Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Poniedziałek, 15 kwietnia 2019 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Wznowienie sesji
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Oświadczenia Przewodniczącego
 4.Zatwierdzenie protokołów poprzednich posiedzeń
 5.Skład Parlamentu: Patrz protokól
 6.Skład komisji i delegacji: Patrz protokól
 7.Wykładnia Regulaminu: Patrz protokól
 8.Komunikat Przewodniczącego: Patrz protokól
 9.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu): Patrz protokól
 10.Działania podjęte w wyniku stanowisk i rezolucji Parlamentu: Patrz protokól
 11.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów): patrz protokół
 12.Składanie dokumentów: patrz protokół
 13.Porządek obrad
 14.Ochrona osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii (debata)
 15.Praworządność w Rumunii (debata)
 16.Transgraniczna dystrybucja funduszy zbiorowego inwestowania (dyrektywa) - Transgraniczna dystrybucja funduszy zbiorowego inwestowania (rozporządzenie) (debata)
 17.Rozporządzenie w sprawie wymogów kapitałowych - Dyrektywa w sprawie wymogów kapitałowych - Zdolność instytucji kredytowych i przedsiębiorstw inwestycyjnych do pokrycia strat i dokapitalizowania -Zdolność instytucji kredytowych i przedsiębiorstw inwestycyjnych do pokrycia strat i dokapitalizowania i zmiana dyrektywy 98/26/WE (debata)
 18.Papiery wartościowe zabezpieczone obligacjami skarbowymi (debata)
 19.Europejskie urzędy nadzoru i rynki finansowe - Unijny nadzór makroostrożnościowy nad systemem finansowym i ustanowienie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego - Rynki instrumentów finansowych oraz podejmowanie i prowadzenie działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (debata)
 20.Nadzór ostrożnościowy nad firmami inwestycyjnymi (dyrektywa) - Wymogi ostrożnościowe dla firm inwestycyjnych (rozporządzenie) (debata)
 21.Nieprzyjęcie unijnego podatku od usług cyfrowych (debata)
 22.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 23.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 24.Zamknięcie posiedzenia
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (486 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (2621 kb)
Ostatnia aktualizacja: 8 lipca 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności