Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Понеделник, 15 април 2019 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Възобновяване на заседанието
 2.Откриване на заседанието
 3.Изявление на председателството
 4.Одобряване на протоколите от предишни заседания
 5.Състав на Парламента: вж. протокола
 6.Състав на комисиите и делегациите: вж. протокола
 7.Тълкуване на Правилника за дейността: вж. протокола
 8.Съобщение на председателството: вж. протокола
 9.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността) : вж. протокола
 10.Действия, предприети вследствие позиции и резолюции на Парламента: вж. протокола
 11.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне): вж. протокола
 12.Внасяне на документи: вж. протокола
 13.Ред на работа
 14.Защита на лицата, съобщаващи за нарушения на правото на Съюза (разискване)
 15.Правовата държава в Румъния (разискване)
 16.Трансгранично разпространение на колективни инвестиционни фондове (Директива) - Трансгранично разпространение на колективни инвестиционни фондове (Регламент) (разискване)
 17.Регламент за капиталовите изисквания - Директива за капиталовите изисквания - Капацитет за поглъщане на загуби и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници -Капацитет за поглъщане на загуби и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и изменение на Директива 98/26/ЕО (разискване)
 18.Ценни книжа, обезпечени с държавни облигации (разискване)
 19.Европейските надзорни органи и финансовите пазари - Пруденциален надзор върху финансовата система на Европейския съюз на макроравнище и създаване на Европейски съвет за системен риск - Пазари на финансови инструменти и започване и упражняване на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност ІІ) (разискване)
 20.Пруденциален надзор върху инвестиционните посредници (Директива) - Пруденциален надзор върху инвестиционните посредници (Регламент) (разискване)
 21.Неуспех за приемане на данък на ЕС върху цифровите услуги (разискване)
 22.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 23.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 24.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (486 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (2621 kb)
Последно осъвременяване: 8 юли 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност