Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Tirsdag den 16. april 2019 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Erklæring fra formanden
 3.Modtagne dokumenter: se protokollen
 4.Konklusioner fra Det Europæiske Råds møde den 10. april 2019 om Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union (forhandling)
 5.Gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår i Den Europæiske Union (forhandling)
 6.Oprettelse af en europæisk arbejdsmarkedsmyndighed (forhandling)
 7.Velkomstord
 8.Afstemningstid
  8.1.EF-statistikker over migration og international beskyttelse (A8-0395/2018 - Cecilia Wikström) (afstemning)
  8.2.EU's tiltrædelse af Genèveaftalen om Lissabonaftalen vedrørende oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser (A8-0187/2019 - Virginie Rozière) (afstemning)
  8.3.Unionens indsats efter tiltrædelsen af Genèveaftalen om Lissabonaftalen vedrørende oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser (A8-0036/2019 - Virginie Rozière) (afstemning)
  8.4.Aftale mellem EU og Filippinerne om visse aspekter af lufttrafik (A8-0191/2019 - Jozo Radoš) (afstemning)
  8.5.International overenskomst om olivenolie og spiseoliven (A8-0186/2019 - Eleonora Forenza) (afstemning)
  8.6.Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten - Viorel Ștefan (A8-0194/2019 - Indrek Tarand) (afstemning)
  8.7.Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten - Ivana Maletić (A8-0195/2019 - Indrek Tarand) (afstemning)
  8.8.Beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-lovgivningen (A8-0398/2018 - Virginie Rozière) (afstemning)
  8.9.Distribution af kollektive investeringsfonde på tværs af grænserne (direktiv) (A8-0430/2018 - Wolf Klinz) (afstemning)
  8.10.Distribution af kollektive investeringsfonde på tværs af grænserne (forordning) (A8-0431/2018 - Wolf Klinz) (afstemning)
  8.11.Kapitalkrav (forordning) (A8-0242/2018 - Peter Simon) (afstemning)
  8.12.Kapitalkrav (direktiv) (A8-0243/2018 - Peter Simon) (afstemning)
  8.13.Kreditinstitutters og investeringsselskabers tabsabsorberende evne og rekapitaliseringsevne (forordning) (A8-0216/2018 - Gunnar Hökmark) (afstemning)
  8.14.Kreditinstitutters og investeringsselskabers tabsabsorberende evne og rekapitaliseringsevne (direktiv) (A8-0218/2018 - Gunnar Hökmark) (afstemning)
  8.15.Værdipapirer med sikkerhed i statsobligationer (A8-0180/2019 - Jonás Fernández) (afstemning)
  8.16.Europæiske tilsynsmyndigheder og finansielle markeder (A8-0013/2019 - Othmar Karas, Pervenche Berès) (afstemning)
  8.17.Makrotilsyn på EU-plan med det finansielle system og om oprettelse af et europæisk udvalg for systemiske risici (A8-0011/2019 - Othmar Karas, Pervenche Berès) (afstemning)
  8.18.Markeder for finansielle instrumenter og adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (A8-0012/2019 - Othmar Karas, Pervenche Berès) (afstemning)
  8.19.Tilsyn med investeringsselskaber (direktiv) (A8-0295/2018 - Markus Ferber) (afstemning)
  8.20.Forsigtighedskrav til investeringsselskaber (forordning) (A8-0296/2018 - Markus Ferber) (afstemning)
  8.21.Gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår i Den Europæiske Union (A8-0355/2018 - Enrique Calvet Chambon) (afstemning)
  8.22.Oprettelse af en europæisk arbejdsmarkedsmyndighed (A8-0391/2018 - Jeroen Lenaers) (afstemning)
  8.23.Bevarelse af fiskeressourcerne og beskyttelse af havets økosystemer ved hjælp af tekniske foranstaltninger (A8-0381/2017 - Gabriel Mato) (afstemning)
  8.24.Forordning om europæisk erhvervsstatistik (A8-0094/2018 - Janusz Lewandowski) (afstemning)
  8.25.OLAF's undersøgelser og samarbejdet med Den Europæiske Anklagemyndighed (A8-0179/2019 - Ingeborg Gräßle) (afstemning)
  8.26.Etablering af instrumentet for finansiel støtte til toldkontroludstyr (A8-0460/2018 - Jiří Pospíšil) (afstemning)
  8.27.Fastlæggelse af toldprogrammet for samarbejde på toldområdet (A8-0464/2018 - Maria Grapini) (afstemning)
  8.28.Markedsføring og brug af udgangsstoffer til eksplosivstoffer (A8-0473/2018 - Andrejs Mamikins) (afstemning)
  8.29.Fælles ramme for europæiske statistikker vedrørende personer og husholdninger (A8-0247/2017 - Tamás Meszerics) (afstemning)
  8.30.Interoperabilitet mellem EU-informationssystemer inden for grænser og visum (A8-0347/2018 - Jeroen Lenaers) (afstemning)
  8.31.Interoperabilitet mellem EU-informationssystemer inden for politisamarbejde og retligt samarbejde, asyl og migration (A8-0348/2018 - Nuno Melo) (afstemning)
  8.32.Netværk af indvandringsforbindelsesofficerer (A8-0040/2019 - Cécile Kashetu Kyenge) (afstemning)
  8.33.Krav til typegodkendelse af motorkøretøjer for så vidt angår deres generelle sikkerhed (A8-0151/2019 - Róża Gräfin von Thun und Hohenstein) (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
  9.1.Beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-lovgivningen (A8-0398/2018 - Virginie Rozière)
  9.2.Distribution af kollektive investeringsfonde på tværs af grænserne (direktiv) (A8-0430/2018 - Wolf Klinz)
  9.3.Distribution af kollektive investeringsfonde på tværs af grænserne (forordning) (A8-0431/2018 - Wolf Klinz)
  9.4.Kapitalkrav (forordning) (A8-0242/2018 - Peter Simon)
  9.5.Værdipapirer med sikkerhed i statsobligationer (A8-0180/2019 - Jonás Fernández)
  9.6.Markeder for finansielle instrumenter og adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (A8-0012/2019 - Othmar Karas, Pervenche Berès)
  9.7.Tilsyn med investeringsselskaber (direktiv) (A8-0295/2018 - Markus Ferber)
  9.8.Gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår i Den Europæiske Union (A8-0355/2018 - Enrique Calvet Chambon)
  9.9.Oprettelse af en europæisk arbejdsmarkedsmyndighed (A8-0391/2018 - Jeroen Lenaers)
 10.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 11.Genoptagelse af mødet
 12.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 13.Situationen i Mozambique, Malawi og Zimbabwe efter cyklonen Idai (forhandling)
 14.Situationen i Libyen (forhandling)
 15.USA's anerkendelse af Golanhøjderne som israelsk territorium og den mulige annektering af bosættelserne på Vestbredden (forhandling)
 16.Situationen i Sudan (forhandling)
 17.Beskyttelse af EU-valgets integritet, navnlig med hensyn til internationale trusler mod cybersikkerheden (forhandling)
 18.Fortolkning af forretningsordenen (opfølgning): se protokollen
 19.Meddelelse fra formanden: se protokollen
 20.Oprettelse af Horisont Europa –om reglerne for deltagelse og formidling - Programmet til gennemførelse af Horisont Europa (forhandling)
 21.Markedsovervågning og produkters overholdelse (forhandling)
 22.Fremme af retfærdighed og gennemsigtighed for erhvervsbrugere af onlineformidlingstjenester (forhandling)
 23.Bedre håndhævelse og modernisering af EU's forbrugerbeskyttelsesregler (forhandling)
 24.Åbenhed og bæredygtighed af EU's risikovurdering i fødevarekæden (forhandling)
 25.Supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler (forhandling)
 26.Den mulige udlevering af Julian Assange (forhandling)
 27.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 28.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Revideret udgave (1266 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (5798 kb)
Seneste opdatering: 25. juli 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik