen a téren a gyermekvállalás és a családi élet. A gyermekek és a család egyensúlya szempontjából egyaránt lényeges, hogy a gyermeknevelésből mindkét szülő kivegye részét. A nemek egyenlősége az Unió alapértéke. Rögzíti az alapszerződés, és sarokpontja a Szociális jogok európai pillérének. Mégsem érvényesül az EU minden országában. Ezért szükséges az Unió fellépése, mely nem csak segít a diszkrimináció minden formájának felszámolásában, hanem a polgárok számára megélhető, pozitív tartalmat ad az Európai egységnek.

Magyarként különösen fontosnak tartom az Unió szerepét. Alig pár napja döntött az Orbán kormány egy olyan hazug és igazságtalan „családtámogatási” rendszer bevezetéséről, amely a gazdag családoknak kedvez, de magára hagyja, vagy – ami még rosszabb – adósságcsapdába hajszolja a kis keresetűeket. Diszkriminál a nők, az elváltak, a csonka családok ellen, az azonos nemű párokról nem is beszélve. Gyalázatos, törvénytelen, bigott és ostoba, amint az Orbán rezsim maga. Ebben a jelentésben az Európai Unió példát mutat a modern, igazságos, hatásos családpolitika számára. Ezért teljes mértékben támogatom.

 
  
MPphoto
 
 

  Marijana Petir (PPE), napisan. – Stvaranje politika usmjerenih na obitelji neopisivo je važno za današnju Europsku uniju, ali i za njenu budućnost, posebice u ovim trenutcima loših demografskih pokazatelja. Osiguranje dobrih uvjeta porodiljnog, roditeljskog, očinskog i skrbničkog dopusta u tome je presudno te doprinosi i stvaranju ravnoteže između poslovnog i obiteljskog života.

Republika Hrvatska roditeljima osigurava pravo na roditeljski dopust od osam do trideset mjeseci, ovisno o broju rođene djece i načinu njegova korištenja, stoga Hrvatska u tom smislu može biti primjer ostalim državama članicama u kojima su roditeljski dopusti relativno kratki. Na razmatranju je i ukidanje limita naknada što bi hrvatskim roditeljima omogućilo primanje pune plaće tijekom cijelog roditeljskog dopusta.

Drago mi je da Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o ravnoteži između poslovnog i privatnog života roditelja i skrbnika uvodi obvezan desetodnevni očinski dopust budući da je Hrvatska jedna od rijetkih zemalja koja ovu odredbu nema, već ju tek razmatra. Još uvijek smo kao društvo suočeni s problemima gdje očevima poslodavci ne dopuštaju baš lako korištenje njihova prava na roditeljski dopust ili ga uvjetuju. Tu prepreku moramo nadići jer je prisutnost roditelja u prvim godinama djetetova života nenadomjestiva.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), în scris. – Mă bucur că înainte de finalul acestei legislaturi putem adopta o directivă care să reglementeze echilibrul dintre viața profesională și cea privată. Din păcate, prea multe femei din Europa spun că nu pot în mod facil să concilieze viața profesională cu viața de familie. 32 la sută dintre femei lucrează cu fracțiune de normă, pentru că nu pot găsi o balanță între cele două sfere ale vieții. Evident, în numeroase cazuri, acest lucru generează și diferențe de salarii și de pensii foarte mari între bărbați și femei. Actualul cadru juridic de la nivelul UE și al statelor membre conține un număr limitat de stimulente pentru ca bărbații să-și asume o parte egală a responsabilităților familiale. Este nevoie ca aceste deficiențe să fie remediate. Chestiunea cuantumului indemnizației pentru concediul pentru creșterea copilului este esențială pentru ca acest concediu să fie utilizat în mod echitabil de către bărbați și femei. Susțin cu tărie propunerea Comisiei de a aduce această indemnizație la nivelul indemnizației pentru concediul medical, este un pas înainte în acest sens.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Gabriela Zoană (S&D), in writing. – First of all, I want to congratulate the agreement reached between the European Parliament and the Council, under the Presidency of Romania. Promoting gender equality in employment is one of priorities for Romanian Presidency. The Directive on Work-life Balance, once enter into force, will have significant influences on working parents and carers across Europe, particularly on women’s empowerment. It’s the first time at the EU level to regulate 10-day paternity leave for fathers, paid at sick leave level and 2-month non-transferable parental leave between fathers and mothers, which will greatly encourage men to take more caring responsibilities at home. I believe this Directive will be a cornerstone in the European Pillar of Social Rights. This is one of initial legislative steps improving women’s economic independence. I much expect its adoption. And we will closely follow up its implementation in Member States. I hope that, in the next mandate, more legislative efforts on women’s empowerment will be initiated.

 
  
  

(La seduta è sospesa alle 10.34 in attesa del turno di votazioni)

 
  
  

VORSITZ: RAINER WIELAND
Vizepräsident

 

4. Pokračovanie prerušeného rokovania
Videozáznamy z vystúpení
 

(Die Sitzung wird um 11.00 Uhr wieder aufgenommen.)

 

5. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku (ďalší postup): pozri zápisnicu
Videozáznamy z vystúpení

6. Hlasovanie
Videozáznamy z vystúpení
MPphoto
 

  Der Präsident. – Als nächster Punkt der Tagesordnung folgt die Abstimmung.

(Abstimmungsergebnisse und sonstige Einzelheiten der Abstimmung: siehe Protokoll.)

 

6.1. Žiadosť o zbavenie Georgiosa Epitideiosa imunity (A8-0185/2019 - Angel Dzhambazki) (hlasovanie)

6.2. Žiadosť o zbavenie Lamprosa Fountoulisa imunity (A8-0183/2019 - Angel Dzhambazki) (hlasovanie)
 

– Vor der Abstimmung:

 
  
MPphoto
 

  Λάμπρος Φουντούλης (NI). – Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ζητήσω από τους συναδέλφους να υπερψηφίσουν την άρση ασυλίας μου γιατί μετά τη δολοφονία του γιου μου, Γιώργου Φουντούλη, από τρομοκράτες που παραμένουν ασύλληπτοι, μετά από δεκάδες επιθέσεις και καταστροφές στα γραφεία μας με εκρηκτικούς και εμπρηστικούς μηχανισμούς από παρακρατικούς της Αριστεράς και την αδιαφορία της Ελληνικής Αστυνομίας να μας προστατεύσει, κάναμε το τεράστιο έγκλημα να τοποθετήσουμε κάμερες ασφαλείας για να ....

(Ο Πρόεδρος αφαιρεί τον λόγο από τον ομιλητή.)

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. – Herr Kollege, wir haben es nicht vorgesehen, dass über Immunitäten eine Debatte geführt wird. Deshalb kann ich Ihnen nicht das Wort für weitere Ausführungen lassen.

 

6.3. Žiadosť o zbavenie Eleftheriosa Synadinosa imunity (A8-0184/2019 - Angel Dzhambazki) (hlasovanie)

6.4. Zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti, pokiaľ ide o vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ (A8-0047/2019 - Sergei Stanishev) (hlasovanie)
 

– Vor der Abstimmung:

 
  
MPphoto
 

  Ashley Fox (ECR). – Mr President, I rise under Rule 190(4) of our Rules of Procedure to ask that the Stanishev matter be deferred to the next part-session so that we can have a full debate. I make this request for two reasons. The first is that the report describes Gibraltar as a colony. It is not. It is a self-governing British overseas territory. The people of Gibraltar have full autonomy. They are British by choice.

The second reason is procedural. The Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE) agreed the rapporteur’s mandate by 59 votes to zero, and Claude Moraes negotiated according to that mandate. He was then removed in a closed meeting because the Spanish Government did not agree with the mandate that LIBE gave him. His removal was an outrageous abuse of procedure. It is one thing for the Spanish Government to persuade the Council of their views. It is quite another for them to subvert the rules of this place. We need a debate to expose Spain’s corrupt influence on this file.

(Applause from certain quarters)

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. – Das ist ein Antrag gemäß Artikel 190 Absatz 4 der Geschäftsordnung.

 
  
MPphoto
 

  Iratxe García Pérez (S&D). – Señor presidente, en primer lugar, no voy a permitir que se insulte al Gobierno de España, porque eso es un insulto al sentir de la gran mayoría de hombres y mujeres de mi país.

En segundo lugar, no puede ser que los procedimientos democráticos solo los asumamos cuando el resultado es a nuestro favor. Aquí ha habido un proceso de acuerdo con el Consejo —como los hay en muchas otras materias— donde el Consejo ha planteado su posición, el Parlamento la otra, y se ha negociado. Se ha tomado la decisión y realizado todo el procedimiento conforme a la ley. Tal y como se establece, el cambio de ponente fue ratificado por la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y, por lo tanto, tiene que ser asumida esta decisión.

Y, en último lugar, no podemos pretender que los que se van decidan sobre los intereses de quienes nos quedamos. En el acuerdo se ha planteado una definición que está acorde al Derecho internacional. Y no olvidemos. Hoy aquí lo que estamos votando no es consecuencia de una decisión del Gobierno de España. Hoy aquí estamos votando que, si el 12 de abril, el Reino Unido se va de la Unión Europea, tenemos que tener resuelta la cuestión de exención de los visados.

Recordemos, votamos la...

(El presidente retira la palabra a la oradora).

 
  
 

(Das Parlament lehnt den Antrag ab.)

 
  
MPphoto
 

  Julie Girling (PPE). – Mr President, I rise on the same issue, but under Rule of Procedure 59(3) to ask this House to open up the report for amendments. I do not wish to postpone it. The justification is simple. This technical and very welcome report, which gives UK citizens the rights of visa entry to the EU after Brexit, has been hijacked by a politically—motivated intervention from Spain in the Council.

The addition of the wording describing Gibraltar as a colony of the UK is not in the EP mandate and the rapporteur, Claude Moraes, has consistently upheld Parliament’s position. He was then put under tremendous pressure, and was eventually removed by a Conference of Presidents’ decision, rapidly followed by Parliament conceding to the Council’s demands.

In effect, Parliament has colluded at the highest level to replace a legitimately—agreed Parliament text with the self—interest of one Member State. Irrespective of politics, I believe that this process demonstrates a disregard for the prerogatives of this Parliament and should be resisted.

I and 38 MEPs, including Clare Moody and Molly Scott Cato ....

(The President cut off the speaker)

 
  
MPphoto
 

  Esteban González Pons (PPE). – Señor presidente, lo que aquí estamos votando hoy es la exención de visados para millones de ciudadanos europeos en el caso de que la semana que viene se produzca un Brexit duro.

Aplazar este voto o enmendar el informe es condenar a millones de europeos a tener que pedir un visado para poder viajar al Reino Unido o del Reino Unido a la Unión Europea. Por lo tanto, perjudicar a millones de ciudadanos europeos por intereses particulares del Gobierno británico, aplazando el voto o aceptando enmiendas, no es lo que este Parlamento debe hacer. Lo siento mucho. Los británicos se han ido de la Unión Europea.

Nuestro deber es defender a los ciudadanos de la Unión Europea, y es lo que le pido que haga a esta Cámara.

 
  
 

(Das Parlament lehnt den Antrag ab.)

 

6.5. Usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov (A8-0177/2019 - Miroslavs Mitrofanovs) (hlasovanie)

6.6. Nakladanie s odpadmi (B8-0231/2019) (hlasovanie)

6.7. Požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov a konkrétne pravidlá v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) (hlasovanie)
MPphoto
 

  Der Präsident. – Liebe Kolleginnen und Kollegen! Man macht ja viele Sachen zum ersten Mal. Ich habe heute Morgen schon in aller Frühe Anrufe zu dieser Abstimmung bekommen. Ich kann Ihnen versichern: Ich bin mit dem Auto da, und ich habe geplant, morgen zu fahren – also ich habe alle Zeit der Welt.

Ich will Ihnen auch sagen, dass die Möglichkeit besteht – durch die Geschäftsordnung –, dass man Abstimmungen in Blöcke gliedert. Selbstverständlich gehört es zur Aufgabe der entsprechenden Dienste, diese Blockabstimmungen vorzubereiten. Ich weiß, dass es viele unterschiedliche Auffassungen dazu gibt. Deshalb würde ich Ihnen jetzt zunächst vorschlagen, dass wir erst einmal in die Abstimmung eintreten, und nach einiger Zeit werde ich Sie fragen, ob Sie wirklich über jeden einzelnen Antrag abstimmen wollen oder ob wir eher zu dem Blockverfahren übergehen.

Zur Geschäftsordnung, Frau Kollegin, bitte.

 
  
MPphoto
 

  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE). – Panie Przewodniczący! Tu nie chodzi o czas, ale chodzi o to, aby z tej izby wyszło dobre prawo. To, co dzisiaj mamy na listach do głosowania, przeczy przepisom Unii Europejskiej, bo jest blokowane nie według artykułów, a według nazwisk osób, które składały poprawkę. Z tej izby wyjdzie prawo, które nie będzie służyło ani konsumentom, ani małym i średnim przedsiębiorcom, którzy w Europie tworzą miejsca pracy, i po prostu my jako Parlament ośmieszymy się. Wnosiliśmy, aby przygotować spokojnie listy do głosowania – przypomnę, blisko 1 400 poprawek – na spokojnie na sesję w Strasburgu. O to wnosimy i proszę wszystkich europosłów, którym zależy na szacunku do wyborców i na tym, aby z tej izby wyszło dobre prawo, aby do tego wniosku się przychylili.

 
  
MPphoto
 

  Kosma Złotowski, w imieniu grupy ECR. – Panie Przewodniczący! W imieniu grupy ECR składam wniosek o przesunięcie tych głosowań, bowiem zaproponowana kolejność poszczególnych bloków poprawek łamie art. 174 ust. 2 Regulaminu. Bloki łamią również art. 174 ust. 8 Regulaminu, grupując wykluczające się scenariusze. Identyczne poprawki odnajdujemy w kilku różnych blokach i głosujemy nad nimi oddzielnie i wbrew art. 174 ust. 9 Regulaminu. Zidentyfikowaliśmy prawie sto takich przypadków. Bloki zbudowane zostały w oparciu o to, kto jest autorem poprawki, a nie o to, co te poprawki zawierają. To nigdy dotychczas niestosowana procedura głosowania, która jest zupełnie sprzeczna z procedurą legislacyjną. W efekcie Parlament Europejski po raz trzeci w tej kadencji może w związku z naruszeniem własnego regulaminu trafić do Trybunału Sprawiedliwości za manipulację procedurą głosowania. Ponadto dwa z trzech projektów, o których mowa, zostały przez Komisję Transportu odrzucone. Dlatego apeluję do Państwa o poparcie naszego wniosku, o odroczenie tego głosowania do momentu, aż...

(Przewodniczący odebrał mówcy głos)

 
  
 

(Das Parlament lehnt den Antrag ab.)

 
  
 

– Vor der Abstimmung über Änderungsantrag 632:

 
  
MPphoto
 

  Maria Grapini (S&D). – Domnule președinte, pe Regulamentul de procedură, pentru că sunt lucruri foarte importante, vă propun să nu mai pierdem timpul și să votăm doar electronic.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. – Frau Kollegin Grapini! Sie gestatten, dass ich das weiterhin entscheide.

(Die Abstimmung wird fortgesetzt.)

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Arg viel schneller kann ich nicht, arg viel schneller können Sie nicht, und arg viel schneller können die Dolmetscher nicht. Ich habe das jetzt genau beobachtet: Wir haben Abstimmungsmehrheiten in der Größenordnung von 150 Stimmen Mehrheit bis zwei Drittel Mehrheit. Deshalb die Frage, ob wir nicht doch zu den vorgeschlagenen Blöcken übergehen.

(Beifall)

Lassen Sie uns zwei, drei Minuten Zeit in diese Frage investieren.

Herr Kollege Marinescu, bitte sehr!

 
  
MPphoto
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE). – Mr President, I come back to the request of our colleague from the very beginning. What we are voting now, we are not voting on content. We are voting periphery against other countries. Of course it’s the same result.

Let’s repeat the vote on content, on article, paragraph by paragraph, and article by article, because this is not the way that the European Parliament votes. To vote blocks – the only reason for these blocks is the group of MEPs that proposed the amendments. There are in one block amendments of Article 4, Article 9, Article 12, with no connection between them – nothing. We are speaking about driving time, about the age of the driver, about parking and so on, and there is no connection between the amendments.

This is not following any rule of Parliament. Sorry, but this is the situation. This is the mess created by the staff from Parliament.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. – Herr Marinescu! Alles, was Sie vorgetragen haben, lässt sich hören. Den letzten Satz weise ich in aller Entschiedenheit zurück.

 
  
MPphoto
 

  Philippe Lamberts (Verts/ALE). – Monsieur le Président, j’entends bien ce que dit M. Marinescu, à savoir que nous avons regroupé les blocs d’amendements en fonction de leurs auteurs. C’est peut-être vrai mais, justement, je pense que les blocs sont constitués d’une manière politique et politiquement logique. Autrement dit, les différents groupes de personnes qui ont amendé l’ont fait avec une vision holistique du texte et, forcément, amendent différents articles, mais dans une logique qui est politiquement cohérente.

Pour cette raison, je pense que ces blocs sont politiquement cohérents et que cela a du sens de les voter de de la sorte.

(Applaudissements).

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. – Wir haben jetzt zwei Meinungen gehört. Ich persönlich bin der Auffassung, Herr Marinescu, dass sich ein Parlament nicht nur in einer Richtung lächerlich machen kann. Wir könnten uns lächerlich machen, indem wir en bloc abstimmen. Wir könnten uns aber auch lächerlich machen, wenn wir in dem Verfahren, das wir bisher exerziert haben, weitermachen. Es geht darum, eine sachdienliche Lösung zu finden, und die sachdienliche Lösung besteht eben auch darin, dass man die Vorarbeiten, die im Ausschuss gemacht wurden, berücksichtigt. Deshalb schließe ich mich in meiner Auffassung eher dem Kollegen Lamberts an.

Wir haben nach Artikel 178 der Geschäftsordnung eine Möglichkeit, Blöcke zu bilden. Wir haben diese Möglichkeit aus guten Gründen eingeführt, und dazu erteile ich jetzt noch Herrn Kollegen Corbett, der dafür wesentlich verantwortlich war, das Wort.

 
  
MPphoto
 

  Richard Corbett (S&D). – Mr President, yes, I confess that I drafted this particular paragraph in our Rules of Procedure. It has been there for some years and it is specifically there to cater for this sort of situation where we have an inordinate number of amendments but where it is possible to make groupings in the way that Mr Lamberts described, or in other ways, in a sensible way, so that Parliament can get through its business. Whilst respecting the rights of Members to put their positions and have them voted on, it does make sense to group amendments in this way and it will permit us to get through our business efficiently, effectively, without any Members losing their rights to table amendments.

(Applause)

 
  
 

(Das Parlament nimmt den Antrag an.)

– Vor der Abstimmung über Block D:

 
  
MPphoto
 

  Dobromir Sośnierz (NI). – Panie Przewodniczący! Odwołuję się do tego, że nie jestem w stanie tak głosować, ponieważ głosuję różnie za poprawkami w danym bloku. I nie mogę zagłosować za nimi wspólnie, albo przeciwko, albo za.

To jest uniemożliwienie mi pracy w tym momencie, nie jestem w stanie tak głosować. Odbieracie mi w tym momencie prawo głosu.

 
  
MPphoto
 

  Marek Jurek (ECR). – Panie Przewodniczący! Ja głosowałem przeciwko głosowaniu blokowemu, ale jeżeli tak zdecydowaliśmy, jeżeli w bloku są roll calls, głosowania imienne, to cały blok powinien być głosowany imiennie. To jest oczywiste. No nie można ignorować wniosków o roll calls, które tam są, i głosować w sposób anonimowy w sytuacji, kiedy zobowiązaliśmy Parlament do głosowania imiennego.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. – Herr Kollege Jurek! Ich weiß nicht, warum Sie sich beklagen. Wir haben bisher über keinen Block abgestimmt, in dem eine namentliche Abstimmung war, und ich wollte Ihnen gerade vorschlagen, dass über wir den Block D insgesamt in namentlicher Abstimmung abstimmen.

 

6.8. Maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy odpočinku a určovanie polohy prostredníctvom tachografov (A8-0205/2018 - Wim van de Camp) (hlasovanie)
 

– Vor der Abstimmung über Block A:

 
  
MPphoto
 

  Richard Sulík (ECR). – Herr Präsident! Bitte, wäre es möglich, wenn schon im Blockverfahren abgestimmt wird, dass jede Abstimmung elektronisch gemacht wird, nicht nur solche, wo es einzelne elektronische Abstimmungen gibt?

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. – Das können wir gerne so machen, Herr Kollege.

 

6.9. Prispôsobenie vývoju v odvetví cestnej dopravy (A8-0204/2018 - Ismail Ertug) (hlasovanie)
 

– Vor der Abstimmung über Block A:

 
  
MPphoto
 

  Tomáš Zdechovský (PPE). – Pane předsedající, podle článku 182a jednacího řádu dávám námitku proti hlasování a proti vedení tohoto hlasování z důvodu toho, který Vám pošlu, abyste rozhodli na předsednictvu EP. Já si myslím, že tady bylo porušeno několik ustanovení jednacího řádu během tohoto hlasování, a já bych Vás chtěl poprosit, abyste se k těmto mým námitkám písemně vyjádřil.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. – Vielen Dank. Das habe ich zur Kenntnis genommen.

 

6.10. Spoločné pravidlá pre vnútorný trh so zemným plynom (A8-0143/2018 - Jerzy Buzek) (hlasovanie)

6.11. Európsky námorný a rybársky fond (A8-0176/2019 - Gabriel Mato) (hlasovanie)

6.12. Viacročný plán pre rybolov populácií žijúcich pri morskom dne v západnej časti Stredozemného mora (A8-0005/2019 - Clara Eugenia Aguilera García) (hlasovanie)
 

– Während der Abstimmung:

 
  
MPphoto
 

  Sandra Kalniete (PPE). – Mr President, I just wanted to make a remark that we voted for longer on the Mato report than on the mobility package.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. – Frau Kollegin Kalniete! Das habe ich bemerkt.

 

6.13. Posilnenie zabezpečenia preukazov totožnosti a dokladov o pobyte vydávaných občanom Únie (A8-0436/2018 - Gérard Deprez) (hlasovanie)
 

– Vor der Abstimmung:

 
  
MPphoto
 

  Cornelia Ernst, im Namen der GUE/NGL-Fraktion. – Ich bitte nach Artikel 59 der Geschäftsordnung darum, dass zuerst über die Änderungsanträge abgestimmt wird.

 
  
MPphoto
 

  Gérard Deprez, rapporteur. – Monsieur le Président, en tant que rapporteur, je demande à mes collègues de rejeter la proposition qui vient d’être formulée par la GUE. L’accord sur lequel nous allons nous prononcer est le fruit d’une négociation très équilibrée avec le Conseil et je veux rappeler que l’adoption d’un seul amendement rendrait l’accord conclu avec le Conseil caduc, ce qui serait un mauvais coup pour la liberté de circulation et pour la lutte contre les fausses identités.

 
  
 

(Das Parlament lehnt den Antrag ab.)

 

6.14. Riadenie bezpečnosti cestnej infraštruktúry (A8-0008/2019 - Daniela Aiuto) (hlasovanie)

6.15. Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt (A8-0278/2018 - Sophia in 't Veld) (hlasovanie)

6.16. Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom rodičov a opatrovateľov (A8-0270/2018 - David Casa) (hlasovanie)
 

– Vor der Abstimmung:

 
  
MPphoto
 

  Tania González Peñas, en nombre del Grupo GUE/NGL. – Señor presidente, siguiendo el artículo 59 me gustaría que se votasen primero las enmiendas. Creemos que es imprescindible que esta Cámara se pronuncia sobre dos aspectos fundamentales que tratan nuestras enmiendas.

Uno es la intransferibilidad de los permisos, que entendemos es fundamental para garantizar que los cuidados se realizan en igualdad y que las mujeres tenemos la misma garantía de acceso al mercado laboral.

Y la otra cuestión es la remuneración, que entendemos que también es fundamental para que las personas que tienen hijos —padres, madres y cuidadores— no sufran un empobrecimiento.

 
  
MPphoto
 

  David Casa, Rapporteur. – Sur President, ma naqbilx illi għandna nivvutaw l-ewwel fuq l-emendi. Hawn għandna direttiva bilanċjata. B’dawk l-emendi ma tibqax. U allura nitlob lill-maġġoranza ta’ dan il-Parlament biex tivvota kontra li nivvotaw dwar l-emendi qabel l-arranġament.

 
  
 

(Das Parlament lehnt den Antrag ab.)

 

6.17. Ochrana rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch (A8-0469/2018 - Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa) (hlasovanie)

6.18. Európsky sociálny fond plus (ESF+) (A8-0461/2018 - Verónica Lope Fontagné) (hlasovanie)

6.19. Informatizácia prepravy a kontroly tovaru podliehajúceho spotrebnej dani (A8-0010/2019 - Kay Swinburne) (hlasovanie)

6.20. Opakované použitie informácií verejného sektora (A8-0438/2018 - Neoklis Sylikiotis) (hlasovanie)

6.21. Viacročný plán obnovy stredomorskej populácie mečiara veľkého (A8-0389/2018 - Marco Affronte) (hlasovanie)

6.22. Minimálna úroveň prípravy námorníkov (A8-0007/2019 - Dominique Riquet) (hlasovanie)

6.23. Úprava ročných zálohových platieb na roky 2021 až 2023 (A8-0181/2019 - Mirosław Piotrowski) (hlasovanie)

6.24. Dočasné obnovenie kontroly na vnútorných hraniciach (A8-0356/2018 - Tanja Fajon) (hlasovanie)
 

– Vor der Abstimmung:

 
  
MPphoto
 

  Tanja Fajon, poročevalka. – Gospod predsednik! Spoštovani kolegi! Schengenski prostor je eden izmed najpomembnejših in najbolj oprijemljivih dosežkov evropskega povezovanja in evropskim državljanom in gospodarstvu prinaša številne koristi in omogoča prost pretok oseb in dobrin.

Zaradi številnih izzivov, s katerimi se je Unija v zadnjih letih soočila in jih prestala, šest držav schengenskega območja že več kot tri leta in pol izvaja nadzore na notranjih mejah. Ti nadzori so nelegalni, nesorazmerni in nepotrebni, saj razlogi zanje ne obstajajo več in schengen je danes resnično ogrožen. Njegova opustitev bi lahko Unijo stala celo 18 milijard evrov na leto in to je vsota, ki si je ne more privoščiti nobena država.

V Parlamentu smo zato sprejeli ambiciozno prenovo pravil, ki bi povrnila izgubljeno zaupanje med državami članicami ter ponovno vzpostavila prost pretok brez notranjih kontrol. Kljub iskrenim namenom v pogajanjih niti države članice niti Evropska komisija niso bile pripravljene sprejeti nikakršnega kompromisa. Še več, vsakršen minimalni napredek so države celo blokirale.

Kot poročevalka, kot državljanka, Slovenka in Evropejka odnos Sveta danes močno obsojam. Nedopustno je, da se zaradi notranjepolitičnih interesov in v želji po neukrepanju, schengen danes drži za talca. Status quo ugaja tudi Komisiji, ki, dokler je zakonodajni predlog na mizi, ne želi prevzeti svoje obveznosti in proti državam kršiteljicam danes ukrepati na sodišču.

Dragi kolegi, pozivam vas, da z veliko večino podprete to poročilo in pošljete danes signal državljanom, da nam ni vseeno za svobodni prostor gibanja.

 

6.25. Žiadosť Súdnemu dvoru o stanovisko v súvislosti s pristúpením EÚ k Dohovoru o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (hlasovanie)
MPphoto
 

  Der Präsident. – Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir kommen nun zur letzten Abstimmung. Ich weiß, dass es schwierig war, weil die Situation angespannt war und da Herzblut darin steckt. Ich möchte mich bei den Kolleginnen und Kollegen, die vorhin bei der Blockabstimmung unterlegen sind, ausdrücklich für ihr Verständnis bedanken, dass wir diesen Weg gegangen sind.

(Beifall)

 

6.26. Daňové zaobchádzanie s dôchodkovými produktmi vrátane celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu (A8-0481/2018 - Sophia in 't Veld) (hlasovanie)
MPphoto
 

  Der Präsident. – Damit ist die Abstimmungsstunde geschlossen.

 

7. Vysvetlenia hlasovania
Videozáznamy z vystúpení

7.1. Požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov a konkrétne pravidlá v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen)
Videozáznamy z vystúpení
  

Mündliche Stimmerklärungen

 
  
MPphoto
 

  Ангел Джамбазки (ECR). – г-н Председател, гласувах против този доклад, защото той не отразява интересите на предприемачите от периферията, Централна и Източна Европа. Този доклад беше скандален, гласуването му беше срамно и позорно, по тази причина гласувах против.

 
  
MPphoto
 

  Michaela Šojdrová (PPE). – Pane předsedající, nakonec jsem se rozhodla tuto zprávu podpořit. Nalezení kompromisu bylo velmi těžké. Já přeji řidičům dobré pracovní podmínky, potřebný komfort a zároveň bezpečnou dopravu. Současně jsem si vědoma toho, že mezinárodní silniční doprava je pilířem vnitřního trhu. Bez ní by volný pohyb zboží a služeb nevypadal tak, jak ho známe dnes. Proto nepřiměřená aplikace směrnice o vysílání pracovníků na tento sektor by mohla vážně poškodit konkurenceschopnost evropské silniční dopravy.

Jelikož si uvědomuji obě dvě strany mince, podpořila jsem kompromis, který spočívá ve vynětí tranzitní a bilaterální dopravy ze směrnice o vysílání a počítá s přiměřenou aplikací na přepravu ze třetích zemí. Domnívám se, že je zde prostor, aby při vyjednávání s Radou se nakonec našlo to nejlepší řešení pro dopravce.

 
  
MPphoto
 

  Andrejs Mamikins (S&D). – Mr President, on the questions concerning transport and tourism I am pragmatic and I want to be sure that the legislation we adopt here will be to the benefit of all EU countries, including my country, Latvia. This report on posting drivers and the other two files we voted on today were supposed to be a package that respects both social and market aspects of road transport. However, I regret to see more market and less social components of the road transport sector.

It is true that we need to prevent illicit practices and lower the administive burden, and it is also true that every piece of legislation we pass in this House must be socially fair, but the principle of equal pay for equal work in application to cabotage operations raises serious issues of social fairness for me. The same remuneration rules would apply to a truck driver who delivers goods to another Member States after a cross-border delivery as to drivers in the host country. That is why I voted against.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). – Mr President, this may of course be my very last intervention in this place, and so it seems apt that it should be on a measure which, under the guise of the single market, of course ends up imposing more requirements and regulations on the private sector, and is in fact about removing competitiveness by requiring a degree of extra state intrusion.

This, of course, has been the story from the beginning. We in this Chamber, with almost no idea of what it’s like for a small company operating within tight profit margins, like to virtue signal by passing laws of this kind.

But since this may very well be my last session, let me take the opportunity to thank you, Mr Wieland. You have always been an impartial, wise and efficient Vice—President and a credit to the Chair that you occupy. If this is indeed our last interchange in this capacity, then let’s part as friends and let me say thank you for what you’ve done.

 

7.2. Maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy odpočinku a určovanie polohy prostredníctvom tachografov (A8-0205/2018 - Wim van de Camp)
Videozáznamy z vystúpení
 

Mündliche Stimmerklärungen

 
  
MPphoto
 

  Ангел Джамбазки (ECR). – г-н Председател, и този доклад, както и предишният, е изключително несправедлив към превозвачите от периферията, от централна Източна Европа.

Предложенията в доклада целят едно единствено нещо, да фалират източните предприемачи и да придвижат, да преместят работната ръка от централните източни фирми в Западна Европа. Това не е справедливо. Европейският съюз не може да бяга на един крак, не може да тича на един крак.

Тези предложения са насочени срещу идеята за свободен пазар, срещу идеята за свободна конкуренция. Това е протекционизъм от страна на заинтересованите лица от Германия, Франция, Белгия и Италия. По този начин, с този доклад, се нарушава идеята за един Европейски съюз, в който ще се спазват интересите на всяка една държава членка.

По тази причина гласувах против и пак казвам, начинът, по който се гласува днес беше срамен за този Парламент.

 
  
MPphoto
 

  Michaela Šojdrová (PPE). – Pane předsedající, já bych chtěla vysvětlit, proč jsem nakonec také tento návrh podpořila. Nejde jen o důstojné pracovní podmínky a sociální zabezpečení, ale podle mého názoru jde především o bezpečnost dopravy. V rámci širšího kompromisu jsem nakonec podpořila návrh, podle kterého by řidiči měli trávit řádný víkendový odpočinek mimo kabinu, ale zkrácený odpočinek by i nadále měli trávit a mohli mít tuto možnost v kabině.

Zároveň považuji za klíčové, aby napříč EU byla dostupná dostatečně vybavená parkoviště, která by řidičům poskytovala slušné zázemí. Toto zlepšení pro řidiče totiž zdaleka nezáleží jen na podmínkách, které jim mohou zajistit zaměstnavatelé, ale musí zde pomoci i infrastruktura v rámci celé EU. Dostupnost a vybavenost dnešních parkovišť je opravdu tristní a je potřeba, aby se zde vybudovala nová parkoviště a sociální zajištění. Současně je potřeba přijmout chytré tachografy na vymáhání nových pravidel.

 
  
MPphoto
 

  Andrejs Mamikins (S&D). – Mr President, I agree that the working conditions of drivers must be improved. And if you create new rules they must be beneficial to all the EU Member States, not just the western countries.

This report brings us to a very delicate situation where drivers from eastern European countries would have difficulty in maintaining their jobs. I am against social dumping and I regret that the report is designed to penalise this huge group of people. The destiny of three million workers is at stake and as a democrat I call for respecting the freedom of services and labour movement and I’m sure that there is a way to guarantee decent work and rest conditions for drivers without undermining the rules of the single market. In addition, it would be irresponsible of me to cut out of the labour market eastern European drivers and leave them without protection. Therefore, I voted against.

 
  
MPphoto
 

  Stanislav Polčák (PPE). – Pane předsedající, já jsem nakonec tuto zprávu nepodpořil, zdržel jsem se. Je skutečností, že ta zpráva jakoby vede opět dělící hranici podél železné opony z minulosti mezi starými členskými státy a těmi novými. Myslím si, že je to nepřijatelné. Já naprosto uznávám otázku bezpečnosti, ta je skutečně dominantní. Přeprava neustále roste, přepravní výkony jsou poměrně dramatické, vidíme to na cestách a dobré pracovní podmínky pro řidiče jsou skutečně tématem.

Mně nepřipadá problematické, pokud je požadavek, aby víkend trávil řidič doma a během týdne v kabině. To je, myslím, že přijatelné. To, co je pro mě nepřijatelné, je, jakým způsobem se dojednávali kompromisy, a za druhé, jakým způsobem bohužel proběhlo dnešní hlasování. Uznávám hledisko bezpečnosti, jak jsem již řekl, na druhou stranu toto byly pro mě momenty určující pro to, že jsem tuto zprávu nepodpořil.

 

7.3. Prispôsobenie vývoju v odvetví cestnej dopravy (A8-0204/2018 - Ismail Ertug)
Videozáznamy z vystúpení
 

Mündliche Stimmerklärungen

 
  
MPphoto
 

  Ангел Джамбазки (ECR). – г-н Председател, още веднъж, в края на тези три доклада гласувах против доклада, защото трите заедно в пакета представляват драстично нарушение на идеята за свободен пазар и за конкуренция.

Оказва се така, че когато западните фирми искат да продават в България, в Румъния, в Полша, вериги магазини, хранителни магазини, те продават. Обаче, когато фирмите от България, Румъния, Полша, Чехия, Унгария искат да работят в държавите от Западна Европа, се оказва, че не може това да се случи. Това не е справедливо, това не е редно, това нарушава самата идея за Европейски съюз, за единен свободен пазар.

Начинът, по който беше проведено гласуването днес бе изключително непочтен, бяха нарушени много правила и това е може би най-скандалното гласуване в Европейския парламент досега. То разделя много силно, точно по средата, европейските представители. Няма мнозинство за това решение, то беше наложено силово, то беше лобистко и то ще бъде изключително вредно за европейските граждани.

 
  
MPphoto
 

  Michaela Šojdrová (PPE). – Pane předsedající, tento návrh vlastně v rámci balíčku mobility byl jediný, u kterého se podařilo nalézt kompromis již ve výboru TRAN, a měl blízko k dohodě z Rady, což tedy může usnadnit ten následný trialog.

Od počátku vnímám kabotáž jinak než tranzit či mezinárodní silniční dopravu, protože rozdíl od ostatních operací je v tom, že při kabotáži dochází k přímé konkurenci s dopravci na domácím trhu hostitelského státu. Pravidla musí být přiměřená, aby nenarušila evropský systém silniční dopravy, na kterém do značné míry závisí v podstatě volný pohyb služeb.

Kompromis tedy považuji za relativně vyvážený a musí být samozřejmě dál posouzen v rámci celého balíčku. Oceňuji, že zpráva nestanovuje pouze limity pro kabotáž, ale zahrnuje i opatření proti letter box company. To je velmi důležité proti zneužívání a usazování ve státech s nižšími provozními náklady.

 
  
MPphoto
 

  Rupert Matthews (ECR). – Mr President, I voted against this proposal because, as so often in this place, it is heaping extra burdens onto small businesses that can ill afford them. Very often big companies and big organisations that can afford to pay lobbyists get through the doors here and are able to influence the legislation that goes through.

This is, I am afraid, another example where the legislation that we are putting through is absolutely fine for large companies that can afford the extra costs, but small companies will be unable to afford the extra costs that we are piling onto them and will therefore be at a disadvantage. Having run a small business myself, I know only too well the disproportionate effects that these sorts of regulations can have, and it is for that reason that I voted against this measure, in order to support small companies.

 
  
MPphoto
 

  Stanislav Polčák (PPE). – Pane předsedající, tuto zprávu jsem podpořil, protože skutečně zde došlo k vyjednání kompromisu, který obstál. Podle mého názoru se tímto tato zpráva hodně odlišuje také od zprávy, kterou jsme odůvodňovali v tom předchozím bodě.

Je skutečností, že vývoj v odvětví silniční dopravy je přelomový a Evropa tak trochu zaspala dobu. Máme zde nové technologie, máme zde autonomní provoz, máme zde technologie, které snižují emise nebo jsou dokonce bezemisní. Na to vše je třeba reagovat, podle mého názoru tento kompromis, který byl dosažen, je v souladu s tím, co bych chtěl podpořit, a proto jsem jej také podpořil. Myslím si, že kabotáž jako takovou má smysl prosadit do nové evropské legislativy.

 

7.4. Spoločné pravidlá pre vnútorný trh so zemným plynom (A8-0143/2018 - Jerzy Buzek)
Videozáznamy z vystúpení
 

Mündliche Stimmerklärungen

 
  
MPphoto
 

  Andrejs Mamikins (S&D). – Mr President, I couldn’t agree with the way this directive was conceptualised. In my opinion, any set of rules on energy must be comprehensive and not designed in favour of, or against, any particular project. I’m absolutely sure that you understand that now I’m speaking about the Nord Stream 2 gas pipeline from Russia to Germany. These pipelines, leading from or to the EU, are a part of our energy security infrastructure, and they also represent the variable integration patterns that allows neighbouring countries and other energy partners to become part of our energy architecture. I’m afraid that this directive has some provisions that are detrimental to competition in the relevant markets. Dominant actors and small actors should play by the same rules, but we should respect the rights of European energy consumers and avoid making them the victims of anti-Russian rhetoric. I voted against.

 
  
MPphoto
 

  Bogdan Andrzej Zdrojewski (PPE). – Panie Przewodniczący! Może pani Danuta Jazłowiecka ma wniosek formalny, a może ma jakieś usprawiedliwienie. Nie chcę ingerować w ten problem, który powstał, ale być może króciutkie zabranie głosu, aby się usprawiedliwiła albo złożyła ten wniosek byłoby właściwe. Nie.

Zajmuję się prawie 5 lat problematyką bezpieczeństwa, oczywiście nie tylko, i zdaje sobie sprawę, jak ważne są systemy energetyczne, suwerenność tych systemów, spójność prawna i bardzo się cieszę, chciałem to wyraźnie powiedzieć, że te 142 poprawki zostały zamienione na 15 dobrych kompromisów. Dzięki temu rozstrzygnięto kwestie dotyczące nowych sieci energetycznych w Unii Europejskiej, starych sieci w Unii Europejskiej, ale także starych i ewentualnie nowo powstających poza Unią Europejską. Dzięki temu określiliśmy w sposób jasny, spójny wszystko to co dotyczy przesyłów gazu. Również separując, co jest bardzo istotne, własność samych sieci od dostaw, które są realizowane w obszarze Unii Europejskiej. To, na co zwrócę uwagę na koniec jeszcze, to terytorialne zastosowanie dyrektywy. Uważam, że zostało to zrobione właściwie, a nieliczne wyjątki, które wprowadzono, mogą cały system uspójnić.

 
  
MPphoto
 

  Jiří Pospíšil (PPE). – Pane předsedající, já jsem také podpořil tento materiál. Stejně jako můj předřečník vnímám, že v rámci budování energetické unie musíme vedle ekonomické výhodnosti brát v potaz geopolitické zájmy a jistou nezávislost na dodavatelích, a ve chvíli, kdy vnímáme Rusko jako určitou hrozbu pro EU, pro demokratický svět, tak posilování energetické závislosti na této zemi považuji za velký problém.

Je proto dobře, že bylo přijato toto usnesení, tento návrh, který rozšiřuje pravidla i na plynárenskou infrastrukturu a bude se dotýkat podle mého názoru kontroverzního projektu Nord Stream 2. Je dobře, že to jsou pravidla, která povedou k tomu, že některé ruské společnosti, samozřejmě na prvním místě Gazprom, nebudou moci zneužívat své dominantní pozice a budou zde pravidla, která budou moci jejich činnost regulovat.

 
  
MPphoto
 

  Stanislav Polčák (PPE). – Pane předsedající, energetická unie je bezesporu zásadním klíčovým bodem naší budoucnosti a tady máme zásadní také dluh. Já to vnímám rovněž v širším ohledu geopolitickém, je to bezpečnost v širším slova smyslu. My potřebujeme samozřejmě diverzifikovat zdroje i rizika, ale také musíme dosahovat společných cílů, i těch geopolitických, jako i synergií.

Já proto vítám tento návrh nové energetické sítě, oddělení vlastnictví. Nejsem příliš přesvědčen, že teritoriální výjimky, které byly prosazeny, budou ku prospěchu věci. To ostatně ukáže teprve budoucnost. Obecně podřazení – i nakládání s plynem – této kapitoly do energetické unie, do energetické politiky EU vnímám za velmi pozitivní.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – A Uachtaráin, vótáil mé i bhfabhar na tuarascála seo agus molaim an Rapóirtéir, an tUachtarán Buzek, agus na Feisirí eile, agus an Coimisiún a d’oibrigh le chéile chun an toradh maith seo a thabhairt dúinn. Is maith an rud é go mbeadh na rialacha céanna ag baint leis na píblínte go léir atá ag teacht isteach san Aontas. Baineann sé sin le Nord Stream agus leis na píblínte eile. Agus go háirithe, tá sé tábhachtach ós rud é go bhfuil 77% den ghás a úsáidimid san Aontas ag teacht isteach insna píblínte sin. Agus amach anseo anois, beidh na rialacha céanna ag baint leis na píblínte atá taobh istigh den Aontas agus na cinn atá ag teacht isteach ann. Tá dul chun cinn maith déanta againn chun an tAontas Fuinnimh a chríochnú agus a chur i bhfeidhm san Aontas agus is féidir linn a bheith sásta leis an obair atá déanta againn le cúig bliana anuas.

 

7.5. Európsky námorný a rybársky fond (A8-0176/2019 - Gabriel Mato)
Videozáznamy z vystúpení
 

Mündliche Stimmerklärungen

 
  
MPphoto
 

  Dobromir Sośnierz (NI). – Panie Przewodniczący! Ja głosowałem przeciwko. Wystarczy zajrzeć do punktu 42a, żeby się przekonać, że znowu odpłynęliśmy w otchłań absurdu. Namawiamy tutaj do przywrócenia czy też ustanowienia równowagi płci w sektorze rybołówstwa. Ja się chciałbym zapytać, czy to na serio. Czy to nie będzie tylko takie puste głosowanie, czy posłanki, które za tym głosowały, po zakończeniu tej kadencji – mam nadzieję – zasilą szeregi marynarzy, rybaków, zatrudnią się na kutrach. Bo tam do tej pory kobiety nie chcą pracować, więc mam nadzieję, że skoro domagamy się tego, to nie jest takie tylko pustosłowie. Poza tym taki długi i nudny tekst powinien być odrzucony z samego powodu swojej długości i nudności, więc głosowałem przeciwko.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE).(Inaudible) ... and tourist culture, and I think it’s a good report. The current system has oftentimes proved quite complex, which hinders the granting of funding to those who most deserve it. New provisions adopted by the Committee on Fisheries (PECH) will allow for more flexible access to compensation provided by the fund in case of permanent cessation of fishing activities, where important restructuring of the fleet is necessary.

Overall, the new provisions will simplify the system, and as such should make it more accessible. My hope is that this will benefit the Irish fishing community hugely, including our islands, for which there were some amendments. Member States and operators will be able to use the funds according to their needs, instead of being bound by a list of pre—defined measures and eligibility rules. It will also support and encourage investments aiming at improving the safety and working life and living conditions of the crew on board and improving the quality of the fish within the capacity limits for each Member State.

 

7.6. Posilnenie zabezpečenia preukazov totožnosti a dokladov o pobyte vydávaných občanom Únie (A8-0436/2018 - Gérard Deprez)
Videozáznamy z vystúpení
 

Mündliche Stimmerklärungen

 
  
MPphoto
 

  Bogdan Andrzej Zdrojewski (PPE). – Panie Przewodniczący! To niebywałe, że w Unii Europejskiej mamy w tej chwili blisko sto różnego rodzaju, podkreślam różnego rodzaju dokumentów tożsamości i jeszcze więcej, bo ponad dwieście różnego rodzaju dokumentów potwierdzających określony pobyt. To jest kilka razy więcej niż mamy państw. Cieszy to porozumienie, które zostało zawarte w LIBE, aby przede wszystkim doprowadzić do przynajmniej pewnego ujednolicenia tych elementów, które są istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, zabezpieczeń tych dokumentów, jak również sposobu pobierania danych biometrycznych, aby rzeczywiście wiarygodność i istota tych dokumentów nie budziła wątpliwości.

Głosowałem za tym porozumieniem, zwłaszcza, że pewne elementy ujednolicenia, ważności zostały dobrze sformułowane. Przypomnę, że w niektórych wypadkach mamy ograniczenie do 5 lat dla ludzi młodych i 10 lat w przypadku pozostałych obywateli Unii Europejskiej. W związku z ogromną mobilnością uważam, że dokumenty i ich waga rzeczywiście powinna być szczególnie potraktowane zwłaszcza, że część państw w ogóle nie uznaje dokumentów jako potrzebnych, czyli niezbędnych.

 
  
MPphoto
 

  Jiří Pospíšil (PPE). – Pane předsedající, já jsem podpořil tuto zprávu, byť byla debatována s jistými emocemi i u nás, v ČR, protože jsem přesvědčený, že zpráva, která povede v konečném důsledku k tomu, že průkazy totožnosti budou více odolné proti padělání, tak to si myslím, že je dobrý signál.

Tím, že takto stanovíme minimální standardy bezpečnosti pro průkazy totožnosti Evropanů, že jasně stanovíme, jaké biometrické podmínky mají tyto průkazy splňovat, tak tím si myslím, že pouze posilujeme volný pohyb osob po území EU a zvyšujeme tím bezpečnost toho, že máme na území EU osoby, které nemají padělané průkazy totožnosti.

Ta zpráva hovoří o tom, že až 80 milionů Evropanů nemá takovéto moderní průkazy totožnosti. Protože máme naštěstí volný pohyb osob po celém území Evropy, tak je zřejmé, že to je téma, které má řešit EU, a ne pouze jednotlivé členské státy.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – Mr President, I voted in favour of this regulation, which will contribute to the EU’s action against travel document fraud and ensure that minimum security standards are in place for identity cards and residence cards issued by Member States. Seventeen million EU citizens reside in – and more than 12 million work in – a Member State other than their own country of nationality. Well over a billion people travel within the EU, across its external borders, every year. Fraudulent documents can be used by criminals and terrorists when entering the EU from non-EU countries, so it is imperative that we support this move to enhance the security of EU citizens’ identity cards, as well as residence documents issued to EU citizens and their family members.

I welcome the important efforts being made to tackle fraud based on forged documents and false representation regarding conditions attached to the right of residence. If I am re—elected to the European Parliament, it’s an area I’d like to do further work on to ensure that the honest people of the European Union will not suffer as a result of fraudulent activity.

 

7.7. Riadenie bezpečnosti cestnej infraštruktúry (A8-0008/2019 - Daniela Aiuto)
Videozáznamy z vystúpení
 

Mündliche Stimmerklärungen

 
  
MPphoto
 

  Rupert Matthews (ECR). – Mr President, tomorrow is Walk to Work Day. This morning I walked to work; tomorrow I will walk to work. Walking is one of the great pleasures for the human race. Not only is it enjoyable, but it keeps us fit, keeps us active, and keeps disease at bay. And yet, all too often in new developments – and particularly with road infrastructure – the needs of pedestrians are ignored.

I was absolutely delighted to be able to vote for this report, not only because it takes into account the needs of pedestrians, but also because it recognises that this is an area where the individual Member States should be taking a lead. We should not be making everything the same; we need to take account of local conditions and local preferences. So on both those counts, I’m delighted to support this, and I’m looking forward to our roads and highway infrastructure being a lot more pedestrian-friendly than they have been in the past.

 
  
MPphoto
 

  Alex Mayer (S&D). – Mr President, I welcome this report on improving the safety performance of road infrastructure. I am particularly concerned about safety measures to prevent lorries and trucks from hitting low bridges. Britain’s most bashed bridge is in Ely, in my constituency, just down the road from my office. The 9-foot tall bridge has been hit 120 times in the last 10 years, and it’s still getting hit despite the brand new giant warning signs. That causes delays for passengers and big costs in repair bills. We need to learn from others about high-tech and low-tech solutions. For example, how about the use of chains hanging from a gantry just before the bridge which would alert a driver if it hit the top of their vehicles. Mr President, you can’t just try it for size when you’re a professional driver in a heavy vehicle.

 

7.8. Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt (A8-0278/2018 - Sophia in 't Veld)
Videozáznamy z vystúpení
 

Mündliche Stimmerklärungen

 
  
MPphoto
 

  Xabier Benito Ziluaga (GUE/NGL). – Señor presidente, hemos votado no al producto paneuropeo de pensiones individuales.

Y ustedes, señores del PNV, del Partido Popular y de Ciudadanos, ustedes han votado que sí. Sí a las pensiones de los ricos, porque esas serán sus pensiones. Y mientras ustedes engordan sus planes de pensiones, están adelgazando los del resto de la gente. Adelgazan las pensiones públicas que sostienen la vida de muchas personas y la economía de tantas familias.

Ustedes pretenden dar beneficios fiscales a las pensiones privadas, lo que contribuirá a que los más débiles paguen las pensiones de los poderosos. Les quieren dar movilidad intraeuropea para facilitar la evasión fiscal. Y a los que no hayan tenido la oportunidad de tener un plan de pensiones privado, pues que les den, básicamente.

Y es que, para ustedes, los recortes y la austeridad no son una consecuencia del envejecimiento de la población o de la crisis. Para ustedes, los recortes y la austeridad son una herramienta para imponer su modelo neoliberal, individualista, antisocial e injusto.

Las pensiones públicas no se venden. Se defienden.

 
  
MPphoto
 

  Bogdan Andrzej Zdrojewski (PPE). – Panie Przewodniczący! Nieco różnię się od mojego przedmówcy i muszę powiedzieć, że traktuję to sprawozdanie i osiągnięte kompromisy jako pozytywne. Zwłaszcza dwa spełniają moje kryteria ważności tego typu dokumentów. Po pierwsze, przyznano konsumentom prawo do transgranicznego kupowania produktów oraz zniesiono obowiązek oferowania przez dostawców subkont krajowych. Oceniam, że to jest ruch we właściwym kierunku i dobrze także, że został tak jednomyślnie poparty przez izbę.

Druga rzecz to jest obniżenie limitów kosztów zmiany z 1,5 do 0,5%. To jest bardzo istotne, że odnosi się do sald, i od razu uelastycznia cały rynek tych usług emerytalnych. Uznaję to sprawozdanie za idące we właściwym kierunku. Cieszy też trzyletni okres jego wdrożenia, to nam daje gwarancję, że będzie to wdrożone także dobrze.

 
  
MPphoto
 

  Jiří Pospíšil (PPE). – Pane předsedající, já jsem podpořil tento návrh, protože je nutné podporovat, aby si střední generace šetřila na svůj důchod.

V tuto chvíli podle statistik, které máme, pouze čtvrtina Evropanů ve věku 25 až 55 let si sama spoří na důchod a za pár let zjistí, až přijdou do penzijního věku, že zkrátka stát průběžnými systémy není schopen zajistit kvalitní a bohaté stáří. Tedy, EU dobře míří na to, že se snaží vytvořit další produkty, které by mohli lidé využívat a spořit si tak na penzi.

Já bych byl v tom produktu ještě ambicióznější, tzn. do budoucna by právě tento produkt mohl být doprovázen určitým daňovým zvýhodněním, což v tuto chvíli není. V tom se mýlí pan kolega z levice, který zde hovořil o tom, že je. Není daňově zvýhodněn. A tedy je otázkou, na kolik tento produkt bude atraktivní pro Evropany. Tedy zaveďme ho, ale do budoucna si myslím, že ho budeme muset více zatraktivnit, aby byl více využíván.

 
  
 

Durchsetzungsanforderungen und spezifische Regeln für die Entsendung von Kraftfahrern im Straßenverkehrssektor (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen)

Schriftliche Stimmerklärungen

 
  
MPphoto
 

  Danuta Jazłowiecka (PPE). – Panie Przewodniczący! Przede wszystkim chciałam powiedzieć, że bardzo Pana szanuję i bardzo doceniam Pana pracę tutaj w Parlamencie. Zgłaszałam się, ponieważ chciałam przeprosić za moją nieobecność, wtedy kiedy był czas bym mogła się wypowiadać. I wynikało to z tego, że od 7 lat zajmuje się delegowaniem pracowników. Dziennikarze bardzo prosili mnie o komentarz i prosili, żebym to zrobiła teraz, co jest zupełnie normalne. Stąd jeszcze raz przepraszam za mną nieobecność i dziękuję, że pozwolił mi Pan jednak się wypowiedzieć na ten temat. Rozumiem, że mogę.

Pakiet mobilności, który dzisiaj przyjął Parlament Europejski, nie jest w wystarczającym stopniu przedyskutowany i nie jest przygotowany do głosowania. Procedowano jedynie na bazie emocji, populizmu, protekcjonizmu, nie przyjmując danych, opinii ekspertów, praktyków, czy analiz, nie przyjmując nawet argumentów samych kierowców czy firm transportowych. Okres końca kadencji i początek kampanii przedwyborczej do Parlamentu Europejskiego sprawił, że emocje sięgnęły zenitu.

Z tego powodu pakiet mobilności jest najgorszym w tej kadencji dokumentem, który przyjął Parlament Europejski, dokumentem, który zniszczy w Europie we wszystkich państwach członkowskich, podkreślam we wszystkich państwach członkowskich, transport międzynarodowy. A za te zniszczenia bardzo wysokie koszty poniosą obywatele Unii Europejskiej. Wstyd było mi uczestniczyć w tej procedurze. Głosowałam przeciwko bublowi, jakim jest przyjęty pakiet mobilności w dniu dzisiejszym.

 

8. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
Videozáznamy z vystúpení

9. Rozhodnutia týkajúce sa určitých dokumentov: pozri zápisnicu

10. Predložené dokumenty: pozri zápisnicu

11. Schválenie zápisníc z dnešného rokovania a zaslanie prijatých textov: pozri zápisnicu
Videozáznamy z vystúpení

12. Termíny nasledujúcich rokovaní: pozri zápisnicu
Videozáznamy z vystúpení

13. Skončenie rokovania
Videozáznamy z vystúpení
 

(Die Sitzung wird um 12.53 Uhr geschlossen.)

 

14. Prerušenie zasadania
Videozáznamy z vystúpení
MPphoto
 

  Der Präsident. – Ich erkläre die Sitzungsperiode für unterbrochen.

 
Posledná úprava: 22. júla 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia