Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Вторник, 16 април 2019 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Декларация на председателството
 3.Внасяне на документи: вж. протокола
 4.Заключения от заседанието на Европейския съвет от 10 април 2019 г. относно оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз (разискване)
 5.Прозрачни и предвидими условия на труд в Европейския съюз (разискване)
 6.Европейски орган по труда (разискване)
 7.Приветствие с добре дошли
 8.Време за гласуване
  8.1.Статистика на Общността за миграцията и международната закрила (A8-0395/2018 - Cecilia Wikström) (гласуване)
  8.2.Присъединяване на Европейския съюз към Женевския акт за наименованията за произход и географските указания (A8-0187/2019 - Virginie Rozière) (гласуване)
  8.3.Действие на Европейския съюз след присъединяването му към Женевския акт на Лисабонската спогодба за наименованията за произход и географските указания (A8-0036/2019 - Virginie Rozière) (гласуване)
  8.4.Споразумение ЕС-Република Филипини относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги (A8-0191/2019 - Jozo Radoš) (гласуване)
  8.5.Международно споразумение за маслиновото масло и трапезните маслини (A8-0186/2019 - Eleonora Forenza) (гласуване)
  8.6.Назначаване на член на Сметната палата – Виорел Щефан (A8-0194/2019 - Indrek Tarand) (гласуване)
  8.7.Назначаване на член на Сметната палата – Ивана Малетич (A8-0195/2019 - Indrek Tarand) (гласуване)
  8.8.Защита на лицата, съобщаващи за нарушения на правото на Съюза (A8-0398/2018 - Virginie Rozière) (гласуване)
  8.9.Трансгранично разпространение на колективни инвестиционни фондове (Директива) (A8-0430/2018 - Wolf Klinz) (гласуване)
  8.10.Трансгранично разпространение на колективни инвестиционни фондове (Регламент) (A8-0431/2018 - Wolf Klinz) (гласуване)
  8.11.Капиталови изисквания (регламент) (A8-0242/2018 - Peter Simon) (гласуване)
  8.12.Капиталови изисквания (директива) (A8-0243/2018 - Peter Simon) (гласуване)
  8.13.Капацитет за поемане на загуби и рекапитализация на кредитни институции и инвестиционни посредници (Регламент) (A8-0216/2018 - Gunnar Hökmark) (гласуване)
  8.14.Капацитет за поемане на загуби и рекапитализация на кредитни институции и инвестиционни посредници (Директива) (A8-0218/2018 - Gunnar Hökmark) (гласуване)
  8.15.Ценни книжа, обезпечени с държавни облигации (A8-0180/2019 - Jonás Fernández) (гласуване)
  8.16.Европейските надзорни органи и финансовите пазари (A8-0013/2019 - Othmar Karas, Pervenche Berès) (гласуване)
  8.17.Пруденциален надзор върху финансовата система на Европейския съюз на макроравнище и създаване на Европейски съвет за системен риск (A8-0011/2019 - Othmar Karas, Pervenche Berès) (гласуване)
  8.18.Пазари на финансови инструменти и започване и упражняване на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност ІІ) (A8-0012/2019 - Othmar Karas, Pervenche Berès) (гласуване)
  8.19.Пруденциален надзор върху инвестиционните посредници (директива) (A8-0295/2018 - Markus Ferber) (гласуване)
  8.20.Пруденциални изисквания към инвестиционните посредници (регламент) (A8-0296/2018 - Markus Ferber) (гласуване)
  8.21.Прозрачни и предвидими условия на труд в Европейския съюз (A8-0355/2018 - Enrique Calvet Chambon) (гласуване)
  8.22.Европейски орган по труда (A8-0391/2018 - Jeroen Lenaers) (гласуване)
  8.23.Опазване на рибните ресурси и защита на морските екосистеми чрез технически мерки (A8-0381/2017 - Gabriel Mato) (гласуване)
  8.24.Регламент относно европейската бизнес статистика (A8-0094/2018 - Janusz Lewandowski) (гласуване)
  8.25.Разследвания, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и сътрудничество с Европейската прокуратура (A8-0179/2019 - Ingeborg Gräßle) (гласуване)
  8.26.Създаване на инструмент за финансово подпомагане за оборудване за митнически контрол като част от Фонда за интегрирано управление на границите (A8-0460/2018 - Jiří Pospíšil) (гласуване)
  8.27.Създаване на програма „Митници“ за сътрудничество в областта на митниците (A8-0464/2018 - Maria Grapini) (гласуване)
  8.28.Предлагане на пазара и използване на прекурсори на взривни вещества (A8-0473/2018 - Andrejs Mamikins) (гласуване)
  8.29.Обща рамка за европейските статистически данни за лицата и домакинствата (A8-0247/2017 - Tamás Meszerics) (гласуване)
  8.30.Оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС в областта на границите и визите (A8-0347/2018 - Jeroen Lenaers) (гласуване)
  8.31.Оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС в областта на полицейското и съдебното сътрудничество, убежището и миграцията (A8-0348/2018 - Nuno Melo) (гласуване)
  8.32.Мрежа от служители за връзка по въпросите на имиграцията (A8-0040/2019 - Cécile Kashetu Kyenge) (гласуване)
  8.33.Изисквания за одобрение на типа на моторни превозни средства по отношение на общата безопасност (A8-0151/2019 - Róża Gräfin von Thun und Hohenstein) (гласуване)
 9.Обяснение на вот
  9.1.Защита на лицата, съобщаващи за нарушения на правото на Съюза (A8-0398/2018 - Virginie Rozière)
  9.2.Трансгранично разпространение на колективни инвестиционни фондове (Директива) (A8-0430/2018 - Wolf Klinz)
  9.3.Трансгранично разпространение на колективни инвестиционни фондове (Регламент) (A8-0431/2018 - Wolf Klinz)
  9.4.Капиталови изисквания (регламент) (A8-0242/2018 - Peter Simon)
  9.5.Ценни книжа, обезпечени с държавни облигации (A8-0180/2019 - Jonás Fernández)
  9.6.Пазари на финансови инструменти и започване и упражняване на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност ІІ) (A8-0012/2019 - Othmar Karas, Pervenche Berès)
  9.7.Пруденциален надзор върху инвестиционните посредници (директива) (A8-0295/2018 - Markus Ferber)
  9.8.Прозрачни и предвидими условия на труд в Европейския съюз (A8-0355/2018 - Enrique Calvet Chambon)
  9.9.Европейски орган по труда (A8-0391/2018 - Jeroen Lenaers)
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 11.Възобновяване на заседанието
 12.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 13.Ситуацията в Мозамбик, Малави и Зимбабве след циклона Идай (разискване)
 14.Положението в Либия (разискване)
 15.Признаване от страна на САЩ на възвишенията Голан за израелска територия и възможното анексиране на селищата в Западния бряг (разискване)
 16.Положението в Судан (разискване)
 17.Защита на неприкосновеността на изборите за Европейски парламент, и по-специално във връзка с международните заплахи за киберсигурността (разискване)
 18.Тълкуване на Правилника за дейността (продължение): вж. протокола
 19.Съобщение на председателството: вж. протокола
 20.Създаване на програма „Хоризонт Европа“ и определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите - Програма за осъществяване на програма „Хоризонт Европа“ (разискване)
 21.Пазарен надзор и постигане на съответствие със законодателството на Съюза за хармонизация в областта на продуктите (разискване)
 22.Насърчаване на справедливост и прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги (разискване)
 23.По-добро прилагане и модернизиране на правилата за защита на потребителите в ЕС (разискване)
 24.Прозрачност и устойчивост на оценката на ЕС на риска в хранителната верига (разискване)
 25.Сертификат за допълнителна закрила на лекарствените продукти (разискване)
 26.Вероятното екстрадиране на Джулиан Асанж (разискване)
 27.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 28.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (1266 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (5798 kb)
Последно осъвременяване: 25 юли 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност