Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τρίτη 16 Απριλίου 2019 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Δήλωση της Προεδρίας
 3.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 10ης Απριλίου 2019 σχετικά με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (συζήτηση)
 5.Διαφανείς και προβλέψιμοι όροι εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (συζήτηση)
 6.Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας (συζήτηση)
 7.Υποδοχή
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  8.1.Κοινοτικές στατιστικές για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία (A8-0395/2018 - Cecilia Wikström) (ψηφοφορία)
  8.2.Προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Πράξη της Γενεύης της Συμφωνίας της Λισαβόνας για τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις (A8-0187/2019 - Virginie Rozière) (ψηφοφορία)
  8.3.Ενέργειες της Ένωσης μετά την προσχώρησή της στην Πράξη της Γενεύης της Συμφωνίας της Λισαβόνας για τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις (A8-0036/2019 - Virginie Rozière) (ψηφοφορία)
  8.4.Συμφωνία EE-Φιλιππινών για ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών (A8-0191/2019 - Jozo Radoš) (ψηφοφορία)
  8.5.Διεθνής συμφωνία για το ελαιόλαδο και τις επιτραπέζιες ελιές (A8-0186/2019 - Eleonora Forenza) (ψηφοφορία)
  8.6.Προτεινόμενος διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Viorel Ștefan (A8-0194/2019 - Indrek Tarand) (ψηφοφορία)
  8.7.Προτεινόμενος διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Ivana Maletić (A8-0195/2019 - Indrek Tarand) (ψηφοφορία)
  8.8.Προστασία των προσώπων που καταγγέλλουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης (A8-0398/2018 - Virginie Rozière) (ψηφοφορία)
  8.9.Διασυνοριακή διανομή συλλογικών επενδυτικών κεφαλαίων (οδηγία) (A8-0430/2018 - Wolf Klinz) (ψηφοφορία)
  8.10.Διασυνοριακή διανομή συλλογικών επενδυτικών κεφαλαίων (κανονισμός) (A8-0431/2018 - Wolf Klinz) (ψηφοφορία)
  8.11.Κεφαλαιακές απαιτήσεις (κανονισμός) (A8-0242/2018 - Peter Simon) (ψηφοφορία)
  8.12.Κεφαλαιακές απαιτήσεις (οδηγία) (A8-0243/2018 - Peter Simon) (ψηφοφορία)
  8.13.Ικανότητα απορρόφησης ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων επενδύσεων (κανονισμός) (A8-0216/2018 - Gunnar Hökmark) (ψηφοφορία)
  8.14.Ικανότητα απορρόφησης των ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (οδηγία) (A8-0218/2018 - Gunnar Hökmark) (ψηφοφορία)
  8.15.Τίτλοι εξασφαλισμένοι με κρατικά ομόλογα (A8-0180/2019 - Jonás Fernández) (ψηφοφορία)
  8.16.Ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές και χρηματοοικονομικές αγορές (A8-0013/2019 - Othmar Karas, Pervenche Berès) (ψηφοφορία)
  8.17.Μακροπροληπτική επίβλεψη του χρηματοοικονομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (A8-0011/2019 - Othmar Karas, Pervenche Berès) (ψηφοφορία)
  8.18.Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II) (A8-0012/2019 - Othmar Karas, Pervenche Berès) (ψηφοφορία)
  8.19.Προληπτική εποπτεία επιχειρήσεων επενδύσεων (οδηγία) (A8-0295/2018 - Markus Ferber) (ψηφοφορία)
  8.20.Απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας επιχειρήσεων επενδύσεων (κανονισμός) (A8-0296/2018 - Markus Ferber) (ψηφοφορία)
  8.21.Διαφανείς και προβλέψιμοι όροι εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (A8-0355/2018 - Enrique Calvet Chambon) (ψηφοφορία)
  8.22.Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας (A8-0391/2018 - Jeroen Lenaers) (ψηφοφορία)
  8.23.Διατήρηση αλιευτικών πόρων και προστασία θαλάσσιων οικοσυστημάτων μέσω τεχνικών μέτρων (A8-0381/2017 - Gabriel Mato) (ψηφοφορία)
  8.24.Κανονισμός σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές για τις επιχειρήσεις (A8-0094/2018 - Janusz Lewandowski) (ψηφοφορία)
  8.25.Έρευνες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (A8-0179/2019 - Ingeborg Gräßle) (ψηφοφορία)
  8.26.Θέσπιση του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων (A8-0460/2018 - Jiří Pospíšil) (ψηφοφορία)
  8.27.Θέσπιση του προγράμματος «Τελωνεία» για τη συνεργασία στον τομέα των τελωνείων (A8-0464/2018 - Maria Grapini) (ψηφοφορία)
  8.28.Κυκλοφορία στην αγορά και χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών (A8-0473/2018 - Andrejs Mamikins) (ψηφοφορία)
  8.29.Κοινό πλαίσιο για τις ευρωπαϊκές στατιστικές σχετικά με τα πρόσωπα και τα νοικοκυριά (A8-0247/2017 - Tamás Meszerics) (ψηφοφορία)
  8.30.Διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ (σύνορα και θεωρήσεις) (A8-0347/2018 - Jeroen Lenaers) (ψηφοφορία)
  8.31.Διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ (αστυνομική και δικαστική συνεργασία, άσυλο και μετανάστευση) (A8-0348/2018 - Nuno Melo) (ψηφοφορία)
  8.32.Ευρωπαϊκό δίκτυο αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης (A8-0040/2019 - Cécile Kashetu Kyenge) (ψηφοφορία)
  8.33.Απαιτήσεις έγκρισης τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων όσον αφορά τη γενική τους ασφάλεια (A8-0151/2019 - Róża Gräfin von Thun und Hohenstein) (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
  9.1.Προστασία των προσώπων που καταγγέλλουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης (A8-0398/2018 - Virginie Rozière)
  9.2.Διασυνοριακή διανομή συλλογικών επενδυτικών κεφαλαίων (οδηγία) (A8-0430/2018 - Wolf Klinz)
  9.3.Διασυνοριακή διανομή συλλογικών επενδυτικών κεφαλαίων (κανονισμός) (A8-0431/2018 - Wolf Klinz)
  9.4.Κεφαλαιακές απαιτήσεις (κανονισμός) (A8-0242/2018 - Peter Simon)
  9.5.Τίτλοι εξασφαλισμένοι με κρατικά ομόλογα (A8-0180/2019 - Jonás Fernández)
  9.6.Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II) (A8-0012/2019 - Othmar Karas, Pervenche Berès)
  9.7.Προληπτική εποπτεία επιχειρήσεων επενδύσεων (οδηγία) (A8-0295/2018 - Markus Ferber)
  9.8.Διαφανείς και προβλέψιμοι όροι εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (A8-0355/2018 - Enrique Calvet Chambon)
  9.9.Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας (A8-0391/2018 - Jeroen Lenaers)
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Επανάληψη της συνεδρίασης
 12.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Κατάσταση στη Μοζαμβίκη, το Μαλάουι και τη Ζιμπάμπουε μετά τον κυκλώνα Ιντάι (συζήτηση)
 14.Κατάσταση στη Λιβύη (συζήτηση)
 15.Αναγνώριση από τις ΗΠΑ των Υψιπέδων του Γκολάν ως ισραηλινού εδάφους και πιθανή προσάρτηση των οικισμών της Δυτικής Όχθης (συζήτηση)
 16.Η κατάσταση στο Σουδάν (συζήτηση)
 17.Προστασία της ακεραιότητας των ευρωπαϊκών εκλογών, ιδίως όσον αφορά τις διεθνείς απειλές κατά της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο (συζήτηση)
 18.Interprétation du règlement (et suites données): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19.Ανακοίνωση της Προεδρίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 20.Θέσπιση του «Ορίζων Ευρώπη» και των κανόνων συμμετοχής και διάδοσής του - Πρόγραμμα υλοποίησης του «Ορίζων Ευρώπη» (συζήτηση)
 21.Εποπτεία της αγοράς και συμμόρφωση των προϊόντων (συζήτηση)
 22.Προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης (συζήτηση)
 23.Καλύτερη επιβολή και εκσυγχρονισμός των κανόνων της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών (συζήτηση)
 24.Διαφάνεια και βιωσιμότητα της αξιολόγησης κινδύνου στην αλυσίδα τροφίμων στην ΕΕ (συζήτηση)
 25.Συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας για τα φάρμακα (συζήτηση)
 26.Η πιθανή έκδοση του Julian Assange (συζήτηση)
 27.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 28.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (1266 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (5798 kb)
Τελευταία ενημέρωση: 25 Ιουλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου