Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Сряда, 17 април 2019 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюция): вж. протокола
 3.Състав на политическите групи: вж. протокола
 4.Координация на системите за социална сигурност (разискване)
 5.Възобновяване на заседанието
 6.Дебат с министър-председателя на Латвия Кришианис Каринш относно бъдещето на Европа (разискване)
 7.Състав на политическите групи
 8.Време за гласуване
  8.1.Тълкуване на член 32, параграф 5, алинея първа, второ тире от Правилника за дейността на ЕП (гласуване)
  8.2.Протокол към Споразумението между Европейската общност и Кралство Дания относно критериите и механизмите за определяне на държава, която е компетентна за разглеждане на молба за убежище, и системата Евродак (A8-0196/2019 - Ignazio Corrao) (гласуване)
  8.3.Създаване на програма „Хоризонт Европа“ и определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите (A8-0401/2018 - Dan Nica) (гласуване)
  8.4.Програма за осъществяване на програма „Хоризонт Европа“ (A8-0410/2018 - Christian Ehler) (гласуване)
  8.5.Пазарен надзор и постигане на съответствие със законодателството на Съюза за хармонизация в областта на продуктите (A8-0277/2018 - Nicola Danti) (гласуване)
  8.6.Насърчаване на справедливост и прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги (A8-0444/2018 - Christel Schaldemose) (гласуване)
  8.7.По-добро прилагане и модернизиране на правилата за защита на потребителите в ЕС (A8-0029/2019 - Daniel Dalton) (гласуване)
  8.8.Прозрачност и устойчивост на оценката на ЕС на риска в хранителната верига (A8-0417/2018 - Pilar Ayuso) (гласуване)
  8.9.Сертификат за допълнителна закрила на лекарствените продукти (A8-0039/2019 - Luis de Grandes Pascual) (гласуване)
  8.10.Космическа програма на Съюза и Агенция на Европейския съюз за космическата програма (A8-0405/2018 - Massimiliano Salini)
  8.11.Програма „Цифрова Европа“ за периода 2021—2027 г. (A8-0408/2018 - Angelika Mlinar) (гласуване)
  8.12.Програма „Фискалис“ за сътрудничество в областта на данъчното облагане (A8-0421/2018 - Sven Giegold) (гласуване)
  8.13.Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) (A8-0397/2018 - Gerben-Jan Gerbrandy) (гласуване)
  8.14.Програма „Правосъдие“ (A8-0068/2019 - Josef Weidenholzer, Heidi Hautala) (гласуване)
  8.15.Програма „Права и ценности“ (A8-0468/2018 - Bodil Valero) (гласуване)
  8.16.Брой на междупарламентарните делегации, на делегациите в съвместните парламентарни комитети и на делегациите в комитетите за парламентарно сътрудничество и в многостранните парламентарни асамблеи (B8-0240/2019) (гласуване)
 9.Обяснение на вот
  9.1.Създаване на програма „Хоризонт Европа“ и определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите (A8-0401/2018 - Dan Nica)
  9.2.Програма за осъществяване на програма „Хоризонт Европа“ (A8-0410/2018 - Christian Ehler)
  9.3.Пазарен надзор и постигане на съответствие със законодателството на Съюза за хармонизация в областта на продуктите (A8-0277/2018 - Nicola Danti)
  9.4.По-добро прилагане и модернизиране на правилата за защита на потребителите в ЕС (A8-0029/2019 - Daniel Dalton)
  9.5.Прозрачност и устойчивост на оценката на ЕС на риска в хранителната верига (A8-0417/2018 - Pilar Ayuso)
  9.6.Сертификат за допълнителна закрила на лекарствените продукти (A8-0039/2019 - Luis de Grandes Pascual)
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 11.Възобновяване на заседанието
 12.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 13.Европейска гранична и брегова охрана (разискване)
 14.Визов кодекс (разискване)
 15.Възобновяване на заседанието
 16.Време за гласуване
  16.1.Адаптиране на редица правни актове, предвиждащи използване на процедурата по регулиране с контрол, към членове 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз - част II (A8-0190/2019 - József Szájer) (гласуване)
  16.2.Адаптиране на редица правни актове, предвиждащи използване на процедурата по регулиране с контрол, към членове 290 и 291 от Договора за функционирането на ЕС - част I (A8-0020/2018 - József Szájer) (гласуване)
  16.3.Адаптиране на редица правни актове в областта на правосъдието, предвиждащи използване на процедурата по регулиране с контрол, към член 290 от Договора за функционирането на ЕС (A8-0012/2018 - József Szájer) (гласуване)
  16.4.Изпълнение и финансиране на общия бюджет на Съюза през 2019 г. във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза (A8-0197/2019 - Jean Arthuis) (гласуване)
  16.5.Споразумение за научно и техническо сътрудничество между ЕС и Русия (A8-0188/2019 - Christian Ehler) (гласуване)
  16.6.Изменение на Устава на Европейската инвестиционна банка (A8-0189/2019 - Danuta Maria Hübner) (гласуване)
  16.7.Възражение съгласно член 105, параграф 3: Внедряване и експлоатация на съвместни интелигентни транспортни системи (B8-0239/2019) (гласуване)
  16.8.Европейска гранична и брегова охрана (A8-0076/2019 - Roberta Metsola) (гласуване)
  16.9.Визов кодекс (A8-0434/2018 - Juan Fernando López Aguilar) (гласуване)
  16.10.Мерки за опазване и контрол, приложими в регулаторната зона на Организацията за риболова в северозападната част на Атлантическия океан (A8-0017/2019 - Ricardo Serrão Santos) (гласуване)
  16.11.Правила, улесняващи използването на финансова и друга информация (A8-0442/2018 - Emil Radev) (гласуване)
  16.12.Европейски център за промишлени, технологични и изследователски експертни познания в областта на киберсигурността и Мрежа от национални координационни центрове (A8-0084/2019 - Julia Reda) (гласуване)
  16.13.Механизъм за свързване на Европа (A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička) (гласуване)
  16.14.Предотвратяване на разпространението на терористично съдържание онлайн (A8-0193/2019 - Daniel Dalton) (гласуване)
 17.Обяснение на вот: вж. протокола
 18.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 19.Стандарти за емисиите на CO2 от нови тежкотоварни превозни средства (разискване)
 20.Насърчаване на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства (разискване)
 21.Използване на цифрови инструменти и процеси в областта на дружественото право (разискване)
 22.Презгранични преобразувания, сливания и разделяния (разискване)
 23.Европейски фонд за отбрана (разискване)
 24.Експозиции под формата на покрити облигации - Покрити облигации и публичен надзор върху покритите облигации (разискване)
 25.Преговори със Съвета и Комисията относно правото на Парламента да предприема разследване: законодателно предложение (разискване)
 26.Програма InvestEU (разискване)
 27.Трансфери на бюджетни кредити и решения относно бюджета: вж. протокола
 28.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 29.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (1140 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (5337 kb)
Последно осъвременяване: 9 юли 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност