Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Wtorek, 16 kwietnia 2019 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Oświadczenia Przewodniczącego / Przewodniczącej
 3.Składanie dokumentów: patrz protokół
 4.Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej z 10 kwietnia 2019 r. dotyczące wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej (debata)
 5.Przejrzyste i przewidywalne warunki pracy w Unii Europejskiej (debata)
 6.Europejski Urząd ds. Pracy (debata)
 7.Powitanie
 8.Głosowanie
  8.1.Statystyki Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej (A8-0395/2018 - Cecilia Wikström) (głosowanie)
  8.2.Przystąpienie UE do Aktu genewskiego Porozumienia lizbońskiego w sprawie nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych (A8-0187/2019 - Virginie Rozière) (głosowanie)
  8.3.Działania Unii po jej przystąpieniu do Aktu genewskiego Porozumienia lizbońskiego w sprawie nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych (A8-0036/2019 - Virginie Rozière) (głosowanie)
  8.4.Umowa między UE a Filipinami dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych (A8-0191/2019 - Jozo Radoš) (głosowanie)
  8.5.Umowa międzynarodowa w sprawie oliwy z oliwek i oliwek stołowych (A8-0186/2019 - Eleonora Forenza) (głosowanie)
  8.6.Powołanie na członka Trybunału Obrachunkowego – Viorel Ștefan (A8-0194/2019 - Indrek Tarand) (głosowanie)
  8.7.Powołanie na członka Trybunału Obrachunkowego – Ivana Maletić (A8-0195/2019 - Indrek Tarand) (głosowanie)
  8.8.Ochrona osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii (A8-0398/2018 - Virginie Rozière) (głosowanie)
  8.9.Transgraniczna dystrybucja funduszy zbiorowego inwestowania (dyrektywa) (A8-0430/2018 - Wolf Klinz) (głosowanie)
  8.10.Transgraniczna dystrybucja funduszy zbiorowego inwestowania (rozporządzenie) (A8-0431/2018 - Wolf Klinz) (głosowanie)
  8.11.Wymogi kapitałowe (rozporządzenie) (A8-0242/2018 - Peter Simon) (głosowanie)
  8.12.Wymogi kapitałowe (dyrektywa) (A8-0243/2018 - Peter Simon) (głosowanie)
  8.13.Zdolność instytucji kredytowych i przedsiębiorstw inwestycyjnych do pokrycia strat i dokapitalizowania (rozporządzenie) (A8-0216/2018 - Gunnar Hökmark) (głosowanie)
  8.14.Zdolność instytucji kredytowych i przedsiębiorstw inwestycyjnych do pokrycia strat i dokapitalizowania (dyrektywa) (A8-0218/2018 - Gunnar Hökmark) (głosowanie)
  8.15.Papiery wartościowe zabezpieczone obligacjami skarbowymi (A8-0180/2019 - Jonás Fernández) (głosowanie)
  8.16.Europejskie urzędy nadzoru i rynki finansowe (A8-0013/2019 - Othmar Karas, Pervenche Berès) (głosowanie)
  8.17.Unijny nadzór makroostrożnościowy nad systemem finansowym i ustanowienie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (A8-0011/2019 - Othmar Karas, Pervenche Berès) (głosowanie)
  8.18.Rynki instrumentów finansowych oraz podejmowanie i prowadzenie działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (A8-0012/2019 - Othmar Karas, Pervenche Berès) (głosowanie)
  8.19.Nadzór ostrożnościowy nad firmami inwestycyjnymi (dyrektywa) (A8-0295/2018 - Markus Ferber) (głosowanie)
  8.20.Wymogi ostrożnościowe dla firm inwestycyjnych (rozporządzenie) (A8-0296/2018 - Markus Ferber) (głosowanie)
  8.21.Przejrzyste i przewidywalne warunki pracy w Unii Europejskiej (A8-0355/2018 - Enrique Calvet Chambon) (głosowanie)
  8.22.Europejski Urząd ds. Pracy (A8-0391/2018 - Jeroen Lenaers) (głosowanie)
  8.23.Zachowanie zasobów rybnych i ochrona ekosystemów morskich za pomocą środków technicznych (A8-0381/2017 - Gabriel Mato) (głosowanie)
  8.24.Rozporządzenie w sprawie europejskiej statystyki gospodarczej (A8-0094/2018 - Janusz Lewandowski) (głosowanie)
  8.25.Dochodzenia prowadzone przez OLAF i współpraca z Prokuraturą Europejską (A8-0179/2019 - Ingeborg Gräßle) (głosowanie)
  8.26.Ustanowienie instrumentu wsparcia finansowego na rzecz sprzętu do kontroli celnej (A8-0460/2018 - Jiří Pospíšil) (głosowanie)
  8.27.Ustanowienie programu „Cła” na rzecz współpracy w dziedzinie ceł (A8-0464/2018 - Maria Grapini) (głosowanie)
  8.28.Wprowadzanie do obrotu i używanie prekursorów materiałów wybuchowych (A8-0473/2018 - Andrejs Mamikins) (głosowanie)
  8.29.Wspólne ramy europejskich statystyk dotyczących osób fizycznych i gospodarstw domowych (A8-0247/2017 - Tamás Meszerics) (głosowanie)
  8.30.Interoperacyjność między systemami informacyjnymi UE w obszarze granic i polityki wizowej (A8-0347/2018 - Jeroen Lenaers) (głosowanie)
  8.31.Interoperacyjność między systemami informacyjnymi UE w dziedzinie współpracy policyjnej i sądowej, azylu i migracji (A8-0348/2018 - Nuno Melo) (głosowanie)
  8.32.Europejska sieć urzędników łącznikowych ds. imigracji (A8-0040/2019 - Cécile Kashetu Kyenge) (głosowanie)
  8.33.Homologacja typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do ich ogólnego bezpieczeństwa (A8-0151/2019 - Róża Gräfin von Thun und Hohenstein) (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  9.1.Ochrona osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii (A8-0398/2018 - Virginie Rozière)
  9.2.Transgraniczna dystrybucja funduszy zbiorowego inwestowania (dyrektywa) (A8-0430/2018 - Wolf Klinz)
  9.3.Transgraniczna dystrybucja funduszy zbiorowego inwestowania (rozporządzenie) (A8-0431/2018 - Wolf Klinz)
  9.4.Wymogi kapitałowe (rozporządzenie) (A8-0242/2018 - Peter Simon)
  9.5.Papiery wartościowe zabezpieczone obligacjami skarbowymi (A8-0180/2019 - Jonás Fernández)
  9.6.Rynki instrumentów finansowych oraz podejmowanie i prowadzenie działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (A8-0012/2019 - Othmar Karas, Pervenche Berès)
  9.7.Nadzór ostrożnościowy nad firmami inwestycyjnymi (dyrektywa) (A8-0295/2018 - Markus Ferber)
  9.8.Przejrzyste i przewidywalne warunki pracy w Unii Europejskiej (A8-0355/2018 - Enrique Calvet Chambon)
  9.9.Europejski Urząd ds. Pracy (A8-0391/2018 - Jeroen Lenaers)
 10.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól
 11.Wznowienie posiedzenia
 12.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 13.Sytuacja w Mozambiku, Malawi i Zimbabwe po cyklonie Idai (debata)
 14.Sytuacja w Libii (debata)
 15.Uznanie Wzgórz Golan przez USA za terytorium izraelskie i możliwe przyłączenie osiedli na Zachodnim Brzegu Jordanu (debata)
 16.Sytuacja w Sudanie (debata)
 17.Ochrona rzetelności wyborów europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowych zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa (debata)
 18.Wykładnia Regulaminu (podjęte działania): Patrz protokól
 19.Komunikat Przewodniczącego: Patrz protokól
 20.Ustanowienie programu „Horyzont Europa” oraz zasad uczestnictwa i upowszechniania obowiązujących w tym programie - Program realizacji programu „Horyzont Europa” (debata)
 21.Nadzór rynku i zgodność z prawodawstwem dotyczącym produktów (debata)
 22.Propagowanie uczciwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego (debata)
 23.Lepsze egzekwowanie i unowocześnienie unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumentów (debata)
 24.Przejrzystość i zrównoważony charakter unijnej oceny ryzyka w łańcuchu żywnościowym (debata)
 25.Dodatkowe świadectwo ochronne dla produktów leczniczych (debata)
 26.Ewentualna ekstradycja Juliana Assange’a (debata)
 27.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 28.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (1266 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (5798 kb)
Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności