Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Teisipäev, 16. aprill 2019 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Presidentuuri avaldus
 3.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 4.Euroopa Ülemkogu 10. aprilli 2019. aasta kohtumise järeldused Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumise kohta (arutelu)
 5.Läbipaistvad ja prognoositavad töötingimused Euroopa Liidus (arutelu)
 6.Euroopa Tööjõuamet (arutelu)
 7.Tervitus
 8.Hääletused
  8.1.Ühenduse rände- ja rahvusvahelise kaitse statistika (A8-0395/2018 - Cecilia Wikström) (hääletus)
  8.2.Liidu tegevus pärast ühinemist päritolunimetusi ja geograafilisi tähiseid käsitleva Lissaboni kokkuleppe Genfi redaktsiooniga (A8-0187/2019 - Virginie Rozière) (hääletus)
  8.3.Liidu tegevus pärast ühinemist päritolunimetusi ja geograafilisi tähiseid käsitleva Lissaboni kokkuleppe Genfi redaktsiooniga (A8-0036/2019 - Virginie Rozière) (hääletus)
  8.4.ELi ja Filipiinide vaheline teatavaid lennundusküsimusi käsitlev leping (A8-0191/2019 - Jozo Radoš) (hääletus)
  8.5.Rahvusvaheline oliiviõli- ja lauaoliivileping (A8-0186/2019 - Eleonora Forenza) (hääletus)
  8.6.Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine – Viorel Ștefan (A8-0194/2019 - Indrek Tarand) (hääletus)
  8.7.Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine – Ivana Maletić (A8-0195/2019 - Indrek Tarand) (hääletus)
  8.8.Liidu õiguse rikkumistest teatavate isikute kaitse (A8-0398/2018 - Virginie Rozière) (hääletus)
  8.9.Investeerimisfondide piiriülene turustamine (direktiiv) (A8-0430/2018 - Wolf Klinz) (hääletus)
  8.10.Investeerimisfondide piiriülene turustamine (määrus) (A8-0431/2018 - Wolf Klinz) (hääletus)
  8.11.Kapitalinõuded (määrus) (A8-0242/2018 - Peter Simon) (hääletus)
  8.12.Kapitalinõuded (direktiiv) (A8-0243/2018 - Peter Simon) (hääletus)
  8.13.Krediidiasutuste ja investeerimisühingute kahjumikatmis- ja rekapitaliseerimisvõime (määrus) (A8-0216/2018 - Gunnar Hökmark) (hääletus)
  8.14.Krediidiasutuste ja investeerimisühingute kahjumikatmis- ja rekapitaliseerimisvõime (direktiiv) (A8-0218/2018 - Gunnar Hökmark) (hääletus)
  8.15.Riigivõlakirjadega tagatud väärtpaberid (A8-0180/2019 - Jonás Fernández) (hääletus)
  8.16.Euroopa järelevalveasutused ja finantsturud (A8-0013/2019 - Othmar Karas, Pervenche Berès) (hääletus)
  8.17.Finantssüsteemi makrotasandi usaldatavusjärelevalve Euroopa Liidus ja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu asutamine (A8-0011/2019 - Othmar Karas, Pervenche Berès) (hääletus)
  8.18.Finantsinstrumentide turud ning kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamine ja jätkamine (Solventsus II) (A8-0012/2019 - Othmar Karas, Pervenche Berès) (hääletus)
  8.19.Investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalve (direktiiv) (A8-0295/2018 - Markus Ferber) (hääletus)
  8.20.Investeerimisühingute usaldatavusnõuded (määrus) (A8-0296/2018 - Markus Ferber) (hääletus)
  8.21.Läbipaistvad ja prognoositavad töötingimused Euroopa Liidus (A8-0355/2018 - Enrique Calvet Chambon) (hääletus)
  8.22.Euroopa Tööjõuamet (A8-0391/2018 - Jeroen Lenaers) (hääletus)
  8.23.Kalavarude ja mereökosüsteemide kaitsmine tehniliste meetmete abil (A8-0381/2017 - Gabriel Mato) (hääletus)
  8.24.Euroopa ettevõtlusstatistika määrus (A8-0094/2018 - Janusz Lewandowski) (hääletus)
  8.25.OLAFi juurdlused ja koostöö Euroopa Prokuratuuriga (A8-0179/2019 - Ingeborg Gräßle) (hääletus)
  8.26.Tollikontrolli seadmete rahastamisvahendi loomine (A8-0460/2018 - Jiří Pospíšil) (hääletus)
  8.27.Tollikoostöö programmi „Toll“ loomine (A8-0464/2018 - Maria Grapini) (hääletus)
  8.28.Lõhkeainete lähteainete turustamine ja kasutamine (A8-0473/2018 - Andrejs Mamikins) (hääletus)
  8.29.Üksikisikuid ja leibkondi käsitleva Euroopa statistika ühtne raamistik (A8-0247/2017 - Tamás Meszerics) (hääletus)
  8.30.ELi infosüsteemide koostalitlusvõime piiride ja viisade valdkonnas (A8-0347/2018 - Jeroen Lenaers) (hääletus)
  8.31.ELi infosüsteemide koostalitlusvõime politsei- ja õiguskoostöö, varjupaiga- ja rändepoliitika valdkonnas (A8-0348/2018 - Nuno Melo) (hääletus)
  8.32.Sisserände kontaktametnike Euroopa võrgustik (A8-0040/2019 - Cécile Kashetu Kyenge) (hääletus)
  8.33.Mootorsõidukite tüübikinnituse nõuded seoses üldise ohutusega (A8-0151/2019 - Róża Gräfin von Thun und Hohenstein) (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
  9.1.Liidu õiguse rikkumistest teatavate isikute kaitse (A8-0398/2018 - Virginie Rozière)
  9.2.Investeerimisfondide piiriülene turustamine (direktiiv) (A8-0430/2018 - Wolf Klinz)
  9.3.Investeerimisfondide piiriülene turustamine (määrus) (A8-0431/2018 - Wolf Klinz)
  9.4.Kapitalinõuded (määrus) (A8-0242/2018 - Peter Simon)
  9.5.Riigivõlakirjadega tagatud väärtpaberid (A8-0180/2019 - Jonás Fernández)
  9.6.Finantsinstrumentide turud ning kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamine ja jätkamine (Solventsus II) (A8-0012/2019 - Othmar Karas, Pervenche Berès)
  9.7.Investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalve (direktiiv) (A8-0295/2018 - Markus Ferber)
  9.8.Läbipaistvad ja prognoositavad töötingimused Euroopa Liidus (A8-0355/2018 - Enrique Calvet Chambon)
  9.9.Euroopa Tööjõuamet (A8-0391/2018 - Jeroen Lenaers)
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 11.Istungi jätkamine
 12.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 13.Olukord Mosambiigis, Malawis ja Zimbabwes pärast tsüklonit Idai (arutelu)
 14.Olukord Liibüas (arutelu)
 15.Golani kõrgendike tunnustamine Iisraeli territooriumina USA poolt ja Jordani Läänekalda asunduste võimalik annekteerimine (arutelu)
 16.Olukord Sudaanis (arutelu)
 17.Euroopa Parlamendi valimiste turvalisuse tagamine, pidades eelkõige silmas rahvusvahelise olukorraga seotud küberjulgeolekuohte (arutelu)
 18.Kodukorra tõlgendamine (järelmeetmed) (vt protokoll)
 19.Presidentuuri teatis (vt protokoll)
 20.Raamprogrammi „Euroopa horisont“ loomine ning selle osalemis- ja levitamiseeskirjade kehtestamine - Raamprogrammi „Euroopa horisont“ rakendamise programm (arutelu)
 21.Turujärelevalve ja toodete vastavus (arutelu)
 22.Õigluse ja läbipaistvuse edendamine veebipõhiste vahendusteenuste ärikasutajate jaoks (arutelu)
 23.ELi tarbijakaitse-eeskirjade ajakohastamine ja nende täitmise parem tagamine (arutelu)
 24.ELi toiduahela riskihindamise läbipaistvus ja kestlikkus (arutelu)
 25.Ravimite täiendava kaitse tunnistus (arutelu)
 26.Julian Assange'i võimalik väljaandmine (arutelu)
 27.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 28.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (1266 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (5798 kb)
Viimane päevakajastamine: 25. juuli 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika