Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Tisdagen den 16 april 2019 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Uttalande av talmannen
 3.Inkomna dokument: se protokollet
 4.Slutsatser från Europeiska rådets möte den 10 april 2019 om Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen (debatt)
 5.Tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen (debatt)
 6.Europeiska arbetsmyndigheten (debatt)
 7.Välkomsthälsning
 8.Omröstning
  8.1.Gemenskapsstatistik över migration och internationellt skydd (A8-0395/2018 - Cecilia Wikström) (omröstning)
  8.2.EU:s anslutning till Genèveakten om ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar (A8-0187/2019 - Virginie Rozière) (omröstning)
  8.3.Unionens åtgärder efter anslutningen till Genèveakten inom Lissabonöverenskommelsen om ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar (A8-0036/2019 - Virginie Rozière) (omröstning)
  8.4.Avtal mellan EU och Filippinerna om vissa luftfartsaspekter (A8-0191/2019 - Jozo Radoš) (omröstning)
  8.5.Internationellt avtal om olivolja och bordsoliver (A8-0186/2019 - Eleonora Forenza) (omröstning)
  8.6.Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Viorel Ștefan (A8-0194/2019 - Indrek Tarand) (omröstning)
  8.7.Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Ivana Maletić (A8-0195/2019 - Indrek Tarand) (omröstning)
  8.8.Skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten (A8-0398/2018 - Virginie Rozière) (omröstning)
  8.9.Gränsöverskridande distribution av kollektiva investeringsfonder (direktiv) (A8-0430/2018 - Wolf Klinz) (omröstning)
  8.10.Gränsöverskridande distribution av kollektiva investeringsfonder (förordning) (A8-0431/2018 - Wolf Klinz) (omröstning)
  8.11.Kapitalkrav (förordning) (A8-0242/2018 - Peter Simon) (omröstning)
  8.12.Kapitalkrav (direktiv) (A8-0243/2018 - Peter Simon) (omröstning)
  8.13.Kreditinstituts och värdepappersföretags förlustabsorberings- och rekapitaliseringskapacitet (förordning) (A8-0216/2018 - Gunnar Hökmark) (omröstning)
  8.14.Kreditinstituts och värdepappersföretags förlustabsorberings- och rekapitaliseringskapacitet (direktiv) (A8-0218/2018 - Gunnar Hökmark) (omröstning)
  8.15.Värdepapper med statsobligationer som underliggande tillgångar (A8-0180/2019 - Jonás Fernández) (omröstning)
  8.16.Europeiska tillsynsmyndigheter och finansmarknader (A8-0013/2019 - Othmar Karas, Pervenche Berès) (omröstning)
  8.17.Makrotillsyn av det finansiella systemet på EU-nivå och inrättande av en europeisk systemrisknämnd (A8-0011/2019 - Othmar Karas, Pervenche Berès) (omröstning)
  8.18.Marknader för finansiella instrument samt upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) (A8-0012/2019 - Othmar Karas, Pervenche Berès) (omröstning)
  8.19.Tillsyn av värdepappersföretag (direktiv) (A8-0295/2018 - Markus Ferber) (omröstning)
  8.20.Tillsynskrav för värdepappersföretag (förordning) (A8-0296/2018 - Markus Ferber) (omröstning)
  8.21.Tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen (A8-0355/2018 - Enrique Calvet Chambon) (omröstning)
  8.22.Europeiska arbetsmyndigheten (A8-0391/2018 - Jeroen Lenaers) (omröstning)
  8.23.Bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem genom tekniska åtgärder (A8-0381/2017 - Gabriel Mato) (omröstning)
  8.24.Förordning om europeisk företagsstatistik (A8-0094/2018 - Janusz Lewandowski) (omröstning)
  8.25.Utredningar utförda av Olaf och samarbete med Europeiska åklagarmyndigheten (A8-0179/2019 - Ingeborg Gräßle) (omröstning)
  8.26.Inrättande av instrumentet för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning (A8-0460/2018 - Jiří Pospíšil) (omröstning)
  8.27.Inrättande av ett tullprogram för samarbete i tullfrågor (A8-0464/2018 - Maria Grapini) (omröstning)
  8.28.Saluföring och användning av sprängämnesprekursorer (A8-0473/2018 - Andrejs Mamikins) (omröstning)
  8.29.Gemensam ram för europeisk statistik om personer och hushåll (A8-0247/2017 - Tamás Meszerics) (omröstning)
  8.30.Interoperabilitet mellan EU-informationssystem på området gränser och viseringar (A8-0347/2018 - Jeroen Lenaers) (omröstning)
  8.31.Interoperabilitet mellan EU-informationssystem på områdena polissamarbete och straffrättsligt samarbete, asyl och migration (A8-0348/2018 - Nuno Melo) (omröstning)
  8.32.Europeiskt nätverk av sambandsmän för invandring (A8-0040/2019 - Cécile Kashetu Kyenge) (omröstning)
  8.33.Typgodkännande av motorfordon med avseende på deras allmänna säkerhet (A8-0151/2019 - Róża Gräfin von Thun und Hohenstein) (omröstning)
 9.Röstförklaringar
  9.1.Skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten (A8-0398/2018 - Virginie Rozière)
  9.2.Gränsöverskridande distribution av kollektiva investeringsfonder (direktiv) (A8-0430/2018 - Wolf Klinz)
  9.3.Gränsöverskridande distribution av kollektiva investeringsfonder (förordning) (A8-0431/2018 - Wolf Klinz)
  9.4.Kapitalkrav (förordning) (A8-0242/2018 - Peter Simon)
  9.5.Värdepapper med statsobligationer som underliggande tillgångar (A8-0180/2019 - Jonás Fernández)
  9.6.Marknader för finansiella instrument samt upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) (A8-0012/2019 - Othmar Karas, Pervenche Berès)
  9.7.Tillsyn av värdepappersföretag (direktiv) (A8-0295/2018 - Markus Ferber)
  9.8.Tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen (A8-0355/2018 - Enrique Calvet Chambon)
  9.9.Europeiska arbetsmyndigheten (A8-0391/2018 - Jeroen Lenaers)
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 11.Återupptagande av sammanträdet
 12.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 13.Situationen i Moçambique, Malawi och Zimbabwe efter cyklonen Idai (debatt)
 14.Situationen i Libyen (debatt)
 15.Förenta staternas erkännande av Golanhöjderna som israeliskt territorium och eventuell annektering av bosättningarna på Västbanken (debatt)
 16.Situationen i Sudan (debatt)
 17.Skydd av integriteten i samband med valet till Europaparlamentet, framför allt med avseende på internationella hot mot cybersäkerheten (debatt)
 18.Tolkning av arbetsordningen (vidtagna åtgärder): se protokollet
 19.Meddelande från talmannen: se protokollet
 20.Inrättande av Horisont Europa – fastställande av dess regler för deltagande och spridning - Programmet för genomförande av Horisont Europa (debatt)
 21.Marknadskontroll och överensstämmelse för produkter (debatt)
 22.Främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster (debatt)
 23.Bättre tillsyn och modernisering av EU:s konsumentskyddsregler (debatt)
 24.Insyn och hållbarhet i EU:s system för riskbedömning i livsmedelskedjan (debatt)
 25.Tilläggsskydd för läkemedel (debatt)
 26.Den eventuella utlämningen av Julian Assange (debatt)
 27.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 28.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (1266 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (5798 kb)
Senaste uppdatering: 25 juli 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy